Pas Taistil

Conas is féidir liom dul isteach sa Scéim Pas Taistil?

Féach Imlitir 0045/2015 le haghaidh na sonraí uile maidir leis an Scéim Pas Taistil.

Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais agus seol í ar ais (mar aon le haon doiciméid tacaíochta a iarrtar) chuig an réimse cuí den Rannóg Párolla i.e. Párolla na Múinteoirí Bunscoile, Párolla na Múinteoirí Iarbhunscoile nó Párolla na mBall Foirne Neamh-Theagaisc, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Seolfar foirmeacha neamhchomhlánaithe ar ais chugat.