An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Coláiste Chilliain

Bóthar Nangor, Cluain Dolcáin,Baile Átha Cliath 22

Uimhir Rolla: 70100W

 

Dáta na cigireachta: 27 Márta 2009

  

 

  

 

Meastóireacht scoile uile

Réamhrá

Cáilíocht bhainistíocht na scoile

Cáilíocht phleanáil na scoile

Cáilíocht sholáthar an churaclaim

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc in ábhair agus i gclár

Cáilíocht na tacaíochta do scoláirí

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

Cigireachtaí ábhar agus cláir atá bainteach leis an tuairisc seo

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Choláiste Chilliain i mí an Mhárta 2009. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déantar moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta rinneadh mionscrúdú ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla, sa Ghearmáinis, sa Mhatamaitic agus i gclár na hIdirbhliana. Tá tuairiscí ar leith ar na hábhair agus ar an gclár le fáil i rannóg a seacht den tuairisc seo. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn, agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

Réamhrá

 

Ba i 1981, mar thoradh ar ghníomhaíocht leanúnach Mhuintir Chrónáin, agus pobal na Gaeilge i gcoitinne i gceantar Chluain Dolcáin, a tháinig Coláiste Chilliain ar an bhfód. Feidhmíonn Coláiste Chilliain faoi choimirce Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath agus bhí sé ar an gcéad choláiste lánGhaeilge daraleibheál a bunaíodh faoi choimirce coiste gairmoideachais lasmuigh den Ghaeltacht. Roinneann an scoil suíomh atá in úinéireacht an Choiste Gairmoideachais ar imeall Chluain Dolcáin le Gaelscoil Chluain Dolcáin. Tá pleananna faoi réir chun campus lánGhaeilge a fhorbairt ar an suíomh rud a chiallódh go mbeadh Coláiste Chilliain agus an dá bhunscoil lánGhaeilge áitiúla ag feidhmiú ar aon láthair amháin.

 

Freastalaíonn Coláiste Chilliain ar idir chailíní agus bhuachaillí agus tá 393 scoláire rollaithe ann sa scoilbhliain reatha. Tagann formhór na scoláirí ón dá bhunscoil lánGhaeilge áitiúil: Gaelscoil Chluain Dolcáin agus Gaelscoil na Camóige. Sa bhreis air sin tagann scoláirí chuig an scoil ó Ghaelscoil Inse Cóir agus Scoil Chrónain i Ráth Cúil chomh maith le roinnt bheag scoláirí ó bhunscoileanna áitiúla a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla.

 

Ag am na meastóireachta bhí príomhoide na scoile ar shaoire tinnis agus bhí príomhoide gníomhach ceaptha ó Nollaig 2008.

 

 

1.         Cáilíocht bhainistíocht na scoile

 

1.1          Sainspiorad na scoile

Tá sainspiorad na scoile ceangailte go dlúth leis an mbunaidhm a bhí agus atá ag pobal na Gaeilge i gCluain Dolcáin d’oideachas iomlánaíoch daraleibhéal d’ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a sholáthar do dhaoine óga agus meas ar an duine agus ar an bhfírinne a chothú iontu. Léirigh ionadaithe na bpáirtithe leasmhara ar casadh leo le linn na meastóireachta tuiscint shoiléir agus tacaíocht dhaingean do ráiteas físe na scoile. Ba léir an fhís sin a bheith mar bhunphrionsabal i ngníomhaíochtaí uile na scoile, sna polasaithe agus sa dlúthchaidreamh atá idir an scoil agus an pobal áitiúil lena n-áirítear Áras Chrónáin a fheidhmíonn mar lárionad caidrimh don phobal. 

 

Mar a léiríodh sna cruinnithe ar fad a reáchtáladh le linn na meastóireachta agus sna cigireachtaí ábhair a rinneadh mar chuid den mheastóireachta sin, is í an Ghaeilge an meán trína gcomhlíontar gníomhaíochtaí uile na scoile, rud a fhreagraíonn go dlúth do shainspiorad na scoile. Ba léiriú eile ar shainspiorad na scoile é chomh hoscailte agus fáilteach agus a bhí pobal na scoile agus an meas a léiríodh sna hidirghníomhaíochtaí uile le linn na meastóireachta.   

 

1.2          Úinéireacht agus bainistíocht na scoile

Is fo-choiste de Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath an bord bainistíochta (an bord). Éascaíonn ionadaithe an choiste ar an mbord, an t-oifigeach oideachais atá ainmnithe le hoibriú leis an scoil agus seirbhísí oideachais an choiste gréasáin chumarsáide atá lán-éifeachtach agus teagmháil rialta idir an coiste agus an scoil. Tagraíodh go minic i gcruinnithe leis an mbainistíocht shinsearach agus le baill eile den fhoireann, don leibhéal an-mhaith tacaíochta a sholáthraíonn an coiste don scoil. Sa chruinniú a tionóladh leis an oifigeach oideachais thar cheann an choiste mar chuid den mheastóireacht, léiríodh tuiscint chruinn ar fheidhmiú na scoile agus ar na dúshláin atá roimpi.  

 

Tá comhdhéanamh an bhoird bhainistíochta mar is ceart. Bíonn cruinnithe rialta ag an mbord agus glactar cinntí go daonlathach. Toghtar cathaoirleach ar an mbord ag tús gach scoilbhliana mar is ceart agus feidhmíonn an príomhoide mar rúnaí. Tá na cleachtais seo le moladh agus tagann siad leis na hartagail bhainistíochta do scoileanna a fheidhmíonn faoi choimirce coiste gairmoideachais. Bhí baill an bhoird soiléir maidir le ráiteas físe Choláiste Chilliain agus a ról i gcur chun cinn na teanga agus in oideachas leathan a sholáthar do na scoláirí. Cuirtear na miontuairiscí ar na cruinnithe ar fáil go dátheangach. Tá an-mholadh ag dul don chleachtas seo de bhrí go n-éascaíonn sé soiléireacht na cumarsáide idir na páirtnéirí agus gur fianaise é ar na hiarrachtaí fiúntacha atá ar bun chun deis a chruthú do gach ball a ról a chomhlíonadh go héifeachtach. Tuairiscíodh go bhfuil an nós tosaithe ag an gcathaoirleach ar chuairt a thabhairt ar ranganna. Moltar an cleachtas seo de bharr go neartaíonn sé an nasc idir a bhfuil ag tarlú sa seomra ranga agus obair an bhoird. Cé is moite den aidhm atá comhaontaithe ag pobal uile na scoile de champas lánGhaeilge a fhorbairt, níl tosaíochtaí forbartha comhaontaithe ag an mbord maidir leis an bpleanáil, le forbairt an churaclaim ná na foirne. Moltar go dtabharfadh an bord aghaidh ar na gnéithe seo de bhainistiú na scoile sa scoilbhliain seo chugainn mar chuid den obair ar phlean scoile.

 

Roinnt bheag de chomhaltaí an bhoird a bhí tar éis freastal ar chúrsa traenála dá ról. Ba léir le linn an chruinnithe réamh-mheastóireachta nach raibh tuiscint shoiléir ag gach ball faoina bhfuil i gceist le feidhm an bhoird faoin Acht Oideachais 1998 ná na hartagail bhainistíochta do scoileanna de chuid coiste gairmoideachais. Tugadh le fios gur ó bhliain go bliain a fheidhmíonn an bord seachas ar feadh tréimhse a ritheann cothrom le téarma an choiste gairmoideachais, tréimhse de thrí bliana. Sa bhreis air sin, ba léir ón bplé nach raibh an bord reatha tar éis glacadh le plean scoile ag aon phointe ná athbhreithniú a dhéanamh ar cheann a bhí ann. Moltar go nglacfadh an bord, mar ghrúpa iomlán, páirt i dtreanáil dá ról mar chomhaltaí boird a luaithe agus is féidir ionas go mbeadh tuiscint agus eolas níos fearr acu ar fheidhm an bhoird agus ar a ndualgais reachtúla i mbainistiú na scoile. Soláthraíonn an coiste gairmoideachais oiliúint shainiúil don obair seo. Sa bhreis ar sin moltar go gcinnteodh gach ball go mbeadh fáil acu ar chóip den Lámhleabhar do Choistí Gairmoideachais agus do Bhoird Bhainistíochta Scoileanna agus Coláistí Pobail/A Handbook for Vocational Education Committees and boards of Management of Schools and Community Colleges (2006), arna foilsiú ag An Cumann Gairmoideachais in Éirinn (www.ivea.ie/published_booklets.htm).

 

Is ar bhealach neamhfhoirmeálta a tuairiscítear ar chruinnithe an bhoird leis an bhfoireann teagaisc. Cé go bhfuil tuismitheoirí ar an mbord ní ionadaithe iad ar Chairde Chilliain (Cumann na dTuismitheoirí) agus mar sin ní léir aon ghreasáin fhoirmeáilte chumarsáide a bheith idir an bord agus na tuismitheoirí ach chomh beag. Ar mhaithe le dea-chleachtas agus soléireacht na cumarsáide a chinntiú, agus ag teacht le hAlt 20 den Acht Oideachais 1998, moltar go gcuirfeadh an bord ráiteas comhaontaithe ar ábhar na gcruinnithe ar fáil i scríbhinn don fhoireann teagaisc agus do Chairde Chilliain.

 

1.3          Bainistíocht inscoile

Ba léir leibhéal an-mhaith comhoibrithe agus tacaíochta a bheith idir an príomhoide gníomhach agus an príomhoide tánaisteach a fheidhmíonn mar fhoireann bhainistíochta shinsearaigh. Toisc go raibh an scoilbhliain faoi lán seoil nuair a ghlac an príomhoide gníomhach a ról ba bheag ionchuir a bhí aige i ndáileadh na ndualgas a bhí á gcomhlíonadh aige le linn na meastóireachta. É sin ráite, bhí an fhoireann bhainistíochta shinsearaigh ag feidhmiú go héifeachtach agus d’aithin siad go raibh leibhéal an-mhaith tacaíochta ar fáil dóibh i gcónaí ón gcoiste gairmoideachais agus ón mbord. Bhí an chumarsáid idir iad agus foireann na scoile oscailte agus éifeachtach agus ba léir dea-thoil na foirne a bheith acu i gcomhlíonadh a ndualgais. Ba léir an bhainistíocht shinsearach a bheith comhoantaithe agus diongbháilte maidir lena bhfís don scoil agus d’áirigh siad an fhoireann agus na scoláirí ar na hacmhainní is tábhachtaí agus is luachmhaire i gcur na físe sin i bhfeidhm ó lá go lá.  

 

Tá ardmholadh ag dul don leibhéal an-ard ceannaireachta a fhorbraítear i measc na foirne i gColáiste Chilliain i dtaca le bainistiú na scoile agus an churaclaim. Ba léiriú air seo é a éifeachtaí agus a bhí an príomhoide gníomhach, a bhí ina phríomhoide cúnta, ábalta dualgais an phríomhoide a chomhlíonadh laistigh d’achar an-ghearr ama idir am a cheaptha agus an mheastóireachta scoile uile seo. Ba léir spéis na bainsitíochta sinsearaigh i bhforbairt ghairmiúil agus a n-aitheantas ar a thábhachtaí agus atá sé mar thaca dóibhsan agus don fhoireann i gcomhlíonadh a ndualgas.  

 

Cabhraíonn foireann de phríomhoidí cúnta agus de mhúinteoirí dualgais speisialta leis an mbainistíocht shinsearach i mbainistiú na scoile agus na scoláirí. Feidhmíonn siad seo mar fhoireann láidir agus éifeachtach meánbhainsitíochta sa scoil agus ba léir iad a bheith tiomanta do leas na scoláirí a chinntiú agus do shainspiorad na scoile a chaomhnú. Tá sceideal de phoist agus de na dualgais a ghabhann leo forbartha agus tugtar conradh do gach postshealbhóir a shonraíonn na dualgais sin go soiléir. Tá leibhéal an-mhaith agus oscailte cumarsáide idir an mheánbhainistíocht agus an bhainistíocht shinsearach. Ag teacht le dea-chleachtas, tá an gnás bunaithe sa scoil, agus glactar leis, go gcaitheann na dualgais a ghabhann le poist freagrachta freastal ar riachtanais na scoile. É sin ráite, tá na postshealbhóirí sásta go gcuirtear a mbuananna agus a n-ábhair spéise san áireamh agus dualgais á roinnt agus go dtugtar deiseanna dóibh réimsí nua a thriail agus moltaí chun feabhais a dhéanamh go hoscailte. Tá ardmholadh ag dul don chur chuige seo i bhforbairt na ceannaireacht i measc na foirne.

 

Bíonn ról tábhachtach i mbainistiú na scoláirí ag na príomhoidí cúnta mar cheanna bliana agus déantar gach iarracht leanúnachas a thabhairt dóibh le grúpa áirithe scoláirí sa dá shraith. Bíonn dualgais eile le comhlíonadh ag na príomhoidí cúnta i réimsí eile chomh maith. Tugann múinteoirí ranga tacaíocht do na príomhoidí cúnta. Is ar bhonn deonach a ghlacann múinteoirí an ról seo. Féachann an múinteoir ranga i ndiaidh riachtanais tréadchúraim na scoláirí go príomha agus déileálann na ceanna bliana le hiompraíocht chomh maith le riachtanais tréadchúraim na scoláirí. Bíonn cruinnithe rialta ag na ceanna bliana leis an mbainsitíocht shinsearach agus coimeádtar miontuairiscí ar na cruinnithe seo. Is uirlis luachmhar dóibh an cód iompair ina gcuid oibre. Tá an-mholadh ag dul don chleachtas seo.  

 

Déantar athbhreithniú rialta ar na dualgais a ghabhann leis na poist freagrachta agus bíonn cruinniú athbhreithnithe, ag deireadh na scoilbhliana de ghnáth, ag postshealbhóir leis an bpríomhoide. Tá an-mholadh ag dul don chleachtas seo. Tá réimsí áirithe freagrachta a rachadh sé chun a leasa, agus don bpostshealbhóir, tréimhse níos faide ná bliain a chaitheamh ina mbun. Ba cheart don bhainistíocht shinsearach é seo a chur san áireamh agus athbhreithniú ar bun ar na dualgais éagsúla agus ar a ndáileadh. Sa bhreis air sin, agus cé go dtuigtear gur le déanaí a rinneadh athrú air, moltar go bhféachfaí in athuair ar an gcomhordnú ar ionduchtú múinteoirí nua. D’féadfaí an ról seo a fhorbairt tuilleadh agus b’fhiú na dualgais a roinnt idir, mar shampla, ball den bhainistíocht shinsearach agus postshealbhóir. Is léir naisc an-luachmhar a bheith forbartha idir an comhordaitheoir reatha agus an coiste gairmoideachais maidir le clár ionduchtaithe an choiste do mhúinteoirí nua ach ní mór féachaint ar an saibhreas de dhea-chleachtas agus de thaithí mhúinteoireachta atá sa scoil féin mar chuid den ionduchtú. Chuige sin moltar go n-athnuafaí an cleachtas a bhí sa scoil ar mhúinteoirí a bheith ag tabhairt cuairte ar ranganna a chéile chun piarbhreathnóireacht a dhéanamh. D’fhéadfaí é seo a chomhordú trí na comhordnóirí dáimh mar shampla. Is bealach éifeachtach é an cleachtas seo chun caighdeáin arda a choinneáil agus dea-chleachtas a roinnt agus ní gá go mbeadh sé teoranta do mhúinteoirí nua amháin.

 

Cé nach bhfuil post ar leith dírithe go hiomlán ar fhorbairt na Gaeilge sa scoil tá dualgais oifigigh Ghaeilge luaite le ceann de na poist freagrachta. Faoi láthair is comhordnú imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge, ar nós Seachtain na Gaeilge, atá luaite le dualgais an oifigigh Ghaeilge chomh maith le treoir a thabhairt do choistí éagsúla de scoláirí ar na himeachtaí a eagraíonn siad. Tá féidearthachtaí ann go leor forbartha a dhéanamh ar an bpost agus ar na dualgais a ghabhann leis agus go bhféadfaí leas a bhaint as chun féachaint ar úsáid na Gaeilge ar bhonn scoile uile seachas ag leibhéal na scoláirí amháin. Ba cheart go mbeadh sé mar bhunaidhm lena leithéid de phost a chinntiú go mbeadh Gaeilge d’ardchaighdeán, idir labhairt agus scríobh, ag pobal na scoile. Moltar mar shampla go mbeadh ar na dualgais a bhainfeadh leis an bpost seo polasaí Gaeilge a fhorbairt do Cholásite Chilliain. Beidh níos mó le léamh ar an ábhar seo i rannóg 2.1 den tuairisc seo.   

 

Tá polasaí iontrála (polasaí earcaíochta) na scoile oscailte agus tacúil don chuimsiú. Tá sé seo le moladh. Cé go n-aithnítear go gcuirtear tuismitheoirí ar an eolas gur clár oideachais sé bliana a sholáthraíonn an scoil do gach scoláire sula rollaítear a leanaí, moltar go mbeadh sé luaite go soiléir sa pholasaí go mbíonn ar gach scoláire an Idirbhliain a dhéanamh. Luadh go bhfaigheann an scoil iarratais ó am go ham ar áit tar éis don scoilbhliain tosú nó ar áit i mbliainghrúpa níos airde ná an chéad bhliain. Níl nósanna imeachta na scoile maidir le próiseáil na n-iarratas seo sonraithe sa pholasaí. Moltar go ndéanfaí leasuithe cuí ar an bpolasaí ina leith seo ar mhaithe le trédhearcacht agus soiléireach na cumarsáide.

 

Cuimsíonn cód iompair na scoile Riail na Gaeilge agus tá sé seo le moladh. Tá an doiciméad le moladh freisin de bhrí go gcuireann sé na nósanna imeachta ó thaobh achomairc de i gcás fionraí nó eisiata in iúl go soiléir agus go n-iarrtar ar na scoláirí agus ar a dtuismitheoirí an doiciméad a shíniú. Cuireadh leaganacha difriúla den doiciméad ar fáil agus bhí an ceann b’iomláine agus ina raibh cuntas ar na céimeanna i gcur smachtbhannaí i bhfeidhm sa lámhleabhar foirne. Níl sé iomlán soiléir ón doiciméad go bhfuil smachtbhannaí ag gabháil le gach gné ná aon ord ar leith a bheith luaite lena gcur i bhfeidhm i gcásanna áirithe. Moltar socruithe cuí a dhéanamh d’athbhreithniú ar chód iompair na scoile, mar atá iarrtha ar gach scoil a dhéanamh. Faoi alt 23(3) den Acht Oideachais (Leas) 2000, d’eisigh an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais na treoirlínte don obair seo Cód Iompair a Fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair Scoileanna i 2008. Tá an doiciméad agus tuilleadh eolais le fáil ag www.newb.ie.

 

Seoltar tuairiscí rialta chuig an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais. Aithníonn an bhainistíocht agus léirigh an rolla, go raibh deacrachtaí ar leith le grúpa áirithe scoláirí sa scoilbhliain reatha ó thaobh a n-easpa poncúlachta de. Moltar straitéis tinrimh a fhorbairt chun dul i ngleic le haon phatrún míchuí a d’eascródh as seo. .

 

Tá Cairde Chilliain an-ghníomhach, ceannródaíocht agus éifeachtach i mbun a gcuid oibre. Tá fís shoiléir acu don scoil agus don tábhacht a bhaineann le soláthar oideachais d’ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil do phobal an cheantair ag gach leibhéal. Tugann siad an-tacaíocht d’fhís na scoile ó thaobh na Gaeilge de agus do dhearcadh dearfach a chothú sna scoláirí i leith an oideachais. Oibríonn an príomhoide tánaisteach agus múinteoir eile go dlúth le Cairde Chilliain ar na tograí éagsúla a bhíonn ar bun acu. Cothaíonn an nasc seo páirtnéireacht láidir idir an fhoireann teagaisc agus na tuismitheoirí. Luadh chomh maith go mbíonn idirchaidreamh acu le comhairle na ndaltaí ó am go ham, rud atá le moladh. Ba léir ó chruinnithe éagsúla gur glacadh le tuismitheoirí mar pháirtneirí in oideachas a leanaí agus go n-aithnítear go bhfuil ról lárnach acu i saol na scoile agus i dtacú leis na múinteoirí curaclam na scoile a chur i bhfeidhm. Ar na móréachtaí atá bainte amach acu le tamall anuas tá an pháirc uileaimsire atá forbartha agus a bhíonn ar fáil don bhunscoil, don scoil daraleibhéal, agus don phobal áitiúil tar éis am scoile. Maidir lena rannpháirtíocht i bhforbairt polasaí, tuairiscíodh agus dhearbhaigh an bhainistíocht, gur i gcásanna áirithe a cuireadh dréachtpholasaí faoina mbráid lena n-ionchur a fháil. Aithnítear mar dhea-chleachtas é dréachtpholasaithe a roinnt le páirtnéirí uile na scoile chun a dtuairimí a fháil sula ndéanann an bord iad a fhaomhadh. Moltar mar sin nósanna imeachta soiléire a fhorbairt agus a chomhaontú maidir le dáileadh dréachtpholasaithe mar chuid den phleanáil fhorbartha scoile.

 

Cé nach mbíonn tuismitheoirí ina mbaill de Chairde Chilliain agus den mbord bainistíochta ag an am céanna, is ag cruinniú cinn bhliana Chairde Chilliain a toghtar ionadaithe na dtuismitheoirí ar an mbord. Fágann sé seo gur féidir go n-athródh ionadaíocht na dtuismitheoirí ar an mbord gach bliain. Moltar ar mhaithe le taithí a fhorbairt agus leanúnachas a sholáthar go nglacfaí leis na tuismitheoirí mar ionadaithe ar an mbord do théarma an bhoird. Sa bhreis air sin, moltar go mbeadh na hionadaithe ina mbaill de Chairde Chilliain i dtús áite ionas go mbeadh siad ábalta feidhmiú mar nasc a d’éascódh an chumarsaid idir an bord agus Cairde Chilliain. B’fhiú don mbord féachaint ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le bualadh le Cairde Chilliain mar chuid de chruinniú ag am cuí le linn scoilbhliana.

 

Is bua suntasach sa scoil é an cultúr láidir athbhreithnithe agus féinmheasúnaithe atá forbartha i measc na foirne bainistíochta shinsearaigh agus na foirne teagaisc. Tosaíodh ar an gcultúr seo a fhorbairt i measc phobal na scoile nuair a thosaigh an scoil ar an bpleanáil fhorbartha scoile. Bhí an bord, na múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí páirteach san athbhreithniú a rinneadh ag an am agus é mar bhunaidhm leis spriocanna a leagadh amach d’fhorbairt na scoile. Is léiriú an-mhaith agus sampla eile den obair seo é an t-athbhreithniú agus féinmheasúnú a rinne múinteoirí ar ghnóthachtálacha na scoláirí i scrúduithe teistiméireachta le déanaí agus inar thug múinteoirí aghaidh ar a gcleachtas féin i leith an teagaisc agus na foghlama. Tá ardmholadh tuillte ag an obair seo. Sa bhreis air sin thionscnaigh an scoil Tuairisc Bhliantúil a chur ar fáil don choiste gairmoideachais ar obair na scoile in 2007/08. Mar thoradh air seo tá an coiste gairmoideachais chun an teimpléad a úsáideadh a fhorbairt agus a iarraidh ar scoileanna eile sa scéim a leithéid de thuairisc a sholáthar chomh maith céanna. Ní mór don scoil anois an misneach a bheith aici aghaidh a thabhairt ar thátail na n-athbhreithnithe agus iad a chur san áireamh sa phleanáil. Tá sé tábhachtach i gcónaí áfach go meabhródh an bord, an bhainsitíocht, na múinteoirí, na scoláirí agus na tuismitheoirí na buanna a aithnítear in aon athbhreithniú nó féinmheasúnú a dhéantar chomh maith le haon réimsí a bheadh i ngá forbartha.  

 

Aithníonn bainistíocht na scoile agus an fhoireann a thábhachtaí agus atá sé ceannaireacht a fhorbairt i measc na scoláirí. Tá comhairle na ndaltaí seanbhunaithe sa scoil agus tá bunreacht acu agus oifigigh ainmnithe mar is cuí. Tá an chomhairle ionadaíoch ar gach rang i ngach bliainghrúpa. Tá tuilleadh eolais ar obair na comhairle i rannóg 5.2 den tuairisc seo.

 

1.4          Bainistíocht acmhainní

Tá sé mar bhunaidhm ag an scoil, ag teacht lena ráiteas físe, taithí leathan oideachais a chur ar fáil do na scoláirí. I bhformhór mór na gcásanna tá an-leas bainte as cháilíochtaí agus as taithí na múinteoirí ina ndáileadh ar ranganna. Comhlíonann an scoil a dualgais i leith Imlitir M28/95.

 

Aithnítear go bhfuil athruithe tagtha ar fhoireann na scoile le blianta beaga anuas agus fiú le linn na soilbhliana reatha. Tá easpa múinteoirí láncháilithe i réimsí áirithe den churaclam agus moltar go mbeadh an bord níos airdeallaí ar a thábhachtaí agus atá sé cáilíochtaí cuí a bheith ag múinteoir chun an curaclam a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Sa bhreis air sin moltar go dtabharfaí tús áite do riachtanais fhoghlama na scoláirí agus socruithe á ndéanamh maidir le post-roinnt, saoire staidéir nó sos gairme mar shampla. Ag teacht le riachtanais an churaclaim, tá ranganna Corpoideachais ar an tráthchlár ag gach rang ach níl múinteoir láncháilithe ar fhoireann na scoile chun an t-ábhar theagasc faoi láthair. Cé go n-aithnítear go bhfuil curtha go mór ag na múinteoirí a thógann na ranganna Corpoideachais faoi láthair le clár spóirt na scoile le díograis agus go bhfuil an-taithí ag cuid acu ar chúrsaí spóirt, ní féidir an clár oideachais don Chorpoideachas a chur i bhfeidhm gan cáilíocht chuí a chinnteodh go mbeadh an té sin ábalta cumas na scoláirí a fhorbairt chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le hanailís chriticiúil a dhéanamh ar ghníomhaíocht fhisiciúil ar bhealach machnamhach agus eolasach. Ina theannta sin ní mór a mheabhrú go bhféadfadh impleachtaí tromchúiseacha a bheith ag soláthar reatha ó thaobh árachais agus sláinte agus sabháilteachta de i gcás óspairte.

 

Tá deacracht den chineál céanna i réimse na Treorach. Tá beirt mhúinteoirí ar fhoireann teagaisc na scoile atá láncháilithe mar mhúinteoirí Treorach. Ag am na meastóireachta bhí duine acu gafa go hiomlán le hábhair eile a theagasc agus bhí an duine eile ar shos gairme, agus bhí le tamall de bhlianta. Aithnítear go bhfuil cúrsaí éagsúla bainteach le hábhar déanta ag an múinteoir atá ag feidhmiú sa phost, go gcomhlíontar dualgais an phoist go díocasach agus go dtéitear i gcomhairle le raidhse d’eagraíochtaí aitheanta cuí nuair is gá, ach níl cáilíocht aitheanta Treorach ag an múinteoir. Chun cabhrú leis an scoil deacrachtaí mar atá luaite anseo a sheachaint sa todhchaí, moltar go bhfrobródh an bhainistíocht i gcomhar leis an gcoiste gairmoideachais, plean straitéiseach d’fhorbairt ghairmiúil na foirne. Mar chuid de seo, moltar go ndéanfaí pleanáil ar bhonn foirmeálta chun cabhrú le múinteoirí a thagann chun na scoile agus iad ar bheagán Gaeilge. Tá sé luaite i Scéim Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath 2008-2011 Faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiula 2003 go bhfuil sé ar intinn oiliúint dheonach sa Ghaeilge a leathnú amach d’Fhoireann na gColáistí laistigh de thrí bliana (lch 38). D’fhéadfadh sé seo a bheith mar chuid de na dualgais a bheadh ar oifigeach Gaeilge.

 

Tugann an fhoireann feighlíochta agus rúnaí na scoile an-tacaíocht don bhainistíocht i reachtáil na scoile. Tá cóiríocht na scoile an-mhaith agus tá timpeallacht na scoile taitneamhach agus tacúil don fhoghlaim. Baineann bainistíocht na scoile leas as na scéimeanna éagsúla Oibreacha Samhraidh de chuid na Roinne chun spás agus trealamh a choimeád suas chun dáta agus in oiriúint d’athruithe curaclaim.

 

Tá an leabharlann ar cheann de na forbairtí is déanaí a rinneadh. Tá bailiúchán an-mhaith de leabhair léitheoireachta agus de leabhair thagartha sa leabharlann agus tá siad catalógaithe. Tá an leabharlann ar fáil do rang-ghrúpaí agus do scoláirí aonair ar mian leo staidéar a dhéanamh ar réimsí áirithe. Is léir bainistíocht na scoile a bheith diongbháilte maidir le cur chun cinn úsáid teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) mar mheán teagaisc agus foghlama. Chun tacú leis seo tá post freagrachta ag an gcomhordaitheoir agus tá straitéis TFC chomh maith le polasaí d’úsáid an tseomra ríomhaireacht forbartha. Tá sé de dhea-chleachtas go n-iarrtar ar scoláirí agus ar a dtuismitheoirí an polasaí seo a shíniú. Rinneadh forbairt chuimsitheach ar bhonneagar ríomhaireachta na scoile le déanaí chomh maith. Áirítear anseo athchóiriú ar threalamh agus bogearraí cothrom le dáta a sholáthar, cur leis na pointí ar féidir ceangail leathanbhanda a fháil i seomraí ranga lena n-áirítear seomraí speisialtóireachta. Sa bhreis air sin tá stádas bainte amach ag an scoil mar ionad scrúduithe IC3. Tá an-mholadh ag dul do na forbairtí seo agus tá fianaise le fáil sna tuairiscí ar chigireachtaí ábhair agus ar an gclár atá leis an tuairisc seo don fhoireann agus do na scoláirí a bheith á n-úsáid. Sa chéad athbhreithniú eile a dhéanfar ar an bpolasaí d’úsáid TFC ba cheart úsáid an idirlín agus ríomhairí ar láithreachta eile sa scoil, sa bhreis ar an seomra ríomhaireachta, a chur san áireamh agus a chinntiú go mbeadh ar gach duine a bheadh ag baint úsáide as trealamh agus áiseanna ríomhaireachta na scoile an polasaí a shíniú, baill foirne san áireamh.

 

Tá an-mholadh ag dul don phróiseas athbhreithnithe ar an bpolasaí sláinte agus sábháilteachta. Tá fógraí maidir le sláinte agus sábháilteacht feiceálach i dtimpeallacht na scoile agus fógraí sainiúla in áiteanna feiceálacha sna seomraí speisialtóireachta. Tá ardmholadh ag dul dó seo. Sa bhreis air sin déantar cleachtaí aslonnaithe agus coimeádtar taifid ar na cleachtaí seo. Moltar an obair atá faoi réir ar réimsí baoil agus guaise agus a ngrádú, agus ar na bealaí a ndéileálfar leo a shonrú sa pholasaí. Moltar chomh maith an obair atá tosaithe ar pholasaithe ábhartha eile na scoile a nascadh leis an bpolasaí seo.

 

Tá fócas ar leith sa scoil ar mheas na scoláirí ar an timpeallacht agus ar a sláinte a fhorbairt. Tá an scoil ag súil le brat glas a bhaint amach agus tá céimeanna fiúntacha á dtógáil ina threo. Tá an-bhéim ar athchúrsáil agus tá boscaí brúscair códaithe do chatagóirí éagsúla brúscair agus iad lonnaithe i bpointí cuí i dtimpeallacht na scoile. Tá an-mholadh ag dul don obair atá ar bun sa réimse seo agus is léir gur obair í atá ag cothú na comhpháirtíochta i measc phobal na scoile. Sa bhreis air sin moltar an obair atá déanta ar pholasaí de bhia sláintiúil a chur i bhfeidhm trí cheaintín na scoile.

 

 

2.         Cáilíocht phleanáil na scoile

 

2.1          An plean scoile

Is cuid lárnach de chultúr na scoile í an phleanáil fhorbartha scoile ag leibhéal inscoile. Tá raon leathan de pholasaithe scoile uile agus de phleananna curaclaim forbartha agus athbhreithnithe in imeacht na mblianta. Aithnítear gur aidhm an-tábhachtach don scoil í an fhorbairt atá beartaithe don champus lán-Ghaeilge, go bhfuil an bord agus pobal uile na scoile tiomanta de chur chun cinn na teanga agus an chultúir, ach ní mór dóibh chomh maith a bhfís don churaclam agus do na polasaithe éagsúla a leagadh amach. Á chur seo ar fad san áireamh, moltar go ndéanfadh an bord na socruithe cuí chun aidhmeanna uileghabhálacha a leagadh amach don scoil, don churaclam agus d’fhorbairt agus d’athbhreithniú na bpolasaithe. Nuair a bheidh an plean seo aontaithe, ba cheart go nglacfadh an bord leis, go gcuirfí in iúl do na páirtnéirí é agus go n-úsáidfí é chun spriocanna oibre an bhoird dá théarma a threorú. Mar chuid de seo ba cheart plean gníomhaíochta le spriocanna ama réasúnta a fhorbairt. Ba chabhair é liosta a dhéanamh de na polasaithe de réir na céimeanna éagsúla forbartha ag a bhfuil siad: forbartha agus faomhtha, faoi athbhreithniú, le forbairt. Braitheann dáileadh na ndréachtpholasaithe ar Chairde Chilliain agus ar chomhairle na ndaltaí ar ábhar na bpolasaithe. Mar atá ráite cheana, is dea-chleachtas é na páirtithe uile a bheith páirteach sa phróiseas. Moltar go gcinnteodh an bord go gcuirfí gach polasaí faoina mbráid le faomhadh nuair a bheadh próiseas comhairliúcháin ar dhréacht críochnaithe, go mbeadh nóta de sna miontuairiscí agus go mbeadh síniú an chathaoirligh agus an dáta ar an doiciméad pholasaí.

 

Stiúrann an fhoireann phleanála scoile an obair phleanála. Beirt mhúinteoirí atá ar an bhfoireann seo agus duine acu ainmnithe mar chathaoirleach agus an duine eile mar leaschathaoirleach. Bíonn an príomhoide mar bhall den fhoireann chomh maith. Is cuid de phost freagrachta phríomhoide cúnta atá sa chomhordú ach is gnách go n-athríonn an postshealbhóir ó bhliain go bliain chomh maith le baill eile den fhoireann. Cé go bhfuil sé le moladh go ndéantar an fhreagracht a roinnt i measc na foirne moltar go ndéanfaí athbhreithniú air an nós sa chás seo agus go nglacfadh an comhordaitheoir don phleanáil an ról ar feadh tréimhse de dhá bhliain ar a laghad. Ag am na meastóireachta seo ní raibh na baill den fhoireann a bhí i láthair tar éis freastal ar aon traenáil fhoirmiúil don phleanáil. Moltar go ndéanfaí gach iarracht freastal ar a leithéid agus dul i gcomhairle leis an ábhar acmhainne atá ar fáil ón Tionscnamh Forbartha Pleanála Scoile ag www.sdpi.ie.

 

Tá ardmholadh ag dul don phróiseas pleanála atá forbartha ar bhonn inscoile. Déantar cinneadh maidir leis na polasaithe a dtabharfar tosaíocht dá bhforbairt nó dá n-athbhreithniú ag tús gach scoilbhliana. Eagraítear coistí éagsúla ansin chun dul i mbun oibre ar na réimsí difriúla agus tá sé inmholta go mbíonn gach ball den fhoireann teagaisc páirteach san obair. Ainmnítear cathaoirleach ar na coistí seo a thuairiscíonn don bhfoireann phleanála agus don fhoireann teagaisc. Mar a léirigh miontuairiscí ó chruinnithe foirne, soláthraítear aiseolas ar obair na gcoistí ag cruinnithe foirne go rialta le linn na bliana. Don scoilbhliain seo, 2008/09, d’aontaigh an fhoireann oibriú ar na réimsí polasaí seo a leanas: cosaint leanaí, sláinte agus sábháilteacht, riachtanais speisialta oideachais agus taifead a choinneáil.

 

Bhí an-éagsúlacht sa leagan amach a bhí ar pholasaithe agus ar na ceannteidil faoina raibh an t-ábhar curtha i láthair. Aithnítear gur bhain cuid de seo lena bhforbairt thar tréimhse de bhlianta ach b’fhiú anois, de réir mar a bheidh athbhreithniú á dhéanamh ar na polasaithe, teimpléad comónta a úsáid agus ba cheart féachaint ar an gceann a bhí in úsáid don OSPS mar eiseamláir. Breathnaíodh samplaí de dhea-chleachtas i bpolasaithe éagsúla agus luaitear na dea-chleachtais seo a leanas le cur san áireamh sna doiciméid pholasaí: ráiteas físe na scoile a bheith ag an tús agus aidhmeanna an pholasaí ag eascairt as sin; baill a bheadh páirteach i bhforbairt an pholasaí, i monatóireacht agus i gcur i bhfeidhm an pholasaí a ainmniú; na polasaithe eile a thacóidh lena chur i bhfeidhm a áireamh; an dáta ar ar ghlac an bord leis agus an dáta ar a ndéanfar athbhreithniú air a lua sa doiciméad.

 

Ní raibh deimhniú ar fáil, i gcomhlíonadh Imlitreacha Iarbhunscoile M45/05 agus 0062/2006, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte d’Iarbhunscoileanna um Chaomhnú Leanaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2004). Tuariscíodh gur díríodh aire na foirne scoile uile ar na nósanna um chaomhnú leanaí atá luaite sna treoirlínte seo. Tá polasaí cosaint leanaí ag an scoil dar dáta níos luaithe ná 2005 agus bhí coiste athbhreithnithe ceaptha agus i mbun athbhreithnithe ar an bpolasaí seo ag am na meastóireachta agus é mar aidhm é a thabhairt cothrom le dáta agus é a bheith ag teacht le forálacha na n-imlitreacha thuasluaite. Moltar go láidir don bhord an polasaí seo a fhaomhadh a luaithe agus is féidir nuair a bheidh sé comhaontaithe ag na páirtnéirí uile agus a chinntiú go scaipfear cóip de ar gach ball foirne agus ar thuismitheoirí. Thiocfadh sé le dea-chleachtas cuairteoirí ar nós aoichainteoirí a thagann chun na scoile chun oibriú le scoláirí a chur ar an eolas faoin bpolasaí chomh maith leis na nósanna imeachta a ghabhann leis.  

 

Ag teacht le moltaí eile a luaitear sa tuairisc seo, moltar go bhforbrófaí polasaí don Ghaeilge. Feidhmíonn Riail na Gaeilge sa scoil go han-éifeachtach ach ní mór a mheabhrú gur ar na scoláirí amháin atá sé seo dírithe. Chabhródh polasaí scoile uile don Ghaeilge na dea-chleachtais atá forbartha sa scoil ina leith, ó fheidhmiú an bhoird trí mheán na Gaeilge go dtí an teanga a úsáidtear i dtimpeallacht na scoile, a chinntiú agus spriocanna a aithint a chabhróidh leis an scoil ardchaighdeáin a chinntiú sna blianta atá romhainn. Mar chuid den pholasaí, agus sa bhreis ar ardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge i ngach réimse a bheith mar phríomhthosaíocht aige, ba cheart féachaint ar na bealaí ina bhféadfadh an Ghaeilge mar ábhar curaclaim tacú leis na scoláirí ina rochtain agus ina n-ionramháil ar an gcuid eile den churaclam agus go háirithe chun a n-inniúlacht in úsáid na Gaeilge mar theanga acadúil a fhorbairt. Ba cheart go mbeadh tionchar díreach ag an bpolasaí seo ar an bplean don Ghaeilge mar ábhar agus b’fhiú féachaint ar mar a thacódh cur chuige ábhar bhunaithe ar nós Foghlaim Comhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT/CLIL), leis an obair seo i gcás na ranganna sa chéad bhliain. Chiallódh sé seo go bhféadfaí na feidhmeanna agus na nóisin atá luaite i siollabas na Gaeilge a chomhlíonadh trí ghnéithe d’ábhair eile ar nós na Staire, na hEolaíochta nó na Tíreolaíochta a mhúineadh sa rang Gaeilge. An príomhaidhm a bheadh leis ná deis a thabhairt do scoláirí ar mháistríocht a fhorbairt ar struchtúir na Gaeilge agus ar an teanga mar chóras agus a dtaithí ar théarmaíocht na n-ábhar éagsúla a ionramháil.   

 

 

3.         Cáilíocht sholáthar an churaclaim

 

3.1          Pleanáil agus eagrú curaclaim

Soláthraíonn an scoil an Teastas Sóisearach, an Idirbhliain agus an Ardteistiméireacht bhunaithe. Cuireadh in iúl go ndearnadh plé ar chlár na hArdteistiméireachta Feidhmí a sholáthar tamall de bhlianta ó shin ag leibhéal foirne agus boird agus gur cinneadh gan é a sholáthar. Tugadh le fios go bhfuil an cheist ardaithe arís le déanaí agus go n-aithnítear go bhfreastalódh an clár go han-mhaith do roinnt scoláirí. Is léiriú é seo ar an athbhreithniú leanúnach a dhéanann an fhoireann ar an soláthar curaclaim agus a oiriúnacht do riachtanais fhoghlama scoláirí na scoile. Is dea-chleachtas é seo.

 

Is bua suntasach i gColáiste Chilliain é an réimse an-leathan d’ábhair a chuirtear ar fáil sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach do na cláir bhunaithe. Tá ardmholadh ag dul don fhoireann agus don bhainistíocht as seo agus moltar iad go háirithe as an leibhéal an-mhaith cothromaíochta atá idir na hábhair acadúla agus praiticiúla ar churaclam na scoile. Ba léir ó na cruinnithe éagsúla go gcuirtear an-bhéim ar an rogha ábhar is fearr a fhreastalaíonn ar mhianta na scoláirí a sholáthar agus bhí fianaise de seo le feiceáil sna tráthchláir a bhain leis na bliainghrúpaí éagsúla sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach. Tá an Eolaíocht ar cheann de na hábhair croíláir sa tsraith shóisearach agus bíonn Bitheolaíocht, Fisic agus Ceimic i measc na n-ábhar roghnach don Ardteistiméireacht. Tá ardmholadh ag dul don stádas lárnach atá ag an Eolaíocht ar churaclam na scoile.

 

Tá an méid ama a sholáthraítear do na hábhair éagsúla sásúil. Moltar áfach go gcinnteofaí go mbeadh dáileadh níos cothroime ar na ranganna Béarla agus Gearmáinise le linn na seachtaine, chomh maith leis na ranganna Gaeilge don chéad bhliain. Sa bhreis air sin moltar go gcinnteodh an dáileadh a bheadh ar na ranganna le linn na seachtaine go mbeadh teagmháil níos rialta ag na scoláirí le hábhair ar nós an Eacnamaíocht Bhaile. Sa chás seo, mar shampla faigheann na scoláirí a n-ionchur ar fad ar an gcéad trí lá den tseachtain sa tsraith shinsearach agus sa tsraith shóisearach bíonn rang dúbailte ar an gCéadaoin agus arís ar an Déardaoin ag rang tríú bliana. Sa bhreis air sin, ní dea-chleachtas é ranganna dúbailte a roinnt thar am sosa agus tá go leor samplaí de seo ar thráthchláir d’ábhair mar Ealaín, Gnó, Ceol, Eacnamaíocht Bhaile, Miotalóireacht, Corp Oideachas, Eolaíocht agus Staidéar Foirgníochta. Tá breis eolais ar na dea-chleachtais a aithnítear maidir le tráthchlárú do na hábhair seo le fáil i bhfoilseacháin na Cigireachta ar nós Ag Breathnú ar Cheol, Looking at Home Economics agus Looking at Materials Technology (Wood) and Construction Studies. Is féidir teacht orthu seo ag www.education.ie.

 

Tá polasaí daingean sa scoil ar scoláirí a spreagadh agus a chumasú chun staidéar a dhéanamh ar ábhair ag na leibhéil is airde agus na scoláirí a dháileadh ar ranganna cumais mheasctha agus cinntí maidir le leibhéil na scrúduithe teistiméireachta a fhágáil chomh déanach agus is féidir. Tá ardmholadh ag dul don pholasaí seo. Cabhraíonn tráthchlárú comhuaineach ar ranganna ag druidim le scrúduithe teisitméireachta le rochtain na scoláirí ar ábhar ag leibhéal oiriúnach a éascú más gá. Is cuid d’fhealsúnacht Chlár na hIdirbhliana é na scoláirí a bheith i ranganna cumais mheasctha agus taithí nua foghlama a thabhairt dóibh i gcás gach ábhair. Chun a bheith dílis dó seo agus mar a threoraítear sa tuairisc ar an Idirbhliain, moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcleachtas atá ann ar scoláirí a dháileadh ar ranganna de réir leibhéal an scrúduithe san Ardteistiméireacht i gcás na Matamaitice.

 

Aithníonn an bhainistíocht gur cuid riachtanach dá bpleanáil curaclaim é freastal ar riachtanais na scoláirí sin a mbíonn tacaíocht teanga de dhíth orthu ó thaobh na Gaeilge de. Tosaíonn líon beag scoláirí ar an gcéad bhliain beagnach gach bliain nach mbíonn a gcuid bunoideachais faighte acu trí Ghaeilge agus mar sin cuireann an bhainistíocht tacaíocht bhreise ar fáil dóibh trí ranganna teanga a sholáthar dóibh fhad agus is gá chun a chinntiú go mbeadh rochtain iomlán acu ar an gcuraclam trí mheán na Gaeilge. Tá siad le moladh as seo agus is léiriú é ar an tslí ina dtacaíonn pleanáil an curaclaim le polasaí iontrála na scoile atá oscailte ó thaobh cumais teanga na n-iarrtasóirí. Ag am na meastóireachta seo ní raibh aon scoláire sa scoil le riachtanais ó thaobh an Bhéarla mar theanga bhreise de.

 

3.2          Socruithe do scoláirí maidir le rogha ábhar agus clár

Léirigh an scoil go bhfuil sí an-éifeachtach i roinnt eolais le scoláirí agus a dtuismitheoirí agus solúbthacht chuí sna socruithe a dhéantar do scoláirí maidir leis na roghanna a dhéanann siad maidir le hábhair. Mar a luadh níos luaithe sa tuairisc seo ní bhaineann rogha maidir le cláir leis an scoil seo. Scaiptear eolas ar an scoil, ar na hábhair agus cláir agus ar na tacaíochtaí a sholáthraítear inti trí na cuairteanna a thugann an bhainistíocht ar na bunscoileanna friothálacha, tríd an mbróisiúr eolais tarraingteach atá ar fáil agus trí oícheanta eolais a reáchtáltar sa scoil. Eagraítear an chéad cheann díobh seo do na scolairí a bhíonn ag teacht isteach sa chéad bhliain.

 

Bíonn ról lárnach ag an múinteoir Treorach in eolas agus tacaíocht a chur ar fáil do na scoláirí agus dá dtuismitheoirí agus ábhair le roghnú acu don chéad bhliain agus arís roimh thús na cúigiú bliana. Bhí an obair seo á dhéanamh go críochnúil. Tugtar deiseanna do na scoláirí a thosaíonn sa chéad bhliain ar na hábhair roghnacha a bhlaiseadh ar feadh an chéad téarma. Fágann sé seo go mbíonn na scoláirí ábalta cinntí maidir leis na hábhair roghnacha a bhunú ar a dtaithí ar na hábhair sin chomh maith leis an gcomhairle agus Treoir a bhíonn ar fáil dóibh. Tá ardmholadh ag dul don bhainistíocht as na socruithe a dhéantar chun an clár seo a reáchtáil. I gcás na nua-theangacha sa tsraith shóisearach, bíonn rogha ag na scoláirí idir an nGermáinis agus an Fhraincis ach bíonn orthu an rogha seo a dhéanamh sula dtosaíonn siad ag freastal ar an scoil. Os rud é go mbaineann rogha leis an ngné seo den churaclam chomh maith, moltar go bhféachadh an bhainistíocht ar na féidearthachtaí a bheadh ann na nua-theangacha a chur san áireamh ar an roghachlár don chéad bhliain.

 

Bíonn ábhair le roghnú ag na scoláirí don Ardteistiméireacht agus iad san Idirbhliain. Is bliain thábhachtach í mar sin sa phróiseas seo. Ba chabhair mar sin é, mar atá luaite sa tuairisc ar an Idirbhliain, torthaí na Differential Aptitude Tests (DATs) a bheith ar fáil níos luaithe sa bhliain ionas go mbeadh na scoláirí ábalta an t-eolas seo a úsáid agus iad ag eagrú babhta amháin den taithí oibre ar a laghad. Mar chuid den chlár bíonn deis ag na scoláirí roinnt mhaith de na hábhair roghnacha a thriail, rud a chabhraíonn leo cinntí a dhéanamh. Ar mhaithe le barrfeabhais a chur ar an soláthar i sraith modúil an chláir, moltar go bhféachfaí ina athuair ar an am a chuirtear ar fáil agus ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le roghanna breise bunaithe ar ábhair na hArdteistiméireachta a chur san áireamh. Chabhródh sé seo taithí na scoláirí ar ábhair bhreise nach ndearna siad nó b’fhéidir nach smaoineodh siad a dhéanamh a thriail. Ba léir sna cruinnithe le Cairde Chilliain agus le comhairle na ndaltaí go raibh siad an-sásta leis na cláir agus an rogha ábhar atá ar fáil agus go bhfuil siad sásta go ndéanann an bhainistíocht gach iarracht freastal ar mhianta na scoláirí maidir leis na roghanna a bhíonn le déanamh acu. Tá an-mholadh ag dul don bhainistíocht agus don fhoireann as a gcuid oibre ar fad sa réimse seo.

 

3.3          Soláthar comhchuraclaim agus seach-churaclaim

Soláthraíonn Coláiste Chilliain réimse an-leathan d’imeachtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim chun taithí fhoghlama na scoláirí a leathnú agus a shaibhriú. Déantar gach iarracht a chinntiú go mbíonn gach scoláire páirteach in imeacht éigin agus chuige sin tá an-éagsúlacht sna himeachtaí atá ar fáil. Baintear an-úsáid as na hacmhainní atá ar fáil sa scoil lena n-áirítear an pháirc uileaimsire agus as buanna agus as taithí na múinteoirí agus na scoláirí féin ina reáchtáil. Aithnítear an obair bhreise a chuireann na múinteoirí isteach sna réimsí seo chun spriocanna maidir le forbairt iomlánaíoch na scoláirí a bhaint amach. 

 

Baineann caighdeán an-mhaith leis an réimse d’imeachtaí comhchuraclaim a chuirtear ar fáil. Áirítear orthu seo comórtais dhíospóireachta sna teangacha difriúla, comórtais Mhatamaitice agus Eolaíochta lena n-áirítear Eolaí Óg.

 

Tá an-bhéim ar an spórt sa scoil agus tá cothromaíocht mhaith sa tsoláthar idir spórt a thugann deiseanna do na scoláirí a bheith páirteacht i spórt foirne nó aonair agus do chailíní agus do bhuachaillí. Ina measc tá sacar, peil Ghaelach, iománaíocht, camógaíocht agus lúthchleasaíocht. Léiríonn na himeachtaí go soláthraítear go leor deiseanna do na scoláirí chun a dtallainn ó thaobh an cheoil agus na hamhránaíochta de a léiriú chomh maith. Is cuid lárnach de na himeachtaí a eagraíonn an coiste gairmoideachais í an oíche cheoil a eagraítear sa Cheoláras Náisiúnta agus bíonn grúpaí ceoil ón scoil páirteach anseo gach bliain.

 

Is léiriú an-mhaith é an ceoldráma a chuireann scoláirí na hIdirbhliana ar stáitse gach bliain den mbealach éifeachtach ina n-úsáidtear imeachtaí i bhforbairt iomlánaíoch na scoláirí. Is iad na scoláirí féin faoi stiúir na múinteoirí a dhéanann gach cuid den obair a bhaineann leis an gceoldráma agus mar thoradh air sin comhnasctar na deiseanna comhchuraclaim agus seachchuraclaim a chuirtear ar fáil. Is sampla iontach é leis den tslí ina dtapaítear deiseanna chun obair thraschuraclaim a chur chun cinn ó na scoláirí a bheith ag ullmhú na bhfearas drámaíochta go dtí an mbainistiú stáitse agus margaíocht a dhéanann siad air. Sa bhreis ar an gceoldráma, eagraítear seó tallainne gach bliain. Bíonn comhairle na ndaltaí ina bhun seo agus tugtar go leor deiseanna do scoláirí uile na scoile a dtallainn a léiriú agus aitheantas a fháil dá bharr

 

Bíonn ról nach beag ag na scoláirí i gcinntí a dhéanamh maidir leis na himeachtaí a sholáthraítear. Tosaíodh ar rugbaí a sholáthar sa scoil bhliain reatha agus is mar thoradh ar iarratas a rinne na scoláirí trí chomhairle na ndaltaí ar an mbainistíocht a rinneadh an soláthar seo. Léiríonn na réimsí difriúla comhchuraclaim agus seachchuraclaim ata ar fáil i gColaíste Chilliain go bhfuil an-bhéim ar úsáid na Gaeilge a choimeád cothrom le dáta trí leas a bhaint as scileanna, tallainn agus réimsí spéise na scoláirí féin. Tréaslaítear a n-éachtaí leis na scoláirí ag tionóil agus cuirtear na duaiseanna a bhuann siad ar taispeáint in áit feiceálach laistigh de phríomhdhoras na scoile.   

 

.  

4.         Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc in ábhair agus i gclár

 

4.1          Pleanáil agus ullmhúchán

Comhoibríonn na múinteoirí le chéile go fonnmhar sa phróiseas pleanála. Bhí comhordaitheoir foirmeálta ag formhór na ndámh agus i roinnt mhaith cásanna bhí an ról á roinnt ag bheirt bhall den dámh. Is dea-chleachtas é ról an chomhordaitheora a ghlacadh go foirmeálta. Moltar go háirithe an cleachtas nuair a ghlacann baill den dámh an ról ar a seal. Fágann sé seo go mbíonn deis ag gach ball den fhoireann ról ceannaireachta a ghlacadh ó thaobh feidhmiú an curaclaim de agus réimse níos leithne scileanna a fhorbairt dá réir. Léirigh miontuairiscí a bhí ar fáil do roinnt de na cruinnithe dáimh go reáchtáltar cruinnithe pleanála go rialta le linn na bliana. Bhí cur síos ar na hábhair a pléadh agus ar na cinntí a glacadh sna miontuairiscí. Is nós inmholta é taifead a choimeád ar chruinnithe pleanála agus moltar go leanfaí i ngach dámh é. Mar a dhéantar i gcás roinnt dámh cheana féin, moltar go roinnfeadh múinteoirí a ndea-chleachtas agus a gcuid straitéisí múinteoireachta lena chéile agus iad i mbun pleanála agus b’fhiú iad a chur san áireamh mar mhír ar chlár na gcruinnithe.

 

Bhain cáilíocht an-ard le formhór na bpleananna. Bhí cur síos iontu ar aidhmeanna agus ar chuspóirí an teagaisc agus na foghlama, ar na spriocanna foghlama, ar ábhar na siollabas, ar na háiseanna a mbainfí leas astu, ar na modhanna múinteoireachta, agus ar na critéir mheasúnaithe. I gcásanna áirithe, áfach, bhí na pleananna easnamhach sa mhéid is nach raibh aon chur síos iontu ar spriocanna foghlama ná ar mhodheolaíocht. Ar mhaithe le barr feabhais a chur ar an bpleanáil sna hábhair moltar: go n-úsáidfí teimpléad comónta do na pleananna; go ndéanfaí na spriocanna foghlama agus na critéir mheasúnaithe a shainiú i ngach plean ábhair; go mbeadh cur síos i ngach plean ábhair ar na modheolaíochtaí nó na straitéisí múinteoireachta a mbainfí leas astu; go mbeadh cuntas sna pleananna ar an mbealach ina ndéanfaí difreáil ar an ábhar go háirithe agus é á chur san áireamh gur ranganna cumais mheasctha is mó atá sa choláiste.

 

Ar leibhéal scoile uile, moltar go ndéanfaí pleanáil ar bhonn traschuraclaim do réimsí ar nós Measúnú chun Foghlama agus ar úsáid TFC mar uirlis foghlama. I gcás na hIdirbhliana, moltar go ndéanfaí an phleanáil de réir na dtreoracha atá sa bhróisiúr, Writing the Transition Year Programme agus i gcás na nuatheangacha go mbeadh cur chuige comónta sa phleanáil agus sa mheasúnú, bunaithe ar na spriocanna foghlama atá i bPunann na dTeangacha Eorpacha (www.coe.int/portfolio).

 

4.2          Foghlaim agus teagasc

Tá cáilíocht an teagaisc agus na foghlama ar cheann de na príomhbhuanna atá ag Coláiste Chilliain. Breathnaíodh ardchaighdeán múinteoireachta i bhformhór na ranganna ar tugadh cuairt orthu. Bhí ábhar na gceachtanna ag teacht le siollabais na Roinne agus le raon suime agus cumais na scoláirí. Bhí réamhullmhúchán maith déanta ag na múinteoirí, agus bhí struchtúr soiléir agus dlús ag baint le formhór mór na gceachtanna a breathnaíodh. I gcuid de na ranganna, cuireadh na spriocanna foghlama in iúl do na scoláirí ag tús an cheachta, cleachtas atá inmholta. Moltar do ndéanfaí amhlaidh ag tús gach ceachta, agus ansin d’fhéadfaí seiceáil ag deireadh an cheachta, féachaint ar baineadh amach na spriocanna.

 

I dtromlach na gcásanna, bhí na modhanna múinte oiriúnach d’ábhar na gceachtanna, agus baineadh leas as raon maith áiseanna teagaisc. Bhí na míniúcháin a thug na múinteoirí do na scoláirí soiléir agus baineadh leas as straitéisí éagsúla ceistiúcháin chun a chinntiú gur thuig na scoláirí an t-ábhar, agus chun iad a chur ag smaoineamh. Baineadh leas éifeachtach as an díospóireacht, an obair bheirte agus an obair ghrúpa, áit a raibh siad oiriúnach. Stíl bhríomhar mhúinteoireachta a bhí le sonrú i bhformhór mór na ranganna agus bhí na scoláirí gníomhach ina gcuid foghlama féin. Ba léir go raibh meas ag na múinteoirí agus ag na scoláirí ar a chéile, agus bhí caidreamh dearfach, comhoibritheach eatarthu.

 

Bhí caighdeán foghlama agus gnóthachtála na scoláirí an-sásúil i bhformhór mór na gcásanna. Chruthaigh na scoláirí go maith nuair a ceistíodh iad. Ba léir go raibh tuiscint agus eolas maith acu ar ábhar na gceachtanna, agus go raibh na scileanna a bhain leis na hábhair éagsúla á bhforbairt iontu.

 

4.3          Measúnú

Tá polasaí agus cleachtas an-mhaith i gColáiste Chilliain ó thaobh an mheasúnaithe de. Tugtar obair bhaile go rialta, déantar é a cheartú agus tugtar aiseolas cuiditheach do na scoláirí. Déantar measúnú foirmeálta ar bhonn rialta tríd an scoil ar fad: bíonn measúnú gach sé seachtainí i ngach ábhar, agus bíonn scrúduithe um Nollaig agus ag deireadh na scoilbhliana. Déantar taifead cuimsitheach ar thorthaí an mheasúnaithe, agus roinntear na torthaí sin leis na scoláirí agus lena dtuismitheoirí go rialta. I roinnt de na hábhair, cuirtear scrúduithe comónta ar na ranganna éagsúla sa bhliainghrúpa; cleachtas ionmholta é seo agus b’fhiú é a leathnú. Déantar ainilís go rialta ar thorthaí na scrúduithe Stáit.

 

I gcás na hIdirbhliana, cuirtear gnéithe uilig an Chláir san áireamh sa mheasúnú—na modúil, na tionscnaimh, na gníomhaíochtaí éagsúla, maraon le tinreamh, poncúlacht agus dúthracht na scoláirí. Moltar go n-úsáidfí teimpléad tuairiscithe ar leith don Idirbhliain a léireodh go soiléir na critéir mheasúnaithe a úsáidtear agus go roinnfí iad seo leis na scoláirí. Moltar chomh maith go ndéanfadh scoláirí na hIdirbhliana nóta i gcónaí sna dialanna scoile den obair bhaile agus de na sprioc-dhátaí a bhaineann lena dtascanna.

 

Chun barr feabhais a chur ar chleachtas measúnaithe na scoile, moltar na spriocanna foghlama a luaitear sna pleananna ábhair a úsáid mar chritéir don mheasúnú, agus na prionsabail agus nósanna a ghabhann leis an Measúnú chun Foghlama a fhí isteach i gcleachtas measúnaithe na scoile.

 

 

5.         Cáilíocht na tacaíochta do scoláirí

 

5.1          Cuimsiú scoláirí le riachtanais bhreise oideachais

Cé go bhfuil an scoil ag freastal ar scoláirí le riachtanais speisialta oideachais (RSO) le blianta, ba ag tús na scoil bhliana seo a tosaíodh ar bhonn foirmeálta a chur le dámh ar leith chuige sin. Ag teacht le dea-chleachtais aitheanta, tá grúpa beag den fhoireann ainmnithe chun díriú go speisialta ar an obair atá le déanamh sa réimse seo agus tá ball den bhainistíocht shinsearach mar chathaoirleach ar an bhfoireann. Is iad an fhoireann chéanna seo a bhíonn i mbun an teagaisc agus atá i mbun oibre ar pholasaí RSO a fhorbairt. Ina theannta sin tá dul chun cinn an-mhaith déanta ar an bpleanáil chun spás oifige agus trealamh agus bogearraí ríomhaireachta chomh maith le leabharlann le háiseanna agus acmhainní sainiúla a fhorbairt chun freastal ar riachtanais na scoláirí. Tá gnéithe éagsúla den obair ar an bpolasaí roinnte acu eatarthu agus tuairiscíonn siad ar dhul chun cinn na hoibre ag cruinnithe foirne. Tá an-mholadh ag dul don chomhairliúchán a rinneadh le scoileanna eile, scoileanna lánGhaeilge san áireamh, chun dea-chleachtais a aithint agus don réamhullmhúchán atá déanta chun an dámh a chur ar bun agus polasaí cuimsitheach scoile uile a fhorbairt.

 

Cé nach bhfuil aon bhall den fhoireann RSO láncháilithe i réimse an oideachais speisialta, bíonn treoir le fáil acu ó bhall eile ar an bhfoireann teagaisc atá láncháilithe. Tá sé seo le moladh agus ba cheart don bhainistíocht a chinntiú go mbeadh a leithéid seo cabhrach ar fáil ar an bhfoireann i gcónaí. Sa bhreis air sin tá ball den choiste páirteach in oiliúint i réimsí éagsúla de na RSO a bhfuil an scoil ag freastal orthu agus ar thrialacha tástála, agus téitear i gcomhairle le seirbhísí síceolaíochta an choiste gairmoideachais. Tá an-mholadh ag dul don fhoireann as na naisc atá forbartha agus cothaithe acu chun teacht ar shaineolas nuair is gá. Meabhraítear go bhfuil raon de chúrsaí ar féidir a dhéanamh ar líne agus atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil tríd an Institute of Child Education and Psychology ag www.icep.eu.

 

Úsáidtear trialacha aitheanta chun riachtanais na scoláirí a mheas. Tá riachtanais aitheanta ag céatadán an-íseal d’iomlán an rollacháin. Is léir ón gcur chuige atá ag an bhfoireann gur trí chomhphairtíocht idir iadsan, na scoláirí, na múinteoirí príomhshrutha agus na tuismitheoirí a dhéantar freastal ar riachtanais na scoláirí. Tá an-mholadh ag dul don chur chuige seo. Tá moladh ar leith ag dul don dul chun cinn atá déanta ar phleananna foghlama aonair a fhorbairt do na scoláirí a bhfuil riachtanais aitheanta acu. San fhorbairt bhreise atá le déanamh ar na pleananna seo moltar go rachadh an fhoireann i gcomhairle leis na treoirlínte atá forbartha ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Guidelines on the Individual Education Plan Process 2006 (www.ncse.ie). Bheadh sé inmhianaithe mar shampla, agus mar a bhí déanta i bpleananna áirithe, go mbeadh sé sainithe i gcás na n-ábhar eile mar a ndéanfaí freastal ar riachtanais na scoláirí seo in ábhair ar leith. Cúntóir riachtanais oideachais speisalta amháin a bhí sa scoil ag am na meastóireachta. Ba cheart ról an chúntóra a shainiú sa pholasaí RSO.

 

Trí na trialacha measúnaithe a dhéantar ar scoláirí, aithnítear scoláirí a bhíonn fíoréirimiúil chomh maith agus cuirtear múinteoirí ar an eolas fúthu. Mar chuid den obair ar an bpolasaí RSO moltar go gcuirfí an freastal a dhéanfaí ar scoláirí fíoréirimiúla san áireamh. Tá treoir ar bhealaí le difreáil a dhéanamh ar ábhar ranga chun freastal ar riachtanais na scolairí seo le fáil sna dréacht-threoirlínte a d’eisigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachata i gcomhar leis an Council for Curriculum, Examination and Assessment, Tuaisceart Éireann i 2007 Exceptionally Able Students: Draft Guidelines for Teachers (www.ncca.ie). Faoi láthair baineann an scoil leas as imeachtaí agus comórtais éagsúla Eolaíochta, Matamaitice agus Ceoil chun deiseanna foghlama dúshlánacha a chruthú do na scolairí seo lasmuigh de na ranganna foirmeálta. B’fhiú chomh maith dul i gcomhairle leis an Centre for Talented Youth in Ireland in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (www.dcu.ie/ctyi).

 

Úsáidtear an liúntas atá ar fáil chun tacaíocht sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a sholáthar do scoláirí. Mar chuid den obair atá déanta sa réimse seo le blianta chun cabhrú le scoláirí a bhíonn ar bheagán Gaeilge tá banc forbartha d’fhoclóir a bhaineann go sainiúil le hábhair éagsúla. Tá an-mholadh ag dul d’obair den chineál seo a chruthaíonn deiseanna don fhoireann RSO pleanáil a dhéanamh i gcomhpháirt leis na múinteoirí ranga.

 

Coimeádtar taifid an-mhaith ar ghnóthachtálacha na scoláirí seo agus tá leibhéal an-mhaith cumarsáide forbartha lena dtuismitheoirí mar phairtnéirí san obair. Faoi láthair is amhlaidh a tógtar scoláirí a mbíonn gá acu le tacaíocht fhoghlama nó acmhainne as na ranganna príomhshrutha ar bhonn aonair nó i ngrúpaí beaga nuair a bhíonn na seisiúin seo acu. Is dea-chleachtas aitheanta é níos mó den teagasc seo a bheith ag tarlú sa seomra ranga agus moltar go bhforbrófaí an cleachtas seo de réir a chéile.

 

5.2          Treoir agus tacaíocht do scoláirí sa chomhthéacs scoile uile

Úsáidtear an liúntas Treorach atá ag an scoil chun comhairleoireacht phearsanta, oideachais agus gairme a chur ar fáil do na scoláirí ina iomláine. Tá an treoirghairm agus comhairleoireacht luaite mar dhualgas le post freagrachta phríomhoide cúnta taobh le dualgais mar cheann bliana don scoilbhliain 2008/09. Meabhraítear don bhainistíocht nach bhfuil sé seo ceart de bhrí go bhfuil liúntas lasmuigh den chuóta ag an scoil don Treoir.

 

Aithnítear, agus ba léir ó chruinnithe éagsúla agus ó fhianaise a cuireadh ar fáil, go bhfuil naisc fíor-luachmhar cothaithe ag an múinteoir a bhí i mbun na Treorach agus ag an mbainistíocht leis na seirbhísí a chuireann an coiste gairmoideachais agus gníomhaireachtaí áitiúla agus náisiúnata eile ar fáil don treoirchomhairleoireacht. Ta spás ar leith sa scoil don treoirchomhairleoireacht mar a mholtar. Tá oifig dea-threalmhaithe ar fáil mar chuid de ina bhfuil fáil ag scoláirí agus múinteoirí ar leabhair thagartha agus áiseanna agus acmhainní TFC. Bíonn seastáin le bileoga eolais ar fáil sa limisteár seo do na scoláirí agus coimeádtar na taispeántais seo suas chun dáta. Tá sé mar aidhm nuair a bheidh an fhorbairt ar sheomra ríomhaireachta na scoile críochnaithe cur le líon na ranganna Treorach a bheadh tráthchláraithe ann. Tá an-mholadh ag dul don mbeartaíocht seo.

 

Ba i dtús na hoibre a bhíothas ar phlean don Treoir ag am na meastóireachta. Ní mór dlús a chur leis an obair seo ag teacht le hAlt 9c den Acht Oideachais 1998. Moltar go mbeadh foireann ag obair ar an bplean ar a mbeadh múinteoir láncháilithe Treorach agus ball den fhoireann RSO chomh maith le ball de bhainistíocht shinsearach na scoile. Sa bhreis air sin agus chun an obair a threorú moltar go rachfaí i gcomhairle leis na foilseacháin seo a leanas: Plépháipear: Creatlach Curaclaim don Treoir San Oidadchas Iar-bhunscoile a d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i 2006; agus Pleanáil Chlár Treorach na Scoile ón Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas, 2004.

 

Tá an soláthar Treorach sa tsraith shinsearach sásúil agus sa bhreis ar chomhairle a bheith ar fáil ar bhonn aonair nó i ngrúpaí beaga do na scoláirí tá an Treoir ar an tráthchlár acu freisin. Chun barrfeabhais a chur ar an soláthar seo i gcás na hIdirbhliana áfach ní mór féachaint in athuair ar an soláthar agus ar na bealaí ina bhféadfaí é a nascadh níos dlúithe leis an taithí oibre ó thaobh mioncheistithe de agus an dara tréimhse a chur ar fáil. Moltar go bhféachfaí ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le soláthar níos foirmeálta a bheith ar fáil do na scoláirí sna blianta luatha den tsraith shóisearach. Mar a tharlaíonn faoi láthair tá an múinteoir Treorach mar cheann bliana ag an gcéad bhliain agus tugann sé seo an-deis don mhúinteoir aithne a chur ar na scoláirí. Ba cheart áfach a chintiú go mbeadh coinne ag gach scoláire a thagann isteach sa scoil sa chéad bhliain nó a bhíonn nua don scoil leis an múinteoir Treorach. 

 

Tugtar an-aire do na scoláirí i gColáiste Chilliain agus is léir go bhféachtar ar a bhforbairt iomlánaíoch ag teacht le ráiteas físe na scoile. Tá córas an-éifeachtach tréadchúraim sa scoil. Is cuid de dhualgas gach ball foirne atá sa scoil é tréadchúram na scoláirí. Aithnítear a thábhachtaí agus atá sé aithne mhaith a chur ar na scoláirí agus cabhrú leo socrú síos mar baill de chomhluadar na scoile. Mar chuid de seo, déanann an bhainistíocht gach iarracht a chinntiú go mbíonn teagmháil laethúil ag an múinteoir ranga leis an rang ina mbíonn sé/sí ina bhun tríd an tráthchlár.

 

Baintear leas as an gclár Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) chun tacú leis an dtréad chúram. Tá tréimhse ranga amháin OSPS ag gach rang sa tsraith shóisearach. Eagraítear tionól trí mhaidean sa tseachtain sula dtosaíonn an lá go foirmeálta ag a labharaíonn múinteoirí agus scoláirí faoi nithe éagsúla a bhíonn ar siúl. Cé go soláthraítear Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) sa tsraith shóisearach agus shinsearach níl polasaí ina leith ag an scoil. Moltar go bhforbrófaí polasaí OCG gan mhoill. Meabhraíonn imlitir 0027/2008 dualgais na scoile ina leith do bhainistíocht scoileanna agus tá treoir agus teimpléad d’fhorbairt an pholasaí ar fáil ag www.education.ie.

 

Is léir go leagtar an-bhéim ar cheannaireacht a fhorbairt i measc na scoláirí agus aitheantas a thabhairt dá ról i reáchtáil na scoile. Bíonn sé mar bhunaidhm leis na rólanna éagsúla agus leis na gníomhaíochtaí éagsúla spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do na scoláirí i labhairt na gGaeilge agus ina rannpháirtíocht i bpobal na scoile. Is í comhairle na ndaltaí an t-eagraíocht is mó atá ag na scoláirí sa scoil. Bíonn na toghcháin daonlathach agus toghtar na hoifigigh ag an chéad chruinniú a bhíonn ag na baill nuathofa ag tús gach scoilbhliana. Oibríonn beirt mhúinteoirí leis an gcomhairle, tionóltar cruinnithe rialta agus coimeádtar miontuairiscí ar na cruinnithe. Aithníonn an chomhairle go bhfaigheann siad cluas éisteachta agus an-tacaíocht ó fhoireann agus ó bhainistíocht na scoile. Déanann an chomhairle a cuid oibre a bhainistiú go héifeachtach agus le dúrthacht d’fhís na scoile a chur chun cinn. Coimeádann baill na comhairle a gcomhscoláirí ar an eolas maidir lena ngníomhaíochtaí trí theagmháil rialta lena ranganna féin, ag am tionóil chomh maith leis an gclár fógraíochta agus bosca moltaí a úsáideann siad. Sa bhreis air sin thuairiscigh siad go bhfuil sé ar intinn acu nuachtlitir a eisiúint chun an teagmháil sin a neartú agus tá sé seo le moladh. Is fiú a lua go bhfuil beirt de na comhaltaí ar Chomhairle na nÓg. Eagraíonn an chomhairle céilithe agus an seó tallainne a reáchtáltar sa scoil go bliantúil.

 

Tá ról tábhachtach ag an gcomhairle in obair na scoile agus tugtar deiseanna dóibh tograí a fhorbairt agus a chur i gcrích. Briseann siad suas i bfochoistí chun oibriú ar réimsí ar leith; tá an-mholadh ag dul dó seo. Ar na móréachtaí a bhí bainte amach acu le déanaí bhí a rannpháirtíocht i bhforbairt pholasaí na scoile ar bhia sláintiúil, suirbhé cuimsitheacht ar athchúrsáil, ceannach bhoscaí brúscair don athchúrsaíl, micreafón a sholáthar don seó talainne agus rugbaí agus camógaíocht a chur ar chlár na n-imeachtaí seach-churaclaim. Chun cur lena bhforbairt shóisialta agus le hobair na scoile mar chuid de phobal an cheantair, eagaraíonn an chomhairle imeachtaí difriúla chun airgead a bhailú do charthanachtaí áitiúla freisin. 

 

Tugadh le fios go raibh sé de nós tráth go bhfreastalaíodh scoláirí ón gcomhairle ar chruinnithe boird. B’fhiú féachaint ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le hathbheochan a dhéanamh ar an nasc tábhachtach seo trí, mar shampla, cuireadh a thabhairt do na hoifigih freastal ar chuid de chruinniú ag a mbeadh mír ábhartha á phlé nó, d’fhéadfadh an chomhairle cuireadh a thabhairt do chathaoirleach nó do bhaill eile an bhoird chun freastal ar chruinniú a bheadh acusan.

 

Ní bhíonn na scoláirí i dtaoibh le comhairle na ndaltaí chun deiseanna ceannaireachta a fháil. Mar shampla bíonn scoláirí ó na ranganna sinsearacha ag feidhmiú mar cheannairí Gaeilge faoi stiúir an oifigigh Ghaeilge, mar cheannairí ceantair mar a mbíonn taisceadáin ag bliainghrúpaí difriúla agus mar cheannairí spóirt. Bhíodh ‘scéim cairde’ sa scoil go dtí an scoilbhliain seo mar a dtugadh scoláire sinsearach aire do scoláire nua ón gcéad bhliain. Ag am na meastóireachta bhí athbhreithniú ar bun ar an bpolasaí frithmhaistíneachta a raibh an ‘scéim cairde’ mar chuid de agus bhí an clár Cool Schools á fhorbairt ina áit. Tá an-mholadh ag dul do na muinteoirí agus don bhainistíocht as na deiseanna a chuirtear ar fáil do na scolairí agus don gcúram a dhéantar dóibh.

 

 

6.         Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

 

Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:    

 

 

 

Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a aithint: 

 

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus moltaí.

 


 

7.         Cigireachtaí Ábhar agus Cláir atá bainteach leis an tuairisc seo

 

Tá fáil ar na Tuairiscí Cigireachta seo a leanas atá bainteach leis an tuairisc seo:

 

 

 

   

Foilsithe, Márta 2010

 

 

 

 

  Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an mBord Bainistíochta

 

 

 Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Fáiltímid roimh an tuairisc scoile. Tugtar suntas don dea-thuairisc a scríobhadh faoin scoil, go háirithe faoin mhúineadh agus faoin bhfoghlaim. Is breá an rud é aitheantas a fháil ar shaothar atá a dhéanamh go dian dúthrachtach.

 

 

Réimse 2:     Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm