An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Scoil Fhionnbarra

Béal Átha’n Ghaorthaidh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

Uimhir rolla: 19637F

 

Dáta na cigireachta: 06 Meitheamh 2009

 

 

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

 

 

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Cuireadh an tuairisc seo ar fáil tar éis meastóireacht scoile uile a dhéanamh ar Scoil Náisiúnta Fhionnbarra i meitheamh na bliana 2009. Léirítear anso torthaí na meastóireachta a deineadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déantar moltaí maidir lena thuilleadh forbartha ab fhéidir a dhéanamh ar an obair sin. Tionóladh cruinnithe réamh-mheastóireachta leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile, agus le cumann na dtuismitheoirí le linn na meastóireachta agus tugadh an obair ar fad chun críche laistigh de roinnt laethanta. Le linn an ama seo thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga chun caighdeán an teagaisc agus na foghlama a mheas. Le linn an ama seo dheineadar idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí agus scrúdaíodar obair na ndaltaí. Dheineadar athbhreithniú ar na doiciméid um phleanáil scoile agus ar ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Bhuaileadar le grúpaí éagsúla den bhfoireann de réir mar ba chuí. Ag deireadh na meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta maidir le hobair na scoile trí chéile. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn; ní bhfuarthas freagra ón mbord.

.

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Is scoil chomhoideachais í Scoil Fhionnbarra atá suite i bparóiste stairiúil Uíbh Laoire i gCorcaigh Láir. Is scoil Ghaeltachta í atá faoi phatrúnacht Easpag Chorcaí agus Rois a tógadh sa bhliain 1982.  Tá cúigear oide ranga, oide tacaíocht foghlama, oide acmhainne maraon le cúntóir um riachtanais speisialta ar an bhfoireann. Anuas air sin tagann cúntóir teanga mar thaca don Ghaeilge chun na scoile.   Tá seomra sealadach amháin sa scoil faoi láthair maraon le seomra ilfhóinteach nua-aimseartha.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An Bord Bainistíochta

 

Ní raibh comhdhéanamh an bhoird bhainistíochta go hiomlán de réir rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta le linn an fhiosruithe ach deimhiníodh go raibh an scéal ceartaithe go luath ina dhiaidh sin. Cuireadh comhairle shonrach ar fáil ina leith seo ag an Iar-chomhdháil.

 

Tionóltar cruinnithe boird ar laghad uair in aghaidh an téarma agus is léir go bhfuil tuiscint inmholta ag na baill ar éiteas na scoile, go háirithe ina ról mar scoil Ghaeltachta. Tacaíonn an bord go cóir leis an bpríomhoide nua-cheaptha agus leis na h-oidí chun a gcuid dualgas a chur i gcrích. Moltar go mór an chumarsáid atá á fhorbairt le pobal na scoile. Is inmholta go speisialta na hiarrachtaí a deineadh le fíor-dhéanaí chun Coiste na dTuistí a bhunú agus is léir gur chun tairbhe na scoile trí chéile an chéim thabhachtach seo.

 

Tá moladh tuillte ag an mbord as an liosta de thosaíochtaí atá roghnaithe acu dá dtréimhse oifige. Sa chomhthéacs seo tá béim ar leith á chur acu ar chóiríocht bhuan sa bhreis, ar pholasaithe eagrúcháin agus ar chúrsaí airgid.

 

Pléadh dualgais an bhoird faoin Acht oideachais 1998 maidir le soláthar polasaithe scoile do réimsí éagsúla an oideachais sa scoil. Bhí an soláthar seo easnamhach go dtí seo ach tá an-mholadh ag dul don bpríomhoide nua-cheaptha as an obair shuntasach atá curtha i gcrích aici ina thaobh seo i gcomhar le foireann na scoile agus leis an mbord. Tuigtear go mbeidh an bord mar chuid lárnach den phróiseas pleanála feasta.

 

Fostaíonn an bord rúnaí cumasach go páirt-aimseartha maraon le le glantóir ar feadh dhá uair a’ chloig sa ló. Anuas air sin tá fáil ag an scoil ar fheighlí a thagann nuair is gá. Moltar go mór saothar na ndaoine seo.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Tá príomhoide, príomhoide tánaisteach agus beirt oide um dhualgais speisialta sa scoil. Stiúrann an príomhoide imeachtaí na scoile go cumasach. Ba léir le linn na meastóireachta seo go bhfaigheann an príomhoide an-tacaíocht chun oabir na scoile a riaradh mar ba cheart. Tá dualgais aontaithe le baill den bhfoireann bhainistíochta in-scoile maidir le cúrsaí riaracháin agus curaclaim. Moltar an dea-chleachtas seo agus táthar ag súil go ndéanfar athbhreithniú uirthi de réir mar a oireann do thoscaí na scoile san am atá le teacht. Buaileann an fhoireann bhainistíochta in-scoile le chéile go rialta agus tá spriocanna soiléire aontaithe anois.

