Saoire Atharthachta

Scéim Saoire Atharthachta do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is é atá i gceist le Saoire Atharthachta ná tréimhse amháin de 2 sheachtain i ndiaidh a chéile chun saoire íoctha a thabhairt don mhúinteoir (múinteoir cuí) chun cúram a thabhairt don leanbh nó chun cuidiú le cúram a thabhairt dó/di, nó chun tacaíocht a thabhairt don mháthair nó do thuismitheoir uchtála an linbh, cibé cé acu, nó an dá rud. Is féidir tús a chur le saoire atharthachta uair ar bith ó dháta breithe nó dáta socrúcháin an linbh go dtí 26 seachtain ina dhiaidh sin, ach amháin má chuirtear an tsaoire ar athlá sa chás go mbíonn ar an leanbh dul isteach san ospidéal.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Scéim Saoire Atharthachta atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal ”Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna aitheanta”.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus a chur isteach go dtí a f(h)ostóir 4 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 3734