Tuarascálacha um Íoc Pras

Tuairisceáin Íoc Pras

Faoi Chinneadh S 29296[1] ón Rialtas an 19 Bealtaine 2009 maidir le hÍoc Pras, ceanglaítear ar gach Roinn/Oifig Rialtais an tréimhse íocaíochta do sholáthraithe i ndáil le hidirbhearta tráchtála a laghdú ó 30 lá féilire go 15 lá féilire ar shonrasc bailí a fháil, agus é mar aidhm deacrachtaí sreabhadh airgid a mhaolú do ghnóthais. 

Leis an gcinneadh sin ón Rialtas, ceanglaítear ar Ranna freisin tuarascáil a chur ar aghaidh ar bhonn ráithiúil chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, rud ina leagfar amach feidhmíocht na Roinne maidir leis an gceanglas nua riaracháin – is é sin, an tréimhse íocaíochta 15 lá – a chomhlíonadh. Foilsítear comhthuarascáil do gach ceann de na Ranna ar shuíomh Gréasáin na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta.  Chomh maith leis sin, ní mór do gach Roinn an tuarascáil sin a fhoilsiú ar a suíomh Gréasáin féin tráth nach déanaí ná an 15ú lá den mhí tar éis dheireadh na ráithe. Foilsíodh an chéad tuarascáil an 15 Deireadh Fómhair 2009.

Ón 1 Iúil 2011, leathnaíodh an tionscnamh chun Comhlachtaí eile san Earnáil Phoiblí a chuimsiú, lena n-áirítear Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna. Mar aon lena tuarascáil féin a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin, foilsíonn an Roinn comhthuarascáil ó gach comhlacht/gníomhaireacht ar bhonn ráithiúil anois freisin. Foilsíodh an chéad chomhfhoilseachán do Chomhlachtaí agus do Ghníomhaireachtaí an 15 Deireadh Fómhair 2011

Naisc Ghaolmhara: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/


[1] Note: Government Decision S29296 does not alter the legal position in relation to late payments which stipulates that interest is accrued on commercial invoices which are not paid within 30 days of receipt of a valid invoice.

Naisc Ghaolmhara:

Comhad Cuardach