Párolla/Airgeadas

Teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Párolla

Cuireann an Roinn seirbhís phárolla ar fáil do bhaill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc i mbunscoileanna, i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Íoctar le pearsanra scortha tríd an tseirbhís seo freisin.

Coróinvíreass (COVID19)

Socruithe Teagmhasacha Gnó na Rannóige Párolla

De bharr Chinneadh an Rialtais ar bhainistíocht na héigeandála sláinte sna suíomhanna oideachais, tá cianobair ón mbaile curtha i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais (RO) d’fhoireann na Roinne. Clúdaíonn sé seo feidhmiú phárollaí foirne na scoileanna ar bhonn cianda.

Leanfaidhan Roinn ag íoc tuarastal agus pinsean le foireann na scoileanna mar is gnách gach coicís.

Seirbhís do Chustaiméirí

I gcomhréir leis an gcinneadh seo, ní féidir na línte teileafóin a fheidhmiú faoi láthair. Dá réir sin, ba chóir d’údaráis na scoileanna agus foireann na scoileanna fiosruithe a sheoladh ar ríomhphost chuig na seoltaí ríomhphoistatá sonraithe do phárolla ar an liosta thíos. Luaigh do UPSP, uimhir párolla, uimhir theileafóin agus uimhir rolla do scoile i d’fhiosrú ríomhphoist le do thoil.

Cuir d’uimhir rolla scoile ar fáil, le do thoil, agus tú ag dul i dteagmháil leis an Rannóg Párolla chun cabhrú linn do cheist a dhíriú ar an mball foirne cuí. Mura bhfuil d’uimhir rolla scoile ar eolas agat, is féidir teacht uirthi ach úsáid a bhaint as ár bhfeidhm Aimsigh Scoil.

Rpost: Foirm Teagmhála Párolla

Seoladh: An Rannóg Párolla, (aithin an réimse Párolla cuí - Múinteoirí Bunscoile, Múinteoirí Iarbhunscoile, Baill Foirne Neamh-Theagaisc nó Baill Foirne ar Scor). An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Féach Freisin

Comhfhreagras as Gaeilge

Naisc Ghaolmhara: