Meastóireacht ar Phleanáil Ghnímh d’Fheabhsúcháin i Scoileanna DEIS

Tá sé mar aidhm ag plean gníomhaíochta na Roinne um chuimsiú oideachais 2017, DEIS (Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh) a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais oideachasúla leanaí agus daoine óga a thagann ó phobail faoi mhíbhuntáiste. Faigheann scoileanna atá páirteach in DEIS tacaíochtaí agus acmhainní breise, soláthar breise foirne san áireamh. Táthar ag súil go dtacóidh na scoileanna sin le plean DEIS na Roinne trí phróiseas pleanála agus monatóireachta córasach sa scoil féin agus ag leibhéal an chnuasaigh scoileanna/an phobail.  

Déanann an Chigireacht meastóireacht agus tuairisciú ar phleanáil gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin de chuid na scoileanna DEIS aonair. Le linn na gcigireachtaí sin, déanaimid meastóireacht ar an gcaoi a ndéanann an scoil a  plean gníomhaíochta a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, agus an chaoi a ndéanann siad monatóireacht air, agus cé mar a théann sé seo i gcion ar thorthaí na bhfoghlaimeoirí. Buailimid le príomhoide na scoile, leis an bhfoireann ceannaireachta inscoile, agus le grúpaí de thuismitheoirí, de dhaltaí agus de mhúinteoirí; agus breathnaímid ar theagasc agus ar fhoghlaim sna seomraí ranga. Líonann na tuismitheoirí agus na daltaí ceistneoir isteach freisin. Tugtar aiseolas ó bhéal ag deireadh na meastóireachtaí seo agus faigheann an scoil tuairisc scríofa, a fhoilsítear sa chuid seo den suíomh gréasáin.

Cigireacht Cuardach