Saoire Bhreoiteachta

Féadfar saoire neamhláithreachta a dheonú do foirne nach bhfuil in ann a dhualgais/a dualgais a chomhlíonadh mar gheall ar bhreoiteacht nó ar ghortú nó nuair atá sé/sí as láthair mar go bhfuil sé/sí ag úsáid seirbhísí a bhaineann le sláinte (e.g. cuairteanna ar dhochtúir/ar fhiaclóir), ar chuntar nach bhféadfaí coinní den sórt sin a shocrú lasmuigh de ghnáthuaireanta ná de ghnáthlaethanta oibre.

Tá tuilleadh faisnéise ar shaoire bhreoiteachta, féach an imlitir ábhartha thíos:

Ag eascairt as an Athbhreithniú ar Shaoire Bhreoiteachta na Seirbhíse Poiblí a rinne an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) agus as an aontú ar mholtaí maidir le Forálacha do Thinneas Criticiúil (FTC) le Comhlachais na Seirbhíse Poiblí, tá an Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta mar atá foilsithe i gCiorclán 54/2015 le leasú le héifeacht ón 31 Márta, 2018.  I gCiorclán 0026/2018 tá mionsonraí faoi na hathruithe ar an Scéim Saoire Breoiteachta ag an nasc: Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntoírí Riachtanais Speisialta Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018