Forbairt Ghairmiúil

Seirbhísí Tacaíochta do múinteoirí agus scoileanna

 

Seirbhísí

Teagmháil

Forálann plean gníomhaíochta DEIS do chóras caighdeánaithe maidir le leibhéil mhíbhuntáiste a aithint agus do Chlár Tacaíochta Scoil comhtháite nua (SSP).

Cuireann foireann de chomhairleoirí DEIS ó laistigh den tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST)tacaíocht ar fáil do bhunscoileanna Bhanda Uirbeach 1 agus Bhanda Uirbeach 2 atá páirteach i DEIS i réimse na litearthachta agus na huimhearthachta.

Láithreán gréasáin: www.pdst.ie

R-phost: info@pdst.ie

 

Seoladh: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Páirc Gnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Threoirchomhairleoirí Déanann an clár Maoiseacht do Threoirchomhairleoirí (dara leibhéal) piarthacaíocht ghairmiúil atá éascaithe ag maoirseoirí agus deis chun rochtain a fháil ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar do threoirchomhairleoirí.

Féach Freisin:

www.metc.ie

R-phost:  iom@eircom.net

Teil:   (047) 74000

Seoladh: Maoirseacht Treoirchomhairleoirí,Ionad Oideachais Mhuineacháin, Cnoc an Chonnaidh, Bóthar Ard Mhacha, Co. Mhuineacháin, H18 E890

Cabhraíonn an Clár Scoile an TeastaisShóisearaigh (JCSP) le daoine óga a dhéanamh ar an Teastas Sóisearach níos inrochtana dóibh siúd a d'fhéadfadh a fhágann an scoil gan cháilíochtaí foirmiúla.

Féach Freisin: www.pdst.ie

R-phost: jcsp@pdst.ie         jcsp@iol.ie

Teil:  (01) 4535487     

Seoladh:Clár Scoile anTeastais Shóisearaigh, AonadForbartha Curaclaim,
Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath, BótharGhrianréime, Baile Átha Cliath 12

Soláthraíonn an tacaíocht agus saineolas tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta NBSSd'iarbhunscoileanna a bhfuil deacracht acu le déileáil le briseadh leanúnach tromchúiseach ag daltaí.

R-post:nbss@ecnavan.ie

Teil: (046) 909 3355

Seoladh: An tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta, Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí, C15 RK03

Cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) tacaíocht scoile agus forbairt ghairmiúil mhúinteoirí ar fáil. Is iad foirne ildisciplíneacha, a oibríonn go dlúth le Líonra na nIonad Oideachais, a chuireann tacaíocht ar fáil.

Féach Freisin:

R-phost: info@pdst.ie

Teil:        01 4358595

Seoladh: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Páirc Gnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

Is é atá i gceist le Foireann Forbartha Thionscadal Mata (PMDT) tabhairt isteach na siollabas athbhreithnithe do Mhatamaitic an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta araon.

Féach Freisin

R-phost:grainneh@ecdrumcondra.ie

Teil:   (01) 857 6400

Seoladh: Foireann Forbartha Thionscadal Mata, Ionad Oideachais Dhroim Conrach, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.

Soláthraíonn an tSeirbhís Tacaíochta umOideachas Speisialta (SESS) raon tacaíochtaí do phearsanra scoile a oibríonn le daltaí (bunscoile agus iarbhunscoile) a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.

R-post:info@sess.ie

Teil:  (021) 425 4241 Facs:  (021) 425 5647

Seoladh: An tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas Speisialta, Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí, Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Co. Chorcaí, T12 KC86

Tá an Rannóg Oideachais Múinteoirílehaghaidhsonraísonraí na cláir atá maoinithe agan Roinniréimse anOideachas Speisialta.

Féach Freisin

R-phost: TES@education.gov.ie

Cuireann an Clár um Chúrsaí Samhraidh cúrsaí oiliúna ar fáil do mhúinteoirí i rith an tsamhraidh. Is iad na príomhchuspóirí atá leis dul chun cinn a dhéanamh ar scileanna oideolaíochta agus bainistíochta na múinteoirí.

Féach Freisin:

www.ecdrumcondra.ie  

R-phost:  aoifel@ecdrumcondra.ie 

Teil:  (01) 857 6433

Seoladh: An Clár um Chúrsaí Samhraidh, Ionad Oideachais Dhroim Conrach, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.

Is ionann an Scéim um Líonra Gairmiúil Múinteoirí (TPN) agus eagraíocht múinteoirí a thugann piarthacaíocht ghairmiúil do bhaill.

Féach Freisin:

R-phost: tpn@blackrockec.ie

Teil:    (01) 236 5000

Seoladh: An Riarthóir TPN, Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, A96 EW01

Naisc Ghaolmhara: