Tuarascálacha Corporáideacha

Foilsímid na Tuarascálacha Corparáideacha seo a leanas:

  • Ráitis Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ardleibhéil don Roinn. Leagtar amach iontu freisin na straitéisí a úsáidfimid chun na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach.
  • Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.
  • Creat Rialachais Sa chreat rialachais leagtar amach na príomhphrionsabail, struchtúir, beartais, nósanna imeachta agus meicníochtaí rialaithe atá ar bun chun tacú leis an Roinn i mbaint amach a mhisin chun “a chur ar chumas daoine tríd an bhfoghlaim a lánacmhainneacht a bhaint amach le go bhféadann siad cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíochta na hÉireann”.
  • Nochtadh Cosanta: Tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí, ar nós ranna rialtais, údaráis áitiúla agus comhlachtaí áirithe eile a chistítear go poiblí chun nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun nochtadh cosanta a dhéanamh ag oibrithe atá nó a bhí fostaithe acu agus chun déileáil leis an nochtadh sin. Ní mór do na comhlachtaí poiblí faisnéis scríofa a sholáthar dá bhfostaithe maidir leis na nósanna imeachta seo.
  • Éifeachtúlacht Acmhainne: Chun fuinneamh, uisce agus acmhainní eile a úsáid ar an tslí is éifeachtaí is feidir, ar mhaithe le héifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.  

Ráiteas um Chosaint Leanaí - An Roinn Oideachais

Ceanglaítear leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 ar eagraíochtaí ar soláthraithe ‘seirbhísí ábhartha’ iad faoin Acht Ráiteas um Chosaint Leanaí a fhoilsiú. Sa Ráiteas um Chosaint Leanaí de chuid na Roinne Oideachais tugtar eolas faoi na seirbhísí ábhartha a chuireann foireann na Roinne Oideachais ar fáil do leanaí chomh maith leis na prionsabail agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun leanaí a chosaint ó dhíobháil agus úsáid á baint acu as na seirbhísí sin. Ullmhaíodh an ráiteas seo ar aon dul leis an Treoir maidir le Polasaí, Nós Imeachta agus Cleachtas de chuid Tusla, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí agus chomh maith leis an Aguisín le Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí ina ndéileáiltear le sábháilteacht ar líne.

Déanfar athbhreithniú ar an ráiteas seo gach 2 bhliain, nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athrú ábhartha a bheith déanta in aon ábhar a ndéanann an ráiteas tagairt dó.

Tuarascálacha Airgeadais

Tuarascálacha Airgeadais, lena n-áirítear faisnéis ar Bhuiséadú Feidhmíochta (Ráitis Bhliantúla Aschuir Roimhe roimhe), ar an gCiste Náisiúnta Oiliúna, ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Soláthar

Tá an Ráiteas Polasaí ar sholáthar agus na Prionsabail Threoracha mar bhonn agus mar thaca faoi sholáthar a dhéantar sa Roinn. Tá athbhreithniú agus athmheas á dhéanamh ar pholasaí na Roinne ar sholáthar.

Nasc chuig mionsonraí ar thairiscintí os cionn €25,000 ag a nochtfar tairiscintí/conarthaí bronnta freisin. Foilseofar liosta conarthaí bronnta ó ráithe 2, 2019 i ndiaidh forbairt TFC.