Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Cuirimid fáilte roimh do chuid tuairimí faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil mar go mbeidh siad ina gcabhair againn agus sinn ag iarraidh seirbhís custaiméirí ar ardchaighdeán a sholáthar i gcónaí do bhaill na scéimeanna pinsin a riarann Aonad na bPinsean.  Go raibh maith agat as an dua a chuir tú ort féin chun scéala a thabhairt dúinn faoin tseirbhís atá faighte agat go nuige seo.

Fáth go ndearna tú teagmháil le hAonad na bPinsean:

Mar chustaiméir ag Aonad na bPinsean ciacu acu seo thú féin:
Más eile, sonraigh le do thoil:

Rinne tú teagmháil le hAonad na bPinsean trí:

Má bhfuair tú eolas trí thagairt do shuíomh gréasáin na Roinne, ar leor an t-eolas sin?

Cén fáth?

Cé chomh sásta a bhí tú leis an tseirbhís a tugadh?Má tá tú gan a bheith sásta abair go gonta le do thoil cén fáth atá leis sin.  Cuirimid fáilte roimh moladh ar bith faoin gcaoi le feabhas a chur ar an tseirbhís.    

An bhfuair tú seirbhís phras, éifeachtúil?

Ar caitheadh go cúirtéiseach leat?

Tuairimí/ Moltaí:


Eolas Roghnach:

Ainm:
R- phost: Teil:
Seoladh:
Uimhir Rolla na Scoile (más infheidhme):

Cód

Visual verification


Cosaint Sonraí

Caithfidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta leis na sonraí pearsanta go léir a sholáthróidh tú ar an bhfoirm seo mar eolas faoi rún agus bainfidh sí úsáid astu chun na críche a beartaíodh amháin.  Ní nochtfar an t-eolas ach mar a cheadaíonn an dlí nó chun na gcríoch ata liostáilte i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí  - TAG 10764/A. 

Má táthar chun an t-eolas a sholáthair tú a úsáid chun críoch seachas iad siúd atá  léirithe i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, lorgófar cead uait.