An Scéim Post-Roinnte

Scéim Postroinnte do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is é cuspóir na Scéime Postroinnte cuidiú le múinteoirí gealltanais oibre agus freagrachtaí / roghanna pearsanta a chomhcheangal. Is féidir le múinteoir iarratas a dhéanamh chun post lánaimseartha a roinnt ar bhonn 50:50 nó féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chun a gcuid uaireanta a laghdú go 50% de mhúinteoir lánaimseartha. Is í an tréimhse íosta do shocrú postroinnte ná scoilbhliain amháin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Postroinnte atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus i mBunscoileanna Aitheanta”.

An dóigh le hIarratas a dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir, ar bhonn bliantúil, an Fhoirm Iarratais ag Aguisín A an chomhlánú agus í a chur isteach chuig a f(h)ostóir gan a bheith níos déanaí ná an 1 Feabhra de gach scoilbhliain roimh an scoilbhliain ina bhfuil sé beartaithe aige / aici tosú nó (i gcás múinteora atá ag iarraidh síneadh a chur le socrú reatha) leanúint leis an bPostroinnt.