An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Gaelscoil an Ráithín

Cumann Rugbaí Garraí Eoin Tuar an Daill Luimneach

Uimhir rolla: 20181S

 

Dáta na cigireachta: 9 Feabhra 2009

 

 

 

 

Tuairisc ar mheastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 


Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a dhéanamh ar Ghaelscoil an Ráithín. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag na cigirí leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile, agus le hionadaithe chumann na dtuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh siad ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne siad idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh siad obair na ndaltaí agus rinne siad idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh siad doiciméid pleanála scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail siad le grúpaí éagsúla foirne de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Bunaíodh Gaelscoil an Ráithín sa bhliain 2003 faoi Phátrúnacht Easpaig Chaitlicigh Luimnigh. Ba í an t-aidhm a bhí ag an scoil ná bunoideachas trí Ghaeilge a sholáthar don phobal sa cheantar fo-uirbeach i ndeisceart cathair Luimnigh.

 

Sholáthraigh an scoil ráiteas físe a léiríonn an fhealsúnacht seo leanas:  “Is í ár bhfís go n-éireoidh le gach páiste a (h)acmhainn bhuaice a bhaint amach i dtimpeallacht fhoghlama spreagúil shona shlán. Tá fúinn díriú ar fhorbairt ghnéithe morálta, spioradálta, fisiciúla, acadúla, aeistéiticiúla agus cultúrtha an pháiste. Ba mhian linn oideachas den cháilíocht is airde a chur ar fáil do na páistí a bhíonn faoin ár gcúram. Tá fúinn atmaisféar scoile a chothú ina léiríonn baill an bhoird, múinteoirí, tuismitheoirí agus páistí na Gaelscoile meas ar a chéile, áit ina mothaíonn gach ball de phobal na Gaelscoile sona agus slán.”

 

Tá moladh ag dul don bhord bainistíochta as ucht an ráitis físe seo a dhréachtadh. Leagann sé amach treoir straitéiseach don scoil a thugann tús áite do cháilíocht na múinteoireachta agus na foghlama. Is í aidhm na scoile ná forbairt iomlán a dhéanamh ar an bpáiste laistigh de phobal scoile atá ag feidhmiú go beoga, fuinniúil. Is fís uaillmhianach í agus ní foláir an fhís seo a choinneáil, a athbhreithniú, agus a aththreisiú go mionmhinic. An dúshlán atá os comhair an bhoird agus baill uile an phobail scoile ná aird a thabhairt ar na luachanna atá mar chuid den inneach sa ráiteas físe, nuair a bheidh an obair á athbhreithniú, feabhsuithe á gcur i bhfeidhm agus crut á chur ar threo na scoile, sa todhchaí.

 

Bhí 21 dalta cláraithe sa chéad bhliain den scoil agus bhí beirt oide fostaithe ar an bhfoireann.  Tá fás agus borradh tagtha ar an scoil ó shin agus anois tá 167 dalta ar na rollaí. Faoi láthair tá deichniúr oide ar fad ag feidhmiú ar an bhfoireann teagaisc. Ina measc, tá príomhoide riaracháin, seachtar múinteoir i ranganna príomhshrutha agus beirt oide a thugann tacaíocht do dhaltaí le riachtanais fhoghlama.

 

Cé go bhfreastalaíonn an scoil ar Thuar an Daill, ar Ráithín agus ar na ceantair chomharsanachta, taistealaíonn líon mór daltaí chuig an scoil ó limistéir atá scaipithe go forleathan timpeall cathair Luimnigh. Faoi láthair, ní hí an Ghaeilge an chéad teanga baile ag na daltaí a freastalaíonn ar an scoil.

 

Toisc gurb í an scoilbhliain 2008-2009 an séú bliain acadúil ó bunaíodh an scoil, is iad rang a ceathair agus a cúig atá nascaithe le chéile mar chomhbhuíon, an rang is sinsirí sa scoil. Tá an scoil ag fás bliain ar bhliain. Tá tinreamh na ndaltaí ar leibhéal ard agus ní bhíonn fadhbanna ag an scoil le cúrsaí neamhláithreachais.

 

Is ar shuíomh sealadach ar thalamh Chumann Rugbaí Gharraí Eoin, Tuar an Daill, atá an scoil seo ag feidhmiú faoi láthair. Tá sí suite cúpla céad slat isteach ó phríomhbhóthar Thuar an Daill. Tá an scoil féin lonnaithe díreach in aice leis an gclubtheach. Tá comhoibriú inmholta ar bun idir an gCumann agus bhainistíocht na scoile agus cuirtear an halla sa chlubtheach ar fáil do ghníomhaíochtaí scoile go rialta. Luaigh na hionadaithe uile de phobal na scoile gurb é an suíomh slán follaithe tarraingteach seo,  i bhfad ón bpríomhbhóthar agus na páirceanna imeartha timpeall an fhoirgnimh, atá mar comhpháirt mhór de láidreachtaí na scoile.

 

Is struchtúr réamhdhéanta é foirgneamh na scoile agus tá na rangsheomraí tógtha ar dhá urlár. Tá na seomraí ranga cúng de réir caighdeáin ailtireachta scoile na linne seo. Tá idirbheartú idir an mbord bainistíochta agus Rannóg Foirgníochta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ó bunaíodh an scoil, maidir le suíomh agus foirgneamh buan a fháil don scoil.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An Bord Bainistíochta

Tá comhdhéanamh, ról agus feidhmiúchán bhord bainistíochta na scoile ag teacht le riachtanais agus forálacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tá dualgais roinnte ar bhaill áirithe den bhord agus comhlíonann  siad na dualgais seo go han-choinsiasach. Bíonn cruinnithe ag an mbord thart ar cúig uair sa bhliain. Tá baill ainmnithe le freastal ar chruinnithe traenála deoise. Coimeádann an bord cuntas cruinn ar ioncaim agus ar chaiteachas. Tá taithí fada ag an gcathaoirleach agus ag baill eile an bhoird ar bhainistíocht scoile agus ar chúrsaí a bhaineann le múinteoireacht agus foghlaim. Tugann an cathaoirleach cuairt ar an scoil go minic agus tá tuiscint chruinn aige ar na saincheisteanna a éiríonn ó lá go céile in eagraíocht na scoile. Tá raon leathan polasaithe riaracháin agus curaclaim curtha le céile ag an scoil.

 

Bíonn rannpháirtíocht ag an mbord maidir le polasaí a fhorbairt, a cheadú agus a athbhreithniú. Pléann an bord bainistíochta na dréachtpholasaithe sula ndaingnítear iad. Tá an bord tar éis a chinntiú go dtagann gach gné dá chuid gníomhaíochtaí leis an dea-chleachtas, a gcuid tosca áitiúla féin san áireamh. Tá sé soiléir, mar sin, go bhfuil ábaltacht agus cur chuige i measc baill an bhoird chun a dheimhniú go mbunófar struchtúir agus próiséis inmheánacha sa scoil, a dheimhneoidh go mbainfear amach na caighdeáin cháilíochta atá mar sprioc aici.

 

Chun a chinntiú go leanfaidh an bord le féachaint go criticiúil ar fheidhmiú a scoile féin trí straitéisí féin-mheasúnaithe a chur chun cinn, moltar go dtosódh an bord ar cháipéis na Roinne Oideachais agus Eolaíochta “Ag Breathnú ar an Scoil Againne” a phlé. D’fhéadfadh an bord an cur chuige seo a úsáid chun na himpleachtaí do thodhchaí na scoile a éiríonn as an bhféin-anailís seo a aithint.  Moltar ábhar phlean na scoile a shimpliú beagáinín, tré bhéim níos treise a chur ar ghnéithe polasaí na cáipéisíoctha.  D’féadfaí machnamh a dhéanamh ar an méid atá múinteoirí agus sealbhóirí poist páirteach i bhfeidhmiú plean na scoile agus cáilíocht na feidhmiúlachta sin. Moltar, amach anseo, go gceanglófaí socruithe maidir le monatóireacht agus measúnacht phlean na scoile le dualgais na sealbhóirí poist.

 

Aithnítear go bhfuil suíomh buan don scoil mar thosaíocht ag an mbord agus tá plean fad-théarmach straitéiseach don scoil leagtha amach. Níor mhiste don mbord a chinntiú ag an bpointe seo cad é uasphointe an rollacháin.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

Ceapadh an príomhoide nuair a bunaíodh an scoil sa bhliain 2003. Bhí cúramaí múinteoireachta chomh maith le cúramaí riaracháin uirthi le 6 bliana. Is príomhoide riaracháin í i mbliana. Tá sí inniúil gairmiúil agus éifeachtúil i mbun oibre. Ó thaobh bainistíochta, eagraithe agus múinteoireachta de, stiúrann sí obair na scoile le cumas agus le fuinneamh. Mar thoradh ar an éacht oibre atá críochnaithe aici laistigh agus lasmuigh d’am scoile, tá córas riaracháin an-éifeachtach forbartha sa scoil. Tá cultúr dearfach comhoibritheach á fhorbairt sa scoil ina ndéantar an-iarracht tallanna gach oide a úsáid go hiomlán ar son na ndaltaí. Tugtar tús áite do chúrsaí pleanála agus do chaighdeán an teagaisc agus na foghlama thar na scoile. An dúshlán a bheidh os comhair an phríomhoide sa todhchaí ná a chinntiú go leanfar le roinnt na cinnireachta curaclaim ar an bhfoireann agus a chinntiú go mbeidh an bhéim ar fhéinmheasúnacht sheasta i dtreo feabhais mar chuid lárnach den chinnireacht seo.

