An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

Scoil Náisiúnta Oilibhéir Pluincéid

Rann na Feirsde, Contae Dhún na nGall

Uimhir Rolla: 18007N

 

Dáta na cigireachta: 31 Márta 2006

 

 

 

 

An tuairisc seo ar mheastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht bhainistíocht na scoile

Cáilíocht phleanála na scoile

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Caílíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

 

 

 

An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar Scoil Oilibhéir Pluincéid, Rann na Feirsde. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag an gcigire leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le tuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug an cigire cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh sí ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne sí idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh sí obair na ndaltaí agus rinne sí idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh sí doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Bhuail sí le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug an cigire aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

 

1. Réamhrá – Comhthéacs agus Cúlra na scoile

 

Tá Scoil Oilibhéir Pluincéid suite i lár Rann na Feirsde i gceantar Gaeltachta Thír Chonaill. Is léir go bhfuil féinaitheantas láidir mar Ghaeltacht le sonrú sa cheantar, ag eascairt ach go háirithe as a tobar saibhir litríochta. Tá ceist na teanga agus cás na scoile seo fite fuaite mar tá an scoil agus an pobal Gaeltachta seo spleách ar a chéile. Tá idir bhord bainistíochta agus thuismitheoirí gníomhach agus aontaithe faoin áit lárnach atá ag an scoil i gcothú agus i láidriú na Gaeltachta.

 

Gabhann castacht le stádas teangeolaíochta phobal na scoile. Is cainteoirí dúchais Gaeilge iad os cionn fiche faoin gcéad de dhaltaí na scoile. Tagann cuid mhaith de na páistí ó theaghlaigh sa bhaile nach bhfuil an Ghaeilge mar theanga dhúchais iontu. I ngeall ar a suim sa Ghaeilge, freastalaíonn páistí eile ón gceantar máguaird ar an scoil. Áirítear, freisin, cuid mhaith daltaí a thagann ó theaghlaigh a tháinig abhaile go hÉirinn ó Shasana. Fágann sin go bhfuil líon suntasach de dhaltaí na scoile nach bhfuil an Ghaeilge mar phríomh-theanga sa bhaile acu.

 

Fágann na coinníollacha teanga thuasluaite a rian féin ar an scoil. Ní léir go bhfuil an scoil tar éis dul i ngleic go hiomlán leis na dúshláin sochtheangeolaíochta a eascraíonn as an éagsúlacht seo.  Tá deacrachtaí suntasacha le brath sa scoil seo ó thaobh caighdeán de i gcuid de na hábhair churaclaim. Ní fheictear go bhfuil na prionsabail churaclaim maidir le huathúlacht agus le forbairt acmhainn iomlán an pháiste á gceiliúradh ag an scoil seo. Níl an teagmháil le tuismitheoirí aitheanta mar chuid rí-thabhachtach den phróiséas cumarsáide.

 

 

2. Cáilíocht bhainistíocht na scoile

 

2.1 Bainistíocht na scoile

Tá bord bainistíochta i bhfeidhm faoi na riachtanais dlí agus riaracháin chuí. Eagraítear cruinnithe go rialta agus tuairiscítear go gcoinnítear miontuairiscí cuimsitheacha. Tá an ghné riaracháin de chúram an bhoird á comhlíonadh go héifeachtach ag údaráis na scoile. Tugann an bord bainistíochta tacaíocht don phríomhoide agus don fhoireann i bpróiseas na pleanála. Tá polasaithe reachtúla, curaclaim agus tréadchúraim, maraon le polasaithe maidir le riarachán, faofa ag an mbord agus tá cuid acu seo á gcur i bhfeidhm ar dhóigh éifeachtach.

 

Aithnítear, áfach, go bhfuil dúshláin mhóra roimh an mbord maidir le cúrsaí caighdeán i ngnéithe suntasacha den churaclam agus cúrsaí smachta i ranganna faoi leith. Ina theanna sin, le tamall de bhlianta anuas bhí gá ionadaithe a cheapadh do thréimhsí suntasacha ama agus bhí deacrachtaí ann ionadaithe láncháilithe a fháil. D’fhág sin rian diúltach ar an gcaighdeán teagaisc sa scoil. Is léir ó mhiontuairiscí deireanacha an bhoird go dtuigeann na baill go bhfuil na deacrachtaí seo uile ann. Tamall ó shin chuir grúpa tuismitheoirí a gcuid buartha faoi chúrsaí curaclaim os comhair an bhoird. Ag éirí as sin chinn an bord ar ranganna breise Matamaitice agus Béarla a eagrú sa scoil agus feidhm bhreise a bhaint as an gcúntóir teanga agus as an gcomhordaitheoir tuaithe d’fhonn caighdeáin sna hábhair seo a ardú. Tá an ghníomhaíocht seo le moladh mar is léir go bhfuil baill an bhoird an-bhuartha faoi chúrsaí scoile agus sásta dul i ngleic le fadhbanna scoile. 

 

Ag éirí as an measúnú seo, moltar don bhord plean gníomhaíochta le spriocanna an-chinnte a dhearadh chun dul i ngleic a thuilleadh fós leis na gnéithe atá le forbairt sa scoil atá rianaithe sa mheasúnú mar ghnéithe atá i ngá a bhforbartha agus atá réamhaitheanta cheana féin ag an mbord. Moltar an plean seo a dhearadh ar bhonn práinne agus gníomhú dá réir.

 

Tréaslaítear leis an mbord na hiarrachtai atá déanta go dtí seo tabhairt faoi fhadhbanna na scoile. Chun cur le cumas an bhoird sa todhchaí, moltar deiseanna traenála áitiúla do bhoird bhainistíochta a thapú agus tacaíocht chuí a lorg ó phátrún na scoile chuige sin.  

 

2.2 Bainistíocht inscoile

Aithníonn ceannasaíocht na scoile an ról tabhachtach atá ag an bpleanáil scoile uile i riar éifeachtach scoile agus tá obair dhian déanta ag an bpríomhoide ach go háirithe in ullmhú na caipéisíochta chuige seo.  Tá tuiscint le sonrú sa phlean seo ar an tábhacht a bhaineann le monatóireacht agus le measúnacht ar obair na ndaltaí agus tá aghaidh á diríu ar chúrsaí curaclaim, riaracháin agus tréadchúraim. Tá gá le fís aontaithe an-chinnte do chomhthéacs faoi leith na scoile seo a cheapadh agus tá ról tábhachtach le himirt ag an bpríomhoide, ach go háirithe, an fhís sin a thabhairt chun críche.

 

Tá tábhacht faoi leith ag baint le cúrsaí Gaeilge sa scoil seo agus moltar don cheannasaíocht próisis níos cinnte agus níos dúshlánaí a chur chun cinn chun úsáid na Gaeilge a leathnú sa chlós agus i limistéar fisiciúil na scoile.Tá gá forbairt na Gaeilge a spreagadh a thuilleadh i measc na ndaltaí agus na n-oidí ar bhonn scoile uile. Tá caighdeán lag sa scoil seo in ábhair áirithe churaclaim, go háirithe i litearthacht na Gaeilge. Cé go bhfuil iarrachtaí inmholta déanta ag an gceannasaíocht dul i ngleic le fadhbanna aitheanta trí ranganna breise Matamaitice agus Béarla a eagrú i gcomhpháirt leis an mbord, níl treoir láidir á tabhairt ar bhonn ionspioráideach d’fhonn na caighdeáin a ardú i ngnáthobair laethúil na scoile.

 

Is den riachtanas é plean cinnte d’fhorbairt na scoile a chumadh. Tá gá le comhghníomh agus comhthuiscint a chothú i measc bhaill na foirne ach go háirithe. D’fhéadfaí an comhoibriú seo a fhorbairt a thuilleadh trí phlean gníomhaíochta curaclaim a dhearadh i gcomhpháirt leis na hoidí uile agus leis an mbord agus trí chaidreamh níos dearfaí a chothú le pobal na scoile. D’fhéadfaí an caidreamh seo a threisiú trí thaispeántais cheoil agus drámaíochta a léiriú a thuilleadh ar bhonn scoile uile agus a mbeadh baint ag an mórphobal leo. Déantar teagmháil rialta go foirmeálta le tuismitheoirí na ndaltaí, ach moltar don scoil cultúr níos oscailte agus níos fáiltiúla a fhorbairt. Chuige sin, d’fheádfaí laethanta oscailte a thosú agus na tionóil ranganna le tuismitheoirí ag tús na scoilbhliana a bhíodh sa scoil tráth a athbhunú.

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

Tá príomhoide agus beirt oidí ranga ar fhoireann na scoile. Tá oide tacaíochta foghlama lonnaithe sa scoil, ach roinnte le scoil amháin eile sa cheantar. Fostaítear cúntóir teanga chun tacú le forbairt chumas labhartha Gaeilge na ndaltaí faoi scéim de chuid Údarás na Gaeltachta. Tá oide eile ag an scoil atá ag obair leis an scéim Giving Children an Even Break. Uaireanta, tá machnamh deánta ar an leas oideachasúil is féidir a bhaint amach as an acmhainn dhaonna seo.

 

Tá réimse leathan acmhainní ábharacha sa scoil. Tá gléas fótachóipeála, seomra ríomhairí, maraon le ríomhaire in aghaidh an ranga ar fáil. Tá teilifíseáin agus fístaifeadáin i seilbh na scoile ach baintear leas teoranta astu mar áiseanna foghlama sa teagasc. Ní féidir leis na daltaí teacht ar na hacmhainní uile go réidh i gcónaí, áfach. Tá stór leabhar i ngach rangsheomra agus baintear dea-úsáid as na leabhair seo chun an léitheoireacht phearsanta agus an taoiléitheoireacht a fhorbairt, sna ranganna sóisearacha ach go háirithe. Meastar nár mhiste, i gcoitinne, srian a chur leis an méid seanleabhar atá ar taispeáint agus leabhair spreagúla, ildaite a chur ar fáil ar dhóigh níos flúirsí. Moltar fíorleabhair Ghaeilge bhreise, idir leabhair bheaga agus mhóra, a chur ar fáil agus an clár Séideán Sí a úsáid, áit a bhfuil sé ar fáil, ar bhonn níos struchtúrtha agus níos leithne. Ba chabhair soiléiriú a dhéanamh sna pleananna oibre ar conas a chuireann úsáid na n-acmhainní uile seo le foghlaim na bpáistí.

 

Tá cuma dhuairc ar bhallaí na bpasáistí sa scoil agus moltar breis mhór samplaí d’obair na bpáistí a chur ar taispeáint ar fud na scoile. Cé go bhfuil foirgneamh breá, fairsing ag an scoil seo, meastar nach dtugtar togha na haire dó. Moltar don bhord bainistíochta machnamh a dhéanamh maidir le hathstruchtúrú a dhéanamh ar na seomraí beaga atá suite chun tosaigh sa scoil agus teagmháil oifigiúil a dhéanamh le Rannóg Phleanála na Roinne ina leith siúd más cuí sin. Níor mhiste na seomraí stórais a ghlanadh amach agus an seantroscán agus na seanáiseanna atá iontu a dhíbirt.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Aithníonn gach duine atá páirteach i bpobal na scoile seo go bhfuil an scoil mar dhlúthchuid den phobal Gaeltachta, tuaithe ina bhfuil sí suite. Reachtáltar cruinnithe foirmiúla leis na tuismitheoirí gach bliain agus tugtar aiseolas ó bhéal dóibh faoi dhul chun cinn a bpáistí. Buailtear ar bhonn neamhfhoirmiúil leo de réir mar is gá i rith na scoilbhliana agus déantar teagmháil leo i scribhinn go tráthrialta freisin. Fós féin, níl gaol ná caidreamh dearfach le sonrú sa scoil seo idir tuismitheoirí agus baill uile na scoile. Moltar don bhord bainistíochta agus don bhfoireann an ghné seo d’obair na scoile a fhorbairt ar bhonn práinne agus spriocanna cinnte a shocrú don ghearrthéarma.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

Ar an iomlán, tá atmaisféar foghlama sásúil le sonrú sa scoil. Tá sé le feiceáil go bhfuil na daltaí ag obair le díograis áirithe sna ranganna formhór an ama. I ranganna faoi leith, caitheann na hoidí go fíordheas leis na daltaí agus tá dea-smacht sásúil le sonrú laistigh de limistéar na ranganna. Sna ranganna seo éiríonn go geal leis na hoidí na daltaí atá faoina gcúram a ghríosú chun foghlama agus tá sé soiléir go dtéann an mhúinteoireacht chun leasa d'fhorbairt agus d'fhorás a gcumhachtaí intleachta agus aeistéitice. I ranganna eile, tá deacrachtaí suntasacha ag na hoidí aird na ndaltaí a fháil agus a choinneáil. Tá easpa measa le sonrú lasmuigh de na seomraí ranga, i gcoitinne. Moltar próisis níos cinnte a chur i bhfeidhm sa scoil chun iompar na bpáistí a fheabhsú. 

