Múinteoirí

Eolas faoi Scor agus Pinsin d'Fhoireann Teagaisc

Do mhúinteoirí i mbunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha an leathanach seo. Déanann Aonad na bPinsean iarratais ar scor a riar agus a phróiseáil agus cuireann sé ráitis sochar ar fáil i leith múinteoirí ar baill iad de scéimeanna pinsean na múinteoirí agus a n-íoctar tuarastal leo trí phárolla na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Próiseálann an Roinn iarratais faoi gach aon cheann de na catagóirí atá léirithe sa tábla ag bun an leathanaigh.

Samhaltóir Pinsean

Is cúis áthais don Roinn Oideachais agus Scileanna a fhógairt go bhfuil Samhaltóir Pinsean ar fáil anois do bhaill foirne na scoile a fhaigheann a dtuarastal díreach ón Roinn seo agus atá mar bhall de scéim pinsin (faoi réir teorainneacha áirithe atá leagtha amach ar fheidhmchlár an tSamhaltóra).

Eolas Ginearálta / Ceisteanna Coitianta

Cuireann na naisc thíos eolas ginearálta ar fáil faoi gach gné de na Scéimeanna Pinsin do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile mar aon le Foirm Cheistiúcháin lena comhlánú agus lena casadh ar ais chuig an Aonad Pinsin má bhíonn tuilleadh mionsonraí uait.

Eolas & Ceisteanna Coitianta do Mhúinteoirí i Scoileanna Náisiúnta

Eolas & Ceisteanna Coitianta do Mhúinteoirí i Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha

Tuairimí agus Moltaí

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Tá bileoga eolais níos mionsonraithe agus foirmeacha iarratais le fáil faoin na táib chuí thíos.

Scor Deonach / Eigeantach

Luathscor NeodrachóthaobhCostais

Scor Drochshláinte

Sochair Chaomhnaithe

Seirbhíse Nóiseanúla

Sochair Báis

Meastachán ar Sochair Phinsin

Aisíoc Ranníocaíochtaí As

Samhaltóir Pinsean

Cosaint Sonraí agus do Phinsean

 An Dlí Teachlaigh

 

Naisc Ghaolmhara: