Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí (ITE) Bunscoile

Cur Síos

Tá ceithre Institiúid Ardoideachais (HEIanna) maoinithe ag an stát a thairgeann cláir d'oideachas tosaigh múinteoirí bunscoile atá creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta do mhúineadh bunscoile.

InstitiúidSeoladh Gréasáin
Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9www.mie.ie
Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneachwww.mic.ul.ie
Institiúid Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Campas Choláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9www.dcu.ie
Roinn Froebel don Bhun- agus Luath-Oideachas, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, Co. Chill Darawww.maynoothuniversity.ie

Clár Baitsiléir Oideachais (B.Ed) sa Bhunmhúinteoireacht

Bíonn cúrsa 4 bliana lánaimseartha le haghaidh céim Baitsiléir Oideachais (Bunmhúinteoireacht) i ngach ceann de na ceithre HEIanna thuas.

Baitsiléir Oideachais (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann)

Cuirfear tús le Clár B.Ed (Teanga Comharthaíochta na hÉireann) (ISL) don Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí (ITE) in DCU i Meán Fómhair 2019. Is é cuspóir an chláir seo bealach iontrála CAO ar leith a thabhairt isteach i dteagasc bunscoile go sonrach do mhic léinn atá bodhar agus a bhfuil moill éistigh orthu agus a dhéanann cumarsáid trí ISL. Ceadóidh an B.Ed seo go nglacfar le ISL mar mhalairt ar an nGaeilge mar riachtanas iontrála nuair a bheidh critéir áirithe le chéile Mar sin féin, ní mór na buncheanglais iontrála riachtanacha i Matamaitic agus Béarla a chomhlíonadh chun dul isteach sa chlár seo.

Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (PME) sa Bhunmhúinteoireacht

Tairgeann na ceithre Institiúidí Ardoideachais atá maoinithe ag an stát thuas Clár Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (PME) dhá bhliain d'Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí.

Ina theannta sin, soláthraíonn Hibernia College Clár Máistreachta Ghairmiúla san Oideachas sa Bhunmhúinteoireacht freisin. Is cuideachta faoi úinéireacht phríobháideach, neamh-mhaoinithe é Hibernia College. Déantar an clár foghlama cumaisc seo thar 2 bhliain agus tá sé creidiúnaithe ag an gComhairle Múinteoireachta don bhunmhúinteoireacht.

Féadfaidh daoine a dhéanann an cúrsa seo a chomhlánú go rathúil a bheith cláraithe ag an gComhairle Múinteoireachta.

Íosriachtanais Iontrála

Chomh maith leis na pointí a theastaíonn chun áit a fháil ar an gclár Baitsiléara Oideachais d'oideachas tosaigh múinteoirí bunscoile, sonraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna bunriachtanais iontrála a chaithfidh na daltaí a bhaint amach sna croí-ábhair: Matamaitic, Béarla agus Gaeilge. Déantar é seo lena áirithiú go mbeidh an cumas ag múinteoirí bunscoile foghlaim a threorú sna réimsí ríthábhachtacha seo.

I mí Dheireadh Fómhair 2017, fógraíodh athruithe ag leagan síos íoschaighdeáin iontrála níos airde do chláir bhunscoile d'oideachas tosaigh múinteoirí do Mhatamaitic na hArdteistiméireachta agus don Bhéarla ag an nGnáthleibhéal agus sa Ghaeilge ag Ardleibhéal.

Ar an 31 Eanáir 2019, d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Ardoideachais go gcuirfí na bunriachtanais iontrála nua do mhic léinn ar an gclár Oiliúint Tosaigh Múinteoirí Bunscoile (ITE) ag tosú ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (PME) siar ó 2019 go dtí 2020.

Baineann an tarchur seo le mic léinn a thosaigh ar chúrsa fochéime (seachas céim Baitsiléir Oideachais) agus atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an PME (iarchéime) le haghaidh iontrála i Meán Fómhair 2019.

Leanfaidh na ceanglais iontrála íosta níos airde, a fógraíodh i nDeireadh Fómhair 2017, de bheith i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2019 le haghaidh mic léinn a bhfuil sé beartaithe acu tosú ar an gclár fochéime Baitsiléir Oideachais (Bunscoile).

Tá mionsonraí ar an gcóras grádála nua Ardteistiméireachta sa tábla thíos: 

CLÁR 1 Bunriachtanais Iontrála sa Chéim Baitsiléir Oideachais Bunscoile

Bliain Iontrála sa Choláiste

 2017 & 2018

 

 2019 ar aghaidh

 

Ábhar

Grád

%

Grád

%

Gaeilge

H5

50<60

H4

60<70

Béarla

O5

50<60

O4

60<70

 

H7

30<40

H7

30<40

Matamaitic

O6

40<50

O4

60<70

 

H7

30<40

H7

30<40

 

 

 

 

 

CLÁR 2 Bunriachtanais Iontrála sa Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas

Bliain Iontrála sa Choláiste

 2017,2018 agus 2019

 

 2020 ar aghaidh

 

Ábhar

Grád

%

Grád

%

Gaeilge

H5

50<60

H4

60<70

Béarla

O5

50<60

O4

60<70

 

H7

30<40

H7

30<40

Matamaitic

O6

40<50

O4

60<70

 

H7

30<40

H7

30<40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chomh maith leis na ceanglais a bhaineann le hábhair atá leagtha amach thuas, tá ceanglais eile iontrála ginearálta ann do na cláir

Chun na ceanglais iontrála is déanaí don Chéim Baitsiléir Oideachais agus don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas a fheiceáil, cliceáil ar na naisc seo a leanas;

Tá na ceanglais chun clárú mar mhúinteoir bunscoile leagtha amach i mBealach 1 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú], 2016, Rialacháin chun Clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta

13 Samhain, 2018 - Athruithe leis an bpróiseas iontrála iarchéime don mhúinteoireacht bunscoile ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Mhaigh Nuad, Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Mhuire gan Smál

24 Eanáir, 2019 - Seolann an tAire clár nua Baitsiléir Teanga Comharthaíochta na hÉireann do dhaltaí atá bodhar.

30 Eanáir 2019- Preaseisiúint ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Ardoideachais ag fógairt go gcuirfí na Bunriachtanais Iontrála nua do mhic léinn ITE bunscoile ag tosú ar Mháistreacht Ghairmiúil Oideachais siar ó 2019 go 2020.

Teagmháil

R-phost: TES@education.gov.ie  

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Oideachais Mhúinteoirí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659