Párolla/Airgeadas

Cuireann an Roinn seirbhís phárolla ar fáil do bhaill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc i mbunscoileanna, i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Íoctar le pearsanra scortha tríd an tseirbhís seo freisin.


Seirbhísí Párolla agus Airgeadais

Coróinvíreass (COVID19)

Socruithe Teagmhasacha Gnó na Rannóige Párolla

De bharr Chinneadh an Rialtais ar bhainistíocht na héigeandála sláinte sna suíomhanna oideachais, tá cianobair ón mbaile curtha i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais & Scileanna (ROS) d’fhoireann na Roinne. Clúdaíonn sé seo feidhmiú phárollaí foirne na scoileanna ar bhonn cianda.

Leanfaidh an Roinn ag íoc tuarastal agus pinsean le foireann na scoileanna mar is gnách gach coicís.

Covid-19 Socruithe Párolla

Ráitis airgeadais

Ní bhfaighidh tú P60 a thuilleadh ó d’fhostóir le haghaidh 2019 nó blianta ina dhiaidh sin.

Ina áit sin, ó 1 Eanáir 2010 beidh teacht agat ar Achoimre Sonraí Fostaíochta ar moChúrsaí. Féadtar teacht air tríd an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’.

Beidh do shonraí pá agus asbhaintí reachtúla don bhliain seo mar a thuairiscigh d'fhostóir nó do sholáthraí pinsin iad, ar fáil san achoimre seo. Féadtar doiciméad a chruthú le féachaint air nó le priontáil más gá. Féadtar an doiciméad a úsáid mar chruthúnas ar ioncam do thríú páirtithe chomh maith.

Seirbhís do Chustaiméirí

I gcomhréir leis an gcinneadh seo, ní féidir na línte teileafóin a fheidhmiú faoi láthair. Dá réir sin, ba chóir d’údaráis na scoileanna agus foireann na scoileanna fiosruithe a sheoladh ar ríomhphost chuig na seoltaí ríomhphoist atá sonraithe do phárolla ar an liosta thíos. Luaigh do UPSP, uimhir párolla, uimhir theileafóin agus uimhir rolla do scoile i d’fhiosrú ríomhphoist le do thoil.

Teagmháil

Sonraí Teagmhála na Rannóige Párolla

Féach freisin


Faisnéis maidir le Seirbhísí

Cuireann an Roinn na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

Stair Sheirbhíse, Ráitis Tuarastail, P60 anna agus P45 anna

Rothaíocht chuig an Obair

Pas Taistil

Creidmheas Incriminteach

Doiciméid agus Foirmeacha

Aisíoc Táillí

Comhfhreagras as Gaeilge

Múinteoirí Páirtaimseartha

Laghdú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí

Scalaí Tuarastail / Aríomhtuarastail

Asbhaintí Reachtúla

Sochar Tinnis á Éileamh

Nóta eolais maidir leis na hathruithe ar an Sochar Tinnis/Díobhála

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

D'iontrálaithe nua tar éis 01 Eanáir 2013

Asbhaint Deonach

An Cháin Mhaoine Áitiúil

Íoc Speansas Taistil le Múinteoirí GAM/EAL (Tacaíocht Foghlama /Teanga) agus le Múinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna Aitheanta

Poist Fhreagrachta

Naisc Úsáideacha:

Naisc Ghaolmhara: