Párolla/Airgeadas

Cad é m’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)?

Is ionann d’uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (UPSP) agus uimhir 7 ndigit dar críoch 1 litir nó 2 litir agus tá sí le feiceáil ar do dhuillín pá agus ar chomhfhreagras eile a d’fhéadfá a fháil ó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Cad a dhéanfaidh mé má athraíonn m’uimhir PSP?

Gheobhaidh tú fógra ó Sheirbhísí Aitheantais Chliant, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Ní mór an fógra a seo faoi bhráid an réimse párolla chuí chun a áirithiú go dtabharfar do thaifid suas chun dáta. Má tá tú cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, cuir in iúl dóibh faoi d’uimhir PSP nua.

Conas is féidir liom mo Shonraí Seolta / Sloinne / Cuntais Bhainc a athrú?

Chun críocha Cosaint Sonraí, ní mór gach athrú ar shonraí pearsanta a chur isteach i scríbhinn agus a bheith sínithe. Luaigh d’Uimhir Phárolla / UPSP agus cuir in iúl an t-athrú cruinn atá ag teastáil. I gcás athrú ainm, cuir isteach cóip den Deimhniú cuí. Ba chóir an fógra a sheoladh chuig an réimse párolla cuí, An Rannóg Párolla, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Cad é m’Uimhir Chláraithe Fostóra?

Éilítear ar gach Fostóir clárú le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun críocha ÍMAT. Is éagsúil atá na huimhreacha Cláraithe Fostóra a bhaineann leat, ag brath ar an earnáil ina bhfuil tú fostaithe. Seo a leanas na huimhreacha atá in úsáid ag an Rannóg Párolla:

Párolla na Múinteoirí Iarbhunscoile – 0081300S

Párolla na Múinteoirí Bunscoile – 4000099H

Párolla na mBall Foirne ar Scor – 4001495U

Párolla na mBall Foirne Neamh-Theagaisc - 9599516K

Cén fáth a bhfuil gá agam le hUimhir Chláraithe m’Fhostóra?

Tá gá agat le hUimhir Chláraithe d’Fhostóra chun críocha cánach. Ba chóir duit a áirithiú go n-eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú cánach reatha chuig Uimhir Chláraithe d’Fhostóra, nó gearrfar cáin ort ag rátaí éigeandála.

Naisc Ghaolmhara: