Rothaíocht chuig an Obair

Conas is féidir liom dul isteach sa Scéim um Rothaíocht chun na hOibre?

Leagtar amach na sonraí go léir maidir leis an Scéim um Rothaíocht chun na hOibre i gCiorclán 0066/2017.

foirmeacha iarratais ceangailte leis na ciorcláin. Ba chóir iarratais a chomhlánú agus a chur (i dteannta aon doiciméadaithe tacaithe arna iarraidh) chuig do réimse ábhartha párolla ag An Rannóg Párolla, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659.

Chuir mé iarratas isteach ar an Scéim um Rothaíocht chun na hOibre. Cén uair a fhéadfaidh mé mo rothar a bhailiú?

A luaithe is a dhéantar d’iarratas a phróiseáil, gheobhaidh tú litir daingnithe. Eiseofar íocaíocht as do rothar go díreach do chuntas bainc do sholáthraí laistigh de 15 lá oibre ó dháta do litreach dhaingnithe. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí d’fhonn bailiú do rothair a shocrú.

Bhí costas €500.00 ar mo rothar / ar mo thicéad pas taistil agus tá €500.00 á bhaint as mo thuarastal agat. Cad chuige? Cá bhfuil an choigilt?

Ní mór do do sholáthraí costas iomlán an táirge arna ceannach a fháil. Déantar an asbhaint a bhaint as d’olltuarastal, áfach, sula ndéantar cáin agus ÁSPC a ríomh. Ní íocann tú cáin, ÁSPC, Asbhaint a Bhaineann le Pinsean ná an Muirear Sóisialta Uilíoch ar an €500.00 dá bhrí sin. Beidh glanchoigilt agat mar thoradh air seo.