Straitéis Sláinte Ceirdre

Straitéis Sláinte Ceirde

Tá Straitéis Sláinte Cheirde bunaithe mar acmhainn tacaíochta do mhúinteoirí agus do chúntóirí riachtanas speisialta agus d'Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Cléireachais in Iarbhunscoileanna faoi Scéim 1978.

Is í aidhm na straitéise sláinte na bhfostaithe san ionad oibre a chur chun cinn, le béim go príomha ar chosc seachas ar leigheas. Tá an Straitéis Sláinte Cheirde comhdhéanta den Seirbhís Cúnaimh d'Fhostaithe (SCF) agus an tSeirbhís Sláinte Cheirde (SSC).

Seirbhís Cúnaimh d'Fhostaithe (SCF)

De thoradh próiseas soláthair Oifigí an Rialtais, tá an conradh nua SCF tugtha do Spectrum.Life ón 26 Iúil 2020.  Tabharfar 'Wellbeing Together: Folláine le Chéile' ar an seirbhís le haghaidh na bhfostaithe seo. Féach Nóta Faisnéise TTC 004/2020 Féach freisin Nóta Eolais TTC 009/2020 ina gcuirtear an SCF ar fáil do gach ball foirne scoile.

Soláthraíonn an SCF comhairle d'fhostaithe maidir le réimse saincheisteanna lena n-áirítear caisteanna folláine, dlí, airgeadais, méala, coimhlinte, eadráine srl. Soláthraíonn an SCF comhairle agus tacaíocht do bhainisteoirí chomh maith agus cuireann idirghabháil ar fáíl le cabhrú leo déileáil le saincheisteanna sláinte agus folláine san ionad oibre.

Más cuí, tá comhairleoireacht ghearrthéarmach ar fáil d'fhostaithe agus do bhaill teaghlaigh. Áirítear mar bhall teaghlaigh céile, páirtí sibhialta nó cleithiúnaí, nuair is féidir cur síos ar bhall teaghlaigh mar dhuine os cionn 18 a chónaíonn in áras an teaghlaigh. De bhreis air sin, tá teiripe chognaíochta iompraíoch ar fáil ar líne d'fhostaithe.

Tá tairseach shaincheaptha folláine agus aip ar fáil le réimse seirbhísí ar líne le rochtain ar chomhrá beo, físeáin, podchraolta agus blaganna faoi ábhair a bhaineann le meabhairshláinte, saol teaghlaigh, aclaíocht agus cothú. De bhreis air sin, tá teiripe chognaíochta iompraíoch ar fáil ar líne d'fhostaithe.   Tá an t-ardán ar f áil ar an nGréasán ar iOS App nó Android App.

Mar chuid den SCF, tá Bainisteoir Cothú Meabhaishláinte ar fáil le tograí meabharshláinte agus folláine bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus a sheachadadh.   Beidh sraith seimineár gréasáin agus taispeántais á soláthar ag Spectrum.Life chomh maith le folláine a chur chun cinn i scoileanna sa scoilbhliain seo chugainn.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar an SCF?

Tá an tseirbhís ar fáil ar Líne Chabhrach Rúnda Saorghlao ar leith 1800 411 057, tá fáil air 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain, nó an téacs 'Hi' a chur chuig 087 339 0010 le tacaíocht SCF a úsáid ar SMS agus WhatsApp.

Is féidir le fostaithe rochtain a fháil ar thairseach folláine Spectrum.Life mar a leanas:

Nasc Gaolmhar:

An Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe

Seirbhís Sláinte Cheirde (SSC)

Is iad Medmark Occupational Healthcare soláthraí reatha na Seirbhíse Sláinte Ceirde (SSC). Soláthraíonn an tseirbhís comhairle sláinte cheirde ghairmiúil agus seirbhísí maidir le hinniúlacht leighis mar a leanas: measúnuithe sláinte réamhfhostaithe, measúnuithe neamhláithreacht breoiteachta, measúnuithe ar inniúlacht leighis le filleadh ar an obair, measúnuithe scoir drochshláinte agus Socruithe Tinnis Chriticiúil (STC).

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar an seirbhís?

Is féidir logáil isteach ag: www.medmark4teachersna.ie nó teagmháil le líne chomhairle teileafóin ag 1890 235 711

Nascanna ábhartha

Conas a thagaim ar an tseirbhís?

Is féidir leat logáil isteach ar www.medmark4teachersna.ie nó teagmháil a dhéanamh ar an líne comhairle theileafóin ag 1890 235 711.

Naisc Ábhartha

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 3734