An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

Meastóireacht Scoile Uile

 

TUAIRISC

 

Coláiste Íosagáin

Bóthar Stigh Lorgan,

Baile an Bhóthair, Co Átha Cliath

Uimhir Rolla: 60042F

 

Dáta na cigireachta: 26 Meán Fómhair 2008

 

 

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

Réamhrá

Cáilíocht bhainistíocht na scoile

Cáilíocht phleanáil na scoile

Cáilíocht sholáthar an churaclaim

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc in ábhair

Cáilíocht na tacaíochta do scoláirí

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

Cigireachtaí ábhar atá bainteach leis an tuairisc seo

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Coláiste Íosagáin i Meán Fómhair 2008. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déantar moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta rinneadh mionscrúdú ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama i gceithre ábhar, Fraincis, Béarla, Matamaitic, Eolaíocht agus Ceimic, agus tá fáil ar thuairiscí ar leith ar na hábhair seo. (Féach na mionsonraí i rannóg 7).  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn, agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

Réamhrá

 

Bunaíodh Coláiste Íosagáin sa bhliain 1971 chun oideachas caitliceach lánGhaelach a chur ar fáil do chailíní. Thosaigh an scoil ar shuíomh taobh le Coláiste Dhúin Chéirigh mar is go Siúracha na Trócaire i nDún Céirigh a chuaigh tuismitheoirí dheisceart Bhaile Átha Cliath nuair a theastaigh scoil lánGhaelach uathu dá n-iníonacha. I 1975 bhog an scoil go dtí an suíomh reatha in éineacht le Coláiste Eoin. Tá an-chomhoibriú idir an dá scoil, Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin, go háirithe sa tsraith shinsearach.

 

Tá rollú ceithre chéad ochtó haon cailíní i gColáiste Íosagáin. Tagann a bhformhór acu ó na bunscoileanna lánGhaelacha friothálacha agus tagann líon áirithe cailíní ó bhunscoileanna Béarla áitiúla. Tá an scoil páirteach i scéim saoroideachais na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.

 

 

1.         Cáilíocht bhainistíocht na scoile

 

1.1          Sainspiorad na scoile

 

Tá ardchaighdeán oideachais á sholáthar ag Coláiste Íosagáin. Is í príomh aidhm Choláiste Íosagáin ná an scoil a reachtáil mar ionad léinn ina bhfuil “traidisiúin fhiúntacha na hÉireann faoi réim, creideamh, teanga, ceol agus gach gné eile den chultúr Gaelach”. Is í an Ghaeilge croí na scoile agus cruthaítear timpeallacht fhíorGhaelach, rud a bhraithtear fiú a luath agus a shiúltar thar leac phríomhdhoras na scoile. Tá ardchaighdeán acadúil teanga agus cultúir á chothú ag an scoil.  Is ócáid laethúil éifeachtach é an tionól maidne ag a ndéantar cothú na Gaeilge, fograíocht laethúil, ceiliúradh éachtaí, paidir agus ceol a nascadh ag tús an lae. Aontaíonn an ócáid laethúil seo comhluadar na scoile agus caomhnaíonn sé sainmheon na scoile. Cuireann sé seo go mór le hatmaisféar na scoile. Le linn na meastóireachta, bhí neart deiseanna ag na cigirí breathnú ar na scoláirí agus iad i mbun gníomhaíochtaí agus i mbun foghlama i ranganna. Thaispeáin na scoláirí dúthracht don Ghaeilge, don fhoghlaim agus don rannphairtíocht, chomh maith le dílseacht don scoil agus d’aidhmeanna na scoile, rud a chuireann go mór le cur i gcrích sainspiorad na scoile.

 

Tá aidhmeanna na scoile bunaithe ar shainmheon na n-iontaobhaithe: aidhmeanna Críostaí, daonna agus oideachasúla atá iontu, agus is suntasach an tionchar a bhí ag na hiontaobhaithe, Siúracha na Trócaire, ar fhorbairt na n-aidhmeanna sin. Nuair a b na hiontaobhais nua, CEIST (Catholic Education an Irish Schools Trust) agus ERST (Edmund Rice Schools Trust), á mbunú, agus toisc Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin a bheith ag roinnt suímh, rinneadh an socrú an dá scoil a bheith faoin iontaobhas céanna. Dá bhrí sin, ó Mheán Fómhair 2008, tá an scoil faoi iontaobhaíocht ERST. Moltar go leanfaí le caomhnú sainmheoin agus aidhmeanna na scoile agus go ndéanfaí iad a fhorbairt faoin iontaobhaíocht nua. Cabhróidh an méid comhoibrithe atá idir an dá scoil leis an bhforbairt sin. Bíonn teagmháil rialta ag na hiontaobhaithe leis an scoil.

 

Is cuid lárnach den oideachas a chuirtear ar fáil i gColáiste Íosagáin luachanna na Críostaíochta a chothú i measc na scoláirí. Sa bhliain 2002, athbhunaíodh Cumann Naomh Uinseann de Pól sa scoil. Ag teacht le hobair charthanachta na n-iontaobhaithe, díríonn an cumann orthu siúd atá ar an ngannchuid. Sa bhliain 2007 agus 2008, fuair an scoil deis a bheith páirteach i gclár tumoideachais de chuid na mBráithre Chríostaí i dtíortha i mbéal forbartha. Chaith scoláirí agus múinteoirí ón scoil cúpla seachtain ina gcónaí agus ag obair i dtír atá i mbéal forbartha. Tugann an obair charthanachta seo deis do scoláirí a n-aird a dhíriú ar fhadhbanna an bhochtanais agus ar fhadhbanna sóisialta. Ar an gcaoi seo, cothaítear agus treisítear fealsúnacht na hiontaobhaíochta sna scoláirí trí ghníomhaíochtaí a thugann deiseanna dóibh léargas a fháil ar luachanna agus ar ábhair chreidimh atá mar chuid de shainmheon na scoile.

 

 

1.2          Úinéireacht agus bainistíocht na scoile

 

Tá an scoil faoi stiúir bhord bainistíochta, ar a bhfuil ionadaithe ó na hiontaobhaithe, ó na múinteoirí agus ó na tuismitheoirí. Braitheadh spiorad iontach comhoibritheach i measc bhaill an bhoird agus d’admhaigh an bord go dtéann éifeachtacht  na cumarsáide i measc na bpáirtithe leasmhara ar ais chuig ceannaireacht an phríomhoide. Oibríonn baill an bhoird agus comhluadar na scoile le comhchuspóir cothú na Gaeilge agus caomhnú an chultúir Ghaelaigh mar chuid lárnach den chuspóir sin. Fásann an fhís chomónta trí chumarsáid, trí rannpháirtíocht agus trí cheannaireacht na n-iontaobhaithe, an bhoird agus bhainistíocht shinsearach na scoile. Tá caomhnú ar shainmheon na n-iontaobhaithe an-tábhachtach don bhord agus aithnítear gur sin an chéad dhualgas atá ar na hiontaobhaithe ar an mbord bainistíochta.

 

Is bord tacúil é an bord bainistíochta,  dar leis an mbord féin, agus tugann sé tacaíocht do bhainistíocht agus do fhoireann na scoile agus iad ag soláthar oideachais chaitlicigh lánGhaelaigh. Tá scileanna comhlánacha ag baill an bhoird agus tá saineolas le fáil uathu ar mhaithe le leas na scoile. Ina measc tá iar-phríomhoidí, iar-scoláirí ó Choláiste Íosagáin agus ó Choláiste Eoin, iar-thuismitheoirí, tuismitheoirí reatha na scoile agus ionadaithe ón bhfoireann teagaisc. Ba léir an tuiscint a bhí acu uile ar riachtanais na scoláirí agus conas ab fhéidir leis an mbord cur le reachtáil éifeachtach na scoile. Theastaigh ó ionadaithe na dtuismitheoirí ar an mbord rud éigin a thabhairt ar ais don scoil agus a bheith gníomhach ar son na scoile. Tagann beirt oifigeach ó Chomhairle na nDaltaí os comhair an bhoird uair sa bhliain chun cuntas a thabhairt ar a gcuid imeachtaí.  Moltar an rannpháirtíocht fhoirmeáilte a bhronntar ar ionadaithe na scoláirí.

 

Feidhmíonn an bord go héifeachtach agus comhlíonann sé a dhualgais reachtúla go foirfe. Tá an bord gníomhach i bhforbairt, i gcur i gcrích agus in athbhreithniú polasaithe na scoile agus tá léiriú ar shainmheon na scoile ina chuid polasaithe. Tá ráiteas slandála ullmhaithe agus eisithe ag an mbord. Ba léir ó mhionthuairiscí an bhoird agus ó cháipéisíocht na scoile a breathnaíodh, go ndéantar athbhreithniú rialta ar pholasaithe. Ceann de chúraimí lárnacha an bhoird is ea polasaí iontrála na scoile a reachtáil go bliantúil agus tuigeann an bord an tábhacht a bhaineann leis an bpolasaí iontrála a athbhreithniú. Moltar don bhord bainistíochta réamhrá a chur le polasaí iontrála na scoile a mhíneodh an cúlra stairiúil agus comhthéacs abhantrach na scoile. Thabharfadh réamhrá den tsórt sin tuiscint níos fearr do phobal abhantraigh na scoile ar na critéir agus ar ord na gcritéar iontrála atá leagtha síos sa pholasaí sin. Ar mhaithe le hoscailteacht, ba chóir an ráiteas a thagraíonn do bhunscoileanna friothálacha in abhantracht scoileanna dara leibhéal lánGhaeilge eile a bhaint amach.

 

Gné an-tábhachtach d’obair an bhoird, de réir an bhoird féin, is ea earcú foirne. Breathnaíodh sár-chaighdeán múinteoireachta le linn na meastóireachta agus ba shoiléir an dua atá caite ag an mbord le cúrsaí earcaíochta. Aithníonn an bord gurb í an acmhainn is luachmhaire do scoil ar bith ná cáilíocht na foirne múinteoireachta. Tá an bord airdeallach maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach a chothú i measc na foirne teagaisc, chomh fada agus is féidir leo. Samplaí den fhorbairt ghairmiúil ba dhéanaí ab ea; comhthathú na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) sa teagasc agus san fhoghlaim; an Mheasúnacht chun Foghlama (MchunF); forbairt na meánbhainistíochta; agus ionduchtú múinteoirí nuacheaptha.

 

Bíonn cruinnithe rialta ag an mbord i rith na bliana agus ba shoiléir ó na miontuairiscí agus  ón gcumarsáid leis an mbord chomh dea-eagraithe agus foirfe is atá sé agus é i mbun oibre. Tá fochoiste airgeadais ag an mbord agus tugann an coiste seo cuntas bliantúil don bhord agus do na hiontaobhaithe. Lorgaíonn an scoil síntiús deonach ó na tuismitheoirí gach bliain agus tugtar cuntas do na tuismitheoirí ar an gcaiteachas.  Ag tús gach tréimhse trí bliana, féachann an bord ar na tosaíochtaí atá ann don tréimhse sin agus ag deireadh na tréimhse, déanann siad measúnú ar na spriocanna atá bainte amach. Bíonn tosaíochtaí forbartha maidir le forbairt fhoirgnimh, forbairt churaclaim, forbairt phleanála agus forbairt foirne i gceist. Ar an gcaoi seo, féachtar chuige go bhfuil dul chun cinn comhthreomhar ar siúl, ar bhonn cóiríochta agus ar bhonn oideachasúil. Tréaslaítear leis an mbord as an gcur chuige seo go mór.

 

Feidhmíonn an príomhoide mar rúnaí an bhoird agus déantar ráiteas comhaontaithe a roinnt chun gach uile grúpa a chur ar an eolas maidir le himeachtaí agus cinntí an bhoird. Déantar cumarsáid le tuismitheoirí ar bhonn comhoibrithe agus is traidisiún seanbhunaithe é na tuismitheoirí a bheith rannpháirteach in obair na scoile. Aon choiste tuismitheoirí amháin a bhí ann ó thús, agus atá fós ann, idir an dá scoil, Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin. Dar le baill Choiste na dTuismitheoirí, bíonn tuairisciú rialta idir na scoileanna agus na tuismitheoirí agus faigheann siad eolas maith cuimsitheach tráthúil. Cuidíonn an coiste le saol na scoileanna ar shlite éagsúla: airgead a bhailiú; oícheanta sóisialta agus ceiliúrtha a eagrú; aoí-chainteoirí agus léachtanna do thuismitheoirí a eagrú. Le linn na meastóireachta, mhol an bhainistíocht shinsearach dúthracht agus dea-thoil na dtuismitheoirí. Is é an príomh-ról atá ag Coiste na dTuismitheoirí, dála na dtuismitheoirí  féin, ná tacaíocht a thabhairt don dá scoil.

 

 

1.3          Bainistíocht inscoile

 

Léiríonn an príomhoide ceannaireacht éifeachtach agus tuisceanach. Is mór an buntáiste don scoil é go bhfuil an príomhoide mar bhall de chomhluadar na scoile ó bunaíodh í, rud a thugann leanúnachas i gcaomhnú dheathréithe agus aidhmeanna na scoile. Aithnítear ceannaireacht an phríomhoide i measc chomhluadar na scoile dá bhrí sin. Is ceannaire í an príomhoide a bhfuil bua na cumarsáide aici. Bíonn doras a hoifige oscailte i gcónaí agus tá a fhios ag múinteoirí agus scoláirí go bhfuil fáilte rompu agus go mbíonn cluas le héisteacht ag an bpríomhoide dóibh. Bíonn sí airdeallach agus déanann sí gach iarracht fadhbanna a fheiceáil sula dtarlaíonn siad. Ba léir ó na teagmhálacha leis na scoláirí go raibh aithne agus eolas ag an bpríomhoide ar na scoláirí ar fad agus go raibh meas mar bhonn leis na teagmhálacha sin ar an dá thaobh.

 

Breathnaíodh cur chuige comhbhainistiúil éifeachtach le linn na meastóireachta. Is iad an príomhoide agus an príomhoide tánaisteach na príomhphearsana sna struchtúir bhainistíochta shinsearaigh inscoile. Feidhmíonn an bheirt acu go sár-mhaith mar fhoireann ag tabhairt stiúrach do mhúinteoirí agus scoláirí agus bíonn teagmháil rialta laethúil eatarthu i dtaobh cúrsaí uile reachtáil na scoile. Tá comhoibriú an phríomhoide agus an phríomhoide thánaistigh bunaithe ar chomhmheas agus ar chumarsáid rialta agus oscailte. Casann siad ar a chéile gach maidin roimh thús an lae agus arís ag deireadh an lae. Tá rúnaíocht agus feighlíocht éifeachtach sa scoil mar thacaíocht dóibh agus d’fheidhmiú na scoile i gcoitinne.

 

Ba léir an tiomantas a bhí ag an bhfoireann bhainistíocht inscoile aidhmeanna na scoile a bhaint amach agus tá fís an choláiste fite fuaite le hobair na bainistíochta ag gach leibhéal sa choláiste. Cé go n-oibríonn siad mar fhoireann, roinntear tascanna, idir mórfhreagrachtaí agus cúraimí laethúla, eatarthu. Mar shampla, bíonn cúram an amchláir ag an bpríomhoide agus freagracht don phleanáil fhorbartha scoile ag an bpríomhoide tánaisteach. Ba léir éifeachtacht ceannaireachta agus comhoibrithe na foirne bhainistíochta inscoile agus an fhéin-mheastóireacht á fhorbairt sa scoil. Anois, is gné shuntasach de chultúr na scoile í an fhéinmheastóireacht.

 

Bíonn an bhainistíocht shinsearach agus na bliainmhúinteoirí díograiseach maidir le monatóireacht phoncúlacht, freastal agus coinneáil na scoláirí. Cuireann córas thréadchúraim na mbliainmhúinteoirí go mór le bainistíocht na scoláirí ach go háirithe agus le héifeacht bhainistíocht na scoile i gcoitinne. Is príomhoidí cúnta iad na bliainmhúinteoirí sa tsraith shinsearach agus is mhúinteoirí i bpoist dualgais speisialta na bliainmhúinteoirí sa tsraith shóisearach. Is eiseamláir é den chaoi ina n-oibríonn sraitheanna éagsúla na bainistíochta le chéile, agus ní fheidhmíonn siad go neamhspleách ón a chéile. Bíonn an príomhoide tánaisteach ag plé le bliainmhúinteoirí na céad bliana, na dara bliana agus na tríú bliana agus an príomhoide ag plé leis na bliainmhúinteoirí don Idirbhliain, don chúigiú agus don séú bliain. Fanann bainistíocht shinsearach na scoile ar an eolas maidir le cúrsaí uile iompair, smachta agus tréadchúraim a bhíonn idir lámha ag na bliainmhuinteoirí agus na múinteoirí ranga trí na cruinnithe rialta seachtainiúla a bhíonn acu leo. De thoradh éifeachtacht bhainistíocht na scoláirí, is féidir leis na múinteoirí ábhar díriú ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama.

