An Roinn Oideachais agus Scileanna

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 Gaelscoil Pheig Sayers

Aonad 42, Páirc Gnó Northpoint, Bóthar Mala Corcaigh

Uimhir rolla: 19909M

 

Dáta na cigireachta:  30 Samhain 2009

 

 

 

 

Tuairisc ar mheastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Freagra na scoile ar an tuairisc

 

 

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a dhéanamh ar Ghaelscoil Pheig Sayers. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag na cigirí leis an bpríomhoide gníomhach, leis na hoidí, le bainisteoir na scoile, leis an bpátrún agus le hionadaithe chumann na dtuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh siad ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne siad idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh siad obair na ndaltaí agus rinne siad idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh siad doiciméid pleanála scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail siad le grúpaí éagsúla foirne de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhainisteoir mar gheall ar thorthaí na meastóireachta. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú  ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn, agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Is scoil lán-Ghaelach chomh-oideachasúil í an scoil seo atá faoi phátrúnacht Easpag Chorcaí agus Rois. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1987 i dtuaisceart na cathrach. I gcóiríocht shealadach atá an scoil ó bunaíodh í, tréimhse i gclub de Chumann Lúthchleas Gael, tréimhse eile i seomraí ar cíos ó mheánscoil áitiúil agus faoi láthair i bhfoirgneamh atá lonnaithe i bpáirc gnó ar imeall na cathrach. Soláthraítear oideachas trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí agus do chailíní ó naíonáin go rang a sé. I láthair na huaire tá 98 dalta cláraithe sa scoil.

 

Tá príomhoide na scoile ar saoire riaracháin le tamall agus d’fhág an príomhoide ionaid an scoil ag tús na scoilbhliana seo. Le tamall de bhlianta anuas, bhí gá le hionadaithe a cheapadh do thréimhsí suntasacha ama ach bhí deacrachtaí ag an scoil oidí láncháilithe a fhostú. Ceapadh gach oide den fhoireann reatha le trí bliana anuas. Fágann na hathruithe seo uile rian diúltach ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama sa scoil.

 

Tá comhthéacs sochtheangeolaíochta faoi leith ag an scoil mar gur scoil Lán-Ghaeilge í. Cuireann formhór na ndaltaí tús lena gcuid scolaíochta gan aon Ghaeilge acu. Tá an scoil aitheanta mar scoil i gceantar faoi mhí-bhuntáiste agus de bharr a rannpháirtíochta i gclár DEIS tá seirbhísí agus acmhainní breise curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

 

Tá deacrachtaí suntasacha le sonrú sa scoil maidir le cur i bhfeidhm an churaclaim. Aithnítear go bhfuil dúshláin mhóra roimh bhainistíocht agus roimh fhoireann na scoile chun caighdeán gnóthachtála na ndaltaí a ardú mar aon le riaracháin éifeachtach a dhéanamh ar an scoil.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An Bord Bainistíochta

D’éirigh an bord bainistíochta as oifig trí bliana ó shin. Is beag dul chun cinn atá déanta ag an scoil maidir le polasaithe curaclaim, riaracháin nó polasaithe reachtúla riachtanach a chur ar fáil.  I láthair na huaire tá bainisteoir aonair ag feidhmiú thar ceann phatrún na scoile. Aithnítear an dúthracht agus an díograis a ghabhann le saothar an bhainisteora. Tugann sé lán tacaíocht d’oidí agus do thuismitheoirí ar mhaithe le forbairt na scoile a chur chun cinn. Cuireadh in iúl don bhfoireann cigireachta gur deineadh na cuntais airgid a dheimhniú le déanaí agus go bhfuil an patrún sásta lena riar. Aithnítear iarrachtaí an bhainisteora i leith sárú na ndeacrachtaí atá ag an scoil ach is gá, anois, bord bainistíochta a cheapadh chun tacú leis ina chuid oibre.

 

2.2 Bainistíocht in-scoile

Ceapadh príomhoide gníomhach le déanaí mar aon le hoide eile atá ag feidhmiú mar phríomhoide tánaisteach. Éiríonn leis an bpríomhoide gníomhach atmaisféar fáilteach a chothú sa scoil agus oibríonn sí go coinsiasach chun a cuid dualgais a chomhlíonadh. Tá atmaisféar an chomhoibrithe le sonrú i measc na n-oidí agus léiríonn siad suim i bhfás agus i bhforbairt na scoile.

 

Tá easpa ceannasaíochta sa scoil. Níl córas bainistíochta in-scoile ann. Cé go bhfuil dualgais áirithe leagtha amach don oide le post freagrachta ní mór iad a chur in oiriúint do shainriachtanais na scoile le ceannasaíocht churaclaim curtha san áireamh. B’inmholta córas bainistíochta in-scoile a bhunú. Tá gá le fís aontaithe an-chinnte a leagan síos do chomhthéacs faoi leith na scoile seo agus an ról lárnach atá ag gach oide i gcur i gcrích na físe a rianú.

 

Níl croinicí na scoile á gcoimeád mar ba chóir. Moltar uasdátú a dhéanamh orthu agus iad a chomhlánú de réir treoirlínte na Roinne.  

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

Ós rud go bhfuil an scoil suite i bpáirc ghnó phoiblí tá deacrachtaí áirithe ann maidir le sábháilteacht na ndaltaí a chinntiú. Aithnítear go bhfuil céimeanna tógtha ag an údarás chun dul i ngleic leis an bhfadhb thráchta ach is gá anois a thuilleadh iarrachtaí a dhéanamh i leith imeachtaí uile na scoile. Tá an foirgneamh féin compórdach. Tá moladh tuillte ag an bhfoireann agus ag na tuismitheoirí as an obair chreidiúnach atá á déanamh acu chun caighdeán na cóiríochta a fheabhsú ach níl suíomh na scoile seo oiriúnach mar ionad oideachais. Tuigtear go bhfuil cainteanna ar bun chun láthair níos oiriúnaí a aimsiú don scoil.

 

Tá tús curtha le maisiú na bpasáistí le grianghrafanna agus le saothar na ndaltaí. Ní mór, áfach, béim níos mó a chur ar mhaisiú roinnt de na seomraí ranga, ord agus eagar a chur orthu, saothar na ndaltaí a chur ar taispeáint iontu agus an caighdeán néatachta i gcoitinne a fheabhsú.

 

Cé go bhfuil raon breá acmhainní, ríomhairí agus leabhair leabharlainne curtha ar fáil le déanaí, tá easpa struchtúir ann chun an tairbhe is fearr a bhaint astu. Baintear leas fónta as ábhar coincréite i rith an teagaisc i gcuid de na ranganna ach níor mhiste anois an cleachtas seo a leathnú tríd an scoil. B’inmhianaithe srian a chur leis an líon leabhair saothar atá in úsáid ar mhaithe le forbairt níos mó a dhéanamh ar theagasc agus ar fhoghlaim na ndaltaí.

 

Bailítear suim airgid ó na daltaí gach seachtain le haghaidh imeachtaí éagsúla a eagraítear i rith am scoile. Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar an socrú seo. B’fhiú don bhfoireann féachaint chuige nach gcuireann cúrsaí riracháin isteach ar am teagaisc na ndaltaí. Fostaíodh rúnaí páirtaimseartha le déanaí chun tacaíocht a thabhairt i gcúrsaí riaracháin na scoile.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Tá cumann na dtuismitheoirí bunaithe anois. Tá imeachtaí éagsúla á n-eagrú acu a thacaíonn leis an scoil agus tá creidiúint ag dul dóibh as a gcuid díograise i leith na hoibre seo. Léiríonn baill an chumainn suim i bhforbairt na scoile. Tuigeann siad go bhfuil dúshláin le sárú agus cuireann siad in iúl go bhfuil siad lán toilteanach tacaíocht a thabhairt don bhainisteoir agus don bhfoireann teagaisc.  

 

Tionóltar cruinnithe foirmiúla le tuismitheoirí chun dul chun cinn a bpáistí a phlé leo ach níl sé de nós ag an scoil cuntas a sholáthar i scríbhinn. Moltar tuairisc scríofa a eisiúint go bliantúil. Anuraidh eagraíodh cruinniú do thuismitheoirí gur suim leo a bpáistí a chlárú sa scoil. B’inmholta a thuilleadh machnaimh a chaitheamh ar bhealaí fónta chun cumarsáid rialta a chothú le pobal na scoile.              

 

2.5 Bainistíocht daltaí

Tá na daltaí le moladh as a ndea-bhéasa agus as a gcúirtéis. Léiríonn siad suim san fhoghlaim agus tugann siad faoina gcuid oibre le fonn. Ní mór don bhfoireann cód iompair a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. I gcuid de na rangsheomraí b’fhiú, chomh maith, atmaisféar na foghlama a fheabhsú. Tá sé den tábhacht anois go n-ardófar an tsúil atá ag na hoidí i leith cumas foghlama agus gnóthachtála daltaí uile na scoile.

 

Tá tábhacht ar leith ag baint le cúrsaí Gaeilge sa scoil seo. Moltar don fhoireann forbairt a dhéanamh ar phróisis níos cinnte chun úsáid na teanga a fhorleathnú i dtimpeallacht na scoile. Chuige sin is gá breis straitéisí a cheapadh chun daltaí a ghríosadh an Ghaeilge a labhairt go leanúnach mar theanga chaidrimh na scoile.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

Níl plean scoile ar fáil. Pé cáipéisí atá i gcomhad ar ghnéithe éagsúla den churaclam, is léir nach bhfuil siad pléite ar bhonn na scoile uile agus nach bhfuil an clár teagaisc aontaithe ag an bhfoireann. Níl forbairt chuí déanta ar an bpróiseas pleanála agus cuireann an t-easnamh seo isteach go mór ar chur i bhfeidhm an churaclaim agus ar chaighdeán oideachais na ndaltaí.

 

Moltar don bhainistíocht agus don fhoireann plean, a dhíríonn ar shainriachtanais na scoile, a chur le chéile gan mhoill. Tagraítear, ach go háirithe, don tábhacht a bhaineann le polasaithe riaracháin a thagann leis an reachtaíocht a chur ar fáil. Tá géarghá le polasaithe curaclaim a ullmhú do na hachair éagsúla go mór mhór don litearthacht agus don uimhreas. Moltar béim a chur ar athbhreithniú rialta agus chuige sin is cóir plean straitéiseach a leagan amach a dhíreoidh ar na mór-riachtanais atá aitheanta ag an scoil.

 

Níl polasaí ar fáil maidir le caomhnú daltaí. Níor cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Scileanna, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Scileanna, Meán Fómhair 2001). Níor cuireadh deimhniú ar fáil ach an oireadh gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheoirí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Níl duine idirchaidrimh nó ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

In ainneoin easpa pleanála ar bhonn scoile uile is inmholta an obair choinsiasach a dhéanann roinnt oidí chun scéimeanna a sholáthar don teagasc agus don fhoghlaim. Gabhann laigí suntasacha, áfach, leis an bpleanáil a sholáthraítear do mhórán ranganna. Ní i gcónaí a rianaítear spriocanna foghlama cuí sna scéimeanna. Ní dhéantar soláthar oiriúnach sna pleananna do dhifreálú, d’úsáid éagsúlacht modheolaíochtaí nó d’úsáid áiseanna. Níor mhiste, chomh maith a chinntiú go bhfuil an taifead sna cuntais mhíosúla bunaithe ar a mbíonn déanta i gcaitheamh na míosa.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

Léiríonn morán daltaí cumas maith acadúil agus dearcadh dearfach i leith a gcuid scolaíochta ach ní i gcónaí a dhéantar freastal cuí ar a gcuid riachtanais fhoghlama. Aithnítear an caighdeán teagaisc agus foghlama creidiúnach atá le sonrú i ranganna áirithe. Chun tógaint ar an obair seo ar bhonn na scoile ina hiomláine moltar fócas níos soiléire a dhíriú ar chuspóirí ábhair an churaclaim a chur i bhfeidhm. Is gá, chomh maith, réimse níos leithne de mhodheolaíochtaí a chleachtadh. Moltar aire sa bhreis a dhíriú ar chéimniú na hoibre, ar dheimhniú na gcoincheapa agus ar fhorbairt scileanna. B’fhiú soláthar níos fearr a dhéanamh do dhifríochtaí i gcumais agus i stíleanna foghlama na ndaltaí. Is léir go bhfuil scóip suntasach i gcomhair feabhais i ngnóthachtáil na ndaltaí.

 

4.2 Teanga

 

An Ghaeilge

Tá cumas cumarsáide creidiúnach ag roinnt daltaí i dtaca le Gaeilge mar theanga chaidrimh na scoile. Léiríonn cuid acu tuiscint mhaith ar thopaicí atá á bplé sa rang. Baineann na daltaí taitneamh agus tairbhe as cnuasach deas rann a aithris. Téann sé chun tairbhe d’fhoghlaim na ndaltaí go múintear ionchur teanga cinnte le linn ceachtanna comhrá ag rangleibhéil áirithe agus go dtugtar deiseanna rialta dóibh an teanga atá á foghlaim acu a úsáid. Moltar don fhoireann an cleachtas seo a fhorbairt ar bhonn na scoile uile mar is léir go bhfuil deacrachtaí suntasacha ag a lán daltaí labhairt go leanúnach. Tá gá le forbairt a dhéanamh ar scileanna labhartha na ndaltaí. Is gá, chomh maith, modh an aistriúcháin a sheachaint le linn an teagaisc. B’fhiú na friotail is mó a bheadh de dhíth ar na daltaí ina gcuid súgartha agus ina gcuid foghlama a mhúineadh mar chuid dhílis den chlár Gaeilge. Meastar go bhféadfaí breis béime fós a chur ar an bhfilíocht agus ar an scéalaíocht chun teanga na ndaltaí a threisiú.

 

Leantar clár grádaithe i dteagasc na léitheoireachta. Cé go léann roinnt beag daltaí téacsanna éagsúla go measartha cruinn is léir go bhfuil deacrachtaí sonracha ag cuid mhaith acu an t-ábhar léitheoireachta a thuiscint agus a léamh. Tá clár fóineolaíochta de dhíth ar bhonn scoile uile. Ní mór do na hoidí aird sa bhreis a dhíriú ar theagasc scileanna na léitheoireachta. Cé go bhfuil réimse breá d’ábhar léitheoireachta curtha ar fáil sa scoil, moltar an taithí léitheoireachta a leathnú. Meastar gur gá féachaint chuige gan mhoill go ndéanfar athbhreithniú iomlán ar an gclár léitheoireachta, go háirithe maidir leis an gcleachtas atá sa scoil léitheoireacht an Bhéarla a thosú ag an am céanna le léitheoireacht na Gaeilge.

 

Sonraítear roinnt dea-obair i leith na scríbhneoireachta ag rangleibhéil áirithe. I gcoitinne, tugtar cleachtadh cuí do dhaltaí sa scríbhneoireacht fheidhmiúil ach is léir go bhfuil deacrachtaí suntasacha ag cuid mhaith daltaí bunabairtí a scríobh as Gaeilge. Is mó de chóipeáil ná de chumadóireacht a dhéantar. Is annamh a scríobhann daltaí scéalta pearsanta. Níl greim acu ar bhunscileanna scríbhneoireachta, ar ghnáthphatrúin litrithe nó ar rialacha poncaíochta. Tugtar faoi deara lag-chaighdeán ó thaobh leagan amach an tsaothair scríofa sna cóipleabhair i gcoitinne. Chun dul i ngleic leis na deacrachtaí seo is gá forbairt a dhéanamh ar bhunscileannana na scríbhneoireachta, taithí a thabhairt do na daltaí ar réimse níos leithne de chineálacha difriúla téacsanna a scríobh agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar a gcuid saothair. Ar mhaithe le forbairt thairbheach a dhéanamh ar chumas litearthacht na ndaltaí is gá clár cuimsitheach a chumadh agus a chur i bhfeidhm go sistéamach.  

 

English

In English, some pupils display an ability to express their views orally in an age appropriate manner. Commendably, some teachers read aloud well-chosen stories which act as a valuable stimulus for dramatic activity. In some classrooms pupils recite poetry with obvious enjoyment. It is advised that greater emphasis should now be placed on learning poetry in all classes and a rich and varied repertoire of poems be taught.

 

Some consideration is paid to the development of pupils’ oral language skills during reading and writing activities. However, greater allocation of time and attention to the discrete oral language lesson is required. In many instances both English and Irish are used interchangeably during the teaching of English. In order to encourage expanded use of language and further develop pupils’ thinking skills, it is recommended that this practice be discontinued and that teachers consistently signal the beginning and end of the English period.

 

The development of pupils’ phonemic and phonological awareness is given due attention in some classes. In other classes, however, insufficient consideration is given to the acquisition of these skills in a developmental manner. Some pupils read with a degree of fluency while other pupils experience significant difficulties. A whole-school approach to the development of reading skills during structured reading lessons is necessary. The school has recently secured a variety of reading material and some laudable strategies to augment the reading programme have been adopted in certain classes.

 

Pupils are provided with some creditable writing activities but in many instances the range of work undertaken is limited and insufficiently monitored. Greater attention should be given to the cultivation of process writing and to regular opportunities for pupils to write creatively in a wide variety of genres. Significant difficulties in spelling and grammar were noted in the senior classes. A whole-school grammar, spelling and punctuation programme should be implemented to ensure improvement in the mechanical aspects of creating texts. There is a focus in some classes on the teaching of appropriate letter formation but some inconsistency was noted in the standard of handwriting across all class levels. Greater emphasis should be placed on the teaching and modelling of penmanship skills and the regular application of these skills to pupils’ written work. As a priority the development of a strategic whole-school approach to raising literacy attainment in this school is required.

 

4.3 Matamaitic

Tríd is tríd cuirtear an Mhatamaitic i láthair na ndaltaí ar bhonn taitneamhach. Glacann siad páirt ghníomhach sna ceachtanna. Baineann roinnt oidí leas fónta as ábhar nithiúil chun na coincheapa a shoiléiriú agus is fiú go mór an fheidhm a bhaintear as cluichí matamaitice ag rangleibhéil ar leith. Sna ranganna seo leagtar béim inmholta ar chleachtadh obair ó bhéal agus cuirtear ceisteanna dúshlánacha ar dhaltaí a spreagann iad chun machnaimh. B’fhiú na cleachtais seo a fhorleathnú tríd an scoil.

 

Sonraítear, áfach, nach bhfuil caighdeán inghlactha ag daltaí na scoile mar a bhaineann sé le gnóthachtáil sna scileanna matamaitice. Téann sé dian ar a lán daltaí bunchoincheapa a thuiscint agus fadhbanna bunúsacha a réiteach. Is gá breis béime a leagan ar theagasc téarmaíocht na matamaitice agus ar dhíospóireacht faoi threoir. Rachadh sé go mór chun tairbhe d’fhoghlaim na ndaltaí dá ndéanfaí a thuilleadh monatóireachta ar a gcuid saothar i roinnt ranganna agus é den riachtanas gurb iad na hoidí amháin a dhéanfadh an mhonatóireacht seo. Tá cur chuige feidhmiúil scoile uile de dhíth go práinneach chun na caighdeáin sna gnéithe éagsúla den chlár matamaitice a ardú.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

Baintear úsáid fhónta as an scéalaíocht chun tuiscint na ndaltaí ar an Stair a chothú agus ag rangleibhéil ar leith cuirtear ábhar léirithe tarraingteach ar taispeáint chun an fhoghlaim a threisiú.  Is léir, áfach, go bhfuil scóip suntasach i gcomhair feabhais i bhforbairt scileanna na ndaltaí mar staraithe. Is gá breis taithí a thabhairt dóibh a gcuid foghlama a chlárú sna cóipleabhair. Moltar clár leathan cothrom a mhúineadh agus foghlaim na ndaltaí a dhaingniú go diongbháilte le linn na gceachtanna.

 

Tíreolaíocht

Déantar an Tíreolaíocht a chomhtháthú go fónta le ranna foghlama eile. Ag rangleibhéil ar leith moltar an obair atá ar bun chun tuiscint na ndaltaí ar léarscáileanna a fhorbairt. I ranganna eile, áfach, léiríonn na daltaí tuiscint agus eolas teoranta ar an ábhar tíreolaíochta atá múinte agus téann sé dian orthu a gcuid oibre a phlé go heolach. Ar mhaithe le caighdeán foghlama na ndaltaí a fheabhsú, b’fhiú aird a dhíriú ar fhorbairt a gcuid scileanna mar thíreolaithe agus deimhin a dhéanamh de go múintear agus go ndaingnítear na coincheapa tíreolaíochta le linn an teagaisc.

 

Eolaíocht

Cuirtear raon d’ábhair san Eolaíocht i láthair na ndaltaí go creidiúnach i ranganna áirithe. Glacann na daltaí sna ranganna seo páirt fhonnmhar sna gníomhaíochtaí foghlama a eagraítear dóibh. Baintear leas fónta as áiseanna cuí chun coincheapa tábhachtacha a chur faoin a mbráid agus chun a bhfiosracht a chothú go cuí. Is léir, áfach, go bhfuil gá le níos mó béime a leagan ar theagasc na teanga agus ar fhorbairt scileanna eolaíochta na ndaltaí. Is léir, chomh maith, gur gá an clár oibre sna meán agus sna hardranganna a leathnú. Ní mór a thuilleadh béime a leagan ar chlárú na hoibre chun deis a thabhairt do na daltaí an fhoghlaim a thaifead agus a dhaingniú.

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá roinnt samplaí deasa de shaothar na ndaltaí ar taispeáint i dtimpeallacht na scoile. Is inmholta mar a cheanglaítear an t-ábhar seo le hachair eile an churaclaim agus mar a mhúintear teanga na healaíne le linn na gceachtanna i ranganna áirithe. Tugtar deiseanna do dhaltaí péint agus líníocht a chleachtadh ach is gá anois taithí níos leithne a thabhairt dóibh ar gach snáith den churaclam. Níor mhiste, chomh maith, féiniúlacht agus cruthaitheacht na ndaltaí a spreagadh agus béim sa bhreis a leagan ar na hamharcghnéithe le linn na ngníomhaíochtaí ealaíne.

 

Ceol

Canann na daltaí stór deas amhrán agus is mór is fiú an deis a tugadh dóibh le déanaí canadh go poiblí. Is inmholta mar a mhúintear an fhéadóg i ranganna áirithe agus moltar an dul chun cinn atá le sonrú i bhforbairt na hoibre seo. Tá soláthar breá cnag uirlisí ag an scoil agus baintear leas  astu le linn an teagaisc. B’fhiú, anois, díriú ar churaclam leathan cothrom a chur i bhfeidhm agus ról lárnach na n-oidí ranga i múineadh an cheoil a fhorbairt.

 

Drámaíocht

I dteagasc na drámaíochta déantar comhtháthú oiriúnach le hachair eile den churaclam agus baintear úsáid áirithe as straitéisí éagsúla chun samhlaíocht agus cruthaitheacht na ndaltaí a chothú i ranganna áirithe.

 

Tá sé beartaithe ag na hoidí ceolchoirm na Nollag a chur ar siúl i mbliana. Cabhróidh an seó seo le gnéithe éagsúla den chlár drámaíochta a chur chun cinn. Chomh maith leis an drámaíocht léirithe, is gá béim a leagan ar an drámaíocht mar phróiseas cruthaitheach a thugann deis do dhaltaí lánacmhainn na drámaíochta mar eispéireas foghlama a thaiscéaladh. Le hoiliúint amach anseo ar chur chuige na drámaíochta, bheadh sé tráthúil díriú ar shaor-chumadóireacht ar bhonn struchtúrtha.

 

4.6 Corpoideachas

Stiúrtar na ceachtanna go hordúil agus baineann na daltaí taitneamh astu. Úsáidtear fearas corpoideachais go fónta le linn an teagaisc ach ní mór a chinntiú go mbaineann struchtúr cuí leis na ceachtanna. Meastar, áfach, nár mhiste a thuilleadh béime a leagan ar mhúineadh scileanna   agus fócas cinnte a bheith leis na gníomhaíochtaí éagsúla a eagraítear. Níor mhiste an clár teagaisc a chur i bhfeidhm laistigh den íosmhéid ama a mholtar sa churaclam.

 

Bíonn tacaíocht ar fáil ag an bhfoireann ó oiliúnóirí seachtracha i dteagasc damhsa, cluichí agus snámha. Tá sé beartaithe ag na hoidí a thuilleadh oiliúnóirí a fhostú. Ní mór leas a bhaint as na seirbhísí seo mar mheán chun oiliúint ionghairme a chur ar fáil d’oidí.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Tá creidiúint ag dul don bhfoireann as na hathruithe inmholta atá déanta acu chun atmaisféar dearfach a chruthú sa scoil anois. Is tairbheach na deiseanna a thugtar do na naíonáin páirt a ghlacadh i súgradh struchtúrtha ar bhonn rialta. Baintear úsáid fhónta as straitéisí éagsúla i gcuid de na rangsheomraí chun scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí a fhorbairt go tomhaiste. B’fhiú don bhfoireann na straitéisí seo a fhorbairt ar bhonn na scoile ina hiomláine. B’fhiú, chomh maith, comhordú a dhéanamh ar gnéithe éagsúla den chlár oibre chun a dheimhniú go gcuirtear an curaclam i bhfeidhm ar bhonn cothrom leanúnach.

 

4.8 Measúnú  

I gcuid de na seomraí ranga déanann na hoidí monatóireacht chúramach ar shaothar na ndaltaí agus cuireann siad a dtrialacha féin orthu. Is mór is fiú iad na fillteáin le samplaí d’obair dhaltaí a choinnítear ag rangleibhéil ar leith. Cé go riartar scrúdaithe caighdeánacha agus go gcláraítear na torthaí níl dóthain machnaimh á chaitheamh ar thorthaí an mheasúnaithe chun díriú ar riachtanais fhoghlama na ndaltaí uile. Meastar nach i gcónaí a bhíonn torthaí na scrúdaithe caighdeánaithe ag teacht le leibhéil cumais na ndaltaí sa léitheoireacht. Ar mhaithe le héifeacht na scrúdaithe seo a chinntiú, is gá taifead cruinn leanúnach a choimeád ar ghnóthachtáil gach dalta. Moltar don bhfoireann córas measúnaithe a fhorbairt ar bhonn scoile uile de réir treoirlínte an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá polasaí i dtaobh riachtanais speisialta oideachais curtha le chéile ach níl an polasaí seo curtha faoi bhráid na foirne. Ní roghnaítear daltaí le haghaidh tacaíocht speisialta ar bhonn sainiúil ag teacht le treoirlínte na Roinne. Is gá ciorclán 02/05 a chur i bhfeidhm ina iomláine.

 

Tugtar múinteoireacht bhreise do dhaltaí ó Rang 1 go Rang 6. Tá ceathrar dalta ag freastal ar an gclár luath-idirghabháil, Reading Recovery. Cloítear go buntáisteach le cur chuige na scéime ach ní mór a chinntiú go roghnaítear na daltaí don tacaíocht seo de réir critéir an chláir. Moltar, chomh maith, machnamh a dhéanamh ar chomhtheagasc in-ranga a úsáid ionas nach mbeidh daltaí i gcónaí ag fágáil an tseomra ranga chun cabhair bhreise a fháil. Is gá, freisin, clár luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm chun freastal a dhéanamh ar riachtanais daltaí nach bhfuil dul chun cinn sásúil á dhéanamh acu sna híseal ranganna. Tá moladh ar leith tuillte ag an gcúntóir um riachtanais speisialta a thugann faoina cuid oibre le tuiscint agus le díograis.

 

Cé go n-ullmhaítear cláir fhoghlama do dhaltaí aonra níor mhiste athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige i dtreo is go mbeidh na hoidí agus na tuismitheoirí páirteach i ndearadh na gclár agus cóip curtha ar fáil dóibh. Níor mhiste na spriocanna teagaisc atá rianaithe sna cláir fhoghlama a shoiléiriú níos mó fós agus iad a chur in oiriúint níos fearr do riachtanais fhoghlama na ndaltaí. Níl taifead oiriúnach ar fáil ar ghnóthachtáil daltaí aonra. Tá sé den riachtanas anois go gcláraítear go cruinn an dul chun cinn a dhéanann na daltaí de réir a gcuid spriocanna foghlama aitheanta.

 

Caitear go lách leis na daltaí le linn an teagaisc. Cuirtear clár léitheoireachta le béim ar fhorbairt feasachta fóinéime agus fóneolaíochta i bhfeidhm go tuisceanach. Úsáidtear áiseanna cuí chun an t-ábhar a mhíniú ach is gá don oide béim a leagan ar threisiú na foghlama. B’fhiú féachaint chuige go gcuirtear breis ama ar fáil do thacaíocht foghlama sa Mhatamaitic, go háirithe do dhaltaí a bhfuil fíordheacrachtaí acu san ábhar seo. Ag teacht leis na moltaí sna Treoirlínte le haghaidhTacaíocht Foghlama b’inmholta athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le tacaíocht bhreise a sholáthar do dhaltaí le riachtanais fhoghlama speisialta.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Cuireann an scoil fáilte roimh dhaltaí ó gach aicme. Bíonn tacaíocht bhreise ar fáil dóibh siúd a fhaigheann deontas ón Roinn Sláinte agus Leanaí agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cé go bhfuil an tSeirbhís Chaidrimh Bhaile ar fáil sa scoil ar bhonn páirt aimsire ó Mhí Aibreáin 2007, níor cuireadh plean scoile le chéile maidir le cur i bhfeidhm na scéime agus is beag forbairt a rinneadh go dtí i mbliana. Tionóltar cruinnithe le tuismitheoirí agus fáiltítear rompu chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta agus i gcluichí matamaitice. Is cleachtas tairbheach é seo d’oideachas na ndaltaí. Tá roinnt cuairteanna baile eagruithe chomh maith. Moltar don bhfoireann plean ghnímh a dhearadh do chur i bhfeidhm na scéime chun an tairbhe is mó a bhaint as na seirbhísí éagsúla atá ar fáil ag an scoil.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht:

 

 

 

 

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann, leis an mbainisteoir agus leis an bpatrún mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

Foilsithe, Meitheamh  2010

 

 

 

 

Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

Réimse 1:      Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

 

Mar bhainisteoir na scoile seo glacaim leis an gcáipéis seop mar thuairisc mhacánta, fhírinneach, chríochnúil. Ag an am céanna ní mór dom béim a chur ar chomhthéacs an mhórfhiosraithe. Mar a dúirt an té a dúirt é, san domhan mór agus i ndomhan na litríochta i gcoitinne is é an comhthéacs an príomhrud. Sa chás seo bhí an comhthéacs ina chíorthuathail agus an príomhoide feidhmneach nuacheaptha le coicís. Le fírinne is mór an feabhas atá tar éis teacht ar chúrsaí ó shin i leith. Tá sprid nuabhreithe le braith, sprid comhoibre, díograis chun na hoibre agus structúir bhunúsach á gcur i réim. Molaim sprid agus dáiríreacht na foirne.

 

 

Réimse 2:     Gníómhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

 

Ó aimsir an cigireachta seo tá inseirbhís curtha I bhfeidhm - dhá cheann. Tá dhá pholasaí mar atá slándáil leanaí agus cód smachta nua geall le bheith críochnaithe. Tá structúir nua ábhar churaclaim ó rang go rang á n-eagrú agus tá cruthaitheacht na n-oidí le feiscint i ngníomhaíochtaí scoile mar atá ceolchoirm Nollag, comórtasaí agus cluichí.