Teidlíochtaí Reachtúla ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí

Saoire Bhliantúil Reachtúil/Saoirí Poiblí do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is faoin Acht um Eagrú Ama Oibre 1997 (mar atá leasaithe) a dhéantar an teidlíocht Saoire Bliantúla Reachtúla agus Saoire Poiblí a rialáil. Go hiondúil, tá fostaithe lánaimseartha i dteideal 20 lá Saoire Bliantúla ar a laghad i ngach bliain saoire.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Saoire Bhliantúil Reachtúil/Saoirí Poiblí atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta”.

Déan teagmháil le

  • Ríomhphost: teachersna@education.gov.ie
  • Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659
  • Fón: (090) 648 3734