Straitéis Sláinte Ceirdre

Straitéis Sláinte Ceirde

Tá Straitéis Sláinte Ceirde i bhfeidhm mar acmhainn thacúil do mhúinteoirí agus do chúntóirí riachtanas speisialta agus d’oifigigh chléireachais agus d’fheighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus d’oifigigh chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978.

Is é aidhm na straitéise seo sláinte fostaithe a chur chun cinn ina n-ionad oibre, ag díriú go príomha ar chosc seachas leigheas. Is é atá sa Straitéis Sláinte Ceirde ná an Clár Cúnaimh agus Folláine d’Fhostaithe (EAWP) agus an tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS).

An Clár Cúnaimh agus Folláine d’Fhostaithe (EAWP)

Is iad Comhairleoirí EAP (atá brandáilte mar Inspire Wellbeing) na soláthraithe reatha de na Seirbhísí Cúnaimh agus Folláine d’Fhostaithe ina bhfuil seirbhís rúnda saor in aisce san áireamh ar féidir teacht uirthi trí líne chabhrach teileafóin shaorghlao atá ar fáil 24 uair an chloig in aghaidh an lae, 365 lá sa bhliain, a chuireann comhairleoireacht ar fáil ar raon saincheisteanna sláinte agus folláine phearsanta a thugann cliniceoirí cáilithe.

Conas a thagaim ar an tseirbhís?

Tá teacht ar an tseirbhís tríd an Líne Chabhrach Shaorghlao ag 1800 411 057 agus tá sí ar fáil 24 uair an chloig in aghaidh an lae, 365 lá sa bhliain.

Nasc Gaolmhar:

An Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe

Seirbhís Sláinte Ceirde (OHS)

Is iad Medmark Occupational Healthcare na soláthraithe reatha den tSeirbhís Sláinte Ceirde (OHS). Cuireann an tseirbhís comhairle agus seirbhísí sláinte ceirde atá gairmiúil agus neamhspleách ar fáil d’fhostóirí maidir le folláine leighis mar seo a leanas: measúnuithe sláinte réamhfhostaíochta, measúnú neamhláithreachta de bharr breoiteachta, measúnuithe folláine leighis chun filleadh ar an obair, measúnuithe dul ar scor de bharr drochshláinte agus Forálacha Tinneas Criticiúil (CIP).

Conas a thagaim ar an tseirbhís?

Is féidir leat logáil isteach ar www.medmark4teachersna.ie nó teagmháil a dhéanamh ar an líne comhairle theileafóin ag 1890 235 711.

Naisc Ábhartha

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 3734