 

Faoi láthair tá príomhoide tánaisteach agus triúr oide le dualgais speisialta ag feidhmiú sa scoil. Déantar athbhreithniú go bliantúil ar dhualgais na sealbhóirí poist de réir tosaíochtaí agus riachtanais na scoile. Cinntítear go mbíonn cúraim cinnireachta churaclam mar chuid lárnach de na dualgais sin agus cabhróidh leathnú ar na freagrachtaí seo le féinmheasúnacht i dtreo feabhais amach anseo.

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

Tá líon na ndaltaí sa scoil seo fós ag fás agus sa chomhthéacs sin, déantar iarrachtaí cuí an seachtar múinteoir ranga príomhshrutha a leithdháileadh chun freastal cothrom a dhéanamh ar líon difriúla na ndaltaí sna haois-ghrúpaí áirithe. Moltar go ndéanfar athbhreithniú ar na socruithe seo arís ag deireadh na scoilbhliana.

 

Tá múinteoir tacaíochta foghlama lánaimseartha agus múinteoir acmhainne do dhaltaí le riachtanais speisialta, atá roinnte le scoil eile, ag feidhmiú go héifeachtach mar chuid den fhoireann.

 

Feictear go bhfuil deis á fáil ag múinteoirí a gcuid saineolais a fhorbairt agus a roinnt ag leibhéil éagsúla ranga. Tá dílseacht na foirne i leith forbartha ghairmiúil leanúnaigh inmholta agus an tslí ina scaiptear saineolas go háirithe. Oibríonn an bheirt chúntóir riachtanas speisialta go díograiseach faoi threoir na múinteoirí ranga. Eagraítear ranganna sa rince Gaelach agus in urlabhraíocht agus drámaíocht agus moltar anois go ndéanfar athbhreithniú ar an gcaoi go ndéantar maoiniú ar na himeachtaí seo.

 

Múintear na ranganna i seomraí sealadacha dea-chóirithe agus úsáidtear cuid d’fhoirgneamh an Chumainn Rugbaí freisin. In aice leis na seomraí ranga tá faiche imeartha fhairsing. Baintear úsáid freisin as an gcarrchlós do chaitheamh aimsire na ndaltaí, go háirithe nuair nach mbíonn an aimsir tirim. Tá ard mholadh tuillte ag an bhfoireann, ag an mbord bainistíochta agus ag cumann na dtuismitheoirí faoin gcaoi inar cuireadh airgead ar fáil chun réimse leathan d’acmhainní oideachasúla a sholáthar do chur i bhfeidhm an churaclaim. Le déanaí, bhí sé mar thosaíocht ag an scoil go mbeadh clár bán idirghníomhach i ngach seomra ranga agus go n-úsáidfí na cláir seo go héifeachtach chun teagasc agus foghlaim a chur chun cinn. Sonraítear freisin an tslí ina bhfuil gach láthair foghlama eagraithe agus maisithe go fíor-tharraingteach ag na hoidí.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Tá caidreamh an-mhaith sa scoil seo i measc na gcomhpháirtithe oideachais. Treisítear an dea-chaidreamh trí pholasaithe a chinntíonn go mbíonn oidí, an bord bainistíochta agus na tuismitheoirí ar an eolas go mion faoi himeachtaí scoile. Léiríonn coiste na dtuismitheoirí cé chomh sásta is atá siad leis an soláthair oideachais.  Tá sealbhóir poist ainmnithe chun freastal ar chruinnithe coiste na dtuismitheoirí. Seoltar neart litreacha agus nótaí chuig tuismitheoirí nuair is gá agus úsáidtear dialann obair bhaile na ndaltaí freisin mar mheán caidrimh. Tá suíomh idirlíon curtha ar fáil a chuirfidh leis an dea-chaidreamh. Eagraítear cruinnithe ar bhonn bliantúil chun dul chun cinn na ndaltaí a phlé le tuismitheoirí agus cuirtear cuntas scríofa abhaile faoi gach dalta ag deireadh na scoilbhliana.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

Le linn an mheasúnaithe sonraíodh go raibh na daltaí dea-bhéasach, cairdiúil agus comhoibritheach. Is léir go bhfuil córas smachta na scoile bunaithe ar dhearbhú deimhnitheach agus ar mheas a chothú idir mhúinteoirí agus daltaí agus i measc na ndaltaí féin.  Cuidíonn modhanna feidhmiúla teagaisc le meon diongbháilte na ndaltaí a fhorbairt.

 

2.6 Polasaí agus nósanna imeachta um chaomhnú daltaí

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáil freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheoirí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

Eagraítear cruinnithe foirne go rialta agus pléitear cúrsaí pleanála ag na cruinnithe seo. Tá sé soiléir ó mhéid na cáipéisíochta atá curtha ar fáil mar thoradh ar an ngníomhaíocht seo, go bhfuil am agus dua caite ag na hoidí ar chúrsaí pleanála, faoi stiúradh an phríomhoide. Tá na polasaithe riaracháin leagtha amach go cúramach. Tá forbairt déanta ar phleananna uile-scoile do na réimsí uilig sa churaclam. Tá cóip den phlean curtha ar fáil do gach múinteoir chun treoir a thabhairt  do chleachtas aonair. Cuireadh in iúl don fhoireann mheastóireachta gur leanadh leideanna na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna chun cuidiú le scoileanna taifead a dhéanamh ar a gcinntí faoi phleanáil curaclaim, nuair a bhí  an plean scoile á chur le chéile. Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar na ráitis polasaí atá fréamhaithe sna pleananna curaclaim cheana féin. Chinnteodh an cur chuige seo go mbeadh cáipéisíocht faoi leith á chruthú a bheadh gonta agus dírithe go soiléir ar ceisteanna polasaí go sainiúil.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

Déanann na múinteoirí pleanáil ghearrthéarmach agus fhadtéarmach dá gcuid teagaisc go rialta agus go coinsiasach. Bhí ullmhúchán gearrthéarmach ag formhór na n-oidí a bhí go han-mhaith  toisc go soiléirítear cuspóirí foghlama agus na modhanna múinte atá le húsáid. I mionlach na ranganna, ina bhfuil difreáil á chur i bhfeidhm go cumasach, cinntíonn na múinteoirí go dtacaíonn an t-ábhar, an cur chuige teagaisc, na tascanna foghlama, na gníomhaíochtaí agus na hacmhainní, le héagsúlacht riachtanais foghlama na ndaltaí. Moltar go leathnófaí an cleachtas seo do gach rang. Moltar dul chun cinn na ndaltaí i dtaca le spriocanna foghlama ar leith a choimeád i mbealach córasach.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

Tá caighdeán na múinteoireachta agus na foghlama go maith i gcoitinne. I ranganna áirithe tá an caighdeán seo go han-mhaith. Bíonn taithí ag daltaí teacht ar churaclam leathan agus cothrom laistigh d’ábhair an churaclaim agus trasna an churaclaim ar an iomlán. Caitheann na múinteoirí méideanna ama substaintiúla ag múineadh go gníomhach. Tá struchtúr maith ar na ceachtanna agus cuirtear deiseanna ar fáil d’fhorbairt coincheapa agus scileanna. Baintear úsáid mhaith as modhanna teagaisc éagsúla. I ranganna áirithe, bhí an-scil i gceist le ceisteanna ón múinteoir agus ag cothú freagraí machnamhacha. Sna ranganna seo, chuaigh an múinteoir go hiomlán i ngleic leis na daltaí agus spreag sé/sí iad chun a gcuid tuairimí a nochtadh, ceisteanna a chur agus machnamh criticiúil agus cruthaitheach a dhéanamh.

 

Taispeánann na daltaí leibhéil arda spreagtha agus spéis mhór sna himeachtaí foghlama. Tá gnóthachtáil na ndaltaí go maith. Léiríonn an-chuid daltaí tuiscint ina gcuid ceisteanna agus ina gcuid freagraí ar na ceisteanna. Léiríonn na torthaí measúnaithe éagsúla go dtagann feabhas ar thorthaí foghlama na ndaltaí agus taispeántar dul chun cinn agus forbairt in eolas, scileanna agus cumais na ndaltaí le linn na bliana acadúla ar fad.  Tá úsáid áirithe bainte as faisnéis an mheasúnaithe chun cáilíocht torthaí foghlama na ndaltaí a mheas agus chun feabhas a chur ar an teagasc. Leantar dul chun cinn na ndaltaí aonair i réimsí áirithe an churaclaim.

 

4.2 Teanga

 

An Ghaeilge

Is léir ón bplean cuimsitheach atá curtha le chéile go bhfuil taighde agus dianmhachnamh déanta ar cheisteanna fealsúnacha agus praiticiúla a bhaineann le múineadh na Gaeilge mar phríomh theanga. Sa phlean, clúdaítear go mion na príomh-cheisteanna a bhaineann le múineadh na teanga. Tá an scoil ag tabhairt aire faoi leith, ag an am seo, d’fhorbairt feasacht teanga, ag díriú ach go háirithe ar chumas na ndaltaí a fhorbairt chun feasacht cuimsitheach a fháil ar struchtúr na teanga. Tá scéim faoi leith deartha ag an scoil chun é seo a chur i bhfeidhm.

 

Is léir go bhfuil foireann na scoile tiomanta do chur chun cinn na Gaeilge agus tá ag éirí leo comhthéacs taitneamhach cumarsáide a chruthú inar féidir leis na daltaí a líofacht agus a muinín chun labhartha a fhorbairt. Moltar agus glactar le hiarrachtaí cumarsáide na ndaltaí agus ag an am chéanna, tá na hoidí airdeallach go bhfuil cruinneas na teanga ag feabhsú ó bhliain go chéile. Glactar leis go bhfuil ról na dtuismitheoirí fíor-thábhachtach i bhforbairt na teanga agus treisítear an ról sin trí chlub léitheoireachta a eagrú. Tá réimse leathan leabhar ceannaithe ag an scoil chun é seo a chur i gcrích. Chomh maith leis sin, tugtar treoir do thuismitheoirí conas léitheoireacht chomhoibritheach a dhéanamh leis na daltaí.

