Scálaí Tuarastail

Múinteoirí

Cúntóirí um Riachtanais Speisialta

Rúnaithe Scoile, Oifigeach Cléireachais,  Airíoch, agus Glantóirí i Scoileanna

 Foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO

Foireann Seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna

Chuig an Údarás Ardoideachais le haghaidh a scaipthe ar gach Institiúid Teicneolaíochta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Coláiste Mhuire gan Smál, Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus Coláiste San Aingeal

Cealú na Laghduithe Pá faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail, 2013, dóibh siúd a thuilleann os cionn €110,000 sa bhliain, le héifeacht ón 01 Aibreán 2018