 

 

3. Cáilíocht phleanála na scoile

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

Gabhann láidreacht faoi leith leis an bpleanáil scoile uile sa scoil seo ó thaobh ábhair de ach go háirithe. Tá an fhoireann páirteach i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm an phlean scoile, plean a rianaíonn aidhmeanna agus cur chuige na foirne ó thaobh an teagaisc agus na foghlama de. Baintear úsáid mhaith as na sceidil a fhaightear ón tseirbhís um fhorbairt scoile chun pleananna na scoile a chur le chéile. Tugtar faoi deara go raibh scileanna breátha teicneolaíochta ag baint le cur i láthair na pleanála. Cothaítear ról an bhoird agus na dtuismitheoirí sa phlean scoile. Tá clár ama, polasaí clóis, polasaí i leith smachta, polasaí faoi thromaíocht agus Ráiteas Sábháilteachta mar chuid lárnach den phlean. Tá na ráitis pholasaí ag teacht go dlúth le riachtanais reachtúla agus le ciorcaláin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tá na pleananna seo faofa ag an mbord bainistíochta.

 

Tugtar faoi deara go bhfuil na prionsabail fhoghlama agus theagaisc a bhaineann leis an gCuraclam curtha san áireamh i bpleanáil fhormór na n-ábhar curaclaim. Tá difreálú agus measúnú san áireamh sa phleanáil agus tá treoracha tugtha faoi theagasc in il-ranganna. Ní thugann an plean aitheantas, áfach, do chúrsaí caighdeán i gcoitinne; níl a dhóthain díriú, mar shampla, ar an gcaighdeán lena mbeifí ag súil ó na ranganna is airde sna comhbhuíonta ar fud na scoile. B’fhiú pleanáil a bheith ag gach oide a bheadh ag diriú ar an ardchaighdeán seo. Ní léir go bhfuil plean réalaíoch deartha a dhéanann tagairt do dhúshláin na scoile seo ach go háirithe agus moltar a leithéid a dhearadh gan mhoill. Moltar, freisin, a thuilleadh béime a chur ar athbhreithniú rialta agus ar fhéinmheastóireacht faoina bhfuil bainte amach agus faoina bhfuil fós le cur i gcrích. Ag éirí as sin, moltar plean straitéiseach a leagan amach a dhíreodh ar na mór-riachtanais atá aitheanta ag an scoil, i gcúrsaí inmheachta daltaí ach go háirithe.

 

Cuireadh fianaise ar fáil a dhearbhaíonn go bhfuil céimeanna cuí glactha ag an mbord bainistíochta agus ag an bhfoireann chun beartais a fhorbairt atá ag teacht le forálacha i Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 1999, eagrán nuashonraithe Bealtaine 2004) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Aibreán 2001). Cuireadh fianaise ar fáil, leis, a dhearbhaíonn go bhfuil na beartais glactha ag an mbord bainistíochta agus go bhfuil siad curtha i bhfeidhm aige. Táthar tar éis duine idirchaidrimh ainmnithe a cheapadh de réir cheanglas threoirlínte na Roinne.

 

3.2 Pleanáil sa seomra ranga

Cé go bhfuil an-chuma ar an bplean scríofa ní léir go bhfuil ceangal éifeachtach ann idir an méid atá sa phlean agus an obair atá le feiceáil sna ranganna. Leagann gach oide plean oibre fadtréimhseach agus gearrthréimhseach amach dá rang faoi na snáitheanna agus snáithaonaid atá sa churaclam.  Coimeádann gach oide cuntas go míosúil ar dhul chun cinn na hoibre. Cuntas gairid ina leagtar síos an t-ábhar atá múinte atá i gceist. Cuireann na hoidí ábhair léirithe oiriúnacha ar fáil mar thaca don teagasc. Moltar soláthar níos cuimsithí a dhéanamh do dhifríochtaí i gcumais agus i stíleanna foghlama na bpáistí. Moltar, freisin, teimpléid scoile a fhorbairt ina soiléireofaí an obair atá déanta faoi shnáithe agus snáithaonaid an churaclaim agus ina leagfaí béim ar na scileanna agus na coincheapa atá foghlamtha ag daltaí.

 

Bhí caighdeán teagaisc agus foghlama an-chreidiúnach le tabhairt faoi deara áit ar bith a bhfacthas múinteoireacht fhíorshoiléir, le spriocanna cinnte teagaisc agus foghlama á gcleachtadh. Cuirtear an teagasc seo in oiriúint don raon aoise agus suime atá ag na daltaí. Mealltar iad chun páirt ghníomhach a ghlacadh san fhoghlaim. Sna ranganna seo déantar comhthathú creidiúnach idir ghnéithe éagsúla an churaclaim.  Is ar eolas agus ar thaithí an dalta atá an fhoghlaim sna ranganna seo bunaithe. Tá na prionsabail oideolaíochta mar a bhaineann le modhanna gníomhacha agus le curacalm comhtháite fite fuaite tríd an teagasc ag na rang leibhéil seo. Tá na gnéithe sóisialta, mothúnacha agus aeistéitiúla le brath sa teagasc agus san fhoghlaim sa roinn seo. Moltar na dea-chleachtais seo a fhorbairt ar bhonn scoile uile.

