Saoire Cúramóra

Scéim Saoire Cúramóirí do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is é atá i gceist le Saoire Cúramóirí ná saoire neamhláithreachta reachtúil ar feadh tréimhse suas le huasmhéid de 104 seachtain chun tréimhse saoire neamhíoctha a cheadú do mhúinteoir ionas gur féidir leis/léi cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil don duine cuí i.e. duine a cheaptar a bhfuil an leibhéal cúraim seo de dhíth air/uirthi ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (DEASP). 

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Scéim Saoire Cúramóirí atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta”.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm CARB1 de chuid an DEASP agus má fhaigheann sé/sí cead, ní mór dó/di an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a chur ar ais chuig a f(h)ostóir 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.

Féach Freisin

Teagmháil

  • R-phost: teachersna@education.gov.ie
  • Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659
  • Teil: (090) 648 3734