 

Tá seisear príomhoide cúnta agus dhá dhuine dhéag i bpoist dualgais speisialta i gColáiste Íosagáin agus leathdháiltear dualgais phoist i réimsí oibre éagsúla ar na sealbhóirí poist sin. Tá cúraimí a bhaineann le cúrsaí tréadchúraim, cúrsaí curaclaim, cúrsaí trealaimh agus cúrsaí riaracháin bainteach le córas na bpostanna. Leathdháiltear dualgais áirithe ar bhaill den fhoireann teagaisc nach sealbhóirí poist iad, rud a chabhraíonn le gach ball den fhoireann taithí bhreise a fháil ar chomhoibriú agus ar fhreagracht a ghlacadh. Is iad seo na cúraimí atá ar sceideal na bpost: bliainmhúinteoirí; comhordaitheoirí réimse ábhar nó cláir; scrúduithe inmheánacha agus na Scrúduithe Stáit; cúram na leabharlainne; comhordú Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC); an Coiste Timpeallachta; an Coiste Gaeilge; ionductú múinteoirí nua; fearas eolaíochta; trealamh scoile; agus Comhairle na nDaltaí. Roinntear na dualgais sin ar mhúinteoirí de réir a mbuanna. Comhlíonann na sealbhóirí poist a gcúraimí mar a leagtar síos dóibh iad agus déantar monatóireacht agus athbhreithniú ar dhualgais poist go rialta.

 

Sa bhliain 2006, ceapadh post nua do chaomhnú na timpeallachta chun aitheantas a thabhairt don obair a bhí idir lámha agus an dul chun cinn a bhí déanta sa réimse tosaíochta seo don scoil. Chomh maith leis sin, is aitheantas é do thábhacht ionduchtú múinteoirí nua go bhfuil post freagrachta tugtha don chúram seo anois agus clár ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua curtha i bhfeidhm le tacaíocht agus treoir leanúnach ar fáil don fhoireann nua tríd an scoilbhliain. Faoi láthair, tá dhá phost tiomnaithe do chothú na Gaeilge le haitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge sa scoil. Níl sé sách soiléir, áfach, go bhfuil an leas is fearr á bhaint as an dá phost agus moltar go gceapfaí dualgas eile do cheann de na poist sin. Tá samplaí de phostanna dualgais sa scoil a bhfuil an obair atá i gceist leo laghdaithe le blianta beaga anuas agus tá samplaí eile ann a bhfuil an t-ualach oibre luaite leo méadaithe go mór. Dá bhrí sin, moltar athbhreithniú úr a dhéanamh ar sceideal na bpost chun freastal níos fearr ar riachtanais reatha na scoile agus ar mhaithe le cothromaíocht dualgas.

 

Cé go bhfuil cumarsáid rialta agus éifeachtach idir na baill den bhainistíocht agus cé go bhfeidhmíonn na sealbhóirí poist go maith ag comhlíonadh a bpost, ní bhuaileann siad uile le chéile mar ghrúpa. Tá an scoil páirteach sa Tionscnamh chun Meán Treorú a Fhorbairt agus ag am na meastóireachta, bhí baill den mheánbhainistíocht ag obair le chéile go díreach chun an ghné seo den mheánbhainistíocht a fhorbairt. Moltar é seo. Cuirfidh an obair bhuíne sin le feidhmiú na meánbhainistíochta agus is sampla é seo den phróiseas leanúnach féinmheasúnaithe atá á chur chun cinn sa scoil. D’fhéadfadh athbhreithniú den tsórt thuasluaite féachaint chuige go gcruthófaí sraith mheánbhainistíochta agus go bhfeidhmeodh na sealbhóirí poist mar dhlúthchuid de bhainistíocht na scoile.

 

Tugann bainistíocht na scoile tús áite chomh maith don chumarsáid. Bíonn foireann na scoile sásta glacadh le pé moltaí a dhéanann an bhainistíocht inscoile agus fiú rudaí nua a thriall. Glacann an bhainistíocht inscoile freisin le smaointe nó moltaí ón bhfoireann agus baintear triall astu. Bíonn deis ag na muinteoirí ábhair phlé a chur ar an gclár do na cruinnithe foirne. Moltar an taifead soiléir cuimsitheach a choimeádtar de na cruinnithe foirne, rud a chabhraíonn le forbairt agus le dul chun cinn sna cleachtais atá ag an scoil. Tá clár fógraíochta bán tiomnaithe do fhógraí an lae sa seomra foirne. Bíonn teagmháil fhoirmeáilte riachtanach le foireann teagaisc Choláiste Eoin i dtaobh úsáid an halla spóirt, cúrsaí Gaeilge, tinreamh agus smacht sna ranganna sinsearacha meascaithe. Ina theannta sin, cuirtear nuachtlitreacha, lámhleabhar scoile dhá-theangach, lámhleabhar don Idirbhliain ar fáil, chomh maith le tuairiscí agus litreacha rialta do thuismitheoirí.

 

Mar atá luaite níos luaithe sa tuairisc, tá bainistíocht na scoláirí thar barr agus mar thoradh air sin, léiríonn na scoláirí ardleibhéal féinsmachta. Tuigtear do na scoláirí go bhfuil a leas mar phríomh chuspóir ag údaráis an choláiste. Tá beirt chaptaein scoile agus córas cinnirí  ag an scoil a fheidhmíonn go héifeachtach ar mhaithe le leas na scoláirí. Cuireann scoláirí isteach ar an bpost mar chinnire agus cuirtear faoi agallamh iad.  Roghnaítear scoláirí a bhfuil tréithe ceannaireachta acu, ar nós dílseacht, cumas comhoibrithe, iontaobhacht agus meon dearfach acu agus leathdháiltear freagrachtaí orthu a chuireann le saol na scoláirí i gcoitinne. Cuidíonn na cinnirí ranga le súil a choimeád ar scoláirí sna seomraí ranga agus le cairdeas agus spiorad ranga a chothú. Tá cinnirí ann chun dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a spreagadh, agus tá cinnirí ann chomh maith chun tacú leis an gceol, leis an spórt agus leis an dtimpeallacht. Eagraíonn agus reachtálaíonn na scoláirí féin cruinnithe ag am lóin, mar shampla, an Coiste Gaeilge, an Coiste Timpeallachta agus Comhairle na nDaltaí. Cuireann córas na gcinnirí agus na gcoistí le forbairt neamhspleáchais na scoláirí agus moltar tógáil ar an bhforbairt sin le himeacht aimsire.

 

Feidhmíonn na captaein scoile mar chomhchathaoirligh ar an gCoiste Gaeilge agus ar Chomhairle na nDaltaí. Caomhnaíonn siad traidisiúin na scoile ach ag an am céanna bíonn  deis acu rud nua nó athrú a chur chun cinn. Bunaíodh céad Comhairle na nDaltaí sa scoil sa bhliain 1999 agus tá fás agus forbairt tagtha ar an gcomhairle ó shin i leith. Tá cúram na comhairle mar phost freagrachta anois agus déantar idirchaidreamh agus tugtar cúnamh agus comhairle do na scoláirí agus iad i mbun a gcuid gníomhaíomhtaí agus a gcuid dualgas. Bíonn cruinniú seachtainiúil ag an gcomhairle, bíonn ionadaíocht acu ar Chomhairle na nÓg agus ghlac ionadaithe ón gcomhairle páirt i nDáil na nÓg rud atá inmholta.

 

 

1.4          Bainistíocht acmhainní

 

Cuirtear am teagaisc cuí ar fáil do na scoláirí agus comhlíonann an scoil a cuid dualgais i dtaobh fiche hocht uair a chloig am teagaisc a sholáthar. Thar aon rud eile, is é leas an scoláire a chinntíonn dáileadh ama agus foirne agus tá an fhoireann teagaisc oiriúnach ó thaobh oiliúna agus cáilíochta de. Is foireann dícheallach díograiseach í foireann na scoile. Aithníonn foireann bhainistíocht shinsearach na scoile cé chomh tábhachtach is atá sé go gcinntíonn tosaíochtaí oideachasúla na scoile cinntí agus socruithe an amchláir rud a dhéantar go héifeachtach. Mar shampla, is é polasaí na scoile ná an múinteoir ábhair céanna a fhágáil leis an rang tríd an tsraith shóisearach ar mhaithe le dul chun cinn múnlaitheach. Tá toradh an aire agus an aird a thugtar do dháileadh chuí an ama agus na foirne le feiceáil go soiléir sa sárchaighdeán múinteoireachta agus foghlaim agus i ngnóthachtáil na scoláirí.

 

Ag teacht le haidhmeanna na scoile, cruthaítear timpeallacht thaitneamhach inar féidir le gach scoláire a cumas féin a bhaint amach. Tá cóiríocht, áiseanna na scoile agus staid na bhfoirgneamh an-mhaith. Rinne páirtithe leasmhara uile na scoile, bainistíocht na scoile, an bord agus na tuismitheoirí an-chuid oibre agus chaith siad tréimhse fhada ag obair le feabhas a chur ar láthair na scoile. Tógadh bloc nua agus halla spóirt a osclaíodh sa bhliain 2003. Chuir Coiste na dTuismitheoirí suim shuntasach airgid i dtreo thógáil an halla nua.  Rinneadh athchóiriú ar bhloc do na ranganna don tríú agus don cheathrú bliain sa bhliain 2005; rinneadh athchóiriú ar sheomra eolaíochta agus athnuachan ar dhíon na scoile sa bhliain 2006 agus fuarathas doirse nua sa bhliain 2008. Tá leabharlann bhreá sa scoil atá mar acmhainn shuntasach don dá scoil. Tá éacht déanta ag bainistíocht na scoile timpeallacht thaitneamhach fhoghlama a chruthú do scoláirí agus suíomh taitneamhach sábháilte oibre a chruthú do mhúinteoirí.

 

Rud eile suntasach a chuireann le caomhnú thimpeallacht na scoile ná an Coiste Glas. Tá an Brat Glas ag an scoil ón mbliain 2002. Bunaíodh an Coiste Timpeallachta i gColáiste Íosagáin sa bhliain 2000. Eagraíonn an coiste, atá comhdhéanta de scoláirí agus de bhaill ó fhoireann na scoile, comórtais idir ranganna chun na scoláirí a spreagadh le freagracht a ghlacadh as glantachán, as an seomra ranga a fhágáil néata agus as an mbruscar a athchúrsáil i gceart. D’éirigh leis an scoil an brat a athnuachan trí huaire as a chéile ag comhlíonadh téamaí éagsúla. Beidh an Brat Glas le hathnuachan arís faoi cheann bliana. Tréaslaítear leis an scoil as an deachleachtas seo.

 

Tá an-dul chun cinn déanta ag an scoil maidir le comhthathú na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) sa teagasc agus san fhoghlaim. Mheas bainistíocht na scoile gurb é an bealach ba éifeachtaí leis an TFC a chur ar fáil go forleathan ná trí chláracha beo a chur isteach sna seomraí ranga agus tá siad i gcuid mhaith seomraí ranga cheana féin. Breathnaíodh iad in úsáid le linn na meastóireachta. Tá seomra ríomhaireachta nua agus suas chun dáta sa bhloc nua agus is féidir le múinteoirí an seomra ríomhaireachta a chur in áirithe do rang ar bith. Tá post freagrachta tiomnaithe do chúram na TFC agus cabhraíonn sé go mór go bhfuil saineolas teicneolaíochta ar fáil do scoláirí agus múinteoirí. Coimeádtar an suíomh idirlíne suas chun dáta chomh maith le nuacht reatha na scoile. Is maith an fhorbairt atá á dhéanamh ar bhonneagar TFC sa scoil agus moltar an dul chun cinn atá déanta go mór. Tá úsáid TFC sa teagasc agus san fhoghlaim á forbairt go maith. Caithfear an bhéim a chur anois ar oiliúint na n-oidí chun an TFC a fhí isteach go leanúnach sa mhodheolaíocht.

 

 

2.         Cáilíocht phleanáil na scoile

 

2.1          An plean scoile

 

Tá an scoil gafa le pleanáil fhorbartha scoile leis na blianta fada anuas agus tá an-fhorbairt déanta ar an bplean scoile agus i bpróiseas pleanála na scoile. Tá sé inmholta go mbíonn pleanáil scoile mar mhír chaighdeánach ar chláir chruinnithe an bhoird, agus mar a dúradh cheana, aithnítear tosaíochtaí don phleanáil fhorbartha, idir fhorbairt oideachasúil agus forbairt fhoirgnimh. Tá an próiseas pleanála bunaithe ar chomhoibriú agus tiomníodh post freagrachtha chun an phleanáil fhorbartha scoile a stiúradh. Ina theannta sin, ceapadh coiste stiúrtha don phleanáil ó fhoireann na scoile chun rólanna agus freagrachtaí na foirne laistigh den phróiseas araon a stiúradh. I dtús ré na pleanála, chinntigh tacaíocht éascaitheora an Thionscnaimh um Phleanáil Fhorbartha Scoile (SDPI) agus an coiste stiúrtha ó fhoireann na scoile go raibh páirtithe leasmhara uile na scoile páirteach go gníomhach sa phróiseas agus leis an bplean scoile a fhorbairt. Chun fuinneamh nua a chur sa phróiseas pleanála, cuireadh faoi stiúir agus faoi chomhordú an phríomhoide thánaistigh é le blianta beaga anuas.

 

Tá plean scoile críochniúil agus cuimsitheach forbartha ag an scoil, tá an plean ag feidhmiú agus tionchar an phlean scoile le feiceáil go soiléir sa scoil. Moltar an dul chun cinn atá déanta. Tosaíonn an plean leis an ráiteas misin agus aidhmeanna na scoile agus leagtar síos na struchtúir ghinearálta sa scoil lena n-áirítear iad. Déantar monatóireacht agus meastóireacht i dtreo an athbhreithnithe go rialta ar an bplean. Tá sé seo ar aon dul leis an dea-chleachtas is fearr. Is léir gur cáipéis bheo lárnach é an plean scoile. Glactar leis sa scoil go bhfuil pleanáil scoile cabhrach agus riachtanach. Sa chomhthéacs sin, d’fhéadfaí an chuid sheasmhach den phlean a chur i gcló chun dáileadh an phlean a éascú agus moltar é sin a dhéanamh.

 

Tá líon cuimsitheach de pholasaithe na scoile san áireamh sa chéad chuid eile den phlean. Tá an-obair déanta ag an mbord i réimse na bpolasaithe agus déantar athbhreithniú rialta ar pholasaithe na scoile. De ghnáth, bunaítear fo-choiste saineolach chun dréacht a fhiosrú agus a ullmhú agus ansin cuirtear os comhair pháirtithe uile na scoile é lena dtuairimí a bhailiú. Ullmhaíonn an fo-choiste ar a bhfuil ionadaíocht ó mhúinteoirí, ó thuismitheoirí nuair is cuí agus ó bhaill an bhoird dréacht de pholasaí faoi réimse áirithe agus ansin cuirtear os comhair phobal na scoile é. Moltar an cur chuige seo. Is ar bhonn deonach a thugtar faoin obair seo. Braitheann ionchur agus saghas ionchuir pháirtithe éagsúla na scoile ar an bpolasaí atá i gceist. Téann an dréachtpholasaí ar ais chuig an bord le plé. Faigheann an bord comhairle agus tacaíocht seachtrach nuair is gá, mar shampla, ó eagraíochtaí na mbainisteoirí. Nuair a thagann na páirtithe uile ar chomhaontú, cuirtear an dréacht chuig an bord bainistíochta chun an beartas a dhearbhú rud a léiríonn comhoibriú den scoth.

 

Tá rannán sa phlean chomh maith ina bhfuil pleananna gníomhaíochta do fhorbairt na scoile san áireamh. Don tréimhse 2006/2007, ba í an ghné den phleanáil scoile a raibh sé i gceist ag an scoil oibriú uirthi ná pleanáil don churaclam agus díríodh ar an gcuraclam ag an am sin. Tá cultúr athmhachnamhach comhphleanála don churaclam ann i measc na múinteoirí anois. Bhí fhianaise de sin le feiceáil go soiléir i gcáipéisíocht phleanála do na hábhair a breathnaíodh le linn na meastóireachta. Is iad tosaíochtaí an bhoird don bhliain reatha ná treoirphlean na scoile a chríochnú agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gcód iompair.

 

Le linn na meastóireachta breathnaíodh cruinniú den mheitheal oibre atá ag obair faoi láthair ar an bpróiseas athbhreithnithe ar an gcód iompair. Teastaíonn ón gcoiste an cód iompair a cheangail ar bhonn níos dlúithe leis an bpolasaí tréadchúraim. Agus an cód iompair á athbhreithniú, moltar béim ar leith a leagadh ar na scoláirí a mhealladh chun freagracht níos mó a ghlacadh as a bhfoghlaim agus as a gcuid féinfhorbartha. Moltar an cur chuige a breathnaíodh: ceapadh cathaoirleach ar an gcoiste; cinntíodh céimeanna uile an phróiséis; agus bronnadh tascanna éagsúla ar bhaill an choiste. Gné shuntasach den chur chuige ab ea an oscailteacht agus an toil a leiríodh chun dul i gcomhairle le tuismitheoirí, le scoláirí agus le scoileanna eile chun córas tastálaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

 

Bíonn comhchruinniú foirne do mhúinteoirí na cúigiú agus na séú bliana ón dá scoil ag a phléitear gnásanna maidir le cúrsaí smachta, cumarsáid, measúnú agus dátaí imeachtaí. Ina theannta sin, bíonn fochoiste comhphleanála ón dá scoil ar a bhfuil an bheirt phríomhoide tánaisteach agus na bliainmhúinteoirí don tsraith shinsearach.

 

Cuireadh deimhniú ar fáil, i gcomhlíonadh Imlitreacha Iarbhunscoile M45/05 agus 0062/2006, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte d’Iarbhunscoileanna um Chaomhnú Leanaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2004). Cuireadh deimhniú ar fáil freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú leanaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine idirchaidrimh ainmnithe agus duine idirchaidrimh ainmnithe tánaisteach ceaptha mar a éilítear sna treoirlínte.

 

 

3.         Cáilíocht sholáthar an churaclaim

 

3.1          Pleanáil agus eagrú curaclaim

 

Is iad an Teastas Sóisearach, an Idirbhliain agus an Ardteistiméireacht bhunaithe na cláracha atá ar fáil do scoláirí, agus i mbliana tá Clár Gairme na hArdteistiméireachta (CGAT) á thairiscint don chéad uair. Cuireann an scoil raidhse ábhar ar fáil dá scoláirí. Sraith sé bliana atá i gceist do na scoláirí i gColáiste Íosagáin. Cuirtear in úil go soiléir do thuismitheoirí ó thús go bhfuil an Idirbhliain éigeanntach. Mar sin féin, toisc gur sraith sé bliana a bheidh i gceist do gach uile scoláire, ba chóir go mbéadh sé seo luaite sa pholasaí iontrála. Tá an phleanáil don churaclam déanta go cuimsitheach agus déantar athbhreithniú ar an gcuraclam go rialta chun a chinntiú go bhfreastalaíonn an clár ar riachtanais reatha na scoláirí. Moltar an dea-chleachtas seo.

 

Sa chéad bhliain, bíonn tástáil na n-ábhar ar fáil do scoláirí. Creideann bainistíocht na scoile gur fiú go mór an tástáil, mar cinntíonn an socrú seo go ndéanann na scoláirí rogha bunaithe ar thaithí éigin ar na hábhair ar fad. Tá ilghnéithneacht agus leithne an rogha ábhar atá ar fáil le moladh. Cabhraíonn an comhoibriú le Coláiste Eoin go mór le leithne agus rochtain ábhar sa tsraith shinsearach, ach go háirithe. Tá an phleanáil ar thráthchlár na scoile déanta go cúramach agus go mion chun am a sholáthar do gach ábhar. Leathdháiltear sé thréimhse go leanúnach in aghaidh na seachtaine don Mhatamaitic, don Bhéarla agus don Ghaeilge sa séú bhliain. Bíonn deis ag gach rangghrúpa teacht le chéile uair sa tseachtain mar chór. Aithnítear an brú a bhíonn ar an gclárama toisc líon na n-ábhar atá le clúdach, ach ba chóir féachaint chuige go mbíonn seans ag gach scoláire sa séú bliain an corpoideachas a dhéanamh uair sa tseachtain. Sa chomhthéacs sin, moltar athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe d’amchlár na scoile.

 

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais fhoghlama na scoláirí uile trí chóras ranganna cumais mheasctha agus fanann scoláirí i ranganna cumais mheasctha do na hábhair ar fad i gColáiste Íosagáin. Ní dhéantar aon sruthú sna ranganna mar go hiondúil bíonn tromlach na scoláirí ag cur isteach ar an ardleibhéal sna Scrúduithe Stáit don Teastas Sóisearach, ach go háirithe. Tá sé mar aidhm ag an socrú sin go mbaineann gach scoláire caighdeán amach go buaic a cumais. Bíonn súil ag na múinteoirí, ag na scoláirí féin agus ag na tuismitheoirí le hardghnóthachtálacha ó na scoláirí. Cruthaítear rang breise don Mhatamaitic sa tríú bliain chun tacú leis na scoláirí a thugann faoin gcúrsa gnáthleibhéil, agus bíonn na ranganna eagraithe ar bhonn chomhreathaigh sa chás sin. Cuirtear an tacaíocht chéanna ar fáil do scoláirí a thugann faoin gcúrsa gnáthleibhéil sa Mhatamaitic agus sa Bhéarla sa tsraith shinsearach. Tá an cleachtas seo inmholta.

 

3.2          Socruithe do scoláirí maidir le rogha ábhar agus clár

 

Tá rogha ábhar eagraithe go hoscailte agus go maith agus tugann an scoil seans do thuismitheoirí páirt a bheith acu sna roghanna oideachais agus gairme a dhéanann na scoláirí. Tugtar eolas cuimsitheach agus tacaíocht mhaith do scoláirí agus do thuismitheoirí faoin rogha ábhar agus de réir mar a tuairiscíodh, tá na tuismitheoirí sásta go bhfuil raon maith ábhar ann. Bíonn cruinniú ag an scoil le tuismitheoirí agus le scoláirí ag pointí aistrithe cuí, mar shampla, ar theacht isteach do na scoláirí sa scoil, nó ag deireadh na hIdirbliana, chun iad a chur ar an eolas maidir le rogha ábhar agus clár. Moltar an treoir leanúnach a soláthraítear ón bhfoireann treorach, ón bhfoireann teagaisc, ó bhliainmhúinteoirí agus ó bhainistíocht na scoile maidir le cláir, ábhair agus leibhéil a roghnú.

 

Is clár dea-eagraithe é an Idirbhliain a leanann fealsúnacht an chláir. Tá cuntas maith i scríbhinn ar fáil ar chlár Idirbhliana na scoile. Tá na gnéithe éagsúla den churaclam a moltar i dtreoirlínte na Roinne le feiceáil go soiléir sa chlár scríofa agus i gcur i gcrích an chláir. Tá sé seo inmholta. Tá coibhneas bainte amach idir ábhair chroíláir agus ábhair mhodúlacha, idir cúrsaí traidisiúnta acadúla agus cúrsaí nuálacha Idirbhliana. Is clár é a sholáthraíonn droichead idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach. Faigheann na scoláirí réamhbhlaiseadh éifeachtach taitneamhach ar ábhair na sraithe sinsearaigh. Is clár é a ullmhaíonn na scoláirí do dhúshláin na hArdteistiméireachta ach ag an am céanna, is clár é a fhorbraíonn cruthaitheacht agus fiosrúchán.

 

Chun spiorad agus comrádaíocht a chothú i measc na scoláirí, eagraítear turas oideachasúil thar lear sa bhriseadh meánthéarma agus cuirtear ceoldhráma ar an stáitse chomh maith. Faigheann na scoláirí deiseanna chomh maith páirt a ghlacadh i gclár cearta sóisialta agus cárthantachta a thagann le sainmheon na scoile. Moltar na gníomhaíochtaí ilghnéitheacha seo. Tá coicís leagtha síos don obair dheonach agus coicís don taithí oibre. Moltar féachaint ar an dáileadh ama atá dílsithe don dá réimse sin toisc gur mí iomlán as an scoil atá i gceist do scoláirí.

 

comhordaíocht na hIdirbhliana go maith. Tá coiste Idirbhliana ann ar a bhfuil an bliainmhúinteoir, na múinteoirí ranga agus atá faoi stiúir an chomhordaitheora. Bíonn cruinniú seachtainiúil acu ag a pléitear cúrsaí reachtála na bliana ar bhonn leanúnach agus ag a gcoimeádtear súil ar phoncúlacht agus ar thinreamh na scoláirí. Cabhraíonn na cruinnithe seo go mór le heagrú na n-imeachtaí go léir agus pléitear measúnú, spriocdátaí na dtionscnamh agus dátaí turais. Déantar taifead ar na cruinnithe seo agus ar an gcaoi seo, coimeádtear bainistíocht na scoile agus na múinteoirí ábhar ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí reatha na scoláirí san Idirbhliain.

 

Déantar measúnú múnlaitheach ar bhealaí éagsúla i rith na bliana rud atá inmholta. Maraon  leis an leabhar log, dialann nó cnuasach pearsanta a choinníonn na scoláirí i rith na hIdirbhliana, cothaítear an t-athmhachnamh agus an fhéinmheastóireacht. Déantar athbhreithniú bliantúil ar chlár na hIdirbhliana ar bhonn aiseolais ó na scoláirí, ó na múinteoirí agus ó na tuismitheoirí. Ag deireadh na bliana, cuirtear na scoláirí faoi agallamh ina mbíonn orthu cur síos a dhéanamh ar a dtaithí pearsanta agus ar a ndul chun cinn i gcaitheamh na bliana. Is maith an smaoineamh é an t-agallamh. 

 

Faoi láthair, tá Clár Gairme na hArdteistiméireachta (CGAT) á thairiscint don chead uair agus tá an t-éileamh fós an-íseal. Moltar do bhainistíocht na scoile é a bheith mar sprioc pleanála na bliana clár comhtháite a fhorbairt ag teacht le haidhmeanna CGAT agus ag freastal ar riachtanais an chláir.

 

3.3          Soláthar comhchuraclaim agus seach-churaclaim

 

Tá an soláthar comhchuraclaim agus seach-churaclaim sa scoil thar barr. Tá neart gníomhaíochtaí ar fáil do na scoláirí a thacaíonn leis an bhfoghlaim agus a shaibhríonn an fhoghlaim. Cuireann na himeachtaí seo go mór le forbairt phearsanta agus shóisialta na scoláirí. Léiríonn na scoláirí an-suim i gcúrsaí spóirt agus bíonn céatadán an-ard ag glacadh páirt i spórt tar éis scoile. Bíonn traenáil sna spóirt éagsúla ar siúl ag am lóin chomh maith. Bíonn na múinteoirí corpoideachais agus múinteoirí spóirt eischuraclaim ag gabháil don spórt sa scoil agus tá an iliomad saghas spóirt ar fáil: peil Ghaelach, cispheil, camógaíocht agus lúthchleasaíocht. Ceiliúrtar éachtaí na scoláirí iontu ag an tionól maidne agus trí thaispeántais ar fud na scoile. Bíonn an-chomhoibriú idir na foirne corpoideachais agus na traenálaithe ón dá scoil.

 

Tá imeachtaí comhchuraclaim ar siúl chomh maith agus tá ardleibhéal rannpháirtíochta sna gníomhaíochtaí uile: ceol, cór, drámaíocht, ceoldhráma, díospóireacht agus comórtais de gach uile sóirt. Sna hábhair a breathnaíodh is léir éagsúlacht an tsoláthair comhchuraclaim agus déantar mionthuairisciú orthu sna tuairiscí ábhar. Chomh maith leis seo, bíonn réimse leathan imeachtaí seach-churaclaim ar bun sa scoil. Téann scoláirí na hIdirbhliana go dtí Dún na nGall, áit a bhíonn gníomhaíochtaí spóirt agus teanga ar siúl ar chúrsa deireadh seachtaine.

 

Tá an ceol mar dlúthchuid den soláthar eischuraclaim chomh maith. Is cuid lárnach den chultúr Gaelach é an ceol agus bíonn na scoláirí i gColáiste Íosagáin gníomhach ag cothú chultúir an cheoil, mar shampla, cuirtear ranganna ar fáil ina múineann na scoláirí féin uirlisí éagsúla ceoil dá chéile. Le linn na meastóireachta, breathnaíodh cór sinsearach ón dá scoil ag cleachtadh tar éis na scoile. Tá idir amhránaíocht agus seinnt uirlisí le trí shórt banna ceoil ann agus bíonn oícheanta ceoil ar siúl i rith na bliana. Moltar é seo go mór.

 

Tá aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta bronnta ar éachtaí Choláiste Íosagáin i gcomórtais éagsúla. Sa bhliain 2004, roghnaíodh an scoil chun ionadaíocht a dhéanamh ar son Scéim na Scoileanna Glasa in Éirinn ag comhdháil idirnáisiúnta sa tSín. Sa bhliain 2008, cuireadh in úil go raibh an scoil roghnaithe le Coláiste Eoin as na scoileanna ar fad a mhúineann an Ghearmáinis mar Scoil Chomhpháirtíochta in Éirinn. Is tionscnamh é seo ag Rialtas na Gearmáine le sármhúinteoireacht na Gearmáinise a chur chun cinn ar fud an domhain. Sa bhliain 2003, bhuaigh an scoil craobh na hÉireann sa chomórtas sóisearach sna díospóireachtaí Ghael Linn agus sa bhliain 2007, bhí foireann shinsearach na scoile i gcraobh na hÉireann. Sa bhliain 2008, ghlac beirt scoláire páirt sna gradaim Fiontraíochta Gnó agus bhuaigh siad comórtas reigiúnach Bhaile Átha Cliath. Le blianta anuas, tá traidisiúin láidir sa scoil iarratais a chur isteach ar Chomórtas na nEolaithe Óga. Is obair foirne den scoth a chuireann ar a chumas na scoile ardchaighdeáin mar seo a bhaint amach. 

 

 

4.         Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc in ábhair

 

4.1          Pleanáil agus ullmhúchán

 

Tá struchtúir mhaithe ann don phleanáil chomhoibritheach i gColáiste Íosagáin. Eagraítear cruinnithe foirmeálta pleanála do mhúinteoirí na n-ábhar éagsúla dhá nó trí huaire sa bhliain, go háirithe ag tús agus ag deireadh na scoilbhliana. Tá comhordaitheoir nó rúnaí ábhair ag gach roinn ábhair, agus coinnítear miontuairiscí ar na cruinnithe. Taobh amuigh de na cruinnithe seo, eagraítear cruinnithe breise de réir mar a bhíonn gá leo, cuid acu foirmeálta ach a bhformhór neamhfhoirmeálta. Ba é breithiúnas na gcigirí go raibh cultúr láidir comhphleanála bunaithe sa scoil, agus go raibh ardleibhéal comhoibrithe i measc na bhfoirne múinteoirí ábhair ó thaobh na pleanála de.

 

I gcoitinne, bhí cáilíocht na pleanála sna hábhair a breathnaíodh an-ard, agus mhol na cigirí an dúthracht a chaitheann na múinteoirí leis an bpleanáil agus cáilíocht na bpleananna ábhair. Is cinnte go gcabhraíonn an phleanáil seo le caighdeán na múinteoireachta agus na foghlama sna hábhair éagsúla. Cuireadh fillteáin phleanála ar fáil le linn na cigireachta, ina raibh scéimeanna oibre fadtéarmacha agus gearrthéarmacha luaite do gach bliainghrúpa, maille le cur síos ar mhóraidhmeanna múinteoireachta agus foghlama. Chomh maith leis sin, bhí cur síos i gcuid de na pleananna ar an gcaoi ina ndéantar freastal ar scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta foghlama acu. Déantar athbhreithniú ar na pleananna seo go rialta, cleachtas atá inmholta. I gcás ceann nó dhó de na hábhair, mhol na cigirí go ndéanfaí na pleananna a fhorbairt trí chur síos a dhéanamh iontu ar na modheolaíochtaí éagsúla a bhaintear leas astu sa mhúinteoireacht. D’fhéadfadh na múinteoirí ábhair a gcuid modhanna múinteoireachta a roinnt ar a chéile agus a phlé agus cur síos a dhéanamh orthu sna pleananna scríofa.

 

4.2          Foghlaim agus teagasc

 

I gcoitinne, bhí sárchaighdeán múinteoireachta le sonrú sna ranganna a breathnaíodh. Bhí ullmhúchán maith déanta roimh ré, bhí aidhmeanna na gceachtanna soiléir, agus cuireadh na haidhmeanna sin in iúl do na scoláirí i dtosach báire, cleachtas atá inmholta. Bhí ábhar na gceachtanna ag teacht le siollabais na Roinne agus le raon suime agus cumais na scoláirí. Bhí struchtúr, luas agus leagan amach maith ag baint leis na ceachtanna go léir a breathnaíodh. I gcoitinne, bhí na modhanna múinte oiriúnach do na hábhair éagsúla agus bhí raon maith modhanna le sonrú. Mar shampla, san eolaíocht bhí an obair phraiticiúil chun tosaigh, agus sa Fhraincis ba í an sprioctheanga a úsáideadh mar theanga bhainistíochta, chumarsáide agus mhúinte. Sa Bhéarla, moladh an chruthaíocht agus an tsamhlaíocht a bhain le cur chuige na múinteoirí. I bhformhór na ranganna, sonraíodh go raibh na scoláirí gníomhach ina gcuid foghlama. Baineadh leas éifeachtach as an obair bheirte agus an obair ghrúpa i roinnt de na hábhair, agus moltar go mbainfí úsáid níos leithne as na modhanna seo áit a bhfuil siad oiriúnach don ábhar.

 

Bhí dea-atmaisféar agus timpeallacht thaitneamhach sna ranganna go léir a breathnaíodh. Bhí caidreamh dearfach, comhoibritheach idir na múinteoirí agus na scoláirí, agus eitic oibre láidir i ngach rang. Bhi na múinteoirí cneasta leis na scoláirí, agus ba léir go raibh meas ag na scoláirí agus na múinteoirí ar a chéile. Thug gach duine, idir mhúinteoirí agus scoláirí, faoin obair le fonn agus le díograis i rith na gceachtanna go léir a breathnaíodh. D’iompar na scoláirí iad fein go han-mhaith agus bhí siad béasach, cáirdiúil i gcónaí. Uaireanta, bhí cuid acu ró-chiúin, dar leis na cigirí. I gcás no dhó, ba é tuairim na gcigirí ná go raibh na scoláirí ag braith an iomarca ar ionchur na múinteoirí. Moltar go ndéanfaí iarracht na scoláirí a mhealladh le bheith níos gníomhaí ina gcuid foghlama féin agus go ndéanfaí iarracht ar leith chun an neamhspleáchas foghlama a chothú iontu.

 

Sna hábhair a breathnaíodh, bhí caighdeán foghlama agus gnóthachtála na scoláirí den scoth. Léirigh siad tuiscint mhaith ar ábhar na gceachtanna, agus suim acu sna hábhair chomh maith. Chruthaigh siad go maith nuair a cheistíodh iad faoin obair a bhí déanta go dtí sin. Bhí ardchaighdeán oibre le sonrú in obair scríofa na scoláirí chomh maith, mar ba léir óna gcuid cóipleabhar.

 

4.3          Measúnú

 

Tá polasaí measúnaithe na scoile ag feidhmiú taobh istigh de gach ábhar sa scoil, agus tá polasaí scoile ann le haghaidh obair bhaile. Déantar measúnú rialta ar obair na scoláirí chun aiseolas a thabhairt dóibh féin agus dá dtuismitheoirí. Déantar monatóireacht leanúnach ar obair na scoláirí sna ranganna, agus cuirtear torthaí na monatóireachta san áireamh sa mheasúnú. Baintear feidhm as straitéisí éagsúla chun measúnú múnlaitheach a chur i gcrích. Coinnítear na tuismitheoirí ar an eolas faoi dhul chun cinn na scoláirí: cuirtear tuairiscí abhaile dhá uair sa bhliain. Úsáidtear an dialann scoile freisin chun teagmháil rialta a dhéanamh leis na tuismitheoirí.

 

Tá an cleachtas bunaithe sa scoil scrúduithe a chur ar na scoláirí tar éis gach aonad foghlama sna hábhair éagsúla, agus bíonn scrúduithe míosúla ag na scoláirí i bhformhór na n-ábhar. Moltar an chaoi ina mbronntar marcanna ar leith le haghaidh scileanna tábhachtacha sna hábhair, mar shampla an obair phraiticiúil sa dara agus sa tríú bliain den eolaíocht agus an chluastuiscint i gcás na dteangacha. Moltar go leathnófaí an cleachtas seo. Comhoibríonn na múinteoirí sna ranna ábhair chun scrúduithe comónta a chur le chéile ag deireadh an téarma agus ag deireadh na bliana.

 

Faoi láthair, tá athbhreithniú á dhéanamh ar an bpolasaí measúnaithe tar éis don bhfoireann teagaisc páirt a ghlacadh sa tionscnamh Measúnú chun Foghlama. Tá tionchar an tionscnaimh seo le sonrú cheana féin i gcleachtas múinteoireachta roinnt de na múinteoirí; mar shampla, an chaoi ina dtugann siad aiseolas do na scoláirí agus an chaoi ina roinneann siad na critéir mheasúnachta leis na scoláirí. Tréaslaítear an dea-chleachtas seo leis na múinteoirí.

 

Cuirtear anailís ar thorthaí na Scrúduithe Stáit os comhair an bhoird bainistíochta. Moltar go ndéanfadh gach roinn ábhair anailís bhliantúil ar a gcuid torthaí féin sna Scrúduithe Stáit.

 

 

5.         Cáilíocht na tacaíochta do scoláirí

 

5.1          Cuimsiú scoláirí le riachtanais bhreise oideachais

 

Tá polasaí don thacaíocht fhoghlama fhorbartha ag an scoil agus tá sé á chur i bhfeidhm. Maraon leis na polasaithe eile atá ullmhaithe ag an scoil, tosaíonn an polasaí um riachtanais speisialta le ráiteas fealsúnachta atá ag teacht le sainmheon na scoile agus a cheanglaíonn an polasaí le haidhmeanna na scoile. Moltar é seo. Aithníonn an polasaí dualgais reachtúla bhainistíocht na scoile maidir lena chuid freagrachtaí reachtúla a chomhlíonadh faoi na hAchtanna éagsúla. Oibríonn an múinteoir tacaíochta foghlama i bpáirt le bainistíocht, le foireann, le scoláirí agus le tuismitheoirí na scoile. Is eiseamlár é an modh oibre seo. Freastalaíonn an córas tacaíochta foghlama go héifeachtach ar riachtanais na scoláirí. Tá tréaslú le déanamh le bainistíocht na scoile agus leis an bhfoireann as an obair atá déanta.

 

Faigheann an scoil soláthar leanúnach aon uair a chloig déag ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta don tacaíocht fhoghlama, maraon le huaireanta breise do scoláirí ar leith ó am go chéile. Úsáidtear na huaireanta seo don chuid is mó le haghaidh Gaeilge, Béarla agus Matamaitic ach cabhraíonn an múinteoir tacaíochta foghlama le scoláirí in ábhair eile chomh maith nuair atá gá leis. Moltar an cur chuige seo go mór. Tá seomra amháin tiomnaithe do mhúinteoireacht thacaíochta fhoghlama agus coimeádtar na hacmhainní ar fad a bhaineann leis an oideachas speisialta sa seomra seo, chomh maith le fillteáin oibre na scoláirí. Tá acmhainní agus trealamh cuí ar fáil agus eagraithe go maith sa seomra tacaíochta foghlama. Cuireann sé go mór le héifeachtacht na tacaíochta agus le tairbhe na foghlama gur seomra geal taitneamhach é agus taispeánann sé a tábhacht sna tosaíochtaí uile scoile.  

 

Tá na céimeanna i leith oideachais speisialta a leanann an scoil leagtha síos go soiléir sa pholasaí agus de réir fhianaise cáipéisíochta agus cleachtais a breathnaíodh, cloítear leis na céimeanna sin. Scríobhtar Clár Indibhidiúil Oideachais (CIO) do gach scoláire a fhaigheann tacaíocht fhoghlama agus atá ag freastal ar ranganna breise tacaíochta. Déantar athbhreithniú ar an bplean go rialta le cinntiú go bhfuil sé éifeachtach agus le féachaint an bhfuil gá le straitéisí nua a cheapadh. Sna ceachtanna a breathnaíodh, bhí dul chun cinn na bhfoghlaimeoirí ag teacht lena gcumas. Tá solúbthacht ag baint leis an gcóras agus is féidir scoláirí breise a thabhairt isteach i ngrúpaí mas gá nó scoláire a bhaint ó na grúpaí. Ar an gcaoi seo, tá an measúnú agus an fócas ar thorthaí na foghlama soiléir agus lárnach sa phróiseas.

 

 

5.2          Treoir agus tacaíocht do scoláirí sa chomhthéacs scoile uile

 

Tugann an scoil aire cháiréiseach do na scoláirí. Tá dlúthcheangail idir polasaithe cúraim na scoile agus aidhmeanna Críostaí, daonna agus oideachasúla na scoile mar atá leagtha amach sa phlean scoile. Féachtar ar an tréadchúram mar bhunchloch den chóras tacaíochta a chuireann an scoil ar fáil, eagraithe le bliainmhúinteoirí, múinteoirí ranga agus na múinteoirí sláinte. Tá tréimhsí ranga leagtha amach do gach rang san Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus tá obair na dtréimhsí seo comhtháite le córas cúram na scoile. Is iad na buanna a lorgaítear ó bhliainmhúinteoirí ná bua na tuisceana, na héisteachta, na foighne agus na hairdeallachta. I measc na ndualgas a thógann an chuid is mó ama is ea monatóireacht ar phoncúlacht agus ar fhreastal na scoláirí, chomh maith le cúrsaí smachta, sláinte agus staidéar. Bíonn teagmháil seachtainiúl ar a laghad ag an mbliainmhúinteoir le gach rang. Labhrann an bliainmhúinteoir leis na scoláirí faoi scrúduithe, scileanna staidéir agus gnáthchúrsaí laethúla agus is deis é a bheith airdeallach agus ag faire amach d’aon fhadhbanna.

 

Bíonn an-chuid idirghníomhú i gceist idir na bliainmhúinteoirí agus na múinteoirí ranga  agus bualann siad le chéile go rialta. Is ról tréadchúraim amháin atá ag na múinteoirí ranga.  Múinteoir a bhfuil baint mhór agus ceangal rialta aige nó aici leis an rang atá sa mhúinteoir ranga agus leanann an múinteoir ar aghaidh leis an rang ar feadh dhá bhliain. Is iad cúraimí ar nós monatóireacht obair bhaile, úsáid na dialainne scoile nó spreagadh scoláirí atá ag na múinteoirí ranga. Trí mheán an chórais seo, comhlíonann an scoil a haidhm i leith pearsantacht iomlán an scoláire a fhorbairt agus cuireann na scoláirí aithne ar ghnéithe luachmhara an tsaoil trí dheashampla, trí chomhairle agua trí chairdeas le foireann na scoile. Is ar bhonn deonach a thugtar faoin obair seo agus tárlaíonn an chumarsáid ar bhonn neamhfhoirmeáilte leanúnach. Is modh oibre é seo a thaispeánann foireann teagaisc aontaithe ag obair as lámha a chéile.

 

Is gné lárnach de chúram na scoláirí í an treoir agus tá idir chomhairleoireacht phearsanta, oideachais agus ghairme ar fáil dóibh. Tá aitheantas le tabhairt don fhorbairt atá déanta go dáta, toisc na hathruithe foirne atá tagtha sa réimse treorach i mbliana. Moltar tús áite a thabhairt don ghné seo den phleanáil agus den chúram do scoláirí d’fhonn a dheimhniú go mbeidh an soláthar ar aon dul le treoirlínte na Roinne agus de réir an chleachtais is fearr. Tá treoirphlean na scoile á dhréachtadh faoi láthair ag an bhfoireann threorach agus tá sé mar aidhm ag an mbord é a chríochnú i mbliana.  Aithnítear sa dréachtphlean an ceangal idir an treoirphlean agus na polasaithe eile atá forbartha, curtha i gcrích agus i bhfeidhm sa scoil, mar shampla, an polasaí iompair, an polasaí tréadchúraim, an polasaí um riachtanais speisialta, um fhrith mhaistíneachta agus um chosaint leanaí.  Moltar é seo. 

 

Tá an treoir á roinnt idir bheirt mhúinteoir agus tá an bheirt chomhairleoir treoracha á gcáileadh faoi láthair. Oibríonn siad mar fhoireann agus roinntear na dualgais de réir a dtreisí féin.  Baintear úsáid chóir as an am atá curtha ar fáil don treoir. Tá an treoir ar rogha cláir, ábhair agus leibhéil go maith faoi láthair. Bíonn ranganna treoirgairmeacha ar an tráthchlár don Idirbhliain agus don chúigiú agus don séú bhliain. Tá láthair ar leith ina bhfuil dhá sheomra tiomanta don ghairmthreoir agus tá acmhainní idir ábhar leabhar agus ábhar TFC á bhailiú agus á  eagrú chun iad a choimeád suas chun dáta. Is mór an t-údar misnigh é seo. Tá cúinne treoirghairme sa leabharlann freisin. D’fhéadfaí é a fhorbairt ag an am céanna, go mórmhór chun lán tairbhe a bhaint as na háiseanna TFC.  Tá an chumarsáid agus naisc le baill an bhoird, le tuismitheoirí agus le hiar-scoláirí á bhforbairt ar mhaithe le saibhreas an tsoláthair treoirghairme.

 

 

6.         Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

 

Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:    

 

·         Tá ardchaighdeán oideachais á sholáthar i gColáiste Íosagáin.

·         Tá fís shoiléir ag comhluadar na scoile agus tá léiriú ar shainspiorad na scoile i bpolasaithe, i gcleachtais agus in atmaisféar na scoile.

·         Feidhmíonn an bord bainistiochta go héifeachtach agus comhlíonann sé a dhualgais reachtúla go héifeachtach.

·         Tá cóiríocht agus áiseanna na scoile agus staid na bhfoirgneamh go han-mhaith. Déantar cúram ar leith den timpeallacht agus den sábháilteacht.

·         Léirítear ceannaireacht tuisceanach, éifeachtach, airdeallach i reachtáil na scoile.

·         Oibríonn an príomhoide agus an príomhoide tánaisteach mar fhoireann, agus tá a gceannaireacht bunaithe ar chomhmheas agus ar chumarsáid rialta, oscailte.

·         Is foireann dícheallach díograiseach í foireann na scoile.

·         Leathdháiltear réimsí áirithe dualgas ar bhaill den fhoireann teagaisc.

·         Tá an-fhorbairt déanta i bpróiseas pleanála sa scoil agus tá struchtúir mhaithe ann don phleanáil chomhoibritheach.

·         Is gné shuntasach de chultúr na scoile í an fhéinmheastóireacht.

·         Tá soláthar comhchuraclaim agus seach-churaclaim na scoile thar barr.

·         Tugann an scoil aire chairéiseach do na scoláirí agus tá bainistiocht na scoláirí thar barr.

·         Breathnaíodh sárchaighdeán múinteoireachta agus foghlama agus bhí gnóthachtáil na scoláirí ar fheabhas sna ranganna a breathnaíodh.

 

 

Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a aithint:      

·         Moltar go leanfaí le caomhnú sainmheoin agus aidhmeanna na scoile agus go ndeanfaí iad a fhorbairt faoin iontaobhaíocht nua.

·         Moltar don bhord bainistíochta réamhrá a chur le polasaí iontrála na scoile a mhíneodh an cúlra stairiúil agus comhthéacs abhantrach na scoile.

·         Moltar athbhreithniú úr a dhéanamh ar sceideal na bpost chun freastal níos fearr ar riachtanais reatha na scoile agus ar mhaithe le cothromaíocht dualgas.

·         D’fhéadfadh athbhreithniú den tsórt thuasluaite féachaint chuige go gcruthófaí sraith mheánbhainistíochta agus go bhfeidhmeodh na sealbhóirí post mar

dhlúthchuid de bhainistíocht na scoile sa todhchaí.

·         Agus an cód iompair á athbhreithniú, moltar béim ar leith a leagadh ar na scoláirí a mhealladh chun freagracht níos mó a ghlacadh as a bhfoghlaim agus as a g

cuid féinfhorbartha, agus ar an gcaoi seo, forbairt a dhéanamh ar neamhspleáchas foghlama na scoláirí.

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus moltaí.

 

 

7.         Cigireachtaí Ábhar atá bainteach leis an tuairisc seo

 

Tá fáil ar na Tuairiscí Cigireachta seo a leanas atá bainteach leis an tuairisc seo:

·         Cigireacht Ábhair ar: Béarla – 24 Meán Fómhair 2008

·         Cigireacht Ábhair ar: Eolaíocht agus Ceimic– 23 Meán Fómhair 2008

·         Cigireacht Ábhair ar: Fraincis – 17 Meán Fómhair 2008

·         Cigireacht Ábhair ar: Matamaitic– 25 Meán Fómhair 2008

 

 

 

 

Foilsithe Deireadh Fómhair 2009

 

 

 

Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

Réimse 1: Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na cigirí ar fad a chaith am linn i gColáiste Íosagáin le linn tréimhse na cigireachta.  Tá buíochas ar leith tuillte ag an gcigire tuairiscthe agus ag an gcigire tacaíochta as an tuiscint agus an fhoighne a léirigh siad le linn dóibh a bheith inár measc.  Thug siad tuairisc a bhí cóir, dar  linn agus a thug léargas cruinn ar obair na scoile.

 

 

 

Réimse 2: Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

 

Tá an bord bainistíochta agus foireann na scoile ag obair ar na moltaí a rinneadh ins na tuairiscí cigireachta.  Tá cuid acu curtha i bhfeidhm cheana, ach go háirithe na mionathraithe sa pholasaí iontrála.  Tá athraithe sealadacha déanta ar na postanna freagrachta don scoilbhliain seo chugainn agus tosófar ar aithbhreithniú iomlán ar na postanna seo i mí Meán Fomhair, maraon le féachaint ar dháileadh ama sna hábhair éagsúla.  Cuireadh an dréacht deiridh den pholasaí iompair os comhair an bhoird bhainistíochta i mí Meithimh agus glacadh leis mar pholasaí.