An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Gaelscoil de hÍde,Ros Comáin, Condae Ros Comáin

Uimhir rolla: 20126K

 

Dáta na cigireachta: 20 Deireadh Fómhair 2008

 

 

 

Tuairisc ar mheastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar Ghaelscoil de hÍde, Ros Comáin. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag na cigirí leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le hionadaithe chumann na dtuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh siad ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne siad idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh siad obair na ndaltaí agus rinne siad idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh siad doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail siad le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Bunaíodh Gaelscoil de hÍde sa bhliain 2000 faoi phátrúnacht an Foras Pátrúnachta. Freastalaíonn an scoil chomhoideachais seo ar dhúiche chontae Ros Comáin. Tá an scoil ag fás bliain ar bhliain. Tá tinreamh na ndaltaí ar leibhéal ard agus ní bhíonn fadhbanna ag an scoil le neamhláithreachas. Deichniúr ar fad atá ar an bhfoireann teagaisc: an príomhoide, seachtar múinteoirí i ranganna príomhshrutha agus beirt mhúinteoirí ag gabháil le hoideachas speisialta. Tá beirt chúntóirí riachtanas speisialta fostaithe sa scoil chomh maith. Is ar shuíomh sealadach atá an scoil seo ag feidhmiú faoi láthair.

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An bord bainistíochta

 

Ceapadh bord bainistíochta na scoile de réir na nósanna imeachta cuí. Tá cathaoirleach éifeachtach ag an mbord a oibríonn go dian, dícheallach chun freastal ar riachtanais na scoile. Bíonn teagmháil rialta aici le príomhoide na scoile. Tionóltar cruinnithe gach sé seachtaine agus coinnítear na miontuairiscí. Déantar gnó na gcruinnithe trí mheán na Gaeilge den chuid is mó. Tá rólanna áirithe ag cuid de na baill: cathaoirleach, cisteoir, rúnaí agus oifigeach sláinte agus sábháilteacha. Leagann an bord béim chuí ar fhorbairt agus fás na scoile.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Tugann an príomhoide ceannasaíocht éifeachtach don fhoireann. Tá fís aici don scoil a roinneann sí leis an mbord bainistíochta agus le foireann na scoile. Riartar gnóthaí laethúla na scoile go han-éifeachtúil. Eagraítear cruinniú foirne gach téarma. Leagtar béim inmholta ar thosaíochtaí curaclaim agus ar fhorbairt an churaclaim. Tugtar an-tacaíocht do mhúinteoirí nua sa scoil le pleanáil ranga. Tá an obair seo aitheanta ag an mbord bainistíochta, ag na tuismitheoirí agus ag foireann na scoile. Moltar clár meantóireachta a chur i bhfeidhm sa scoil chun cabhair inranga a thabhairt do mhúinteoirí nuacheaptha.

 

Leagtar síos cúraimí ar leith do mhúinteoirí a bhfuil poist freagrachta acu. Baineann na cúraimí seo le gnéithe de riarachán na scoile, le freagrachtaí curaclaim agus le riachtanais tréadchúraim. Déantar na cúraimí seo go toilteanach. Ba chóir freagrachtaí maidir le comhordú an oideachais speisialta a rianú sa phlean scoile, mar chuid de phost freagrachta. Moltar athbhreithniú rialta a dhéanamh ar na poist seo chun freastal ar riachtanais na scoile.

  

2.3 Bainistíocht acmhainní

 

Coinnítear an foirgneamh glan, néata. Tá na seomraí ranga an-gheal agus maisítear iad go tarraingteach le taispeántais de háiseanna teagaisc agus le hobair na ndaltaí. Roinntear na ranganna go cothrom idir na múinteoirí.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

 

Bíonn cumarsáid oscailte, éifeachtach idir na múinteoirí agus pobal na scoile. Eagraítear cruinnithe leis na tuismitheoirí faoi dhó sa bhliain chun dul chun cinn na ndaltaí a phlé. Soláthraítear tuairisc scríofa chomh maith ag deireadh na bliana. Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí am ar bith sa scoil. Seoltar amach litreacha go rialta chun tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi imeachtaí na scoile. Bíonn oíche eolais ar siúl gach bliain agus cuirtear scannán gearr ar siúl do na tuismitheoirí faoi imeachtaí na scoile. Baineann na tuismitheoirí an-sásamh as ‘picnic sa pháirc’ gach bliain, lá sóisialta do mhuintir na scoile. Tá coiste tuismitheoirí gníomhach sa scoil.  Tionólann siad cruinniú gach mí agus tugann siad an-tacaíocht d’fhoireann na scoile.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

 

Tá cód smachta leagtha amach sa phlean scoile agus roinntear é leis na tuismitheoirí. Cuirtear an cód frithbhulaíochta i bhfeidhm go héifeachtach, cothrom sna ranganna uile. De ghnáth bíonn na daltaí cuirtéiseach agus béasach. Tá dea-nósanna éisteachta agus iompair á gcothú i measc na ndaltaí i bhformhór na seomraí ranga. Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar rialacha ranga agus é seo a phlé ar bhonn scoile-uile.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

 

Tá plean scoile den scoth ag an bhfoireann. Tá raon leathan de pholasaithe riaracháin agus curaclaim leagtha amach go soiléir agus á chur i bhfeidhm. Bíonn na polasaithe scríofa i nGaeilge agus cuid acu aistrithe go Béarla. Glacann gach ball foirne páirt sa phroiséas pleanála. Pléann an bord bainistíochta na pleananna agus na polasaithe go rialta. Tá plean fadtéarmach á chur i bhfeidhm go héifeachtach ag na múinteoirí. Déantar athbhreithniú rialta ar an bplean scoile.  Déanann an príomhoide monatóireacht éifeachtach ar na socruithe atá déanta ag an bhfoireann.

 

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáil freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

 

Tá caighdeán na pleanála don seomra ranga an-mhaith. Úsáideann na múinteoirí uile na treoirlínte scoile-uile agus iad ag ullmhú a scéimeanna fadtréimhseacha agus gearrthréimhseacha. Bailíonn an príomhoide na scéimeanna fadtréimhseacha ag tús gach téarma. Sna scéimeanna gearrthréimhseacha, díríonn na múinteoirí aird ar chuspóirí cruinne agus déantar tagairt do mhodhanna múinte agus úsáid acmhainní. Moltar do gach ball den fhoireann idirdhealú soiléir a leagan amach do dhaltaí le riachtanais ar leith. Ullmhaíonn na múinteoirí cuntais mhíosúla ar dhul chun cinn na hoibre agus coimeádtar sa scoil iad. Déanann an príomhoide monatóireacht éifeachtach ar na cuntais seo.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

Tá caighdeán na múinteoireachta agus na foghlama go maith ar an iomlán. Cuirtear curaclam leathan ar fáil. Bíonn cur i láthair éifeachtach ag baint leis na ceachtanna. Baineann na hoidí úsáid as réimse de straitéisí teagaisc ach moltar obair bheirte a úsáid níos minice. Sna ceachtanna ina bhaintear úsáid as acmhainní léirithe agus fearais choincréideacha bíonn tuiscint níos doimhne ag na daltaí ar na coincheapa atá á múineadh. Moltar téarmaíocht agus foclóir a mhúineadh go céimneach sna hábhair. Baineann luas agus struchtúr éifeachtach leis na ceachtanna. Is inmholta an cleachtas atá ar siúl ag oidí áirithe ina mhínítear cuspóir an cheachta ag tús an cheachta. Moltar an cleachtas seo a chur i bhfeidhm ar bhonn scoile-uile. Moltar chomh maith breis béime a leagan ar chothú scileanna trasna an churaclaim.

 

4.2 Teanga

 

An Ghaeilge

Is teanga bheo í an Ghaeilge do na daltaí agus cothaítear dearcadh dearfach iontu maidir léi. Tá díogras na n-oidí le moladh maidir le múineadh na Gaeilge sóisialta. Tá caighdeán na Gaeilge atá bainte amach ag daltaí sa scoil an-sásúil. Bíonn an Ghaeilge in úsáid go nádúrtha ag na daltaí sna gníomhaíochtaí uile sa scoil agus i gclós na scoile. Bíonn daltaí lán-pháirteach sna ceachtanna i gcoitinne. Cruthaítear timpeallacht phrionta an-saibhir sna seomraí ranga. Tá na scileanna teanga á bhforbairt go héifeachtúil tríd an scoil. Léiríonn na daltaí tuiscint chuí ar an ábhar atá cloiste acu. Aithrisíonn siad rainn, dánta agus amhráin le tuiscint, le brí agus le taitneamh. Moltar béim leanúnach a leagan ar an bhfilíocht agus ar an aithriseoireacht.

 

Úsáidtear amhráin, cluichí teanga agus drámaíocht go héifeachtach chun na daltaí a spreagadh chun cainte. Bíonn daltaí sna meánranganna agus sna hardranganna in ann labhairt go leanúnach ar théamaí éagsúla. Tá foghlaim na Gaeilge níos éifeachtaí sna seomraí ina úsáideann na hoidí ábhair léirithe agus focail nua á múineadh acu. Moltar béim bhreise a leagan ar obair bheirte chun an cur chuige cumarsáideach a chur chun cinn.

 

Tosaítear ar léitheoireacht Ghaeilge go foirmiúil sa dara téarma den chéad bliain. Cothaítear suim sa léitheoireacht trí úsáid leabhar mór sna bunranganna agus trí úsáid úrscéil sna hardranganna. Baintear leas inmholta as luaschartaí, cairteacha léirithe agus téacsanna éagsúla i gcuid de na ranganna. Léann na daltaí go muiníneach agus le tuiscint ach moltar béim a chur ar fhoghraíocht na Gaeilge chun cruinneas a chothú.  Moltar chomh maith níos mó leabhar Gaeilge a chur sna leabharlanna ranga agus iad a eagrú go tarraingteach chun na daltaí a ghríosú chun léamh.

 

Tá caighdeán na scríbhneoireachta go maith tríd an scoil, go háirithe sna seomraí ranga ina bhfuil an scríbhneoireacht chruthaitheach á forbairt go córasach. Bíonn formhór na ngníomhaíochtaí scríbhneoireachta ceartaithe ag na hoidí. Moltar éagsúlacht sna gníomhaíochtaí seo a chothú go leanúnach tríd an scoilbhliain agus iad a cheartú go rialta. Tá an próiseas scríbhneoireachta á chur i bhfeidhm go han-éifeachtúil i gcuid de na seomraí ranga. 

 

English

A whole-school plan for English has been developed with an appropriate emphasis on oral language, reading and writing. Most of the pupils can speak about themselves, their interests and a variety of other topics articulately and enthusiastically. It is advised that there be a greater emphasis on skill development in the discrete oral-language lessons. There is a print-rich environment throughout the school.

 

Current standardised-test results of reading are impressive and reflect the effective teaching of literacy in the school. A structured phonics programme is taught in the infant classes with an appropriate emphasis on the development of phonological awareness. The use of a graded reading scheme throughout the school ensures continuity and progression. However, it is recommended that class teachers differentiate their programmes of work to ensure that the needs of pupils at both ends of the ability spectrum are met.  In the infant classes good use is made of big books while the novel is effectively taught in the senior classes. Reading for information and for pleasure is also steadily developed.  Across the school, good use is being made of information and communication technology to support the development of literacy.

 

Pupils engage in a variety of writing activities. Pupils’ handwriting is neat, well organised and is monitored regularly. A cursive handwriting style is introduced at second class and most pupils have developed a fluent and legible style of handwriting by the time they leave the senior classes. Brainstorming strategies are used effectively to stimulate pupils’ thinking and to build on pupils’ existing vocabulary. It is recommended that a wider range of writing activities be undertaken with less emphasis on textbook exercises. Samples of pupils’ completed work are displayed attractively and celebrated in all classes.

 

4.3 Matamaitic

 

Tá caighdeán na Matamaitice an-mhaith sa scoil. Múintear curaclam leathan, cothrom. Bíonn postaeir agus taispeántais ag gach oide a thacaíonn le Matamaitic sa seomra ranga. Déanann formhór na n-oidí ceangal cuí idir an Mhatamaitic agus saol na ndaltaí, rud a chuireann go mór le tuiscint na ndaltaí. Tá dearcadh dearfach ag na daltaí i leith na Matamaitice. Mealltar na daltaí chun rudaí nithiúla a úsáid chun tacú lena dtuiscint ach moltar níos mó úsáide a bhaint astu. Baintear feidhm thairbheach as réimse leathan gníomhaíochtaí. De ghnáth spreagtar na daltaí chun ceisteanna a chur agus tugtar ról gníomhach dóibh san fhoghlaim. Déantar monatóireacht chuí ar an obair seo. Moltar béim sa bhreis a chur ar obair bheirte agus grúpobair chun teanga na Matamaitice a chur chun cinn. Moltar chomh maith idirdhealú a dhéanamh ar an obair chun freastal ar na riachtanais éagsúla sna ranganna. Tá straitéis scoile-uile forbartha ag an bhfoireann do réiteach fadhbanna. Leanann gach oide na céimeanna céanna. Is inmholta an cleachtas seo.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

Múintear an Stair go cumasach i ngach rang agus déantar comhtháthú an-éifeachtach idir an ábhar seo agus ábhair eile, go háirithe an Ceol. Músclaítear spéis na ndaltaí sa Stair. Leagtar clár oiriúnach teagaisc amach ag gach leibhéal ranga chun eolas agus scileanna na ndaltaí a chothú. Tugtar deiseanna rialta dóibh obair mar staraithe. Sna bunranganna cuirtear an-bhéim ar stair phearsanta na ndaltaí. De réir mar a bhogann siad ar aghaidh tríd an scoil, faigheann siad tuiscint chothrom ar stair áitiúil, ar stair na hÉireann agus ar stair idirnáisiúnta. Tugtar na daltaí ar thurais stairiúla áitiúla gach bliain. Tá am-líne ar taispeáint i ngach seomra ranga, rud a chabhraíonn leis na daltaí an scála ama agus an chróineolaíocht a thuiscint.

 

Tíreolaíocht

Sa Tíreolaíocht cuirtear ar chumas na ndaltaí tuiscint a fháil ar spás agus ar léarscáileanna. Cothaítear spéis na ndaltaí sna tíortha éagsúla trí úsáid a bhaint as grianghraif, téacsleabhair agus leabhair eolais. Bunaítear cuid mhaith den obair ar an aimsir, ar na séasúir, ar dhaoine, ar phobail agus ar an timpeallacht áitiúil. Tugann na daltaí sna hardranganna faoi obair thionscnaimh. Tá coiste glas gníomhach sa scoil agus is léir ó iompar na ndaltaí go nglacann siad leis an bhfreagracht seo go fonnmhar.

 

Eolaíocht

Tá plean maith déanta ag an bhfoireann don Eolaíocht. Leagann an plean amach scéim bliana do gach rang, agus tá liosta ann den trealamh agus de na hacmhainní atá ar fáil sa scoil. Is inmholta an úsáid a bhaintear as fearas agus as turgnaimh phraiticiúla san Eolaíocht chun cumas tuisceana, anailíse agus tuair na ndaltaí a chothú. Tá gá, áfach, a chinntiú go n-úsáidtear agus go bhforbraítear teanga na heolaíochta ar bhonn córasach, forchéimnithe ag na rangléibhéil éagsúla.

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá múineadh na nAmharcealaíon go maith. Is breá iad na samplaí d’ealaíon na ndaltaí atá ar taispeáint sna seomraí ranga agus ar fud na scoile. Is léir go mbaineann na daltaí taitneamh as bheith ag obair le hábhair éagsúla. Spreagtar na daltaí chun machnamh a dhéanamh ar cháilíochtaí agus ar thréithí an tsaothair a dhéanann na healaíontóirí cáiliúla. Is féidir leis na daltaí cur síos cuíosach a dhéanamh ar an saothair seo agus ar a shaothar féin. Moltar úsáid a bhaint as obair bheirte chun foclóir nua agus téarmaíocht oiriúnach a fhorbairt.

 

Ceol

Tá sé soiléir go bhfuil ag éirí go maith leis na múinteoirí le múineadh an Cheoil. Glacann na daltaí páirt go bríomhar agus iad ag canadh nó ag seinm ceoil. Déantar nasc an-mhaith idir an Cheol agus na hábhair eile. Bíonn deiseanna ag na daltaí éisteacht le agus freagairt do réimse stíleanna agus traidisiún ceoil. Tagann múinteoir ceoil isteach sa scoil uair sa tseachtain chun uirlisí traidisiúnta a mhúineadh do na daltaí. Glacann daltaí páirt i gcomórtais cheoil Scór na nÓg gach bliain. Eagraítear imeachtaí spéisiúla ceoil sa scoil do Sheachtain na Gaeilge gach bliain. Glacann gach rang páirt i gceolchoirm na Nollag. Moltar na heilimintí ceoil a mhúineadh ar bhonn leanúnach agus a chinntiú go bhfuil foclóir ag na daltaí chun cúrsaí ceoil a phlé.

 

Drámaíocht

Múintear an t-ábhar seo go héifeachtach. Ceanglaítear í go cliste le hábhair eile chun tuiscint a dhaingniú. Glacann na daltaí páirt sna himeachtaí éagsúla go cumasach, bríomhar. Tá sé soiléir go bhfuil féin-mhuinín ard acu agus iad ag glacadh páirt sna gníomhaíochtaí. Baineann siad an-taitneamh as an Drámaíocht. Moltar áfach, eilimintí agus scileanna na Drámaíochta a chothú agus béim a leagan ar rialacha na Drámaíochta ranga.

 

4.6 Corpoideachas

 

Úsáideann na múinteoirí fearais na scoile go héifeachtach chun deiseanna a thabhairt do na daltaí réimse de scileanna fisiciúla a fhorbairt. Múintear Corpoideachas sa seomra ranga nó i gclós na scoile nuair a fheileann an aimsir. Baineann na daltaí taitneamh agus tairbhe as na himeachtaí uile. Leagtar béim ar rannpháirtíocht, spraoi agus forbairt scileanna. Déantar freastal an-mhaith ar riachtanais éagsúla na ndaltaí.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

 

Cuirtear Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) i láthair na ndaltaí trí dhearcadh agus atmaisféar dearfach na scoile. Léiríonn pleananna oibre na n-oidí go múintear clár oibre a chlúdaíonn na snáitheanna agus na snáithaonaid go léir tríd an scoil. Déantar comhtháthú suntasach idir an fhoghlaim san OSPS agus gnéithe eile den churaclam. Tá forbairt shóisialta, forbairt phearsanta agus forbairt shláinte na ndaltaí á gcothú trí imeachtaí éagsúla. Sonraítear éagsúlacht bhreá sna gníomhaíochtaí foghlama. Is inmholta an bhéim a chuirtear ar an bpolasaí frithbhulaíochta sa scoil.

 

4.8 Measúnú

 

Tá straitéisí measúnaithe oiriúnacha leagtha amach sa phlean scoile agus iad á gcur i bhfeidhm go rialta. Baintear úsáid as trialacha caighdeánaithe chun dul chun cinn na ndaltaí sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a dhearbhú. Moltar anailís a dhéanamh ar na torthaí caighdeánaithe ó bhliain go bliain. Cuirtear an Belfield Infant Assessment Profile (BIAP) ar na naíonáin shóisearacha agus úsáidtear an Middle Infants Screening Test (MIST) chun daltaí a roghnú don Forward Together Programme i naíonáin shinsearacha. Is cleachtas inmholta í seo. Déantar monatóireacht rialta ar na cóipleabhair agus ar obair scríofa na ndaltaí i bhformhór na ranganna. B’fhiú, áfach, taifead a choinneáil de na gnáth-bhotúin agus ceacht a bhunú orthu sa Bhéarla go háirithe. Moltar breis úsáide a bhaint as seicliostaí nó próifílí chun measúnú a dhéanamh ar ábhair taobh amuigh den Ghaeilge, Bhéarla agus Mhatamaitic.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

 

Leanann an scoil an cur chuige céimnithe de réir ciorclán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (02/05), ach níl an nós imeachta seo mar chuid den phlean scoile. Soláthraíonn na hoidí clár aonair do gach dalta. Déanann na múinteoirí tacaíochta an phleanáil i gcomhpháirt leis na hoidí ranga. Pléitear an clár seo le tuismitheoirí an dalta. Moltar don scoil cóip den chlár a thabhairt do na tuismitheoirí freisin. Déantar athbhreithniú rialta ar dhul chun cinn na ndaltaí. Moltar critéir a imlíniú sa phlean scoile maidir le scor na tacaíochta foghlama do dhaltaí áirithe. Bíonn an múinteoir tacaíocht foghlama agus múinteoirí ranga ag obair i gcomhpháirt i roinnt seomraí ranga. Bheadh sé fiúntach don scoil dul i dteagmháil leis an gClár Tacaíochta don Oideachas Speisialta chun cuidiú le foireann na scoile an córas nua comhtheagaisc seo a chur i bhfeidhm. Stiúrtar obair an chúntóra riachtanas speisialta go cumasach.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na príomhnearta a aithníodh sa mheastóireacht:

·         Tá an bord bainistíochta le moladh as an obair a dhéantar chun freastal ar riachtanais na ndaltaí.

·         Tá coiste na dtuismitheoirí le moladh as an tacaíocht a thugtar d’fhoireann na scoile, an t-airgead a chuirtear ar fáil agus an suim atá ag baill an choiste i gcúrsaí oideachais.

·         Tá ardmholadh tuillte ag an bpríomhoide as an obair atá déanta aici chun an scoil seo a bhunú agus a fhorbairt.

·         Bíonn cumarsáid an-éifeachtach idir na baill éagsúla de phobal na scoile.

·         Téann na múinteoirí i mbun oibre go cumasach, proifisiúnta.

·         Tá próiseas pleanála den scoth á chur i bhfeidhm sa scoil ag an bpríomhoide. Cothaítear rannpháirtíocht na foirne.

·         Tá caighdeán na pleanála don seomra ranga an-ard.

·         Cothaítear dearcadh dearfach sna daltaí maidir leis an nGaeilge. Is teanga bheo í an Ghaeilge do na daltaí agus tá an caighdeán Gaeilge atá bainte amach ag daltaí sa scoil an-sásúil.

 

Mar bhealach le togáil ar na nearta seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

·         Moltar don phríomhoide córas meantóireachta a chur i bhfeidhm sa scoil do mhúinteoirí nua-cheaptha.

·         Moltar do na hoidí idirdhealú a chothú trasna an churaclaim agus úsáid sa bhreis a bhaint as obair bheirte chun deiseanna a thabhairt do na daltaí foclóir nua agus téarmaíocht oiriúnach a úsáid go leanúnach.

·         Moltar don fhoireann cleachtais meastóireachta a fhorbairt i ngach ábhar den churaclam.

·         Moltar don bhord bainistíochta athbhreithniú a dhéanamh ar na poist freagrachta go rialta.

·         Moltar go mbeadh comhordú an oideachais speisialta mar chuid de phost freagrachta.

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus an mbord bainistíochta mar a rinneadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

 

Foilsithe Márta 2009

 

 

 

 

 

 Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

Réimse 1:    Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Tá foireann na scoile agus an bord bainistíochta lánsásta leis an tuairisc seo.  Dar linne tá sé cothrom agus tugann sé léargas maith ar an sárobair atá ar siúl againn sa scoil.  Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an mbeirt chigire a tháinig chuig ár scoil chun an tuairisc a dhéanamh agus is cinnte go bhfuil a moltaí agus a dtuairimí an-chabhrach dúinn agus muid ag fás agus ag forbairt mar scoil.

 

 

 

 

Réimse 2:   Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

 

Pléadh an mhiontuairisc go doimhin ag cruinniú foirne ar an 9/1/09 agus ag cruinniú den bhord bhainistíochta ar an 20/1/09 agus tá sé ar intinn ag an bhfoireann moltaí an MSU a bheith á n-úsáid againn inár bpleanáil don todchaí.

 

Go data seo iad na céad céimeanna atá tógtha againn chun na moltaí a chur i bhfeidhm:

 

·         Tá athbhreithniú déanta ag an mbord bainistíochta ar na postanna freagrachta sa scoil.

·         Tá múinteoir amháin roghnaithe chun a bheith i gceannas ar oideachas speisialta.

·         Bhíomar i dteangmháil leis an gClár Tacaíochta don Oideachas Speisialta agus tá said chun cabhair a thabhairt dúinn chun an córas comhtheagasc a chur i bhfeidhm sa scoil.

·         Tá tús curtha againn le cleachtas mheastóireachta tríd an curaclam ar bhonn uile scoile a chur i bhfeidhm agus, i mbliana, táimid ag díriú isteach ar an nGaeilge agus táimid chun profilí a úsáid chun

     gach snáith den churaclam Gaeilge a mheas are bhonn leanúnach i ngach rang.

·         Ó thaobh córas meantóireachta inranga do mhúinteoirí nua-cheaptha, tá sé beartaithe againn córas mar seo a chur i bhfeidhm sa scoil ó mhí Mhean Fómhair 2009 ar aghaidh.

·         Phléamar bealaí gur féidir linn níos mó úsáide a bhaint as obair bheirte i ngach ábhar sa churaclam agus roinneamar ár smaointe agus ár dtaithí.  Beimid ag baint níos mó úsáide as an modh

     múinteoireachta seo sa todchaí.