Scéim Iasachta do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus i scoileanna iarbhunoideachais aitheanta chuig Eagraíochtaí Seachtracha

Cur Síos

Déanann iasacht foráil do shocrú le gur féidir le heagraíocht sheachtrach sainriachtanas acmhainní daonna a shásamh trí mhúinteoir a shannadh ar bhonn sealadach sa chás nach féidir an riachtanas sin a shásamh go héifeachtach tríd an ngnáthphróiseas ceapacháin. Tá an Scéim Iasachta leagtha amach chun sannadh sealadach múinteora a éascú chuig post in ósteagraíocht, áit a bhfuil an obair atá le déanamh ag an múinteoir ar iasacht chun tairbhe go soiléir don chóras oideachais agus/nó ar mhaithe le leas an phobail.   Ní mór iasacht a bheith bunaithe ar chomhaontú idir an múinteoir, an fostaí agus an ósteagraíocht. Tá socruithe iasachta faoi réir cheadú na Roinne/ETB.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ciorclán 0029/2018 - Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileannta Aitheanta

Teagmháil

  • R-phost:teachersna@education.gov.ie
  • Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteora/SNA, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659
  • Teil: (090) 648 3734