An Roinn Oideachais agus Scileanna

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Gaelscoil Chill Dara

An Bóthar Glas, An Currach Co. Chill Dara

Uimhir rolla:20023A

 

Dáta na cigireachta: 25 Feabhra 2010

 

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Ghaelscoil Chill Dara i mí Feabhra 2010. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Dhírigh an mheastóireacht ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla, sa Ghaeilge, sa Mhatamaitic agus sa Drámaíocht. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú  ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn, agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Tá Gaelscoil Chill Dara lonnaithe ar an gCurrach agus tá dobharcheantar leathan aici ina bhfuil Droichead Nua, Cill Dara, Nás, Cill Chuillinn agus Ráth Iomgháin. Bunaíodh an scoil i 1995 agus feidhmíonn sí faoi phatrúnacht Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge Teo.    

 

Léiríonn an tábla thíos eolas ginearálta ar fhoireann na scoile agus ar na daltaí a bhí cláraithe sa scoil nuair a bhí an mheastóireacht ar siúl:

 

 

Líon

Daltaí ar rolla na scoile

419

Ranganna príomhshrútha sa scoil

15

Múinteoir(í) ar fhoireann na scoile

20

Múinteoir(í) ranga príomhshrutha

15

Múinteoir(í) ag obair i bpoist tacaíochta

4

Cúntóirí riachtanas speisialta

2

 

 

1.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

1.1 Sainspiorad misean nó fís na scoile

Is í príomhaidhm Ghaelscoil Chill Dara ná bunoideachas trí  Ghaeilge a sholáthar do pháistí an cheantair. Is mian leo freisin féachaint chuig forbairt iomlán na ndaltaí faoina gcúram. Gníomhaíonn pobal uile na scoile chun an fhís sin a chur i gcrích.

 

1.2   An bord bainistíochta

Feidhmíonn an bord go héifeachtach. Is léir gur mian leo éiteas na scoile a chaomhnú agus dea-rialachas a sholáthar don scoil. Reachtaítear cruinnithe an bhoird go proifisiúnta agus coinnítear baill an bhoird ar an eolas faoi réimse leathan ábhar atá bainteach le saol na scoile mar fhostaíocht foirne, clárúcháin, cúrsaí cóiríochta agus comhfhreagras chuig an scoil. Déantar bainistíocht chúramach ar chúrsaí airgid agus cuirtear tuairisc an chisteora faoi bhráid na cruinnithe uile. Chun tógáil ar an dea-chleachtas seo moltar don bhord cinneadh a dhéanamh ag críoch gach cruinnithe faoin eolas ón gcruinniú atá le tabhairt do phobal na scoile agus faoi mar a thabharfar é. Ba chóir freisin an cinneadh seo a chlárú sna miontuairiscí.

 

1.3 Bainistíocht inscoile

Tá na struchtúir bainistíochta inscoile éifeachtach. Tá an príomhoide ag feidhmiú ó osclaíodh an scoil agus léiríonn sé dílseacht láidir don scoil agus dá héiteas. Cleachtann sé stíl dhaonlathach cinnireachta agus féachann sé chuig baill foirne eile a chumasú. Seisear eile atá ar an bhfoireann bainistíochta inscoile agus tá dualgaisí cinnte orthu uile gur féidir a athrú de réir mar a éilíonn tosaíochtaí na scoile. Tionóltar cruinnithe rialta den fhoireann bainistíochta inscoile agus pléitear réimse leathan ábhar iontu. Aithnítear, go háirithe, go bpléitear nithe a bhaineann go díreach le teagasc agus le foghlaim ag na cruinnithe seo agus moltar anois tuilleadh béime a leagan ar cheannasaíocht curaclaim sa scoil. Sa tslí seo d’fhéadfadh an príomhoide, i gcomhar leis an bhfoireann bainistíochta inscoile, ceannasaíocht a thabhairt don phróiseas forbartha agus d’athnuachan pleananna curaclaim agus monatóireacht a dhéanamh ar leanúnachas na n-ábhar éagsúil ar fud na scoile. Ba chóir go mbeadh tionchar ag an bpróiseas seo ar theagasc agus ar fhoghlaim ag leibhéal an ranga phríomhshrutha.

 

1.3   Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Braitear comhghaol folláin i measc phobal na scoile. Sonraítear atmaisféar tacúil idir an fhoireann teagaisc, soláthraítear ról cinnte do na tuismitheoirí agus cruthaítear gaol leis an bpobal scoile agus le pobal na Gaeilge.   

 

Tá modhanna cinnte ar fáil chun eolas a roinnt le tuismitheoirí. Maidir le heolas faoi fhorbairt a bpáistí féin, cuireann oidí na scoile fáilte roimh thuismitheoirí teacht chun cainte leo go neamhfhoirmiúil nuair a theastaíonn uathu. Go foirmiúil, in éineacht leis an tuairisc bhliantúil agus cruinniú tuismitheoirí múinteoirí, tugtar torthaí scrúduithe caighdeánaithe a bpáistí féin do thuismitheoirí agus eagraítear cruinniú ag tús na scoilbhliana chun eolas a thabhairt do thuismitheoirí faoi churaclam na bliana. Moltar mar a eisítear an tuairisc scríofa i lár na scoilbhliana mar go méadaíonn sé féidearthachtaí na tuairisce chun tionchar a bheith aige ar dhul chun cinn an dalta. Ag leibhéal sóisireach na scoile coinnítear tuismitheoirí ar an eolas go rialta faoi ábhar a chlúdaítear sa rang agus léirítear bealaí gur féidir leo cabhrú len a bpáistí. Is dea-chleachtas é seo agus b’fhiú bealaí a iniúchadh chun é a leathnú ar fud na scoile. Féachtar chuige freisin go roinntear eolas le tuismitheoirí faoi chúrsaí scoile. Moltar, go háirithe, an t-eolas leathan, ábharach atá ar shuíomh idirlín na scoile agus an treoir do thuismitheoirí nua a eisítear gach bliain. Éascaítear ról do thuismitheoirí i gcúrsaí foghlama trí thionscnaimh ar leith ceoil agus léitheoireachta a eagrú ina raibh tuismitheoirí páirteach. Comhairlítear don scoil leanúint leis na tionscnaimh seo agus tógáil orthu. 

 

Feidhmíonn coiste na dtuismitheoirí go héifeachtach sa scoil. Chuir an coiste de dhua orthu féin gaol feidhmiúil a chruthú le tuismitheoirí na scoile trí chéile agus le baill eile phobal na scoile. Aithnítear freisin an tábhacht a leagann siad ar mhodhanna cumarsáide a fhorbairt, agus ar rannpháirtíocht tuismitheoirí i bhforbairt polasaithe a chothú, mar gur gnéithe an-luachmhar iad seo d’obair choiste na dtuismnitheoirí.

 

1.4   Bainistíocht daltaí

Bainistítear na daltaí go han-mhaith. Caitear go lách, tuisceanach leo agus déantar cúram maith díobh sa scoil. Feidhmíonn coiste na mac léinn agus coiste glas sa scoil agus cuireann siad go mór le páirtíocht na ndaltaí i saol na scoile.

 

 

2.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

2.1   Pleanáil scoile uile agus pleanáil don seomra ranga

Tá polasaithe riaracháin na scoile ar chaighdeán ard. Clúdaíonn siad na príomh riachtanais pleanála agus oireann siad do chomhthéacs na scoile. Comhairlítear don scoil ráiteas comhionnais a dhréachtú. 

 

Tá na pleananna curaclaim uile bunaithe ar struchtúr Churaclaim na Bunscoile (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999). Tá caighdeán maith sa phlean Béarla. Tá treoir mhaith ann ar ábhar oiriúnach do na ranganna ar leibhéil éagsúla thar snáith agus snáithaonaid an churaclaim, agus tá mír fhiúntach ann faoi dhaltaí le riachtanais foghlama agus faoi mar ba chóir sonraí meastóireachta a úsáid chun tacú le hobair an ranga. Tá struchtúr agus ábhar na bpleananna Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta, Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus Ceol cabhrach d’oidí agus iad i mbun pleanála fadtréimhsí. Cuireann siad freisin le cumas na foirne leanúnachas sna hábhair sin a chinntiú ar fud na scoile.

 

D’fhéadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na pleananna sa Ghaeilge, sa Mhatamaitic agus sa Drámaíocht chun an leas céanna a bhaint astu. Sa Ghaeilge b’fhiú soiléiriú a dhéanamh ar na straitéisí éagsúla atá oiriúnach don chur chuige cumarsáideach do na ranganna difriúla agus an plean leanúnach do na hEiseamláirí teanga, atá in úsáid i gcuid de na ranganna, a chur isteach sa pholasaí. Rachadh sé chun tairbhe an phlean matamaitice dá ndéanfaí leathnú ar an gcód a bhaineann le forbairt scileanna matamaitice agus le húsáid ábhar coincréiteach cuí. Chuirfeadh sé le fiúntas an phlean drámaíochta dá leagfaí amach cur chuige uilescoile i leith gnéithe na drámaíochta agus na straitéisí agus coinbhinsiún drámaíochta.  

