Cláir Oideachais do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile

Cláir Oideachais do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhar leis na hInstitiúidí Ard-Oideachais tar éis 380 spás a chur leis an líon spásanna atá ar fáil ar chúrsaí oideachais fochéime agus iarchéime do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Beidh na spásanna breise seo ar fáil ón bhfómhar atá romhainn agus táthar ag glacadh le hiarratais faoi láthair. Beidh cead ag céimí clárú mar mhúinteoir leis an gComhairle Mhúinteoireachta (www.teachingcouncil.ie) ach clár formheasta oideachais tosaigh do mhúinteoirí a bheith críochnaithe go rathúil aige/aici.

Tá breis eolais ar fáil faoi na spásanna breise ag na naisc seo a leanas:  Spásanna breise ar chúrsaí cáilithe múinteoirí fógartha ag an Aire Bruton

Físeán ar Mhúinteoireacht Iar-bhunscoile

Ag teacht le tosaíochtaí náisiúnta an Rialtais, tá tús áite á thabhairt d’ábhair STEM, don Ghaeilge agus do theangacha iasachta.

Má tá tú ag fáil céime i mbliana ó chlár tríú leibhéal le hábhair a thagann le critéir ábhar na Comhairle Múinteoireachta, nó má tá tú ag tabhairt faoin Ardteistiméireacht i mbliana, tá am agat fós cur isteach ar áit ar Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachais iar-bhunscoile (PME) sna hábhair a bhfuil tús áite á thabhairt dóibh nó ar chlár fochéime oideachais tosaigh do mhúinteoirí iar-bhunscoile.

Máistreacht Ghairmiúil san Oideachais Iar-bhunscoile (PME)

Tá síneadh curtha leis an spriocdháta d’iarratais ar chláir iarchéime oideachais tosaigh (Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (PME)) go dtí 12 meán lae ar an 13 Aibreán 2018 do na hábhair a bhfuil tús áit á thabhairt dóibh, is iad sin: Matamaitic, Matamaitic Fheidhmeach, Fisic, Ceimic, Gaeilge, Gearmáinis, Fraincis, Iodáilis agus Spáinnis.

Is féidir iarratais a dhéanamh ar na cláir seo sna hábhair a bhfuil tús áite á thabhairt dóibh ag na naisc seo a leanas:

Cláir Fochéime Oideachais Tosaigh do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile

Má tá sé ar intinn agat cur isteach ar chlár fochéime oideachais tosaigh do mhúinteoirí iar-bhunscoile agus má tá iarratas CAO déanta agat cheana féin, cuimhnigh go mbeidh áis “athrú intinne” an CAO ar fáil go dtí 1 Iúil 2018. Mura bhfuil iarratas CAO déanta agat cheana, is é 1 Bealtaine 2018 (17:15 i.n.) an spriocdháta d’iarratais dheireanacha.

Is féidir teacht ar bhreis eolais ag na naisc seo thíos

Riachtanais Iontrála

Ba chóir d’iarrthóirí ionchasacha ar an PME a bheith feasach go gcaithfidh, de réir rialacháin na Comhairle Múinteoireachta, céim Leibhéal 8 (nó a macasamhail) a bheith ag iarrthóirí agus go gcaithfidh na riachtanais d’ábhar curaclaim iar-bhunscoile amháin ar a laghad a bheith bainte amach acu. Tá na riachtanais maidir le hábhair incháilithe ar fáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta (www.teachingcouncil.ie).

Ba chóir d’iarrthóirí ionchasacha ar chláir fochéime a chinntiú gur bhain siad amach na bunriachtanais iontrála dá rogha cúrsa. Tá siad seo ar fáil ó shuíomh gréasáin an CAO (www.cao.ie) agus ó na hInstitiúidí Ard-Oideachais a chuireann na cúrsaí ar fáil (liosta de na suíomhanna gréasáin thuas)

Cuimhnigh go gcaithfidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith déanta ag gach iarrthóir ar chláir Oideachais do Mhúinteoirí.

Tacaíocht Airgeadais

Tá eolas cuimsitheach maidir le cúrsaí airgeadais do mhic léinn, ar a n-áirítear deontais agus foinsí eile tacaíochta airgeadais atá ar fáil do mhic léinn ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Ard-Oideachas (www.hea.ie).

Tuilleadh Eolais

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag na naisc thuas agus is féidir comhairle/tacaíocht a fháil ó Oifigí Gairmeacha na nInstitiúidí Ard-Oideachais agus ó Treoirchomhairleoirí in iar-bhunscoileanna de réir mar is cuí.