 

Cuireann an fhoireann bhainistíochta in-scoile béim bhreá ar thabhacht na cumarsáide in obair na scoile trí chéile anois.

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

 

Tá ardchaighdeán cóiríochta i gceist maidir leis an scoil seo. Moltar go mór an dua a chaitear le néatacht agus maise an fhoirgnimh agus le timpeallacht na scoile chomh maith céanna.

 

Tá raon breá d’áiseanna teagaisc curtha ar fáil ag an mbord bainistíochta i ngach seomra ranga maraon le soláthar an-oiriúnach de chairteacha, léaráidí agus d’áiseanna tacaíochta a chuireann na hoidí féin ar fáil. Moltar go mór an fhorbairt atá déanta maidir leis an nua-theicneolaíocht le déanaí. Pléadh a thabhacht seo agus cuireadh comhairle ar fáil maidir lena húsáid i suíomh Gaeltachta. Moltar bainistíocht na n-acmhainní sa scoil go mór

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

 

Tá sé mar mhóraidhm ag an mbord bainistíochta, ag an bpríomhoide agus ag an bhfoireann trí chéile feidhmiú ar bhonn oscailte comhoibritheach leis na páirtithe cuí. Is mór is fiú an dea-ghaol a bhí le sonrú sa scoil le linn an fhiosruithe agus is inmholta an fháilte a fheartar roimh thuismitheoirí agus roimh phobal na scoile i gcoitinne.

 

Ag an gcruinniú réamh-mheastóireachta, bhuail na cigirí le Coiste na dTuistí atá díreach bunaithe. Chuir baill den choiste in iúl go raibh ró-bhéim san am atá caite ar churaclam cúng ach chuireadar in iúl chomh maith go rabhadar sásta leis an gcuraclam a bhí á chur i bhfeidhm anois sa scoil. Léiríodar lán-tacaíocht don bpríomh-oide agus don scoil. Moltar an tsuim a léiríonn Coiste na dTuistí in obair na scoile. Cuireadh comhairle ar fáil dóibh faoi nascadh le Coiste Náisiúnta na dTuistí.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

 

Léiríonn na daltaí méid a measa go soiléir dá chéile agus do chuairteoirí a thagann chun na scoile agus is léir go bhfuil spioraid an-dearfach le sonrú ina measc. Cuireann an fhoireann oiliúint an-bhreá orthu ó thaobh béasa, iompair agus foghlama de.  

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

 

Tá obair thabhachtach déanta faoi threoir an phríomhoide maidir le forbairt an phlean scoile ó mhí Feabhra 2009 i leith. Le linn na tréimhse sin tá polasaithe nua curtha ar fáil agus tá athbhreithniú déanta ar chuid eile le cabhair ó na Seirbhísí Tacaíochta. I measc na ngnéithe a bhfuil forbairt déanta orthu le déanaí nó a bhfuil athbhreithniú déanta orthu tá: an dá theanga, Mata, Eolaíocht, Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte, Cód Smachta, Cúntais agus Measúnú. I measc na n-achar atá aitheanta in ord tosaíochta tá: Stair, Tír Eolas agus na hAmharcealaíona. Cuireadh comhairle ar fáil faoi chlár ama a ullmhú don tréimhse athbhreithnithe i gcás na bpolasaithe éagsúla.

 

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáíl freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine idirchaidrimh ainmnithe agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

 

Chonacthas samplaí de phleanáil oidí, don bhfadtréimhse agus don ghearrthréimhse, a bhí ar ardchaighdeán le linn an fhiosruithe. Moltar go speisialta an bhéim a leagtar go minic ar leithead agus ar chothromaíocht san obair seo maraon leis an gcúram breá a dhéantar in áiteanna de chuspóirí teagaisc an-oiriúnacha. Cuireadh comhairle shonrach ar fáil, áfach, maidir le soiléiriú cuí a dhéanamh ag leibhéil ar leith i gcás struchtúr na gceachtanna agus cruinneas teanga. Meastar go mb’fhiú templéad scoile don ullmhúchán gearrthréimhseach a sholáthar anois. Ullmhaítear cláracha foghlama do na daltaí atá ag freastal ar na h-oidí tacaíochta agus acmhainne atá go mór in oiriúint do riachtanais na ndaltaí sin.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Teanga

 

An Ghaeilge

 

Moltar an cúram a dhéantar de theagasc na Gaeilge sa scoil i gcoitinne. Éiríonn leis na hoidí atmaisféar an-dearfach a chothú ina leith agus úsáidtear í mar theanga chaidrimh go rialta. Cuirtear na ceachtanna i láthair le samhlaíocht go minic agus baintear feidhm as seifteanna torthúla d’fhonn na daltaí a mhealladh chun rannpháirtíochta ag leibhéil éagsúla. Moltar go speisialta an aire a dhírítear ar shaibhriú na teanga go háirithe tríd an úsáid a bhaintear as Séideán Sí. Cuireadh comhairle ar fáil faoi úsáid an chúrsa seo agus moltar feasta gan ach an cúrsa sin a úsáid. Déantar cúram rialta den bhfilíocht agus aithrisíonn na daltaí í go so-thuigthe. Déantar forbairt chórasach ar chumas léitheoireachta na ndaltaí sa scoil. Moltar go speisialta an t-ullmhúchán a dhéantar don litearthacht maraon leis an úsáid a bhaintear as saghasanna éagsúla téacs ag leibhéil ar leith. Dá réir sin léann alán de na daltaí go cumasach. Moltar feasta na dea-chleachtais seo a chur i bhfeidhm ar bhonn scoile uile.  Dírítear ar theagasc na scríbhneoireachta go torthúil ón mbonn aníos de réir a bhfuil molta sa churaclam. Múintear na bun-scileanna go cumasach agus de réir mar a théann na daltaí ar aghaidh éiríonn leo raon breá dá gcuid tuairimí a chur i scríbhinn go sciliúil.

 

English

 

English is taught competently in the school generally and high standards are frequently achieved. Due emphasis is placed on oral language development at many levels and several pupils express their views competently and confidently. The focus on language enrichment exercises at various class levels ensures that the pupils’ quality of utterance is frequently enhanced. Poetry is taught on a regular basis and the pupils clearly enjoy their experiences in this regard. A print-rich environment is carefully planned at all class-levels using a judicious blend of teacher-prepared and commercially produced materials. Pupil work is also used to good effect in this regard. Accordingly, the key basic skills of reading are taught very purposefully and as the pupils progress through the school they read a pleasant variety of text fluently. Reading for pleasure is an attractive feature of the schhol’s overall approach to the promotion of literacy. Differentiation strategies are also used very effectively. Pupils take part in a range of very purposeful writing activities at a variety of class levels. The quality of some written work in a variety of genres is impressive and is attractively displayed in the classrooms. The results of standardised testing in English suggest that many pupils are making significant progress.

 

4.3 Matamaitic

 

Múintear an Mhatamaitic go héifeachtach ag leibhéil ranga éagsúla. Is mór is fiú, mar shampla, an méid fearais nua atá ar fáil sa scoil anois rud a chabhraíon go mór chun an obair a cheangal le saol na ndaltaí féin. Is inmholta chomh maith an cúram a dhéantar den obair bhéil agus de theanga na Matamaitice i bhformhór na ranganna. Anuas air sin, chonacthas samplaí breátha de theagasc ina leagtar béim go torthúil ar ard-leibhéal i scileanna an mhachnaimh agus i réiteach na bhfadhbanna. I gcás réiteach na bhfadhbanna, is fiú go mór mar a oiltear na daltaí in áiteanna chun a gcuid fadhbanna féin a chumadh    Moltar anois na dea-chleachtais seo a fhorbairt a thuilleadh ar bhonn na scoile ina hiomláine agus i gcomhthéacs an phlean scoile.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

 

Caitear go han-tuisceanach go minic le snáitheanna agus le snáithaonaid na Staire sa scoil i gcoitinne. Cuirtear oiliúint an-tairbheach ar fáil faoi roinnt mhaith de na gnéithe áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus pléann alán de na daltaí a bhfuil i gceist go fonnmhar. Moltar an úsáid a bhaintear as an scéalaíocht, as grúpaobair, obair ranga agus as obair thionsnaimh chun suim na ndaltaí a spreagadh. Moltar chomh maith an freastal a dhéantar ar an ngarthimpeallacht stairiúil uaireanta. Cuireadh comhairle ar fáil faoi mar ab fhéidir an ghné seo a fhorbairt níos mó feasta.

 

Tíreolaíocht

 

Bunaítear na ceachtanna tíreolaíochta go sciliúil ar na snáitheanna agus na snáithaonaid mar atá léirithe sa churaclam. Anuas air sin, úsáidtear léarscáileanna, grianghrafanna agus spreagthaigh chuí eile le linn na gceachtanna. Moltar struchtúr na hoibre i gcoitinne agus comhghaoltar an t-ábhar go minic le hachair eile den churaclam. Glacann mórán de na daltaí páirt fhonnmhar san himeachtaí agus cláraíonn siad a saothar le slacht de ghnáth. Pléadh an tabhacht a bhaineann le leis an ngarthimpeallacht le linn an fhiosruithe agus tuigtear go leagfar béim bhreise ar an ngné thabhachtach seo go luath.

 

Eolaíocht

 

Dírítear go han-tuisceanach ar chlár cuimsitheach san Eolaíocht. Chonacthas samplaí fónta de theagasc an-torthúil le linn an fhiosruithe inar treoraíodh na daltaí chun a bheith ag obair go heolaíoch agus chun a gcuid oibre a chlárú go cruinn. Moltar go speisialta an cúram a dhéantar den bhfásra maraon leis an líon spreagthach d’ardchaighdeán a chuireann oidí éagsúla ar fáil

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Cuirtear clár leathan i bhfeidhm sna hamharcealaíona sa scoil agus baineann ard-chaighdeán leis an obair go coitianta. Moltar an úsáid a bhaintear as samhlaíocht na ndaltaí agus as obair na n-ealaíontóirí móra in áiteanna mar spreagadh le linn na gceachtanna. Tá raon breá d’ábhair ealaíne sa scoil agus tá fáil orthu de réir mar a oireann. Is spreagadh nach beag í an obair atá déanta ag ealaíontóir áitiúil chun timpeallacht na scoile a mhaisiú. Comhghaoltar na gníomhaíochtaí ealaíne go sciliúil le snáitheanna agus snáithaonaid eile den churaclam.

 

Léiríonn na daltaí a dtuiscint han-taitneamhach ar scileanna agus ar coincheapa na n-ealaíon ina gcuid oibre féin.

 

Ceol

 

Tá bua an Cheoil go láidir ag baill den bhfoireann agus cuirtear clár breá chun cinn sa scoil ag leibhéil ar leith. Is fiú go mór an aire a dhírítear ar an obair rithime, ar an éisteacht, ar chothú an bhinnis agus ar phlé an ábhair i ranganna áirithe. Moltar chomh maith an freastal a dhéantar ar an gceol uirlise in áiteanna.  Canann na daltaí stór deas amhrán sa dá theanga. Pléadh mar ab fhéidir binneas sa bhreis a chothú san am atá le teacht.

 

 Faigheann an scoil tacaíocht faoi scéim “Aisling Gheal” chun amhránaíocht ar an sean-nós a chur chun cinn de réir an traidisiúin áitiúil.

 

Drámaíocht

 

Úsáidtear an drámaíocht go han-éifeachtach chun samhlaíocht na ndaltaí a spreagadh sna ranganna inar deineadh meastóireacht ar an ábhar seo. Moltar an cur chuige atá in úsáid chun an fhéin-mhuinín agus an cumas teanga a fhorbairt. Léiríonn na hoidí cuí tuiscint inmholta ar ghnéithe éagsúla den drámaíocht rud a chuireann go mór le héifeacht na h-oibre.

 

4.6 Corpoideachas

 

Baintear úsáid as clós na scoile, an seomra ilfhóinteach, áiseanna Choláiste na Mumhan agus Chumann Peile Bhéal Átha’n Ghaorthaidh chun an Corpoideachas a chur chun cinn sa scoil. Léiríodh caighdeán ard sna ceachtanna a chonathas le linn na meastóireachta. Deintear forbairt chóir ar scileanna na gcluichí agus dá réir sin léiríonn na daltaí meon dearfach i leith an ábhair.

Cuireadh comhairle ar fáil faoi fhorbairt an chláir go háirithe maidir leis an ghleacaíocht oideasach. Meastar gur gá treallamh breise a sholáthar chuige seo anois.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

 

Chonacthas obair d’ardchaighdeán ar siúl sna ranganna a scrúdaíodh maidir leis an Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte. Is mór is fiú an t-atmaisféar dearfach a chothaítear chun scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí a fhorbairt. Cuirtear an obair seo i gcrích go neamhfhoirmiúil maidir le hachair éagsúla an churaclaim. Cuirtear na ceachtanna foirmiúla i láthair go spreagúil agus cothaítear rannpháirtíocht na ndaltaí go taitneamhach. Moltar go speisialta na deiseanna a thugtar do na daltaí chun topaicí oiriúnacha faoina saol féin a phlé.

 

4.8 Measúnú

Cuirtear béim le moladh ar an measúnú sa phróiseas teagaisc agus foghlama i Scoil Fhionnbarra. Déantar an-iarracht chun na deacrachtaí is coitianta a aithint agus chun éifeacht na hoibre a mheas. Déantar monatóireacht chúramach ar obair na ndaltaí sna gnáth-ranganna agus úsáidtear réimse leathan de stráitéisí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla chun éifeacht an teagaisc a mheas. Úsáidtear an “Middle Infants Screening Test” le naíonáin shinsearacha agus trialacha caighdeánacha ar nós “Sigma T”ó rang a haon go rang a sé. Úsáidtear trialacha diagnóiseacha de réir mar is cuí mar threoir don dteagasc agsu don bhfoghlaim. Moltar an anailís a dhéantar ar na torthaí a chuirtear ar fáil do thuismitheoirí. Cláraítear dul chun cinn na ndaltaí go críochnúil ag deireadh gach bliana.

 

Moltar go mór an comhoibriú a tharlaíonn idir na hoidí maraon leis na hiarrachtaí a dhéantar chun an obair a dhifreálú agus chun spriocanna foghlama cuí a ullmhú do gach dalta. Dá réir sin bíonn na daltaí fonnmhar chun foghlama formhór an ama.

 

Moltar anois na dea-chleachtais seo a fhorbairt a thuilleadh trí thús a chur le próifílí curaclaim faoi dhul chun cinn daltaí aonair agus an plean measúnaithe uile scoile a fhorbairt ar bhonn leanúnach.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

 

Tá beirt oide tacaíochta do dhaltaí le deacrachtaí foghlama, maraon le Cúntóir um Riachtanais Speisialta, sa scoil. Leanann siad clár teagaisc a oireann go mór do thoscaí na scoile. Leantar an cur chuige céimnithe mar atá leagtha amach i gciorcalán 02/05 de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Anuas ar?? sin cuireann na hoidí ullmhúchán cuimsitheach ar fáil. Tagann an obair seo ar fad leis an bplean uile scoile don oideachas um riachtanais speisialta. Roghnaítear na daltaí don seirbhís seo tar éis anailís a dhéanamh ar thorthaí na dtrialacha caighdeánacha agus tar éis dul i gcomhairle leis na hoidí ranga.

 

Is i ngrúpaí agus ina n-aonar a mhúintear na daltaí de ghnáth.Cuirtear clár aonair ar fáil do gach dalta ina léirítear a bhuanna, a phríomhriachtanais fhoghlama maraon le cur síos ar an gclár atá á leanúint. Tá na spriocanna foghlama do gach dalta an-oiriúnach agus insroichte laistigh de thréimhse ama ar leith.

 

Úsáidtear modhanna múinte an-oiriúnacha chun suim na ndaltaí a mhúscailt agus cuirtear raon leathan d’áiseanna ar fáil mar thaca don bhfoghlaim. Bunaítear an obair go sciliúil ar aithint focal coitianta, ar fhorbairt i leith fóinéimeanna agus fóneolaíochta agus ar úsáid rogha breá de stráitéisí léitheoireachta. Déantar obair bhreise i gcás na Matamaitice de réir mar is gá.

 

Moltar an t-atmaisféar dearfach atá le sonrú sa seomra acmhainne agus sa seomra tacaíocht foghlama. Moltar chomh maith an bhaint a bhíonn idir na hoidí seo agus na hoidí ranga agus an tslí ina bpléitear cáilíocht na tacaíochta do na daltaí seo ag cruinnithe foirne. Is léir go bhfuil dul chun cinn leanúnach á dhéanamh acu agus is léir chomh maith go gcabhraíonn an Cúntóir um Riachtanais Speisialta go mór leis an bpróiseas.

 

Mar fhorbairt ar na dea-chleachtais atá ar bun cheana féin, b’fhiú béim bhreise a leagan ar thacaíocht a sholáthar sna príomhsheomraí ranga feasta. Cuireadh comhairle ar fáil chomh maith faoi leagan amach na spriocanna foghlama i gcomhar leis na tuismitheoirí agus pléadh an tabhacht a bhaineann h-ionchur cuí ó phroifisiúnaithe eile.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Faoi láthair níl daltaí ó na grupaí seo ag freastal ar an scoil.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na príomh-buanna a aithníodh sa scoil le linn na meastóireachta: <0}

 

Mar shlite chun tógaint ar neart na scoile déantar na moltaí seo a leanas :

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta mar ar cuireadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta i láthair agus a phlé.

 

 

 

 

Foilsithe, Nollaig 2009