 

Feictear fianaise de pháirtíocht an bhoird bainistíochta agus na dtuismitheoirí sa phróiseas pleanála. Moltar freisin mar a ghlac daltaí na scoile páirt i ndréachtú an chóid smachta. B’fhiú anois don scoil tabhairt faoi athbhreithniú agus forbairt polasaithe curaclaim ar bhonn sístéamach agus moltar dóibh plean straitéiseach a leagan amach chuige seo.  

 

Tá pleananna fadtréimhseacha, pleananna gearrthréimhseacha agus cuntais mhíosúla na n-oidí ar chaighdeán ard. Bunaítear formhór acu ar chuspóirí curaclaim, léiríonn na pleananna fadtréimhseacha clár oibre cinnte don tréimhse, cuimsíonn na pleananna gearrthréimhseacha an t-ábhar atá le clúdach agus tugann na cuntais mhíosúla léargas cuimsitheach ar obair na míosa. Iarrtar ar an bhfoireann smaoineamh ar na buntáistí a bhaineann le cur chuige uilescoile don phleanáil ghearrthréimhseach, agus meabhraítear dóibh an tábhacht a bhaineann le cuspóirí curaclaim don phleanáil seo. Comhairlítear freisin do na hoidí tacaíochta a bpleanáil a roinnt leis na múinteoirí príomhshrutha cuí.  Tá plean oideachais aonair (POA) ann do gach dalta le riachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta. Tá nasc soiléir idir moltaí na tuairisce sicoideachasúla ábharaí agus an POA sa chuid is mó de na pleananna seo. Moltar anois go bhfeicfí an nasc seo i ngach POA. B’fhiú freisin athbhreithniú a dhéanamh ar chuspóirí agus ábhar an POA ar a laghad uair amháin i rith na scoilbhliana.  

 

Iarrtar ar na múinteoirí a chinntiú go bhfuil a n-amchláir féin ag comhaontú leis an gcreatlach seachtainiúil íosama a mholtar i gCuraclam na Bunscoile agus le leagan amach an lae scoile mar a imlínítear i gCiorclán 11/95 de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. 

 

2.2 Polasaí agus nósanna imeachta um chaomhnú daltaí

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáil freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

3.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Tá caighdeán an-ard i dteagasc agus i bhfoghlaim na Gaeilge sa scoil. Déantar cúram an-mhaith de cheithre shnaithe an churaclaim agus baintear úsáid as modhanna an-éifeachtach múinteoireachta. Cuirtear an tumoideachas i bhfeidhm agus léiríonn na naíonáin tuiscint an-mhaith ar obair ó bhéal. Aníos tríd an scoil tugtar deiseanna éisteachta aireacha do na daltaí trí úsáid a bhaint as téipeanna éisteachta le foghraíochtaí éagsúla. Cuirtear ceachtanna comhrá i láthair go spreagúil. Déantar deimhin de go mbíonn tréimhsí cinnte cumarsáide i ngach ceacht agus dírítear aird inmholta ar fhoghraíocht na Gaeilge. Tá sé ar chumas na ndaltaí sna ranganna sóisireacha an Ghaeilge a úsáid chun a mbunriachtanais chumarsáide a chomhlíonadh agus de réir mar a théann na daltaí in aois úsáideann siad an Ghaeilge chun fíorchumarsaid éifeachtach a dhéanamh. Tugtar go córasach faoi na scileanna léitheoireachta a chothú, déantar gníomhaíochtaí léitheoireachta cuí chun iad a chleachtadh agus tugann na daltaí faoin léitheoireacht go muiníneach. Moltar an réimse leathan ábhar léitheoireachta atá ar fáil sna ranganna, leabhair mhóra, úrscéalta agus nuachtáin san áireamh. Forbraítear na scileanna scríbhneoireachta go han-mhaith. Moltar saibhreas ábhair phriontáilte na seomraí éagsúla, scríobhann na daltaí sna seánraí éagsúla agus tá taithí acu ar phróiseas na scríbhneoireachta trí dhréachtú agus athdhréachtú a saothair.  

 

English

Adequate provision is made for the implementation of the English curriculum which is introduced to pupils in senior infants. Oral language competencies are fostered through the implementation of a variety of discrete oral language lessons and through integration with the development of reading and writing skills. In order to further develop pupils’ oral language capabilities it is recommended that an oral language programme, based on the content objectives of the curriculum, be developed and established throughout the school. Emergent reading skills are successfully developed and large format books are used to model the reading process in the infant and junior classes. In the middle and senior classes pupils are exposed to a broad range of reading materials to foster a love of reading and to develop comprehension skills. Silent reading is promoted to encourage pupils to become independent readers. Throughout the school reading is endorsed by well-stocked school and class libraries which have a supply of age-appropriate books in a wide variety of genres. Pupils in some classes experience a rich and varied repertoire of poetry and it is recommended that this practice be extended to all classes. Pupils’ functional and creative writing skills are developed throughout the school and expressive and communicative abilities are enhanced through the writing process. The conventions of spelling and grammar are effectively taught in the context of the pupils’ general language development.

 

3.2 Matamaitic

Tugtar go héifeachtach faoi mhúineadh na matamaitice. Ag gach leibhéal léirítear na ceachtanna go soiléir, cuirtear béim ar fhorbairt teanga na matamaitice agus soláthraítear ról gníomhach do na daltaí sna ceachtanna. Baintear dea-úsáid as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide agus acmhainní éagsúla chun coincheapa a léiriú agus sonraítear timpeallacht mhatamaitice sna ranganna trí chéile. Baineann na daltaí taitneamh agus tairbhe as ábhair mar mheáchan, toilleadh agus cruthanna tríthoiseacha. Léiríonn siad dul chun cinn creidiúnach sna snáitheanna curaclaim uile agus tugann siad faoi réiteach fadhbanna go muiníneach. Ar mhaithe le foirfeacht, d’fhéadfaí béim sa bhreis a chur ar fhorbairt ríomhaireachta meabhraí agus ar úsáid scileanna bunúsacha matamaiticiúla i gcomhthéacsanna éagsúla. Feictear roinnt difreálú oibre sna tascanna foghlama agus moltar tuilleadh béime a chur ar an modheolaíocht seo chun freastal níos cuimsithí a dhéanamh ar éagsúlacht cumais na ndaltaí sa Mhatamaitic.

 

3.3 Drámaíocht

Tá an scoil ag dul i ngleic leis an gcuraclam drámaíochta anois. Le linn na meastóireachta chonacthas straitéisí éifeachtacha drámaíochta mar chluichí drámaíochta, iomhá neamhbheo agus teo-ionad ag na léibhéil éagsúla sa scoil. Úsáideadh an drámaíocht freisin chun tacú leis an bhfoghlaim in achair eile an churaclaim mar Stair, Béarla agus Gaeilge. Teastaíonn anois go mbeadh an drámaíocht mar ábhar dílis d’eispéireas foghlama na ndaltaí sa scoil agus go mbeadh cur chuige uilescoile i bhfeidhm maidir le taithí a sholáthar do na daltaí sna gnéithe uile den drámaíocht ag baint úsáide as na straitéisí agus na coinbhinsiún éagsúla. Moltar freisin go n-úsáidfí grúpobair níos minice sa drámaíocht i gcuid de na ranganna, agus go gcuirfí béim ar phróiseas na drámaíochta. Chun tacú le cur i bhfeidhm churaclam na drámaíochta b’fhiú do na hoidí conradh drámaíochta, a léireodh na bunrialacha ranga nuair atá dramaíocht ar siúl, a dhearadh agus stór fearais a chur ar fáil i ngach rang a chabhródh leis na daltaí glacadh le carachtair.

 

3.4 Measúnú

Tá córas éifeachtach i bhfeidhm maidir le measúnú ag léibhéal na scoile-uile. Cuirtear scrúduithe caighdéanaithe ar na daltaí go rialta agus clárítear na torthaí ar bhealach a éascaíonn comparáid a dhéanamh idir gnóthachtáil an dalta aonair sna trí réimse: Mata, Béarla agus éirim neamhléitheoireachta agus a léiríonn dul chun cinn an dalta aonair thar méid áirithe blianta. Moltar anois na sonraí seo a úsáid mar fhoinse eolais don phróiseas difreála sa scoil. Ag leibhéal na ranganna príomhshrutha cuirtear trialacha atá dearaithe ag an múinteoir sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhata ar gach dalta ó rang a haon ar aghaidh in aghaidh an téarma agus feictear roinnt modhanna measúnaithe eile mar sheicliostaí agus proifilí aonair. B’fhiú don scoil réimse na modhanna sin a leathnú agus cur chuige uilescoile a chur i bhfeidhm maidir le measúnú sna ranganna príomhshrutha. Ionas go mbeadh an cur chuige seo éifeachtach, moltar go gclúdódh sé na príomhchuspóirí sna hábhair éagsúla ar chóir measúnú a dhéanamh orthu agus na bealaí chun na sonraí a chlárú agus a thuairisciú d’oidí eile agus do thuismitheoirí. Sna ranganna tacaíochta cuirtear scrúdaithe diagnóiseacha oiriúnacha ar na daltaí le riachtanais speisialta oideachais (RSO), moltar anois córas cláraithe thorthaí na scrúduithe seo a fhorbairt ionas gur féidir dul chun cinn an dalta aonair a léiriú go soiléir.

 

 

4.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

4.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá caighdeán na foghlama agus an teagaisc do dhaltaí a bhfuil RSO acu go maith. Triúr oidí lánaimseartha agus oide páirtaimseartha atá ar an bhfoireann tacaíochta agus roinntear cúram na ndaltaí go córasach eatarthu. Moltar an chumarsáid rialta idir múinteoirí tacaíochta agus múinteoirí ranga agus idir múinteoirí tacaíochta agus tuismitheoirí. Cothaítear suímh spreagúla foghlama sna seomraí tacaíochta, tá flúirse áiseanna ar fáil iontu, ríomhairí san áireamh, agus tá siad saibhir i bprionta agus in uimhreas. Tá an teagasc ar chaighdeán maith, úsáidtear modhanna múinte éagsúla agus cuirtear béim ar aithint focal coitianta, ar fhorbairt feasachta fóneolaíochta, ar úsáid raon straitéisí léitheoireachta agus ar thuiscint na gcoincheap matamaiticiúil. Tugtar mórchuid na tacaíochta tríd na daltaí a thógaint amach, i ngrúpaí nó ina n-aonair, cé go ndéantar roinnt obair inranga. B’fhearr toradh na hoibre inranga dá n-úsáidfí i gcomhthéacs gníomhachtaí foghlama difreálaithe sna ranganna príomhshrutha í. Moltar freisin plean tacaíochta inranga a dhearadh do dhaltaí a léiríonn riachtanais foghlama sna ranganna príomhshrutha agus atá ar an gcéad chéim den chontam tacaíochta. Tugann na cuntóirí um riachtanais speisialta cabhair chreidiúnach do dhaltaí áirithe agus don scoil trí chéile ina gcuid oibre.

 

 

5.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht:

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainisíochta mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

Foilsithe, Meitheamh  2010

 

 

 

 

Aguisín

 

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

 

Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Gabhann múinteoirí, bainisteoirí, tuismitheoirí agus daltaí Ghaelscoil Chill Dara buíochas leis na cigirí as bheith lách, tuisceanach agus proifisiúnta linn nuair a bhí an mheastóireacht á déanamh. Aithníonn an tuairisc go bhfuil comhluadar folláin bríomhar tógtha timpeall ar an scoil

 

Réimse 2:     Gníómhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur I bhfeidhm

 

Soiléirítear cén cinní den Bhord Bainistíochta atá le bheith tugtha do phobal na scoile. Leanfaimid orainn ag déanamh forbartha ar cheannasaíocht curaclaim, ainneoin an laghdú ar an bhfoireann bhainistíochta de dheasca chiorraithe rialtais Tá ráiteas comhionnais dréachtaithe againn. Féachfaimid ar shlite gur féidir linn an phleanáil ghearrthréimhseach a chomhordú níos fearr. Is cuid bhróid dúinn é gur aithníodh an sárobair atá ar siúl ag na múinteoirí, go háirthe maidir le múineadh na Gaeilge. Tá céimeanna glachta againn chun an Béarla ó bhéal agus ríomhaireacht mheabhrach sa Mhata a fheabhsú, maraon le conarthaí drámaíochta a réimniú ag na rangleibhéil éagsúla.

Tugadh fianaise do na cigirí go raibh córas cláraithe torthaí scrúdaithe an-shoiléir againn.