An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

  Scoil Eoin Baiste

 

Garraí na dTor, Lios Póil, Trá Lí, Contae Chiarraí

Uimhir rolla: 19986H

 

Dáta na cigireachta: 10 Feabhra 2009

 

 

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a dhéanamh ar Scoil Eoin Baiste. Léiríonn sí torthaí na meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag na cigirí leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile, agus le le tuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh siad ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne siad idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh siad obair na ndaltaí agus rinne siad idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh siad doiciméid phleanála scoile agus ullmhúcháin scríofa na múinteoirí. Bhuail siad le grúpaí éagsúla foirne de réir mar ba chuí. I ndiaidh na meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn, agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Is scoil chomhoideachais í Scoil Eoin Baiste atá lonnaithe i gceantar tuaithe thart ar deich gciliméadar soir ón nDaingean. Is scoil Ghaeltachta í atá faoi phatrúnacht an Easpaig Caitilicigh áitiúil. Tá cúigear oide ranga, oide tacaíochta agus oide acmhainne páirt-aimsire sa scoil. Tógadh an scoil i 1993 nuair a rinneadh comhnascadh idir dhá scoil áitiúil, Scoil na Min Airde agus Scoil Chluain Cumhra. Tá dhá rangsheomra sealadach ag an scoil faoi láthair agus tá an halla pobail ar chíos.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An Bord Bainistíochta

 

Tá comhdhéanamh an bhoird bainistíochta de réir nósanna imeachta agus rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tionóltar cruinnithe ar a laghad cúig uaire in aghaidh na scoilbhlaina. Cuirtear tuairisc ón bpríomhoide agus ón gcisteoir ós comhair na gcruinnithe. Is léir go bhfuil tuiscint agus suim ag baill an bhoird d’éiteas na scoile. Stiúrtar na cruinnithe trí mhéan na gaeilge agus coiméadtar miontuairiscí ar gach cruinniú. Tugann an bord tacaíocht chuí don phríomhoide agus do na h-oidí. Is léir go mbíonn teagmháíl rialta ag cathaoirleach an bhoird bhainistíochta leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann. Cothaítear cumarsáid chomh maith le pobal na scoile trí theachtaí an bhoird. Níl cumann tuismitheoirí sa scoil ach sonraítear go gcomhoibríonn tuismitheoirí na scoile go fonnmhar leis an mbord agus leis an bhfoireann teagaisc. Moltar go bpléifí ceist cumann tuismitheoirí a bhunú sa scoil anois.

 

Tá moladh tuillte ag an mbord as ucht an liosta tosaíochtaí atá roghnaithe dá thréimhse oifige. Tá an liosta seo roinnte idir thosaíochtaí gearrthéarmacha agus fhadtéarmacha. Tá baill an bhoird tar éis freastal ar cúrsaí oiliúna cuí agus tá sé i gceist acu freastal ar chinn eile atá ag teacht chun cinn. Moltar an nós imeachta seo.

 

Comhlíonann an bord a dhualgais faoin Acht Oideachais 1998 maidir le polasaithe reachtúla a bheith sa phlean scoile. Cuirtear dréachtanna de na polasaithe ar ghnéithe éagsúla an churaclaim ós comhair an bhoird le faomhadh. Cuirtear dáta athbhreithnithe orthu agus síniú le cuid acu. Moltar anois go gcuirfí dáta athbhreithnithe ar gach polasaí agus gach ceann a shíniú. Déantar athbhreithniú ar na polasaithe ar bhonn rialta

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Tá príomhoide, príomhoide tánaisteach, oide um dhualgais speisialta agus cúntóir pribhléide sa scoil. Stiúrann an príomhoide imeachtaí na scoile go cumasach gairimiúil. Ba léir le linn na meastóireachta go bhfaigheann an príomhoide lán-tacaíocht ón bhfoireann chun dea-bhéasa agus dea iompar na ndaltaí a chur chun cinn agus chun próiseas na pleanála uile-scoile a chur i gcrích. Tá dualgais faoi leith ar bhaill den bhfoireann bhainistíochta in-scoile. Tá na cúramaí seo roinnte go cothrom idir chúramaí riaracháin, curaclaim agus tréadchúraim. Moltar an dea-chleachtas seo go mór. Buaileann an fhoireann bhainistíochta inscoile lena chéile go rialta go neamhfhoirmiúil agus tá spriocanna soiléire leagtha amach ag an bhfoireann di féin. Ina measc tá comhoibriú agus tacú leis an bpríomhoide maidir le cursaí bainistíochta na scoile, atmaisféar dearfach a fhorbairt sa scoil agus maidir leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Cuireann an fhoireann bhainistíochta in-scoile béim thorthúil ar chumarsáid le tuismitheoirí agus leis an bpobal go léir. Déantar é seo trí litreacha agus nuachtlitreacha a chur ar fáil chun na páirtithe cuí a choiméad ar an eolas.

Freastalaíonn an fhoireann ar chúrsaí inghairme san Ionad Oideachais sa Daingean gach Luan chun chur lena gcuid oiliúna.

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

 

Tá cóiríocht na scoile ar chaighdeán ard. Coiméadtar an foirgneamh glan, néata agus maisiúil. Coiméadtar clós agus timpeallacht na scoile ar chaighdeán chomh hard céanna.

 

Tá raon d’áiseanna teagaisc curtha ar fáil ag an mbord bainistíochta i ngach rangsheomra maraon le raon fairsing cairteacha, léaráidí agus áiseanna tacaíochta foghlama a sholáthraíonn na hoidí féin. Baintear dea-úsáid astu seo chun an fhoghlaim a threisiú agus cuireann siad go mór le dea-chleachtas agus hoiliúint na ndaltaí ar scoil. Tá sé mar thosaíocht ag an mbord bainistíochta seomraí breise agus seomra ilfhóinteach a chur leis an scoil. Anuas air sin, tá sé i gceist áiseanna teicneolaíochta a chur ar fáil i ngach rangsheomra. Moltar na pleananna seo go mór.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

 

Tá sé mar sprioc ag an mbord bainistíochta, ag an bpríomhoide agus ag an bhfoireann bhainistíochta inscoile an chumarsáid leis na páirtithe cuí a chur chun cinn agus a fhorbairt. Tá atmaisféar sa scoil atá le moladh go mór agus fáiltítear roimh thuismitheoirí agus an pobal trí chéile. Ag an gcruinniú réamh-mheastóireachta, bhuail an cigire le hionadaithe na dtuismitheoirí ar an mbord bainistíochta. Chuir na tuismitheoirí in iúl go raibh tuismitheoirí an-shásta le hobair na scoile agus le díograis na foirne. Bhí na tuismitheoirí an-mholtach i dtaobh an réimse gníomhaíochtaí a cuirtear ar fáil dá bpáistí sa scoil.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

 

Léiríonn na daltaí leibhéal ard measa dá chéile agus do dhaoine a thagann chun na scoile. Tá spioraid pobail an-dearfach le sonrú sa scoil. Cuireann an fhoireann oiliúint an-mhaith ar na daltaí maidor le béasa, dea-iompar, comhoibriú agus foghlaim. Is bun-chloch an-mhaith é seo d’obair na scoile agus don dea-oiliúint atá curtha ar na daltaí. Dá réir sin, tá foghlamtha ag na daltaí conas an iarracht is fearr a dhéanamh i gcónaí ina gcuid oibre.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

 

Tá obair an-thorthúil déanta faoi stiúradh an phríomhoide ar phlean scoile a fhorbairt. Tuairiscítear go n-ullmhaíonn an fhoireann teagaisc dréacht pholasaithe agus go gcíorann baill an bhoird bhainistíochta iad, de réir a dtaithí sula nglacann siad leo. I measc na bpolasaithe atá curtha ar fáil tá cód iompair, polasaí frith-bhulaíochta, polasaí iontrála, stráitéis tinrimh scoile, ráiteas comhionannais, ráiteas sláinte agus sábháilteachta, polasaí obair bhaile, polasaí ar úsáid an idirlín. Tá dáta athbhreithnithe san áireamh san chuid is mó de na polasaithe seo. Moltar anois a leithéid céanna a chur leis na cinn eile. Moltar chomh maith clár ama a leagan amach don tréimhse athbhreithnithe.

 

Is léir ó iniúchadh a dhéanamh ar pholasaithe a bhaineann le cur i bhfeidhm an churaclaim gur de thoradh ar phlé cuimsitheach, i measc na foirne a forbraíodh iad. Tá an cur chuige ó thaobh pleanála praiticiúil agus freagraíonn sé do riachtanais fhoghlama na ndaltaí. Déantar mónatóireacht agus athbhreithniú rialta ar fheidhmiú an phlean scoile le linn na gcruinnithe foirne. Faoin am seo tá polasaithe ullmhaithe do gach gné den churaclam. 

 

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáíl freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine idirchaidrimh ainmnithe agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

 

Cuireann na h-oidí go léir pleanáil fhadtréimseach ar fáil mar thaca dá gcuid teagaisc. Tá na pleananna seo bunaithe ar Churaclam Bunscoile 1999. Moltar anois go n-úsáidfí comhthéacs na scoile a thuilleadh sna pleananna seo. Cuirtear pleanáil ghearrthréimhseach ar fáil chomh maith agus tá gnéithe díobh ar ardchaighdeán. Moltar templéid scoile a úsáid ina leith seo feasta. Ullmhaítear cláracha foghlama do na daltaí atá ag freastail ar na h-oidí tacaíochta foghlama agus acmhainne. Cláraítear riachtanais na ndaltaí chomh maith le spriocanna atá le baint amach acu. Moltar anois go mbeadh na spriocanna seo níos sainiúla.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Cuirtear béim thorthúil ar theagasc na Gaeilge tríd an scoil. Cothaítear atmaisféar spreagúil ina leith agus úsáidtear í mar theanga chaidrimh na scoile. Sna naíranganna agus sna bunranganna, cuirtear na ceachtanna i láthair go bríomhar ceardúil agus baintear feidhm as seifteanna éagsúla chun na daltaí a mhealladh chun cainte. Múintear foclóir agus nathanna cainte go cúramach agus tugtar deiseanna do na daltaí a bheith gníomhach san obair trí dhrámaíocht agus ról imirt. Eagraítear cluichí teanga ó am go chéile agus baineann na leanaí taitneamh agus sult as na himeachtaí. Úsáidtear dlúthdhiosca chun cleachtaí éisteachta a dhéanamh agus glacann na daltaí leis na treoracha go fonnmhar. Déantar cúram rialta den rannaireacht agus aithrisíonn na daltaí í go beoga. Bíonn na daltaí gníomhach san obair agus léiríonn siad dul chun cinn rialta sna ceachtanna. Sna bunranganna, lorgaítear obair chuí sna cleachtaí scríofa agus tugtar deiseanna éagsúla do na leanaí tabhairt faoin scríbhneoireacht sna cóipleabhair. Aimsítear caighdeán inmholta san obair. Moltar go mór chomh maith an tslí ina mbaintear úsáid as leabhair móra agus as an clár Séideán Sí ins na ranganna seo.

 

Sna meánranganna agus sna hardranganna, múintear na ceachtanna go díograiseach is go táirgiúil. Leathnaítear foclóir agus cumas cainte na ndaltaí ar go sciliúil agus taitníonn an obair go mór leis na daltaí. Léiríonn na daltaí tuiscint bhreá ar an nGaeilge agus pléann siad nuacht, caitheamh aimsire, ceachtanna agus a saol féin go héasca. Déantar idirdhealú inmholta sa teagasc agus cuirtear riachtanais na ndaltaí san áireamh go tuisceanach. Múintear scileanna na léitheoireachta go muiníneach agus baintear feidhm as leabhair a oireann do na ranganna. Léann na daltaí go hábalta is go cruinn. Leagtar amach an obair scríofa go néata. Déantar maoirseacht rialta ar an saothar agus gnóthaítear caighdeán ard san obair i gcoitinne. Is léir go bhfuil dul chun cinn an-bhreá déanta sa Ghaeilge ar bhonn scoile.

 

 

English

 

The teaching of English in the school is of a high standard. An extensive programme in oracy development is undertaken throughout the school and the children are encouraged to ask and answer questions and to express their thoughts and feelings using varied language structures and vocabulary. All classes enjoy rhymes and poetry on a regular basis. The poems chosen for the classes are interesting and topical and effectively broaden their language experiences. In junior classes admirable care is taken to develop the pupils’ reading skills and these are further developed across all classes. The development of phonological awareness, the blending of sounds in words for reading and the segmenting of words into sounds for spelling are appropriately developed. Differentiation strategies are also effectively used. Pupils read text material fluently in most cases from a variety of books and novels and are encouraged to use the library facilities. A print-rich environment is developed in all classes using a variety of commercial charts, teacher-prepared materials and pupils’ work. Pupils participate in a range of purposeful writing activities throughout the school. It is recommended that the variety of writing genres be extended further and that collaborative writing be incorporated into the overall work. Pupils are encouraged to produce assignments where both creative and functional writing are presented to a high standard and these are corrected consistently by the teachers. Samples of pupils’ work are displayed attractively and celebrated in all classes. Additional opportunities for pupils to draft and edit their own writing using ICT are recommended.

 

4.3 Matamaitic

 

Tá plean scoile leagtha don Mhatamaitic ina gcuirtear san áireamh snáithe agus na snáth aonaid. Déantar nasc an-éifeachtach idir an Mhatamaitic agus gnáth-shaol an dalta. Leagtar béim inmholta ar obair ó bhéal a chleachtadh agus cuirtear ceisteanna dúshlánacha ar dhaltaí a spreagann iad chun dian-mhacnamh a dhéanamh ag leibhéil éagsúla. Is inmholta an úsáid a bhaintear as ábhar corpartha chun coincheapa a dhaingniú.

 

Céimnítear an clár teagaisc go hoiriúnach ó rang go rang. Baintear úsaid thuisceanach as téacsleabhair le linn an teagaisc agus tá sé le sonrú go gcleachtar obair ó bhéal go rialta chun brí a cheangal leis an bhfoghlaim. Moltar teanga na matamaitice a chlárú le linn ceachtanna. Baintear usáid as modhanna gníomhaíochta agus as cluichí matamaitice ins na h-ísealranganna. Cláraíonn na daltaí an obair scríofa go cúramach ins na ranganna go léir. Tá ardchaighdéan sa scoil maidir le réiteach fadhbanna sa Mhatamaitic. Moltar leanúint leis na dea-chleachtais seo anois.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

 

Déantar réimse topaicí staire a mhúineadh idir ghnéithe áitiúla, náisiúnta agus idir náisiúnta. Baintear úsáid as scéalaíocht agus stair theaghlaigh i ranganna na naíonán agus sna ranganna sóisearacha chun coincheap an leanúnachais a fhorbairt. Baintear úsáid as obair aonair agus obair ghrúpa agus as tionsnaimh  sna meán-ranganna agus sna ranganna sinsearacha. Moltar go mór na siúlóidí stairiúla a eagraítear le linn na scoilbhlaina. Tugtar cuireadh do dhaoine agus do ghrúpaí teacht chun na scoile chomh maith chun labhairt leis na daltaí agus chun drámaí stairiúla a léiriú. 

 

Tíreolaíocht

 

Bunaítear ceachtanna tíreolaíochta go sciliúil ar thimpeallacht na ndaltaí agus baintear leas go torthúil as léarscáileanna, griangrafanna agus ábhar corpartha le linn na gceachtanna.

Cothaítear nasc an-oiriúnach idir na ceachtanna tíreolaíochta agus na h-abhair eile san Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta. Baintear an-leas as plé, scéalaíocht, griangrafanna agus as turasanna chun eolas na ndaltaí a fhorbairt. Moltar forbairt a dhéanamh ar scileanna tíreolaíochta le linn na gceachtanna anois.

 

Eolaíocht

 

Déanann na hoidí soláthar cuí do na snáithe agus na snáith aonaid go léir den curaclum. Tugtar réimse deiseanna do na daltaí obair go heolaíoch ins na rangsheomraí ina bhfacthas ceachtanna eolaíochta. B’fhiú anois forbairt a dhéanamh ar dheiseanna oibre go heolaíoch chun an fhoghlaim a threisiú. Cláraíonn na daltaí a gcuid oibre ina gcóipleabhair agus cuireann siad a líníocht féin san áireamh. Moltar an dea-chleachtas seo.

Léiríonn an fhoireann teagaisc meon an-dhearfach i leith an ábhair seo. Ghlac an scoil páirt  san clár Discovery Science agus tá sé i gceist ag an scoil páirt a ghlacadh  san scéim chun Brat Glas a bhaint amach. Moltar go mór iad as ucht a bheith páirteach ins na tionscnaimh seo.

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá clár leathan a chur i bhfeidhm  sna hamharcealaíona sa scoil agus baineann ard-chaighdeán leis an obair. Baintear úsáid as taithí agus samhlaíocht na ndaltaí agus as saothar ealaíontóirí mar spreagadh sciliúil don obair. Tá raon maith ábhar agus fearas ealaíne sa scoil agus tá fáil ag gach oide orthu. Baintear feidhm thorthúil as na gníomhaíochtaí ealaíne chun tacú le comhtháthú le snáithe agus snáithaonaid eile an curaclaim. Is inmholta mar a chothaítear a féiniúlacht agus cruthaitheacht na ndaltaí le linn na ngníomhaíochtaí foghlama sna snáithaonaid éagsúla.

Léiríonn na daltaí tuiscint bhreá ar scileanna agus coincheapa na h-ealaíona ina gcuid saothair.

 

Ceol

 

Tá féith an Cheoil go láidir ag baill na foirne agus déantar cúram an-mhaith de chur chun cinn an cheoil sa scoil. Tá stór deas amhrán sa theanga ar eolas ag na daltaí agus cantar iad go binn ceolmhar. Bíonn raon gutha cuí ag na hamhráin a roghnaítear. Is inmholta na deiseanna a thugtar do na daltaí amhráin i gcomhpháirt a chanadh. Tugtar deiseanna fónta do na daltaí  sna ranganna naíonán cnaguirlísí a úsáid. Moltar an cúinne ceoil a eagraítear ag leibhéil éagsúla. Moltar struchtúr agus luas na gceachtanna chomh maith le rannpháirtíocht na ndaltaí. Seinntear feadóga stáin go binn sna meán agu sna hardranganna. Is inmholta an tslí ina spreagtar freagairt don cheol i slite éagsúla. Faigheann an scoil tacaíocht ó Oidhreacht Chorca Dhuibhe agus ó Ealaíon na Gaeltachta chun oide seachtrach a fhostú chun oiliúint amhránaíochta ar an sean-nós a chur ar na daltaí.

 

Drámaíocht

 

Úsáidtear meán na drámaíochta go han-éifeachtach chun acmhainn shamhlaíoch na ndaltaí a chur ag obair sna ranganna inar rinneadh meastóireacht ar an ábhar seo. Tugtar deiseanna do na daltaí scéalta a léiriú agus coimhlintí agus mothucháin a iniúchadh i gcomhthéacsanna samhlaíocha. Tá tuiscint bhreá ag na hoidí ar eilimintí na drámaíochta agus cuireann sé seo go mór le torthaí na h-oibre.

 

4.6 Corpoideachas

Baintear úsáid as clós na scoile agus as halla an phobail le h-aghaidh ceachtanna Corpoideachais. Léiríodh caighdeán ard ins na ceachtanna a chonacthas le linn na meastóireachta. Rinneadh forbairt ar scileanna na gcluichí go cumasach agus cuirtear béim ar fhorbairt scileanna i gcoitinne. Moltar luas agus struchtúr na gceachtanna. Léiríonn na daltaí meon dearfach i leith an Chorpoideachais. Caitheann na daltaí agus na hoidí éadaí spóirt le linn an cheachta.

Múintear céimeanna rince go cumasach mar chuid den chlár. Glacann na daltaí páirt i ranganna snámha go seachtainiúil ag amanna éagsúla i rith na scoilbhliana agus glacann an scoil páirt i gcomórtais peile áitiúla.Baineann na daltaí taithneamh agus tairbhe as na gníomhaíochtaí seo.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Is mór is fiú an t-atmaisféar dearfach, measúil atá le sonrú sa scoil mar bhunús d’fhorbairt scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí agus dá dtuiscint ar stíl mhaireachtála shláintiúil. Cuirtear an fhorbairt seo chun cinn go leanúnach ar bhonn neamhfhoirmiúil i ngéithe éagsúla an churaclaim. Cuirtear na ceachtanna i láthair go spreagúil agus cothaítear rannpháirtíocht na ndaltaí go cumasach. Baineann éagsúlacht leis na gníomhaíochtaí foghlama agus sonraítear atmaisféar taitneamhach foghlama le linn na hoibre. Baintear úsáid thairbheach as obair chiorcail chun deiseanna a thabhairt do dhaltaí plé a dhéanamh ar ghnéithe dá saol. 

 

4.8 Measúnú

 

Tá polasaí uile-scoile ar fáil maidir le measúnú na hoibre. Baintear úsáid as réimse uirlisí measúnaithe chun dul chun cinn na ndaltaí a mheas. Cuireann na hoidí trialacha dá gcuid féin ar na daltaí go rialta i ngneithe éagsúla den churaclam agus déantar monatóireacht rialta ar shaothar scríofa na ndaltaí. Baintear úsáid as trialacha caighdeánacha i mBéarla agus sa Mhatamaitic gach bliain agus cláraítear torthaí na dtrialacha seo. Úsáidtear torthaí na dtrialacha seo chun riachtanais foghlama na ndaltaí sa litearthacht agus sa mhatamatic a mheas agus chun socraithe a dhéanamh chun freastal ar na riachtanais sin. Moltar aire bhreise a dhíriú anois maidir le trialacha diagnóiseach a úsáid.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá polasaí curtha le céile ag foireann na scoile maidir le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais ar leith acu. Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil sé ag cloí le Imlitir 02/05 Organisation of Teaching Resources for Pupils who Need Additional Support in Mainstream Primary Schools.

Tá oide tacaíochta foghlama lán-aimsire agus oide acmhainne páirt-aimsire sa scoil. Tá an t-oide tacaíochta foghlama ag obair sa seomra foirne agus tá an t-oide acmhainne ag obair i seomra réamhdhéanta. Roghnaítear na daltaí don tseirbhís tacaíochta foghlama bunaithe ar thorthaí na dtástálacha caighdeánacha agus ar chomhairle na múinteoirí ranga agus na dtuismitheoirí. Mar chuid den tseirbhís tacaíochta agus acmhainne, leagtar spriocanna foghlama amach sna pleananna oibre ar bhonn an dalta aonair agus cláraítear dul chun cinn na foghlama. Tá teach tag na h-oidí ranga ar na pleanann seo.

Tá réimse breá bogábhair in úsáid chun treisiú a dhéanamh ar thuiscint na ndaltaí ar choincheapa trí mheán na nua-theicneolaíochta.

Déantar freastal coinsiasach ar na daltaí a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic acu. Forbraítear scileanna litearthachta na ndaltaí seo ach go háirithe. Is inmholta an chabhair dhearfach agus an t-ardú meanman a thugtar dóibh. Déantar teagmháil rialta leis na tuismitheoirí. Freastalaítear ar riachtanais na ndaltaí trí iad a thógaint amach ón seomra ranga chuig an seomra tacaíochta foghlama nó chuig an seomra acmhainne. Moltar go bpléifear córas tacaíochta ins na ranganna a fhorbairt chun cur le taithí foghlama na ndaltaí.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Faoi láthair níl daltaí ó ghrupaí mionlaigh ag freastal ar an scoil. Tá traidisiún sa scoil o bunaíodh í cabhair phraiticiúil a thabhairt do dhaltaí faoi mhíbhuntáiste ar shlí dhiscréideach agus éascaíonn an caidreamh measúil oscailte idir na tuismitheoirí agus an fhoireann an cleachtas seo.

Cuireann an scoil fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus tá sí mar aidhm aici go mbainfidh gach páiste aoibhneas agus taithneamh as an saol scoile. Cinntítear go mbíonn deiseanna ag gach páiste páirt a ghlacadh in imeachtaí na scoile agus i ngníomhaíochtaí breise churaclain. Toisc gur scoil Ghaeltachta í seo, dirítear aird ar chumas cumarsáide i nGaeilge gach dalta a fhorbairt.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí/buanna a aithníodh le linn nameastóireachta: <0}

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann ar réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

Foilsithe, Nollaig 2009

 

 

 

 

Aguisín

 

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

 

Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Tá an Bórd Bainistíochta sásta glacadh leis and dtuairisc scoile.

 

 

Réimse 2:     Gníómhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur I bhfeidhm

 

·         Tá Cumann Tuismitheoirí bunaithe sa scoil ó thus na Scoilbhliana.

·         Tá an scoil cláraithe agus tosnaithe ar an obair chun an Brat Glas a bhaint amach faoi láthair don dtréimhse athbhreithnithe ar na polasaithe scoile go léir.

·         Tugtar deiseanna scríbhneoireachta comhoibritheacha do dhaltaí í mBéarla agus í nGaeilge.

·         Tá an scoil ag déanamh fiosraithe maidir le Trialacha Dhiagnóiseacha faoi láthair.