 

Rangtheagasc an mhodheolaíocht is mó a chleachtar sa scoil, ach ta grúptheagaisc le feiceáil i gcuid de na ranganna. Cuirtear prionsabail an chomhtháthaithe i bhfeidhm go tráthrialta i gcuid de na ranganna. Cuirtear béim ar thimpeallacht na ndaltaí agus ar mhodhanna taighde. Go ginearálta, múintear comhranganna ar bhealach éifeachtach, ach tugtar faoi deara go ndírítear formhór an teagaisc ar an  meánghrúpa agus nach dtugtar a dhóthain dúshláin don ghrúpa is sine agus do na daltaí is cumasaí. I gcuid de na ranganna b’fhiú múinteoireacht níos struchtúrtha a chleachtadh. Ta sé tábhachtach chomh maith luas na gceachtanna a choimeád i gconaí in oiriúint do spéis na bpáistí. Moltar an clár oibre a bhunú ar théamaí faoi leith ar bhonn scoile uile. Pléadh an cur chuige seo ag an iarchomhdháil leis an hoidí ranga.

 

D’fhéadfaí breis úsaide a bhaint i gcoitinne as ríomhairí chun an fhoghlaim a neartú. Moltar breis béime a chur ar scileanna smaointeoireachta agus fadhbréitigh ard-oird sna hardranganna. Tá atmaisféar foghlama cuí le sonrú sna seomraí ranga ar an iomlán, ach moltar an comhbhá idir na hoidí agus na daltaí a threisiú a thuilleadh.

 

 

4. Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Teanga

 

Gaeilge

Múintear an Ghaeilge, idir theanga labhartha agus theanga scríofa, le cúram áirithe sa scoil agus, ar an iomlán, tá caighdeán inghlactha bainte amach ag na páistí. Fós féin, nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil an scoil seo suite i gceartlár na Gaeltachta agus go bhfuil scoth na Gaeilge ag ceádatán maith de dhaltaí na scoile, meastar nach bhfuil a dhóthain á bhaint amach ag na daltaí sa scoil seo ó thaobh na Gaeilge de, go háirithe faoi mar a bhaineann sé le cúrsaí litearthachta.  Ní chloistear Gaeilge á labhairt go rialta sna pasáistí nó i gclós na scoile. Meastar nár mhiste clár a bhunú sa scoil ar stair na Gaeilge le breis bróid as an teanga a chothú. Bheadh sé tairbheach chomh maith úsáid a bhaint as na háiseanna teicneolaíochta éagsúla chun cur le forbairt agus le cothú na Gaeilge sa scoil.

 

Aithnítear go bhfuil dhá ghrúpa páistí sa scoil seo: foghlaimeoirí Gaeilge agus daltaí le scoth na Gaeilge. Tá soláthar an-mhaith sa scoil seo ar fáil dóibh siúd a thagann ar bheagán Gaeilge ó thaobh na teanga labhartha de: tugtar cabhair bhreise dóibh laistigh den rang agus lasmuigh de. Tá sé ar chumas na ndaltaí uile seo cur síos gearr a dhéanamh orthu féin, ar a gclann agus ar a dtimpeallacht. Is inmholta mar a éiríonn leis na páistí seo cumarsáid fheidhmiúil a dhéanamh trí mheán na teanga agus tréaslaítear leis an bhfoireann na hiarrachtaí uile atá ar bun chun tacú leis an daltaí seo an teanga a thabhairt leo. Tá seirbhís um chúntóireacht teanga an-éifeachtach ar fad sa scoil agus múintear foclóir an-chinnte ar dhóigh an-struchtúrtha, le measúnú leanúnach ar a bhfuil foghlamtha ag na daltaí. Moltar, áfach, nach leanfaí le daltaí a thógaint amach ón rangsheomra ach go dtabharfaí an chabhair theanga seo i ranganna na bpáistí. Tá sé an-tábhachtach taithí a thabhairt do na páistí seo ar Ghaeilge a úsaid i gcomhthéacsanna éagsúla ar fud na scoile chun a bheith cinnte nach mbíonn a gcuid Gaeilge teoranta do chomhthéacs an ranga amháin.

 

Tá formhór an teagaisc sna ranganna dírithe ar fhoghlaimeoirí na teanga. Níl an cúram céanna á ghlacadh de chainteoirí le Gaeilge líofa, áfach. Tá foghraíocht den chéad scoth ag na daltaí seo móide cumas iontach teanga. Níl saibhriú á dhéanamh ar Ghaeilge na bpáistí seo faoi mar a bhaineann sé le leathnú foclóra ach go háirithe. Tá Gaeilge ró-shimplí á múineadh. Níor mhiste díríu ar chomhréir níos casta agus ar fhoclóir Gaeilge i bhfad níos saibhre, níos fairsinge agus níos dúshlánaí. Moltar go n-oibreodh an cúntóir teanga leis an ngrúpa seo istigh sa rang chun spriocanna dá leithéid thuas a thabhairt chun críche.

 

Tá réimse leathan rann ar eolas ag na páistí uile agus déanann siad iad a aithris go líofa, cé go bhféadfaí cur le brí, beocht agus le cruthaitheacht na haithrise. Chun forbairt a dhéanamh ar chumas cainte na ndaltaí uile, moltar clár scoile uile a leagan amach le hionchur cinnte teanga deartha i leith gach ranga. Moltar an clár Séideán Sí a leanúint, áit a bhfuil sé ar fáil, le difreálú teanga de réir a bhfuil molta sa chlár seo. Moltar, freisin, obair dhrámaíochta a dhéanamh gan script agus ligint do na daltaí an teanga a chumadh as a stuaim féin.

