Tuarascálacha Airgeadais

Buiséadú FeidhmíochtaI gcomhréir le Cinneadh Rialtais, ó 2012 ar aghaidh éilítear ar an Roinn Oideachais agus Scileanna a Meastachán bliantúil a tháirgeadh i bhformáid nua Buiséadaithe Feidhmíochta.Is é aidhm an phróisis seo fócas an phróisis Mheastacháin a neartú le go mbeidh níos mó béime ar an aschur agus ar na torthaí a sheachadfaidh an Roinn le cistí poiblí, in ionad an fhócais thraidisiúnta ar an aschur airgeadais.Tá an fhormáid nua bunaithe ar an méid a gheall an Roinn ina Ráiteas Straitéise go ndéanfadh sí agus go seachadfadh sé. Léireoidh an Ráiteas Straitéise ceangaltais atá sa Chlár don Rialtas i ndáil leis an Roinn seo.Tá Buiséadú Feidhmíochta ina fhorbairt bhreise ar phróiseas na Ráiteas Bliantúil Aschuir (AOS), trína raibh AOS ag gabháil leis na Meastacháin i stíl thraidisiúnta, agus an dá dhoiciméad mar bhonn den bhreithniú ar na dréacht-Mheastacháin ag coiste ábhartha an Oireachtais roimh vótáil ar na meastacháin sa teach.Naisc ghaolmhara: http://per.gov.ie/  agus http://www.finance.gov.ie/

Tuarascálacha Airgeadais

 Ciste Sóisialta na hEorpa

Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna (an Roinn) a bhainistíonn Ciste Sóisialta na hEorpa (an Ciste) in Éirinn.  Tacaíonn an Ciste le réimse cúrsaí oiliúna, scéimeanna agus tionscadal ar fud na tíre trí chomhchistiú (50/50) ón gCoimisiún Eorpach agus ó Ranna Rialtais (an Ciste Náisiúnta Oiliúna ina measc). Dháil an Roinn €28.5 milliún, a fuarthas ón gCoimisiún Eorpach, faoin gCiste in 2016 mar seo a leanas:

Íoc Amach Fháltais Chiste Sóisialta na hEorpa (an Ciste) in 2016

An Clár Oibriúcháin um Infheistíocht Caipitil Dhaonna (COICD)

An Clár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim (CIIF)

 €m€m
An Roinn Oideachais agus Scileanna13.02.7
An Roinn Coimirce Sóisialaí2.70.8
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais0.5
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil0.2
An Ciste Náisiúnta Oiliúna7.01.6
IOMLÁN22.75.8

Éilíodh an leithdháileadh iomlán de €375 milliún a cuireadh i leataobh d’Éirinn faoin gCiste le himeacht shaolré an COICD.