Scéim Iomarcaíochta SNA

Scéim Iomarcaíochta na gCúntóirí Riachtanas Speisialta (SNA)

Comhaontaíodh na socruithe iomarcaíochta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAnna) ag leibhéal náisiúnta ag an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais. Déanann na socruithe seo soláthar do chúiteamh iomarcaíochta a chur chun feidhme i gcás Cúntóirí Riachtanas Speisialta a bhfuil níos mó ná bliain amháin de sheirbhís leanúnach acu agus atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna i bpoist cheadaithe.

D’fhéadfaí fostaíocht na gCúntóirí Riachtanas Speisialta a laghdú ó fhostaíocht lánaimseartha go fostaíocht pháirtaimseartha nó d’fhéadfaí an fhostaíocht a fhoirceannadh i gcásanna ina laghdaítear leithdháileadh ceadaithe na scoile agus ina bhfuil sé riachtanach scor d’fhostaíocht an Chúntóra Riachtanas Speisialta nó fostaíocht an Chúntóra Riachtanas Speisialta a laghdú. Tagann cás iomarcaíochta chun cinn i gcásanna ina scoireann an post de bheith ann/ ina laghdaítear an post agus nach n-ionadaítear an Cúntóir Riachtanas Speisialta. Mura bhfuil conradh scríofa a bhaineann le leanbh ar leith ag an gCúntóir Riachtanais Speisialta is sóisearaí sa scoil, rud a dtugann teideal dó/di fanacht sa scoil, tá na critéir roghnúcháin le haghaidh iomarcaíochta ar bhonn ‘an duine deireanach isteach - an chéad duine amach’.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá sonraí iomlána ar Scéim Iomarcaíochta na gCúntóirí Riachtanas Speisialta le fáil in Imlitir 0058/2006. Chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht iomarcaíochta, ba chóir Foirm RP50 agus Foirm RED1 a chomhlánú agus a chur ar aghaidh chuig:

An Roinn Oideachais, An Rannóg Párolla do Bhaill Foirne Neamh-Theagaisc, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Is í an teorainn ama maidir le hiarratas a chur isteach ar íocaíocht iomarcaíochta 52 seachtain tar éis an dáta ar ar foirceannadh / laghdaíodh an conradh fostaíochta.

Ba chóir d'iarratasóirí a léamh an  Imlitir 0036/2020

Le haghaidh fiosruithe maidir le Scéim Iomarcaíochta na gCúntóirí Riachtanas Speisialta, déan teagmháil:

R-phost:snaredundancy@education.gov.ie

Fón: (090) 648 4142

Ba chóir fiosrú ar bith maidir leis an  Imlitir 0036/2020 a chur (le r-phost amháin) chuig an seoladh r-phoist ar leith seo a leanas: snasupplementpanel@education.gov.ie