Foireann neamh-mhúinteoireachta

Eolas faoi Scor agus Pinsin d'Fhoireann Neamhtheagaisc i Scoileanna

Do lucht foirne neamhtheagaisc áirithe (feighlithe, cúntóirí riachtanas speisialta agus oifigigh cléireachais) i mbunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha an leathanach seo. Déanann Aonad na bPinsean iarratais ar scor a riar agus a phróiseáil agus cuireann sé ráitis sochar ar fáil i leith lucht foirne neamhtheagaisc ar baill iad de scéimeanna pinsean na múinteoirí agus a n-íoctar tuarastal leo trí phárolla na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Samhaltóir Pinsean

Is cúis áthais don Roinn Oideachais agus Scileanna a fhógairt go bhfuil Samhaltóir Pinsean ar fáil anois do bhaill foirne na scoile a fhaigheann a dtuarastal díreach ón Roinn seo agus atá mar bhall de scéim pinsin (faoi réir teorainneacha áirithe atá leagtha amach ar fheidhmchlár an tSamhaltóra).

Eolas Ginearálta / Ceisteanna Coitianta

Cuireann na naisc thíos eolas ginearálta ar fáil faoi gach gné de na Scéimeanna Pinsean d'Fheighlithe agus CRSanna mar aon le Foirm Cheistiúcháin lena comhlánú agus lena casadh ar ais chuig an Aonad Pinsin má bhíonn tuilleadh mionsonraí uait.

Eolas & Ceisteanna Coitianta d'Fheighlithe agus do CRSanna

Tá bileoga eolais níos mionsonraithe agus foirmeacha iarratais le fáil faoin na táib chuí thíos.

Tuairimí agus Moltaí

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Scor Deonach/Éigeantach

Luathscor Neodrach ó thaobh Costais

Scor Drochshláinte

Sochair báis

Sochair Chaomhnaithe

Scéim Seirbhíse Nóiseanúla

Meastachán ar na sochair Phinsin

Aisíoc Ranníocaíochtaí As

Samhaltóir Pinsean

 Pinsean Forlíontach

Cosaint Sonraí agus do Phinsean

 An Dlí Teachlaigh

Naisc Ghaolmhara: