Scéim Seirbhíse Nóiseanúla

Tuairisc

Tá Seirbhís Nóiseanúil ina scéim a éascaíonn cúntóirí riachtanas speisialta, airígh áirithe agus oifigigh chléireachais áirithe atá ar seirbhís ag a mbeidh níos lú ná 40 bliain de sheirbhís inphinsin ar aois scoir 60 bliain nó ar aois scoir 65 bliain (65 bliain d’aois i gcás iontrálaí nua amháin) seirbhís bhreise phinsin a cheannach.

Déileáiltear leis an tseirbhís bhreise arna ceannach mar sheirbhís iarbhír le linn teidlíochtaí pinsin agus cnapshuime a ríomh agus féadfaidh sí sochair chéilí agus leanaí a chuimsiú.

Conas iarratas a dhéanamh

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar luachan seirbhíse nóiseanúla, comhlánaigh Foirm NSO1 agus cuir ar ais í, le do thoil, chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad na bPinsean, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659