Rothaíocht chuig an Obair

Múinteoirí bunscoile

R-Phost:primtch_payroll@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3600

Múinteoirí Iar-bhunscoile

R-phost: pppayroll@education.gov.ie

Teil: (090) 648 4161

Cúntóirí um Riachtanais Speisialta, Oifigigh Cléireachais, Feighlitheagus Oibrithe Cúram Leanaí

R-phost:NTSPayroll@education.gov.ie

Teil: (090) 648 4136

 

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg Párolla, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co Íarmhi, N37 X659