Pinsin

Pinsin

  • Athruithe ar an PSPR le héifeacht ón 1 Eanáir 2018
  • Méadú ar phinsin áirithe a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017
  • Samhaltóir Pinsean- do bhaill foirne na scoile a fhaigheann a dtuarastal díreach ón Roinn seo agus atá mar bhall de scéim pinsin (faoi réir teorainneacha áirithe atá leagtha amach ar fheidhmchlár an tSamhaltóra).
  • 13 Eanáir 2016 - Síneadh leis an 'Tréimhse Cairde'
    Tá an Rialtas tar éis a fhógairt go gcuirfear síneadh go dtí 01 Aibreán 2019 le spriocdháta na 'Tréimhse Cairde' ina féidir le baill foirne sa tseirbhís phoiblí & sa státseirbhís dul ar scor agus sochar a bhaint as aoisliúntas a ríomhadh ar bhonn na dtuarastal ard a bhí i bhfeidhm roimh na coigeartuithe a tugadh isteach ó mhí Iúil 2013 faoi chomhaontú Bhóthar Haddington.

Riarann an Roinn Oideachais agus Scileanna scéimeanna pinsean

Ag an Roinn freisin ról comhairleach agus rialála i ndáil le scéimeanna pinsin i Coistí Gairmoideachais,Institiúidí Teicneolaíochta,Ollscoileanna,Coláistí Oideachais agus ComhlachtaíOideachais áirithe.

Próiseálaimid iarratais ar Phinsin Éigeantacha, Dheonacha, Drochshláinte, Chaomhnaithe agus Luathscoir Neodraigh ó thaobh Costais agus riaraimid scéim Seirbhíse Nóiseanúla.

Ní thacaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna le táirgí ná seirbhísí atá arna soláthar ag aon soláthróir airgeadais ar leith.  Nuair a bheidh tú ag breithniú roghanna scoir is den dea-chomhairle é comhairle neamhspleách airgeadais a lorg ó chomhairleoir cáilithe airgeadais ach is den tábhacht é a nótáil nach ndéanann an Roinn seo moladh ar bith sa ghnó seo.

Tuairimí agus Moltaí

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Féach Freisin