 

Leagtar béim ar an gcur chuige cumarsáideach trí mhodhanna éagsúla a úsáid le linn na gceachtanna agus trí dheiseanna labhartha taitneamhacha a chur ar fáil. Úsáidtear an clár bán idirghníomhach go seiftiúil sna ranganna mar áis theagaisc agus fhoghlama. Moltar beartaíocht na n-oidí ina gcuid iarrachtaí uasmhéid tairbhe a bhaint as an teicneolaíocht nua seo. Léirigh na daltaí a gcumas trí scéalta agus nuacht a insint, rainn, amhráin agus dánta a rá agus trí rólanna a ghlacadh i sceitsí beaga.

 

Ta na ranganna léitheoireachta struchtúrtha go han-mhaith agus cuirtear béim suntasach ar réamh-phlé, ar spléachadh agus ar ghrinnléitheoireacht. Léann na daltaí le tuiscint agus le cruinneas. Cabhraíonn an prionta fairsing atá le feiceáil ar fud na scoile le foghlaim na litearthachta. Cleachtar líon maith tascanna chun cumas scríbhneoireachta na ndaltaí a fhorbairt agus déantar monatóireacht fhiúntach ar an obair seo. Moltar go speisialta an néatacht agus an cruinneas a bhaineann leis an obair. Chun barr feabhais a bhaint amach i dteagasc na Gaeilge amach anseo, d’fhéadfaí tuilleadh béime a chur ar an saorscríbhneoireacht agus ar phróiseas na scríbhneoireachta.

 

Irish

 

Béarla

The quality of teaching to meet the learning needs of pupils in English is predominantly very good. A very comprehensive school plan for English underpins the delivery of the curriculum. Many policy decisions which have been made are embedded within the body of this extensive plan and could now usefully be extracted to be utilised as overarching school decision statements, which will guide policy implementation in the future.

 

A number of very stimulating lessons were observed where teachers displayed very good questioning skills. The competent use of information and communication technologies (ICT) in teaching and learning activities was also apparent. In a minority of classes the dominant approach observed was that of whole class teaching but in most classes a variety of approaches, which also include group work and individual work, is adopted. Most teachers display a high degree of awareness of the strand unit structure of the English curriculum. As a result, the approaches these teachers adopt to oral work, reading and writing are based on the principles that the pupils’ cognitive, emotional and imaginative skills, as well as their expressive and receptive language skills, should be developed during the English lessons. In some cases, a more focused approach to the development of oral English, based on the outcomes envisaged in the English curriculum, should be adopted. Most pupils however, displayed good expressive oral language skills and an ability to discuss topics with ease. There was evidence that good listener-speaker relationships had been established. It was also evident, during the lessons observed, that oral tasks are well integrated with reading and writing activities. Pupils recited poetry with expression and obviously enjoyed this aspect of the curriculum.

 

The pupils’ attainment in reading is good and in some cases very good.   It is evident that they are enabled in the infant and junior classes to use a variety of strategies in learning to read. The provision of additional reading material is very good. An extensive range of age-appropriate books is provided in each class library. Pupils are encouraged to read through shared reading with their parents, alternating between Irish and English books. From first class upwards, the study of a class novel as well as a class reader occurs. Among other strategies undertaken in encouraging children to read widely, the “Drop Everything and Read” approach is adopted. Visits to the local County library are regularly organised.

 

Pupils’ written work is celebrated throughout the school. There are writing corners in some rooms and samples of written work are presented in various formats. Teachers encourage pupils to draft, edit and re-draft their work and to write for a variety of audiences in a variety of genres.

 

4.3 Matamaitic

Ta caighdeán ard bainte amach sa scoil i dteagasc agus i bhfoghlaim na Matamaitice. Léiríonn an phleanáil scoile agus an cleachtas a sonraíodh le linn an mheasúnaithe go bhfuil tús áite á thabhairt sa scoil do scileanna tuair agus meastacháin, d’fhoghlaim ghníomhach agus do mhúineadh teanga na Matamaitice. Tá rogha téarmaíochta roghnaithe ag an bhfoireann a éascaíonn comhionannas agus leanúnachas. Feictear freisin obair bheire, obair ghrúpa, díospóireacht, réiteach fadhbanna agus obair mheabhrach mar chodanna lárnacha den chur chuige i múineadh an ábhair.

 

Baineann struchtúr agus luas oiriúnach leis na ranganna Matamaitice. Baintear úsáid as réimse leathan straitéisí chun coincheapa a fhorbairt. Nasctar an obair leis an dtimpeallacht agus le heispéireas na ndaltaí. Cinntítear go mbíonn ábhair chorpartha le láimhsiú agus le hionramháil ag gach dalta chun cur chuige taighdeach a fhorbairt. Úsáidtear rainn agus amhráin go tairbheach, go háirithe sna bunranganna, chun taitneamh agus tarraingteacht a shní isteach sa teagasc. Moltar go speisialta an tslí ina spreagtar comhoibriú, plé agus dul i gcomhairle trí ghníomhaíochtaí agus cluichí a bhunú do ghrúpaí beaga sna ranganna Matamaitice. Éascaíonn an cur chuige seo a struchtúir phearsanta inmheánacha féin a fhorbairt i slí thógálach. Úsáidtear triallacha caighdeánaithe agus tascanna agus triallacha múinteoir-bheartaithe chun dul chun cinn na ndaltaí a mheas agus chun cláir phearsanta oibre a threorú. Chun tógáil anois ar an dea-obair atá ar siúl sna ranganna Matamaitice agus chun leas breise a bhaint as an dtimpeallacht bhreá ina bhfuil an scoil lonnaithe, d’fhéadfaí loirg Mhatamaiticiúla a bhunú ar shnáitheanna nó ar thopaicí an churaclaim.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

I múineadh na Staire, tuigeann na hoidí an tábhacht a bhaineann le cothromaíocht idir sealbhú eolais agus forbairt scileanna an stairí.  Sna bunranganna cuirtear an-bhéim ar stair phearsanta na ndaltaí. De réir mar a bhogann siad ar aghaidh tríd an scoil, faigheann siad tuiscint chothrom ar stair áitiúil, ar stair na hÉireann agus ar stair idirnáisiúnta. Tugtar deiseanna ar bhonn ginearálta do na daltaí forbairt a dhéanamh ar a dtuiscint ar chróineolaíocht agus ar phríomhimeachtaí i dtréimhsí ar leith sa stair. Úsáidtear cur chuigí múinteoireachta a chinntíonn go mbainfear úsáid as an timpeallacht stairiúil áitiúil mar thúsphointe d’fhorbairt na scileanna. Faigheann na daltaí deis obair mar staraithe agus tugtar deis freisin dóibh a scileanna ainilíse maraon le húsáid fhianaiseach a fhorbairt. Bíonn acmhainní spéisiúla ar taispeáint ar bhord spéise sna seomraí ranga. Faigheann na daltaí deiseanna freisin bunfhoinsí a úsáid ar a n-áirítear doiciméid, déantúsáin agus grianghrafanna.

 

Tír Eolas

Múintear Tír Eolas go héifeachtach suimiúil sa scoil. Comhtháthaítear an obair le hábhair eile go gairmiúil. Sa Tíreolaíocht leagtar béim ar thíreolaíocht na tíre, an domhain mhóir agus ar bhealaí maireachtála pobal. Baineadh lán-leas as suíomh bhuntáisteach na scoile agus i  ranganna áirithe, cuirtear béim inmholta ar thír eolas na scoile agus na háite. Úsáidtear meascán modhanna múinte idir mhodh taispeántach agus mhodh an fhiosrúcháin. Le linn na gcuairteanna bhí an deachleachtas le sonrú ar fud na scoile agus tugadh faoi deara daltaí ag úsaid learscáileanna, cruinneoga agus ag obair ar thionscnaimh. Cuidíonn soláthar a cuireadh ar fáil ar áiseanna TEC le soláthar d’acmhainní ábharacha agus spéisiúla.

 

Eolaíocht

Tá plean scoile an-leathan san eolaíocht. Tá liosta ann den trealamh agus de na hacmhainní atá ar fáil sa scoil. Cuirtear béim ar scileanna eolaíochta agus fiosrúcháin chomh maith le meon fiafraitheach. Cinntíonn éifeacht na pleanála sa réimse seo go mbíonn leanúnachas i bhforbairt na scileanna, an eolais agus na tuisceana oibre a bheidh in oiriúint do riachtanais na ndaltaí uile.  Tugann na múinteoirí faoin réimse curaclaim seo a mhúineadh go díograiseach, agus cuirtear réimse gníomhaíochtaí ar fáil san eolaíocht. Tá na daltaí cíocrach chun foghlama sa réimse seo agus cuirtear fáilte roimh a gcomhpháirtíocht ghníomhach féin.   Déanann na daltaí cur síos go fonnmhar ar na trialacha ar a ndearnadh siad breathnóireacht, nó ina raibh siad páirteach. Tá áit iniúchaidh eolaíochta  ar fáil i bhformhór na seomraí ranga. 

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Moltar go mór na himeachtaí a eagraítear sna hAmharcealaíona. Stiúrtar an obair seo trí phlean scoile cuimsitheach a chuir an fhoireann le chéile i 2007. D’aontaigh an fhoireann sa phlean seo go ndéanfar iarracht cur chuige téamúil a chur i gcrích maidir le roinnt gnéithe den chlár, na séasúir, mar shampla. Feictear toradh na hoibre seo agus saothar na n-ealaíon go ginearálta sna taispeántais tharraingteacha atá le feiceáil sna ranganna agus áiteanna eile timpeall na scoile. San obair seo leagtar béim ar chruthaitheacht agus ar fhéiniúlacht na ndaltaí agus ar a bhforbairt aeistéitiúil. Tá cothromaíocht sa chur chuige idir meáin 2T agus 3T, agus idir ealaíon a dhéanamh agus féachaint ar agus freagairt d’ealaín. I rith na bliana tugtar deiseanna do dhaltaí teicnící éagsúla a chleachtadh trí obair a dhéanamh sna snáitheanna go léir.

 

Ceol

Is léir go bhfuil an-díograis ag baint le teagasc an Cheoil tríd an scoil. Tá buanna ceoil d’ardchaighdeán ag oidí áirithe agus tá siad siúd lán toilteanach a gcuid tallann a úsáid chun cumas cantaireachta agus seinnte na ndaltaí a chur chun cinn agus chun tionlacan a chur ar fáil. Tosaítear ar an bhfeadóg stáin a mhúineadh i Rang a hAon. Casann cór na scoile réimse leathan amhrán i nGaeilge agus i mBéarla. Moltar binneas na hamhránaíochta agus baineann na daltaí taitneamh as bheith ag canadh i bpáirt. Casann banna cheoil na scoile líon leathan d’uirlisí le scil agus le muinín. Sna ranganna aonair, tugtar aird chuí do thobchumadh, do chruthú agus d’fhorbairt na litearthachta. Comhtháthaítear an ceol go tuisceanach le hábhair eile an churaclaim.

 

Drámaíocht

Baintear úsáid chreidiúnach as acmhainn na drámaíochta chun deis a thabhairt do na daltaí mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh chun tuiscint a chothú. Tugtar deiseanna do na daltaí ciall a bhaint as scéalta agus amhráin ionas gur féidir mothúcháin agus coimhlintí a iniúchadh i gcomhthéacsanna samhlaíocha. San obair seo, bíonn na hoidí agus na daltaí páirteach in imeachtaí ról-ghlacaidh.  Comhoibríonn na daltaí go fonnmhar i ngrúpaí ag déanamh drámaí agus léiríonn siad leibhéal maith rannpháirtíochta sa phlé a cothaítear i ndiaidh na drámaíochta.

 

4.6 Corpoideachas

I ngeall ar an scoil a bheith suite i gClub Rugbaí Gharraí Eoin, tá clár fairsing á chur i bhfeidhm sa Chorpoideachas. Cuirtear deiseanna ar fáil taithí a fháil ar ranna éagsúla an Chorpoideachais. Tá an damhsa Gaelach mar dhlúthchuid den chlár seo. Tugann cóitseálaithe ó Chumann Lúthchleas Gael agus ó Chumann Rugbaí na hÉireann oiliúint do na daltaí san iománaíocht agus sa rugbaí agus freastalaíonn na daltaí ar sheisiúin shnámha chomh maith. I measc na gcluichí ar a ndéantar freastal, áirítear rugbaí, iománaíocht, leadóg, cispheil, peil Ghaelach agus sacair. Freastalaíonn an scoil freisin ar mhúineadh na gleacaíochta agus na lúthchleasa. Glacann an scoil páirt ghníomhach thorthúil i gcomórtais a thacaíonn le cur chun cinn na gcluichí seo. Bíonn lán-tacaíocht na dtuismitheoirí le fáil don rannpháirtíocht seo. Ba léir na leibhéil shuntasacha rannpháirtíochta agus taitnimh ó na daltaí agus bhí struchtúr maith ar an ranganna bhí le feiceáil.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Cuirtear Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) i láthair na ndaltaí trí dhearcadh agus atmaisféar dearfach na scoile. Léiríonn pleananna oibre na n-oidí go múintear clár oibre a chlúdaíonn na snáitheanna agus na snáithaonaid go léir tríd an scoil. Déantar comhtháthú suntasach idir an bhfoghlaim san OSPS agus gnéithe eile an churaclaim. Tá forbairt shóisialta, forbairt phearsanta agus forbairt shláinte na ndaltaí á gcothú trí imeachtaí éagsúla. Sonraítear éagsúlacht bhreá sna gníomhaíochtaí.

 

4.8 Measúnú

 

Tá polasaí don mheasúnú curtha le céile a dhéanann tagairt do mheasúnú foirmitheach, measúnú diagnóiseach agus measúnú suimitheach. Déantar athbhreithniú ar an bpolasaí seo go bliantúil.

Baintear úsáid as réimse leathan  modhanna measúnaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí.  Ina measc tá trialacha caighdeánaithe, trialacha diagnóiseacha, dírbhreathnú an mhúinteora, liostaí seiceála, tascanna agus trialacha deartha ag an múinteoir.

 

Coimeádann na múinteoirí taifead cruinn ar na torthaí agus ar an dul chun cinn. Déanann an príomhoide agus an múinteoir tacaíochta foghlama ainilís ar thorthaí na dtrialacha caighdeánaithe. Roinntear eolas faoi dhul cun cinn na bpáistí leis na tuismitheoirí go foirmiúil ag na cruinnithe tuistí/oidí. Comhoibrigh an scoil leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta sa bhliain 2006 chun teimpléid do chártaí náisiúnta tuairisce a fhorbairt. Aithníonn an scoil go bhfuil sé mar príomhchuspóir an chárta tuairisce ná eolas measúnaithe a roinnt le tuismitheoirí i bhformaid inrochtana, sa dóigh is go mbeidh siad ábalta an t-eolas a úsáid chun cuidiú le cumas foghlama an pháiste. Cuirtear an cárta tuairisce abhaile ag deireadh na scoilbhliana.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá polasaí do dhaltaí le riachtanais oideachais speisialta curtha faoi bhráid an bhoird le déanaí, a stiúrann an obair seo i slí machnamhach réamhbheartaithe.  Feidhmíonn an múinteoir tacaíochta foghlama agus an múinteoir acmhainne roinnte go comhoibritheach i ndá sheomra bheaga atá maisithe go tarraingteach agus atá dea-chóirithe le háiseanna cabhracha. Tagann na daltaí chuig na seomraí seo i ngrúpaí cuid mhaith den am ach déantar iarracht cabhair a chur ar fáil sna seomraí ranga freisin. Ina leith sin, cuirtear clár luath-idirghabhála ar fáil do naíonáin shinsearacha agus rang a haon. Déantar tosaíocht d’aitheantas luath chun deacrachtaí foghlama a sheachaint. I dtaca le seo moltar go ndéanfar athbhreithniú ar an bpolasaí amach anseo féachaint an bhféadfaí cur leis an méid luath-idirghabhála a cuirfear ar fáil. Leagtar amach go mion sa pholasaí seo an cur chuige céimiúil a úsáidtear chun measúnú, sainaithint agus pleanáil a chur i bhfeidhm. Úsáidtear réimse leathan trialacha diagnóiseacha ar a n-áirítear an Belfield Infant Assessment Test (BIAP), Middle Infant Screening Test (MIST), Quest, Aston Index agus Neale Analysis of Reading Ability (NARA) ina measc.

 

Cuireann na hoidí cáipéisíocht an-mhaith le chéile dá gcuid oibre. I gcomhpháirt le múinteoirí ranga agus lucht gairmeacha sheachtracha, nuair is gá, ullmhaíonn na múinteoirí plean foghlama próifíleach aonair do gach dalta. Tugann an plean seo taifead cuimsitheach de riachtanais foghlama, cuspóirí agus dul chun cinn an dalta. Tuairiscítear go bpléitear na pleananna seo le tuismitheoirí/caomhnóirí.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Dearbhaíonn an scoil gur daltaí comhchosúla áitiúla daltaí uile na scoile seo faoi láthair.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht:

 

·         Tá bord bainistíochta éifeachtach ag feidhmiú  sa scoil seo .

 

·         Tá bunchloch láidir leagtha síos a dheimhneoidh go mbainfear amach na caighdeáin cháilíochta atá mar sprioc ag an scoil, de réir mar atá leaghtha amach i ráitis físe na scoile.

 

·       Tá príomhoide inniúil gairmiúil agus éifeachtúil i gceannas ar an scoil. Tá córas riaracháin torthúil forbartha aici agus tá cleachtas éifeachtach i gcúrsaí teagaisc agus foghlama á shroichint faoina cúram.

 

·       Tá foireann sciliúil diansaothrach ag múineadh sa scoil le tallanna éagsúla, cosúil le bua an Cheoil, a thacaíonn go mór le caighdeán na múinteoireachta. Tá sár-chleachtas sna modhanna múinte a úsáideann cuid de na hoidí.

 

·       Tá atmaisféar an-dearfach comhoibritheach sa scoil. Tá an cultúr Gaelach le sonrú sna gníomhaíochtaí.

 

·       Taispeánann na daltaí leibhéil arda spreagtha agus spéis mhór sna himeachtaí foghlama. Tugann a dtuismitheoirí an-tacaíocht don scoil.

 

·       Tá an scoil lonnaithe ar shuíomh slán follaithe tarraingteach atá i bhfad ón bpríomhbhóthar agus tá páirceanna imeartha timpeall an fhoirgnimh.

 

·       Úsáidtear áiseanna TEC, na cláir idirghníomhacha atá i ngach seomra ranga san áireamh, go héifeachtach chun teagasc agus foghlaim a chur chun cinn.

 

Chun a chinntiú go dtabharfar tacaíocht agus go ndéanfar forbairt ar chultúr na féin-mheastóireachta sa scoil: 

 

·       Moltar an phlean scoile a ghiorrú tré bhéim níos treise a chur ar ghnéithe polasaí na cáipéisíochta.

 

·       Moltar socruithe maidir le monatóireacht agus measúnacht phlean na scoile a cheangailt le dualgais na sealbhóirí poist.

 

·       Moltar don bhord uasphointe an rollacháin a chinntiú sa phlean fad-théarmach straitéiseach.

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

 Foilsithe, Deireadh Fómhair 2009