Múinteoirí Páirtaimseartha

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Conas is eol dom go bhfuil ceapachán Páirtaimseartha Rialta (‘RPT’) nó ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach (‘CNCA’) agam?

Íoctar le daoine aonair a bhfuil ceapachán páirtaimseartha rialta acu go díreach trí phárolla na Roinne.

Íoctar le daoine aonair a bhfuil ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach acu tríd an gCóras Éileamh ar Líne. Rangófar thú mar cheapachán Ócáideach / Neamhócáideach má chuireann tú tús le fostaíocht mar mhúinteoir páirtaimseartha tar éis an chéad lá oibre i mí na Samhna.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Tá Conradh Páirtaimseartha Rialta agam. Conas a dhéantar mo thuarastal a ríomh?

Déantar do thuarastal a ríomh trí do phointe ar an mbunscála coiteann tuarastail a ghlacadh móide aon liúntais atá iníoctha leat, é a roinnt ar 26.09 chun an ráta coicísiúil a fháil agus, ina dhiaidh sin, é a roinnt ar 25 agus é a iolrú faoin líon uaireanta atá tú ag obair le do ráta pearsanta íocaíochta a fháil.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Tá ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach  (“CNCA”) agam agus íoctar liom tríd an gCóras Éileamh ar Líne. Conas a dhéantar mo thuarastal a ríomh?

Déantar do thuarastal a ríomh ar bhonn do Bhunphá Bhliantúil, móide do Liúntas Cáilíochta arna roinnt ar 915 uair i gcomhair d’uair-ráta.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Tá Conradh páirtaimseartha rialta agam. An bhfaighidh mé pá do mhí Iúil agus do mhí Lúnasa?

Leagtar na socruithe amach sna ciorcláin seo a leanas:

  • Ciorclán 0061/2010. dar teideal Socruithe maidir leis an Íocaíocht Múinteoirí Téarma Sheasta Pháirtaimseartha agus Lánaimseartha atá fostaithe i mbunscoileanna don bhliain scoile 2010/2011 agus blianta ina dhiaidh sin.
  • Ciorclán 0031/2011dar teideal Earcaíocht, Clárú agus Cáilíochtaí i Leith Múinteoirí.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Tá ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach (“CNCA”) agam agus íoctar liom tríd an gCóras Éileamh ar Líne. An bhfaighidh mé pá do mhí Iúil agus do mhí Lúnasa?

Ní bhfaighidh.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil. Tá conradh Páirtaimseartha Rialta agam. Méadaíodh / laghdaíodh mo chuid uaireanta? Cad é a dhéanfaidh mé?

Leagtar na socruithe amach i gciorclán 0061/2010.

Is múinteoir páirtaimseartha mé i mBunscoil (ceapachán ócáideach / neamhócáideach). Cá mhéad uair atá an scoil ag éileamh i mo leith?

Cuireann an scoil do chuid uaireanta isteach sa Chóras Éileamh ar Líne. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an scoil chun asphrionta a fháil maidir leis na héilimh a próiseáladh do gach párolla.

Is Múinteoir Iarbhunscoile mé agus tá ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach agam. Níor bhog mé pointe suas ar an scála incriminteach. Cad chuige?

D’fhonn bogadh suas ar an scála incriminteach, éilítear na nithe seo a leanas ar mhúinteoir Ócáideach nó Neamhócáideach:

600 Uair Ócáideach laistigh de Scoilbhliain nó

600 Uair Neamhócáideach nó

Teaglaim de 300 Uair Ócáideach agus 300 Uair Neamhócáideach

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach meastar Uaireanta Ócáideach níos lú ná 300 uair laistigh de scoilbhliain a bheith incriminteach.

An gcuirtear mo sheirbhís Ócáideach nó Neamhócáideach san áireamh i leith Creidmheas Incriminteach?

Meastar gach Seirbhís Cháilithe Neamhócáideach a bheith incriminteach. Mar sin féin, meastar Seirbhís Ócáideach níos lú ná 300 uair laistigh de scoilbhliain a bheith neamhincriminteach do mhúinteoirí iarbhunscoile.

Is Múinteoir Iarbhunscoile Ócáideach / Neamhócáideach mé. Conas a dhéantar mo Thuarastal a ríomh?

Déantar Tuarastal Cáilithe Ócáideach a ríomh trí na huaireanta a oibrítear a iolrú faoin Uair-Ráta Cáilithe atá i bhfeidhm ag an am.

Déantar Tuarastal Neamhcháilithe Ócáideach a ríomh trí na huaireanta a oibrítear a iolrú faoin Uair-Ráta Neamhcháilithe atá i bhfeidhm ag an am.

Déantar Tuarastal Iarbhunscoile Neamhócáideach a ríomh trí ráta bliantúil na nithe seo a leanas a shuimiú agus iad a roinnt ar 735 uair agus a iolrú faoin líon uaireanta a oibrítear.

  1. Ráta Pearsanta Pá (Pointe ar an Scála tuarastail)
  2. Ráta Pearsanta Céime
  3. Ráta Pearsanta an ATO

i.e    Bunphointe 3   €33,041.00

       Pas sa Chéim €  1,842.00

       Pas san ATO  €     591.00  = €35,474/735* # d’uaireanta

Ba cheart a thabhairt faoi deara go gcuirfear an dá ráta i bhfeidhm maidir le seirbhís ócáideach níos lú ná 150 uair má tá múinteoir ag obair uaireanta Ócáideacha agus Neamhócáideacha araon.

Bíonn mo thuarastal éagsúil ar bhonn coicísiúil, cad chuige?

Beidh tuarastal éagsúil ar bhonn coicísiúil mar gheall ar dhá chúis -

Méadaítear nó laghdaítear an líon uaireanta laghdaithe ar bhonn coicísiúil

Tá íocaíocht á tabhairt duit as uaireanta ócáideacha agus uaireanta neamhócáideacha araon sa choicís chéanna.

Tá ceapachán Ócáideach / Neamhócáideach agam. Cá mhéad lá/uair a íoctar liom astu?

Déanann an Roinn an párolla a phróiseáil ar bhonn coicísiúil. Taispeántar na dátaí íocaíochta ar do dhuillín pá.

Íoctar liom tríd an gCóras Éileamh ar Líne. Níor íocadh liom an choicís seo. Cad chuige?

Má bhí íocaíocht dlite duit, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Scoil mar go mbeadh neamhíocaíocht ina comhartha nár próiseáladh do cheapacháin tríd an gCóras Éileamh ar Líne roimh dhúnadh an phárolla.