Tuarascálacha Corporáideacha

Foilsímid na Tuarascálacha Corparáideacha seo a leanas:

  • Ráitis Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ardleibhéil don Roinn. Leagtar amach iontu freisin na straitéisí a úsáidfimid chun na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach.
  • Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.
  • Creat Rialachais Sa chreat rialachais leagtar amach na príomhphrionsabail, struchtúir, beartais, nósanna imeachta agus meicníochtaí rialaithe atá ar bun chun tacú leis an Roinn i mbaint amach a mhisin chun “a chur ar chumas daoine tríd an bhfoghlaim a lánacmhainneacht a bhaint amach le go bhféadann siad cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíochta na hÉireann”.
  • Nochtadh Cosanta: Tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí, ar nós ranna rialtais, údaráis áitiúla agus comhlachtaí áirithe eile a chistítear go poiblí chun nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun nochtadh cosanta a dhéanamh ag oibrithe atá nó a bhí fostaithe acu agus chun déileáil leis an nochtadh sin. Ní mór do na comhlachtaí poiblí faisnéis scríofa a sholáthar dá bhfostaithe maidir leis na nósanna imeachta seo.
  • Éifeachtúlacht Acmhainne: Chun fuinneamh, uisce agus acmhainní eile a úsáid ar an tslí is éifeachtaí is feidir, ar mhaithe le héifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.  

Ráiteas um Chosaint Leanaí - An Roinn Oideachais

Tá an Roinn Oideachais tiomanta do leanaí a chosaint ó dhíobháil, i gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí Act, 2015 agus leis an dea-chleachtas mar atá leagtha amach in Tús Áite do Leanaí: An Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 2017).

In Alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 éilítear ar sholáthraithe seirbhísí do leanaí Ráiteas um Chosaint Leanaí a ullmhú. Sa Ráiteas um Chosaint Leanaí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna tá mionsonraí faoi na seirbhísí cuí a chuireann foireann na Roinne ar fáil do leanaí chomh maith leis na prionsabail agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun leanaí a chosaint ó dhíobháil a bheith déanta dóibh agus úsáid á baint acu as na seirbhísí sin.

Déanfar athbhreithniú ar an ráiteas seo gach 2 bhliain, nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athrú ábhartha a bheith déanta in aon ábhar a ndéanann an ráiteas tagairt dó.

Éilíonn alt 27 d'Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, ar gach Aire Rialtais Plean Cur Chun Feidhme Earnála a fhoilsiú ina leagtar amach an chaoi ina n-áiritheoidh an Roinn agus na comhlachtaí ábhartha eile laistigh d’earnáil an oideachais a gcomhlíonadh leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus lena n-oibleagáidí dea-chleachtais faoi mar atá leagtha amach in Tús Aite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017.

Tuarascálacha Airgeadais

Tuarascálacha Airgeadais, lena n-áirítear faisnéis ar Bhuiséadú Feidhmíochta (Ráitis Bhliantúla Aschuir Roimhe roimhe), ar an gCiste Náisiúnta Oiliúna, ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Soláthar

Tá an Ráiteas Polasaí ar sholáthar agus na Prionsabail Threoracha mar bhonn agus mar thaca faoi sholáthar a dhéantar sa Roinn. Tá athbhreithniú agus athmheas á dhéanamh ar pholasaí na Roinne ar sholáthar.

Nasc chuig mionsonraí ar thairiscintí os cionn €25,000 ag a nochtfar tairiscintí/conarthaí bronnta freisin. Foilseofar liosta conarthaí bronnta ó ráithe 2, 2019 i ndiaidh forbairt TFC.