Tuarascálacha Corporáideacha

Foilsímid na Tuarascálacha Corparáideacha seo a leanas:

  • Ráitis Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ardleibhéil don Roinn. Leagtar amach iontu freisin na straitéisí a úsáidfimid chun na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach.
  • Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.
  • Creat Rialachais Sa chreat rialachais leagtar amach na príomhphrionsabail, struchtúir, beartais, nósanna imeachta agus meicníochtaí rialaithe atá ar bun chun tacú leis an Roinn i mbaint amach a mhisin chun “a chur ar chumas daoine tríd an bhfoghlaim a lánacmhainneacht a bhaint amach le go bhféadann siad cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíochta na hÉireann”.
  • Nochtadh Cosanta: Tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí, ar nós ranna rialtais, údaráis áitiúla agus comhlachtaí áirithe eile a chistítear go poiblí chun nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun nochtadh cosanta a dhéanamh ag oibrithe atá nó a bhí fostaithe acu agus chun déileáil leis an nochtadh sin. Ní mór do na comhlachtaí poiblí faisnéis scríofa a sholáthar dá bhfostaithe maidir leis na nósanna imeachta seo.

Ráiteas um Chosaint Leanaí - An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tiomanta do leanaí a chosaint ó dhíobháil, i gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí Act, 2015 agus leis an dea-chleachtas mar atá leagtha amach in Tús Áite do Leanaí: An Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 2017).

In Alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 éilítear ar sholáthraithe seirbhísí do leanaí Ráiteas um Chosaint Leanaí a ullmhú. Sa Ráiteas um Chosaint Leanaí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna tá mionsonraí faoi na seirbhísí cuí a chuireann foireann na Roinne ar fáil do leanaí chomh maith leis na prionsabail agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun leanaí a chosaint ó dhíobháil a bheith déanta dóibh agus úsáid á baint acu as na seirbhísí sin.

I gcomhréir le forálacha an Achta, déanfar athbhreithniú ar an Ráiteas tráth nach déanaí ná mí an Mhárta 2020.

Tuarascálacha Airgeadais

Tuarascálacha Airgeadais, lena n-áirítear faisnéis ar Bhuiséadú Feidhmíochta (Ráitis Bhliantúla Aschuir Roimhe roimhe), ar an gCiste Náisiúnta Oiliúna, ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.