Scor Drochshláinte

Tuairisc

Scor Drochshláinte – Féadfaidh cúntóir riachtanas speisialta, airígh áirithe agus oifigigh chléireachais áirithe a n-íoctar a thuarastal/a tuarastal trí phárolla na Roinne Oideachais agus Scoileanna roghnú iarratas a dhéanamh ar Scor Drochshláinte tar éis riocht míochaine teacht air/uirthi agus tar éis dó/di teacht den tuairim go bhfuil sé/sí éagumasach go buan agus gur dóigh don éiglíocht míochaine a bheith buan.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar scor ar chúiseanna leighis féach le do thoil:

An tAonad na bPinsean,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 X659