Eolas

Faisnéis Nua do Mhúinteoirí

Tá aon réimse dhéag de Théarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iarscoileanna Aitheanta a chomhdhlúthú, mar seo a leanas:

 • An riachtanas clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.Web Book Cover (Irish)
 • Teidlíochtaí Reachtúla ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí
 • Scéim Saoire Bhreoiteachta
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Mháithreachais
 • Scéim Saoire Atharthachta
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Uchtála
 • Scéim Sos Gairme
 • Scéim Postroinnte
 • Scéim Saoire do Chúramóirí
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Tuismitheora
 • Saoire Neamhíoctha                

Sa leabhar leictreonach dar teideal ”Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta Múinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta” - Eagrán 2 gheofar aon chaibidil déag maidir leis na réimsí thuasluaite. Gabhann an tEagrán seo áit Eagrán 1 agus anuas ar sin gabhann sé áit gach ciorcláin, meabhráin, rialach agus rialacháin maidir leis na réimsí seo a eisíodh roimhe seo.

Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Rialaíonn Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha na Roinne téarmaí agus coinníollacha fostaíochta múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta. Is é an rannóg seo a rialaíonn agus a dhéanann monatóireacht ar theidlíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta ar shaoire.

Faisnéis Seirbhíse

Roghnaigh na míreanna sa tábla thíos chun faisnéis a fháil ar an sos/tsaoire i dtrácht:

Saoire Uchtála

Saoire tar éis Ionsaí

Asláithreacht Ghearr

Sos Gairme

Saoire Cúramóra

Post Roinnte

Saoire Mháthreachais

Saoire Atharthachta

SaoireTuismitheora

Laethanta Pearsanta

Laethanta Saoire Pearsanta Breise

Saoire Breoiteachta

Saoire Bhliantúil/Laethanta Saoire Phoiblí Reacgtúla

 

Saoire Neamhíoctha

Saoire le haghaidh Cuardaigh agus Tarrthála ar bhonn deonach

Cur síos

Cláraigh leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Scéimeanna Malartacha Oibre

Páirtnéireacht Shibhialta

Ceapacháin (Shealadacha) Téarma Seasta

Poist Fhreagrachta

Nósanna Imeachta araíonachta