Pinsin

Pinsin

Riarann an Roinn Oideachais agus Scileanna scéimeanna pinsean

Ag an Roinn freisin ról comhairleach agus rialála i ndáil le scéimeanna pinsin i Coistí Gairmoideachais,Institiúidí Teicneolaíochta,Ollscoileanna,Coláistí Oideachais agus ComhlachtaíOideachais áirithe.

Próiseálaimid iarratais ar Phinsin Éigeantacha, Dheonacha, Drochshláinte, Chaomhnaithe agus Luathscoir Neodraigh ó thaobh Costais agus riaraimid scéim Seirbhíse Nóiseanúla.

Ní thacaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna le táirgí ná seirbhísí atá arna soláthar ag aon soláthróir airgeadais ar leith.  Nuair a bheidh tú ag breithniú roghanna scoir is den dea-chomhairle é comhairle neamhspleách airgeadais a lorg ó chomhairleoir cáilithe airgeadais ach is den tábhacht é a nótáil nach ndéanann an Roinn seo moladh ar bith sa ghnó seo.

retiring_2018_ir

pensions_modeller_ir

teachers_irnts_ir

Fógraí

  • Meitheamh 2018

Rinneadh na foirmeacha iarratais go léir laistigh den aonad pinsin a uasdátú chun an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) a chomhlíonadh agus tá siad postáilte i rannóg pinsin an láithreáin gréasáin.

Má tá iarratas roimh an 25 Bealtaine á úsáid agat, ní mór go mbeadh an RÁITEAS GDPR comhlánaithe agat.

Tiocfaidh deireadh leis an socrú eatramhach seo ar an 27 Iúil 2018 agus ina dhiaidh sin ní fhéadfar glacadh ach amháin leis na foirmeacha uasdátaithe reatha.

  • Bealtaine 2018 - Méadú Pinsin le héifeacht ó 1 Eanáir 2018 ar phinsin áirithe baill foirne scoile atá ar scor

Méadú Pinsin le héifeacht ó 1 Eanáir 2018 ar phinsin áirithe baill foirne scoile atá ar scor.

  • Aibreán 2018 - Ciorclán nua maidir le dul ar scor éigeantach ag 65 bliana d'aois

Ciorclán 0027/2018 - Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit

Ciorclán 0027/2018 - Ceisteanna Coitianta

  • Athruithe ar an PSPR le héifeacht ón 1 Eanáir 2018
  • Méadú ar phinsin áirithe a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017
  • Samhaltóir Pinsean- do bhaill foirne na scoile a fhaigheann a dtuarastal díreach ón Roinn seo agus atá mar bhall de scéim pinsin (faoi réir teorainneacha áirithe atá leagtha amach ar fheidhmchlár an tSamhaltóra).
  • 13 Eanáir 2016 - Síneadh leis an 'Tréimhse Cairde'
    Tá an Rialtas tar éis a fhógairt go gcuirfear síneadh go dtí 01 Aibreán 2019 le spriocdháta na 'Tréimhse Cairde' ina féidir le baill foirne sa tseirbhís phoiblí & sa státseirbhís dul ar scor agus sochar a bhaint as aoisliúntas a ríomhadh ar bhonn na dtuarastal ard a bhí i bhfeidhm roimh na coigeartuithe a tugadh isteach ó mhí Iúil 2013 faoi chomhaontú Bhóthar Haddington.

Tuairimí agus Moltaí

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Féach Freisin