Asbhaintí Reachtúla

Cé na hasbhaintí reachtúla ar mo dhuillín pá?

Is iad seo a leanas na hasbhaintí reachtúla: Cáin Ioncaim (Íoc mar a Thuillir); Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (PRD), an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC), Ranníocaíochtaí Pinsin (1.5 SP & CH (Céilí & Leanaí), agus Aoisliúntas – Grúpa).

PRD= Asbhaint a Bhaineann le Pinsean. Déantar í a ríomh ar scála aistritheach mar a leanas:

  • 0% ar an gcéad €15,000.00
  • 5% ar an gcéad €5,000.00 eile
  • 10% ar an gcéad €40,000.00 eile agus
  • 10.5% ar an gcuid eile

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (PRD) ar fáil ar leathanach Gréasáin na Roinne Airgeadais.

MSU = An Muirear Sóisialta Uilíoch. Déantar é a ríomh mar a leanas:

  • 2% ar ioncam suas le €10,036.00 agus é san áireamh
  • 4% ar ioncam os cionn €10,036.00 ach nach mó ná €16,016.00 agus
  • 7% os cionn an leibhéil sin

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an MSU ar fáil ar leathanach Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

ÁSPC

Tá bandaí agus rátaí éagsúla ann. Féach láithreán Gréasáin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Aoisliúntas – Grúpa

Is é seo do phinsean seirbhíse poiblí. Más ag íoc ÁSPC rang D atá tú, déantar é a ríomh ar 5% de d’olltuarastal nó, más ag íoc ÁSPC rang A atá tú, déantar é a ríomh ag 3.5% de d’olltuarastal lúide dhá oiread an Ráta Pinsin Seanaoise.

1.5 SP & CH – Céilí & Leanaí

Is asbhaint reachtúil phinsin 1.5% í seo.

An bhfaighidh mé ráiteas ar Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (PRD) gach bliain?

Gheobhaidh. Eiseofar PRD60 i mí an Mhárta sa bhliain féilire ina dhiaidh sin i dteannta do P60.

An bhfaighidh mé mo ráiteas ar an MSU gach bliain.?

Áirítear ráiteas ar an MSU ar do P60.

Fuaireas riaráiste tuarastail a bhaineann leis an mbliain airgeadais roimh 2011. An gá dom an MSU a íoc air seo?

Is gá. Tá feidhm ag an MSU maidir leis an airgead ar fad a íoctar tar éis an 01/01/2011, gan aird ar an uair a tuilleadh an t-airgead seo.

Fuaireas riaráiste tuarastail a bhaineann leis an mbliain airgeadais roimh 2011. An gá dom an Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (PRD) a íoc air seo?

Ní ghearrtar an Asbhaint a Bhaineann le Pinsean ar airgead a tuilleadh tar éis an 01/03/2009. Ní ghearrtar an Asbhaint a Bhaineann le Pinsean ar airgead a íocadh tar éis an dáta sin ach a tuilleadh roimh an dáta sin.