Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí

Cathain a Dhéanann an Chigireacht Monatóireacht ar Chomhlíontacht Scoileanna leis na Riachtanais um Chosaint Leanaí?

Tá freagracht ar an gCigireacht monatóireacht a dhéanamh ar an tslí ina bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí 2017 á gcur i bhfeidhm ag scoileanna. Caithfidh gach scoil na Nósanna Imeachta 2017 a chur i bhfeidhm lena dheimhniú go mbíonn leanaí cumhdaithe agus cosanta. Déanann an Chigireacht comhlíontacht leis na Nósanna Imeachta 2017 a mhonatóireacht ar thrí bhealach:

  • Nuair a bhíonn gearrchigireachtaí ag tarlú i scoileanna (mar shampla, cigireachtaí teagmhasacha, cigireachtaí leantacha, meastóireachtaí curaclaim agus cigireachtaí ábhair), déanann cigirí trí ghnéithe tábhachtacha d’fheidhmiú na Nósanna Imeachta 2017 a sheiceáil. Tuairiscíonn cigirí ar na torthaí maidir leis na trí ghnéithe sin mar chuid de thuairisc chigireachta na scoile.
  • I gcigireachtaí níos faide, cosúil le measóireachtaí scoile uile agus meastóireachtaí DEIS, déanann cigirí ocht gcinn de phríomhghnéithe na Nósanna Imeachta 2017 a sheiceáil. Bíonn a dtorthaí maidir leis na príomhghnéithe sin mar chuid de thuairisc chigireachta na scoile.
  • Déanann cigirí grinnchigireachtaí um chosaint leanaí i roinnt scoileanna gach bliain freisin. Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí a thugtar orthu seo. Déantar tuairisc a fhoilsiú mar thoradh ar gach ceann de na grinnchigireachtaí seo ina ndéantar cur síos ar an tslí ina mbíonn na deich bpríomhghnéithe de na Nósanna Imeachta 2017 á gcur i bhfeidhm ag an scoil.

Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)

Déantar Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, i scoileanna atá ceangailte le haonaid um chúram speisialta agus in Ionaid Ógtheagmhála.  I rith na gcigireachtaí seo, bímid dírithe ar ghrinnfhiosrú a dhéanamh ar an mbealach ina mbíonn a gcuid dualgas reachtúla á gcomhlíonadh ag boird scoileanna agus foirne scoileanna maidir le leanaí a chosaint agus a chumhdach mar is gá de réir na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileannna 2017 I ngach scoil a roghnaítear do Chigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí, tarlaíonn dhá chigireacht - Cigireacht Thosaigh um Chosaint Leanaí agus Chigireacht Dheiridh um Chosaint Leanaí. Mar ghnáthnós, tarlóidh an dá chigireacht laistigh de cheithre nó sé seachtaine óna chéile. Ag deireadh gach cigireachta tugaimid aiseolas ó bhéal don scoil mar aon le tuairisc scríofa. Foilsítear na tuariscí ón dá chigireacht go comhuaineach ar ár láithreán gréasáin. Tá sé i gceist leis an bpróiseas a bhaineann le cigireacht thosaigh agus cigireacht dheiridh go gcothóidh scoileanna feabhsúchán i bhfeidhmiú na nósanna imeachta um chosaint leanaí; éascaíonn sé freisin cothú an dea-chleachtais i gceannaireacht scoile mar a bhaineann le cosaint leanaí.

 

Cigireacht Cuardach