Saoire Gan Phá

Scéim Saoire gan Phá do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is féidir Saoire gan Phá a cheadú i gcáscanna eisceachtúla sa chás ina mbíonn an fostóir sásta go bhfuil ceanglas láidir ann a bheith as láthair. 10 lá uasmhéid na laethanta saoire gan phá is féidir a ghlacadh i scoilbhliain amháin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Saoire gan Phá atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus i mBunscoileanna Aitheanta”.

An dóigh le hIarratas a dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus a sheoladh chuig a f(h)ostóir 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe beartaithe.