Pas Taistil

Cur Síos

Baineann an scéim seo le múinteoirí, le cúntóirí riachtanas speisialta, le hoifigigh chléireachais, le hairígh agus le hoibrithe cúraim leanaí a n-íoctar leo ar phárollaí a oibríonn an Roinn Oideachais mar phámháistir. Tá sonraí na scéime leagtha amach in Imlitir 0045/2015.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais agus seol í ar ais chuig an réimse cuí den Rannóg Párolla i.e. Párolla na Múinteoirí Bunscoile, Párolla na Múinteoirí Iarbhunscoile nó Párolla na mBall Foirne Neamh-Theagaisc, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

06 Samhain 2020 an spriocdháta le haghaidh fáil na n-iarratas. Cloífear go docht leis an spriocdháta seo agus ní chuirfear eisceachtaí san áireamh