Meastóireacht ar an Soláthar do Scoláirí in Iar-bhunscoileanna a bhfuil Riachtanais Bhreise agus Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Is é atá sa mheastóireacht ar Sholáthar do scoláirí a bhfuil Riachtanais Bhreise agus Riachtanais Speisialta Oideachais acu ná meastóireacht fhócasaithe ar sholáthar do scolairí a bhfuil riachtanais bhreise agus riachtanais speisialta oideachais acu. Déanann cigirí tuairisciú ar na phríomhcheisteanna seo le linn na meastóireachtaí:

  1. Cé chomh maith agus atá na torthaí foghlama do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise agus speisialta oideachais acu?
  2. Cé chomh maith agus atá an scoil ag baint úsáid as na hacmhainní a fhaigheann sí do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise agus speisialta oideachais acu chun eispéiris agus torthaí foghlama a fheabhsú.
  3. Cé chomh héifeachtach agus atá na struchtúir agus na córais atá i bhfeidhm ag an scoil chun cuimsiú, comhionannas deiseanna agus forbairt iomlánaíoch a chothú do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise agus speisialta oideachais acu?

Le linn na meastóireachta, tugann cigirí cuairt ar ranganna príomhshrutha agus ar ranganna tacaíochta, déanann siad teagmháil le daltaí, déanann siad athbhreithniú ar a gcuid oibre, a gcomhaid, a bpleananna aonair agus sonraí measúnaithe agus reáchtálann siad ceistneoirí do thuismitheoirí. Casann cigirí le múinteoirí oideachais speisialta, le cuntóirí riachtanas speisialta agus le focas grúp de scolairí agus de thuismitheoirí. Le linn na meastóireachtaí seo, tugtar deis don scoil tuairisciú ar an soláthar a dhéanann sí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí Fhoirm Eolais Scoile a chomhlánú agus trí chruinnithe leis an gcigire/na cigirí. Tugaimid aiseolas ó bhéal ag deireadh na gcigireachtaí seo agus faigheann an scoil tuairisc scríofa.

Cigireacht Cuardach