 

Meastar go bhfuil caighdeán íseal go leor sa scoil i dtaca le léamh na Gaeilge. Leantar clár grádaithe i dteagasc na léitheoireachta agus nuair atá na daltaí in inmhe an téacs a léamh léiríonn siad tuiscint iontach ar bhrí na dtéacsanna. Cé go bhfuil tuiscint den scoth ag daltaí áirithe ar an ábhar léitheoireachta, tá deacrachtaí suntasacha ag cuid mhaith daltaí na téacsanna a léamh agus focail a bhriseadh síos go fóineolaíoch. Tá clár fóineolaíochta de dhíth ar bhonn scoile uile. Moltar, i bpleanáil na hoibre, breis béime a chur ar obair aonair agus ar ghrúpobair sa léitheoireacht, chun bheith cinnte go bhfuil caighdeán na leabhar oiriúnach do chumais na bpáistí, go mórmhór sna ranganna is airde sna rangsheomraí éagsúla. Moltar an taithí léitheoireachta a bhíonn ag na daltaí a mhéadú trí leabhair dhúchasacha a bhaineann leis an gceantar a léamh, trí leabhair chomhaimsearhta, thaitneamhacha a léamh, agus trí chomhléamh le tuismitheoirí agus leis an bpobal Gaeilge a chothú a thuilleadh. Moltar taifead leanúnach a dhéanamh ar a bhfuil léite ag daltaí aonair agus measunú fáthmheastóireachta a dhéanamh ar bhonn an-rialta ar na cumais léitheoireachta atá á bhforbairt d’fhonn an chéad chéim eile teagaisc a phleanáil.     

 

Is le neamhchinnteacht a chuirtear ar chumas na ndaltaí bunscileanna na scríbhneoireachta a fhorbairt: bunaítear obair na scríbhneoireachta ar ábhar an chomhrá agus ar ábhar na léitheoireachta ach is mó de chóipeáil ná de chumadóireacht a dhéantar sna ranganna sóisearacha agus sna meánranganna. Tugtar cleachtadh cuí do na daltaí sa scríbhneoireacht fheidhmiúil. Sonraítear, áfach, go bhfuil deacrachtaí ag cuid mhaith de na daltaí bunabairtí a scríobh as Gaeilge, mar níl greim acu ar bhunscileanna scríbhneoireachta, ar ghnáthphátrúin litrithe, ar rialacha poncaíochta. Is annamh a scríobhann na daltaí scéalta pearsanta. Moltar anois polasaí i leith scríbhneoireachta a chumadh a chuirfeadh an bhéim ar chumadóireacht neamhspleách. Chuige sin, b’fhiú úsáid a bhaint as dréachtú agus athdhréachtú, as comhscríobh agus as eiseamláiriú ar shaothar na scríbhneoirí mór le rá. Moltar cúram faoi leith a thabhairt don ghramadach agus don litriú sna ranganna seo. Ba chóir rialacha gramadaí a bhaineann le briathra agus le haimsirí a nascadh le scéalta beaga. Go ginearálta, déantar maoirseacht ar chóipleabhair na ndaltaí go rialta. Tugtar faoi deara lag-chaighdeán ó thaobh leagan amach sna cóipleabhair i gcoitinne sna meánranganna agus sna hardranganna.

 

English

Following the recognition that summative assessments were showing that many children in this school were presenting with literacy problems, efforts were initiated to improve this situation. These efforts included the provision of additional classes with a specific focus on literacy. These efforts are yielding positive results. The SRA programme is being delivered by the Giving Children an Even Break coordinator who is also involved in the training of mainstream teachers in this approach. The work on language being provided by this service is of very high quality. It focuses on the development of functional and practical written language. It incorporates the methodologies of role-play, games and drama and includes the child as an active participant in the learning process. Attainments in English could be enhanced through further integration of this process into the mainstream teaching by class teachers.

 

Opportunities for language development are actively explored during English lessons. Teachers are keenly aware of the importance of planning a range of activities that support the development of pupils’ ability to express themselves both orally and in writing. Pupils throughout the school display an ability to express their views on a range of topics in an age-appropriate manner. Attention is paid to developing pupils’ receptive language skills and pupils listen attentively to the views of others. Higher-order thinking skills should now be actively developed during discussions at some class levels. Poems are used as a stimulus for discussion in many classes. It is recommended, however, that a wider selection of poems be learned by rote and that a rich repertoire of these poems be built up during the pupils’ time in school.  It is also recommended that attention be given to selecting poems that are designed to stimulate children’s interest in poetry and in the power of poetic language to evoke meaning. A greater emphasis on attending to the needs of the audience in recording poetry and text would enhance this provision throughout the school.

 

Some pupils in the school read with fluency and discuss reading material with obvious understanding and enjoyment. Other pupils have significant difficulty. While reading skills are taught, insufficient attention is given to phonemic awareness, syllabification and sequentialisation. Children need to use multiple strategies for dealing with text including meaning, structural and visual cues. At present, insufficient attention is given to developing these skills in a developmental manner.The inclusion of a broader and more varied range of English reading schemes and other appropriate reading material would facilitate differentiation in the reading programme in a number of classes. An expansion of the current supply of books would ensure that children would be challenged at a more instructional level in all classes and this would serve further to enhance the approach to reading in the school. The current laudable practice of shared reading, evident in some classes, should be extended further and monitored on a regular basis.

 

Pupils, generally, engage in a very limited range of writing activities in functional and creative genres. Children in the junior section display a good awareness of the concepts of print. A number of children had a good knowledge of the functional aspects of writing in most classes and displayed a good basic writing vocabulary. However, very few children show ability to use the language creatively with rich expression or fluency or grammatical precision. It is recommended that children now engage in age-appropriate activities such as book reviews, letter writing, write-a-book, daily news, poetry and stories as well as comprehension and workbook exercises.  Some singular instances of effective personal writing were noted in some classes. It is recommended that pupils be given further opportunities to write on a regular basis and in a wide variety of genres so that, through the development of the writing process in all classes, pupils’ language will be extended and enriched. A whole-school grammar and phonics programme should also be implemented in order to ensure improvement in mechanical aspects of creating text. There is a focus in some classes on the teaching of appropriate letter formation, but some inconsistency was noted in standards of handwriting in a number of classes. There is a need to focus on extending these handwriting skills on a planned basis. It is recommended that a cursive writing script should be taught so as to facilitate improvements in handwriting.

 

In general, notwithstanding concerted efforts in place to improve standards in the short term, a strategic whole-school approach to increasing the literacy attainments of the children in this school is required. This should include specific focus on the drilling of high frequency words and the development of a core sight vocabulary, as well as increased contextualised reading. Ongoing assessment of pupils’ progress to measure attainment in literacy and to plan future learning should be a vital part of this strategy.

 

4.2 Matamaitic

Tá dea-obair déanta sa scoil le tamall anuas chun caighdeáin na Matamaitice a ardú agus tréaslaítear leis na hoidí uile a bhfuil bainte amach go nuige seo. Tá plean scoile leagtha amach don Mhatamaitic ina gcuirtear san áireamh na hábhair theagaisc agus spriocanna foghlama, na modhanna teagaisc agus measúnú. Déantar nasc an-éifeachtach idir Mhatamaitic agus an gnáthshaol.

 

Sonraítear caighdeán sásúil sa Mhatamaitic ag rang-leibhéil ar leith sa scoil ina léiríonn an chuid is mó de na daltaí tuiscint mhaith ar na coincheapa cuí sa Mhatamaitic. Tá an-bhéim curtha ag na rang-leibhéil seo ar an snáithe uimhreas agus ar na snáithaonaid comhaireamh agus anailís uimhris. Ag na rang-leibhéil seo, leagtar béim inmholta ar obair ó bhéal a chleachtadh, agus cuirtear ceisteanna dúshlánacha ar dhaltaí a spreagann iad le dianmhachnamh a dhéanamh. Is inmholta, freisin, sna cásanna seo, mar a chuirtear ar dhaltaí míniú a thabhairt ar a bhfreagraí agus plé a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla le fadhbanna a réiteach. Déantar cúram breá de théarmaíocht na Matamaitice a theagasc go struchtúrtha agus spreagtar plé tairbheach chun tuiscint ar na coincheapa a threisiú. B’fhiú na cleachtais seo a leathnú chuig na rang-leibhéil eile sa scoil.

 

Céimnítear an clár teagaisc go hoiriúnach ó rang go rang ó thaobh na pleanála de. Baintear úsáid thuisceanach as téacsleabhair le linn na gceachtanna. Tá caighdeán sásúil sroichte ag céatadán áirithe de na daltaí tríd an scoil i léamh, scríobh, ordú agus suimiú na n-uimhreacha.

 

Ainneoin sin uile, sonraítear ar an iomlán nach bhfuil caighdeán inghlactha i bhformhór na rang-leibhéal faoi mar a bhaineann sé le gnóthachtáil sna scileanna matamaitice. Téann sé dian ar chuid mhaith daltaí sna rang-leibhéil sin dul i ngleic le gnéithe tábhachtacha mar shampla, tomhais, toilleadh, achar, uimhirluach agus deachúlacha. Tá cur chuige feidhmiúil scoile uile de dhíth go práinneach chun na caighdeáin sna gnéithe seo a ardú. Chuige sin, moltar réimse níos leithne d’ábhair nithiúla a úsáid chun a chinntiú go ndaingneofaí na coincheapa a thuilleadh. Moltar, freisin, measúnú rialta a dhéanamh agus a rianú chun a dhearbhú go dtógfaí go leanúnach ar a bhfuil foghlamtha. Moltar grúpobair a chleachtadh a thuilleadh chun rannpháirtíocht agus neamhspleáchas foghlama na ndaltaí a chothú. Moltar, freisin, ábaltacht an uile dhalta a chur san áireamh agus na pleananna oibre gearrthéarmacha á n-ullmhú chun a chinntiú go gcuirfí an obair in oiriúint do dhaltaí ar gach leibhéal cumais. I gcuid de na ranganna, b’fhiú aird faoi leith a thabhairt ar an leagan amach sna cóipleabhair.

 

4.3 Oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta

 

Tíreolaíocht

Sa Tíreolaíocht. tugtar tuiscint do na daltaí ar conas a shocraíonn idirghníomhú pobal, a ngníomaíochtaí sóisialta agus cultúrtha agus gnéithe an imshaoil an meon a bhíonn ag tíortha éagsúla.  Cuirtear ar a dtuiscint chomh maith faoi chomhspleáchas daonna a chothú maille le meas ar dhaoine a bhfuil traidisiúin shóisialta, chultúrtha, eitneacha agus reiligiúnacha dhifiúla acu.  Meastar, áfach, nár mhiste a thuilleadh béime a chur ar an tíreolaíocht áitiúil. B’fhiú an fhoghlaim sa ghné seo a cheangal go dlúth leis an litearthacht Ghaeilge.

 

Stair

Baineann éifeacht theoranta le múineadh na Staire sa scoil seo. Níl eolas fairsing nó suim cothaithe sna daltaí. Baintear úsáid as sean-téacsleabhar go príomha chun an t-eolas nua a mhúineadh. Moltar leas a bhaint as príomhfhoinsí stairiúla agus as téacsleabhair nua mar bhunús do na ceachtanna staire. Moltar freisin nasc a dhéanamh idir an stair náisiúnta agus an stair áitiúil le tuiscint ar an Stair a dhéanamh níos tarraingtí. Moltar foclóir agus teanga chinnte staire a mhúineadh chun cur ar a gcumas ag na daltaí labhairt go muiníneach, líofa faoi ghnóthaí staire.

 

Eolaíocht

Is léir ó phleananna na n-oidí go gcleachtar modhanna gníomhacha i roinnt ranganna chun tuiscint ar na coincheapa eolaíochta éagsúla a fhorbairt. Glacann na páistí páirt go fonnmhar sna trialacha simplí a eagraítear agus déantar forbairt ar scileanna na heolaíochta le linn na hoibre.

 

4.4 Oideachas ealaíon

 

Na hamharcealaíona

Dírítear aire chuí ar chuid de na snáithaonaid ón gcuraclam, mar shampla péint agus dathú. Tagann an phleanáil sa ghné seo le hábhar agus le treoirlínte an Churaclaim. Gabhann ord agus caighdeán sásuil teagaisc agus gnóthachtála leis an gcur chuige i leith theagasc agus fhoghlaim na n-amharcealaíona. Is éifeachtach mar a cheanglaítear an t-ábhar seo le hábhair eile an churaclaim i ranganna áirithe. Spreagtar na páistí chun machnamh a dhéanamh ar cháilíochtaí agus ar thréithe saothair na n-ealaíontóirí cáiliúla. Moltar monatóireacht agus measúnú fáthmheastóireachta a dhéanamh ar obair na ndaltaí d’fhonn a ndul chun cinn a chlárú. Chuige seo, b’fhiú a thuilleadh úsáide a bhaint as fillteáin oibre ar bhonn scoile uile agus as taifead grianghrafadóireachta. Moltar gach snáithe den churaclam a chur ar taispeáint i dtaispeántais líonmhara mórthimpeall na seomraí.

 

Ceol

Canann na páistí cnuasach deas amhrán go binn agus go taitneamhach. Léirítear rithim an cheoil agus tuiscint ar ábhar na n-amhrán lena linn. Is tráthúil anois tabhairt faoi litearthacht an Cheoil a fhorbairt agus ní foláir don fhoireann pleanáil chuige sin. Tá sé tábhachtach, meastar, deiseanna a thabhairt do na páistí raon ceoil a chloisteáil agus freagairt phearsanta a dhéanamh dó, idir ghluaiseacht, chaint faoin bhfuaim agus cur síos nó aithris a dhéanamh uirthi nó í a léiriú. Tá teanga ina comhchuid forleitheadach sa phróiseas teagaisc agus foghlama ceoil agus is deis bhreá í seo chun Gaeilge na bpáistí a shaibhriú.

 

Drámaíocht

Faoi láthair tá an Drámaíocht á húsáid go príomha chun ábhar curaclaim a inmheánú seachas mar ábhar nó mar mhír foghlama inti féin. Amach anseo, nuair a bheidh oiliúint inseirbhíse ar an bhfoireann chuige, bheadh sé tráthúil díriú ar shaor-chumadóireacht, ar ghluaiseacht agus ar mhím ar bhonn struchtúrtha.

 

4.5 Corpoideachas

Baineann éagsúlacht bhreá leis na gníomhaíochtaí sa Chorpoideachas. Stiúrtar na ceachtanna go hordúil agus baineann na daltaí tairbhe agus taitneamh astu. Leagtar béim le linn na hoibre ar scileanna a fhorbairt. Is léir ó chuntais oibre na n-oidí go múintear scileanna liathróide, cluichí clóis agus cluichí foirne. Tagann baill ón bpobal máguaird isteach chun gnéithe den chlár a mhúineadh. Tá an scoil ag baint an leasa is fearr as an tseirbhís seo mar mheán chun oiliúint ionghairme a fháil agus mar mhodh chun taithí na ndaltaí ar raon leathan gníomhaíochtaí a leathnú. Tuairiscítear go nglacann páistí ón scoil páirt in imeachtaí éagsúla spóirt sa cheantar.

 

4.6 Oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (OSPS)

Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an ábhar seo i dtaca le Scoil Oilibhéir Pluincéid. Faoi láthair ní shonraítear go bhfuil atmaisféar dearfach, measúil sa scoil. Bíonn dea-chaidreamh agus meas ar a chéile de dhíth mar bhunús d’fhorbairt scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí agus dá dtuiscint ar stíl mhaireachtála shláintiúil. Chun forbairt a dhéanamh ar an ngné thábhachtach seo, moltar clár OSPS a dhearadh a chuimseodh ceachtanna foirmiúla ar fho-ghnéithe éagsúla agus a thabharfadh aghaidh freisin ar chur chun cinn bhunscileanna go leanúnach ar bhonn neamhfhoirmiúil agus i ngnéithe éagsúla an churaclaim.

 

4.7 Measúnú agus gnóthachtáil

Ag éirí as buairt a nochtadh go háitiúil faoi chaighdeáin litearthachta agus Matamaitice sa scoil táthar le tamall anuas ag cur béime faoi leith ar mheasúnú agus ar thorthaí an mheasúnaithe a chlárú. Baineann an fhoireann úsáid as modhanna éagsúla chun dul chun cinn na hoibre a mheas. Tá an cur chuige seo le moladh. Don chuid is mó, is trí ghrinncheistiúchán a éiríonn leis na hoidí tuiscint a fháil ar conas mar atá ag éirí le daltaí aonair ina gcuid foghlama. I roinnt ranganna coinnítear fillteáin le samplaí d’obair na ndaltaí. Déantar monatóireacht oiriúnach ar an obair scríofa sa roinn shóisearach ach go háirithe. In áiteanna, cuireann na hoidí trialacha dá gcuid féin ar dhaltaí go tráthrialta agus cláraítear na torthaí. Moltar an cur chuige seo a leathnú ar bhonn scoile uile mar pholasaí cinnte. Baintear úsáid as trialacha normthagartha chun dul chun cinn na ndaltaí sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a dhearbhú agus i roinnt ranganna baintear úsáid go rialta as trialacha critéarthagartha chun tuiscint na ndaltaí ar choincheapa a mheas. Fágann sin go bhfuil cuid shuntasach measúnaithe ar bun sa scoil cheana féin ach níl dóthain machnaimh caite ar thorthaí an mheasúnaithe chun céimeanna nua foghlama a phleanáil. Moltar don fhoireann an córas measúnaithe a fhorbairt ar bhonn scoile uile chun díriú ar riachtanais an uile dhalta agus chun cur le héifeacht na pleanála gearrthéarmaí. Cabhróidh soiléiriú na gcuspóirí teagaisc agus foghlama sna pleananna oibre leis an gur chuige seo. Ba chabhair Comharthaí Cumais na Gaeilge a úsaid d’fhonn próifílí ar na scileanna teanga uile a choimeád ó rang go rang chun dul chun cinn daltaí aonair a chlárú. Tá sé an-tábhachtach torthaí measúnaithe a roinnt le tuismitheoirí.

 

 

5. Caílíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu 

Tá polasaí scoile uile dréachtaithe ag an bhfoireann mar a bhaineann le soláthar oideachais do pháistí le riachtanais speisialta foghlama. Leagtar amach cur chuige cinnte maidir le daltaí le deacrachtaí a aithint go luath agus plean tacaíochta a dhearadh dóibh. Ó am go ham ullmhaíonn oidí sna gnáthranganna tascanna ar leith do dhaltaí le riachtanais speisialta agus díríonn siad an-aird ar a rannpháirtíocht a chothú le linn ghníomhaíochtaí ranga. Is gá, afach, freastal níos iomláine a dhéanamh ar riachtanais speisialta a bhíonn ag daltaí faoi leith ar bhonn scoile uile. Níor mhiste an obair a dhifreálú dá réir lena chinntiú go nglacann na páistí seo páirt fhiúntach, ghníomhach in imeachtaí uile an ranga. Moltar machnamh a dhéanamh ar an gcomhtheagasc in-ranga a úsáid le nach mbeidh daltaí i gcónaí ag fágáil an rangsheomra chun cabhair bhreise a fháil. 

 

Ó thaobh an Bhéarla de, tugtar tacaíocht bhreise do dhaltaí le riachtanais fhoghlama trí theagasc breise ón oide tacaíochta agus ón gcomhordaitheoir tuaithe. Leagann na hoidí seo spriocanna foghlama soiléire amach sna pleananna oibre ar bhonn an dalta aonair agus cláraítear dul chun cinn na foghlama go rialta. Baineann ardchaighdeán leis an gcur chuige ó thaobh na ngníomhaíochtaí foghlama. Forbraítear scileanna litearthachta ach go háirithe. Leagtar béim inmholta ar fhorbairt na teanga agus ar fhorbairt foclóra a bheadh riachtanach do na páistí don saol. Ardaítear meanma agus féinmhuinín na ndaltaí dá réir. Tá na pleananna foghlama aonair ag teacht go dlúth le moltaí na síceolaithe agus deartar iad i gcomhpháirt leis an oide ranga agus na tuismitheoirí. Tá stóras oiriúnach d’áiseanna teagaisc agus foghlama maraon le bailiúchán cuimsitheach de thorthaí measúnaithe ag na hoidí a chabhraíonn leo dul i ngleic le deacrachtaí scríbhneoireachta agus léitheoireachta. Baintear úsáid an-bhreá as cluichí litearthachta agus Matamaitice chun na daltaí a spreagadh chun foghlama. Tá réimse breá bogábhar in úsáid chun treisiú a dhéanamh ar thuiscint dhaltaí ar choincheapa trí mheán teicneolaíocht an eolais. Tá caighdeán an-bhreá ag baint leis an obair seo uile.

 

Ó thaobh na Gaeilge de tugann cúntóir teanga cabhair do na daltaí ar bheagán Gaeilge. Tá soláthar den chéad scoth á chur ar fáil. Moltar an chabhair seo a thabhairt sna ranganna seachas na páistí a thógáil amach ón seomra ranga. Chun an leas is fearr a bhaint as an tseirbhís seo, moltar, freisin, béim faoi leith a chur ar chainteoirí liofa agus cabhair chuí a thabhairt dóibh siúd agus nasc an-fheiceálach a cheangal idir an obair seo agus an obair ranga. 

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Tagann comhordaitheoir tuaithe faoin scéim Giving Children an Even Break chuig an scoil go rialta agus tá fiúntas den scoth ag baint leis an soláthar a chuirtear ar fáil. Tá pleanáil an-struchtúrtha déanta agus tá clár an-chinnte ríomhaireachta, litearthachta agus teanga á chur ar fáil. Is an-éifeachtach an traenáil ar an gclár SRA atá á tabhairt do na hoidí ranga mar chuid den tseirbhís seo.

 

 

6. Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na príomhbhuanna agus na príomhachair ar díth forbartha a aithnítear sa mheastóireacht:

 

·         Is léir go bhfuil aird faoi leith á díriú cheana féin ag údaráis na scoile ar fhadhbanna a aithníodh sa scoil i dtaca le litearthacht an Bhéarla agus leis an Matamaitic. Is gá fós béim faoi leith a leagan ar ghnóthachtáil sa litearthachtacht a ardú ar bhonn práinne.

·         Tá an ghné riaracháin de chúram an bhoird á comhlíonadh go héifeachtach agus tréaslaítear leis an mbord na hiarrachtai atá déanta go dtí seo tabhairt faoi fhadhbanna na scoile.

·         Tá pleanáil scoile uile de chaighdeán sásúil ar fáil, ach tá gá le sainriachtanais na scoile a chur san áireamh a thuilleadh

·         I gcomhthéacs phríomhthábhacht na Gaeilge i saol agus in obair na scoile Gaeltachta seo, aithnitear go bhfuil foghraíocht Ghaeilge agus líofacht den chéad scoth ag formhór na ndaltaí. Ainneoin sin tá caighdéan íseal sa litearthacht Ghaeilge sa scoil i gcoitinne.

·         Dírítear aire mhaith ar dhaltaí ar bheagán Gaeilge ó thaobh na teanga labhartha de. Tá ardchaighdeán Gaeilge ag daltaí faoi leith agus is gá clár cinnte, saibhir, fairsing teanga a mhúineadh dóibh siúd ar bhonn pleanáilte.

 

Mar bhealach chun tógáil ar na láidreachtaí sin agus aghaidh a thabhairt ar achair ar díth forbartha tá na heochairmholtaí seo á ndéanamh:

 

·         Is den riachtanas é treoir chuí a chur ar fáil ar mhaithe le forbairt na scoile seo.

·         Moltar plean straitéiseach a leagan amach le spriocanna gearrthréimhseacha agus fadthreimhseacha deartha d’fhonn dul i ngleic a thuilleadh leis na deacrachtaí agus leis na laigí foghlama suntasacha sa scoil.

·         Moltar plean cinnte a dhearadh agus a chur i bhfeidhm don litearthacht Ghaeilge agus Bhéarla agus leas iomlán a bhaint as an tseirbhís chuiditheoireachta chuige seo.

·         Moltar straitéisí a chur i bhfeidhm d’fhonn atmaisféar measúil a chothú a thuilleadh sa scoil.

 

Tionóladh cruinnithe iarmheastóireachta le foireann na scoile agus leis an mbord bainistíochta, cuireadh dréacht-thorthaí agus dréacht-mholtaí na meastóireachta i láthair agus rinneadh roinnt plé orthu.  

 

 

 

 

Foilsithe Deireadh Fómhair 2009