Creidmheas Incriminteach

Creidmheas Incriminteach do Mhúinteoirí agus do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Féadfar creidmheas incriminteach a bhronnadh ar mhúinteoirí cáilithe bunscoile/iarbhunscoile ar shon seirbhíse ábhartha mhúinteoireachta agus neamh-mhúinteoireachta agus ar chúntóirí riachtanas speisialta cáilithe ar shon a dtaithí ábhartha chun críche dul chun cinn ar an scála tuarastail incrimintigh.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí agus do chúntóirí riachtanas speisialta na foirmeacha iarratais ábhartha ceangailte leis na ciorcláin a phléann le creidmheas incriminteach féach thíos:

Ina dhiaidh sin, ní mór foirmeacha a chur ar aghaidh chuig an bhfostóir roimhe seo/na fostóirí roimhe seo chun an tseirbhís a fhíorú.

I gcás éilitheora atá fostaithe i mbunscoil/i meánscoil/i bpobalscoil/i scoil chuimsitheachn ní mór don fhostóir roimhe seo an fhoirm a chur ar ais chun críche próiseála chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

I gcás éilitheora atá fostaithe i Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), ní mór an fostóir roimhe sin an fhoirm a chur ar ais chun críche próiseála chuig:

Príomhfheidhmeannach an Bord Oideachais agus Oiliúna ábhartha ina bhfostaítear an t-éilitheoir faoi láthair.