Meastóireacht ar Sholáthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Is é atá sa mheastóireacht ar Sholáthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu ná meastóireacht fhócasaithe ar sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Déanann cigirí tuairisciú ar dhá phríomhcheist le linn na meastóireachtaí seo:

1. Cé chomh maith agus atá torthaí foghlama na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?
2. An bhfuil an scoil ag úsáid na n-acmhainní a fhaigheann sí i gcomhair daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu chun torthaí foghlama a fheabhsú do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?

Le linn na meastóireachta, tugann cigirí cuairt ar ranganna príomhshrutha agus ar ranganna tacaíochta, déanann siad teagmháil le daltaí, déanann siad athbhreithniú ar a gcuid oibre, a gcomhaid, a bpleananna aonair agus sonraí measúnaithe agus reáchtálann siad ceistneoirí do thuismitheoirí. Le linn na meastóireachtaí seo, tugtar deis don scoil tuairisciú ar an soláthar a dhéanann sí do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí Fhoirm Eolais agus Féintuairiscithe Scoile a chomhlánú agus trí chruinnithe leis an gcigire/na cigirí. Tugaimid aiseolas ó bhéal ag deireadh na gcigireachtaí seo agus faigheann an scoil tuairisc scríofa.

Cigireacht Cuardach