Luathscor Neodrach ó thaobh Costais

Tuairisc

Is é atá i Luathscor Neodrach ó thaobh Costais rogha scoir a ligeann do chúntóirí riachtanas speisialta, d’airígh áirithe agus d’oifigigh chléireachais áirithe dul ar scor go luath, le híocaíocht láithreach sochar aoisliúntais. Tá na híocaíochtaí pinsin agus cnapshuime faoi réir laghdú achtúireach chun íocaíocht luath sochar agus an tréimhse níos faide ina n-íocfar an pinsean a chur san áireamh.

Conas iarratas a dhéanamh

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar an Scéim Luathscoir Neodraigh ó thaobh Costais, comhlánaigh, le do thoil, an tIarratas ar Luathscor Neodrach ó thaobh Costais agus cuir an tIarratas chuig An tAonad na bPinsean, an Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Le haghaidh cúnaimh leis an bhfoirm iarratais a chomhlánú, féach an Bhileog Eolais.