An Cháin Mhaoine Áitiúil

Féadfar asbhaintí i dtaca leis an gCáin Mhaoine Áitiúil a thógáil ó thuarastal ball foirne ar conradh ar iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.  Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú cánach P2C chuig an Roinn ansin, rud ina mbeidh sonraí faoin asbhaint a thógfar. 

Tabhair na nithe seo a leanas faoi deara:

  1. Is féidir asbhaintí a dhéanamh ó thuarastal ball foirne a bhfuil na conarthaí fostaíochta seo a leanas acu – conradh buan, conradh téarma éiginnte, conradh téarma sheasta, agus baill foirne ar scor a bhíonn ag fáil pinsin.  Ní féidir asbhaintí a dhéanamh ó thuarastal ball foirne atá fostaithe i gcáil ionadaí nó pháirtaimseartha amháin. 
  2. Má bhíonn asbhaintí Cánach Maoine Áitiúla á dtógáil ó thuarastal baill foirne a bhfuil conradh téarma sheasta aige, tabhair faoi deara go scoirfear de na hasbhaintí sin a thógáil tráth dheireadh an chonartha agus nach dtosófar ar iad a thógáil go huathoibríoch an athuair tráth a cheaptar an duine sin chuig conradh eile téarma sheasta.  Scoirfear d’asbhaintí Cánach Maoine Áitiúla a thógáil sa chás go n-aistríonn ball foirne chuig scoil dhifriúil, toisc go mbeidh an duine sin ag tosú ceapachán ar chonradh nua sa scoil nua. 

Moltar duit na hasbhaintí Cánach Maoine Áitiúla a thógtar ó do thuarastal a sheiceáil ar bhonn rialta chun a chinntiú go mbítear ag leanúint leis an asbhaint a thógáil agus go bhfuil an tsuim don bhliain íoctha ina hiomláine.   Maidir le deimhniú P2C a eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim i dtaca leis an gCáin Mhaoine Áitiúil, ní chumhdófar leis asbhaintí Cánach Maoine Áitiúla ó do thuarastal má athraíonn tú scoil / conradh. Mar sin, beidh ort iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim chun socrú a dhéanamh go seolfaí deimhniú athbhreithnithe P2C chuig an Roinn.

Mar phámháistir do bhaill foirne teagaisc agus do bhaill foirne neamhtheagaisc araon, ní fhéadfaidh an Roinn athruithe a dhéanamh ar shonraí Cánach Maoine Áitiúla ach amháin sa chás go dtugtar treoir di déanamh amhlaidh ar dheimhniú athbhreithnithe P2C a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Is ar an bhfostaí atá an fhreagracht as a chinntiú go mbíonn asbhaintí deonacha á dtógáil óna thuarastal agus go mbíonn siad á dtógáil de réir an ráta chirt.  Ba cheart duit aird na gCoimisinéirí Ioncaim a tharraingt ar aon ranníocaíochtaí Cánach Maoine Áitiúla atá ganníoctha / ró-íoctha.