An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

THUAIRISC

 

Scoil Cholmáin

Muigh-Inis, Cárna, Contae na Gaillimhe

Uimhir rolla:17770U

 

Dáta na cigireachta: 10 Márta 2009

 

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Scoil Cholmáin san Earrach 2009. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Dhírigh an mheastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla, sa Ghaeilge, sa Mhatamaitic agus sa Drámaíocht. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

 

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Tá an scoil seo suite ar oileán Mhuigh-inse i gceantar Iorras Aithnigh timpeall dhá mhíle go leith amach ó shráid bhaile Charna agus caoga cúig míle siar ó chathair na Gaillimhe. Tá cliú agus cáil ar an oileán de bharr an sean amhrán, Amhrán Mhuigh-innse, atá fós i mbéal agus i nglór na ndaoine. Ta gleoiteacht nádúrtha, gnaoiúlacht daoine, agus cultúr saibhir Ghaeilge ar an oileán chomh maith le saíocht agus seanachas scéalaíochta a ghabhann chuig aimsir Chríost. Tá an scoil féin suite ar leath taobh an bhóthair i mbéal na trá, ar shuíomh gleoite ag breathnú amach ar Oileán Mhaiseán agus crochta os cionn na farraige móire. Osclaíodh an chéad scoil Stáit ar an oileán in 1870 i gCaladh an Aifrinn in aice láimhe agus tógadh an foirgneamh a bhfuil an scoil inti faoi láthair i 1950 le dhá sheomra beaga ranga agus seomraí cótaí. Tá beirt oidí lán aimseartha ag feidhmiú sa scoil Ghaeltachta seo agus is beag caiteachas Stáit atá déanta ar an bhfoirgneamh ó shoin seachas na leithris seachtaracha a chur faoi dhíon na scoile agus seomra réamhdhéanta a chur leí i 2004. Soláthraíonn an seomra réamhdhéanta ionad oibre do na hoidí tacaíochta foghlama agus acmhainne, chomh maith leis an comhordaitheóir oideachais nua cheaptha faoin scéim DEIS atá ag feidhmiú sa scoil. De bharr an traidisiún fada oideachais bunscolaíochta ar an oileán agus  méid measa an phobail ar an scoil faoi láthair, coinníodh an foirgneamh dea-chóiríthe, glan, slachtmhar agus maisithe thar na mblianta. Tá dhá dhabhach bláthanna ag doras na scoile atá faoi bhláth an earraigh agus ceapach tor agus bláth a dtugann tuismitheoir áitiúil an-aire dó le linn na laethanta saoire sa gcúinne clóis ó dheas de dhoras na scoile. Tá ionad spraoi agus cluichíochta ó dheas den scoil chomh maith le poll mór gaimh a mbaineann na daltaí an tairbhe as. Tá clós nua-chlúdaithe le tarmacadam agus seoltán ó thuaidh den scoil a bhfuil sé beartaithe a líniú i gcóir cluichí éagsúla agus tá garraí reatha agus cluichíochta ó thuaidh de seo arís. Tá gá anois le uasgrádú íomlán a dhéanamh ar fhoirgneamh na scoile chun na háiseanna agus caighdeán na cóiríochta a thabhairt suas chuig caighdeán na linne

Tá isliú suntasach tagtha ar ionrollú na scoile le scór bliain anuas sa chaoí go sé déag dalta atá cláraithe sa scoil faoi láthair. Níl aon dalta i rang a haon sa scoil, beirt dalta atá i ranganna naonán shinsearach, rang trí agus ceathair, tá ceathrar dalta i ranganna naionán shóisireach agus rang dó, le dalta amháin i ranganna cúig agus sé faoi sheach. De réir na meastúcháin áitiúla beidh méadú de aon trian ag teacht ar an uimhir ionrollaithe scoile i gceann ceithre bliana agus dearbhaíonn an bórd go bhfuil said ag díriú ar na riachtanais cóiríochta chuige sin. Le linn na réamhchómhdhála pléadh an plean na seomraí ranga a mhéadú agus áiseanna bhreise a chur leis an scoil. Léiríonn an tábla thíos eolas ginearálta ar fhoireann na scoile agus ar na daltaí a bhí cláraithe sa scoil nuair a bhí an mheastóireacht ar siúl:

 

 

Líon

Daltaí ar rolla na scoile

16

Ranganna príomhshrútha sa scoil

7

Múinteoir(í) ar fhoireann na scoile

2

Múinteoir(í) ranga príomhshrutha

2

Múinteoir(í) ag obair i bpoist tacaíochta

3

Cúntóirí riachtanas speisialta

0

 

1.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

1.1 Sainspiorad misean nó fís na scoile

Cé go bhfuil Gaeilge follasach agus láidir go leor sa cheantar, dearbhaítear go dtáinig isliú suntasach ar shaibhreas cainte na ndaltaí sa Ghaeilge le blianta beaga anuas. Is áitreabhóirí dúchasacha sa cheantar na teaghlaigh uile a dhéanann freastal ar an scoil faoi láthair. Tá moladh tuillte ag bórd bainistíochta agus oidí na scoile as ucht an dua a chaitear le múineadh agus foghlaim na Gaeilge sa scoil. Bíonn cuid mhaith imeachtaí leasmhara cúltúrtha agus Gaeilge eagraithe sa scoil agus is í an Ghaelge teanga gnó agus cumarsáide na scoile. Bíonn cleachtaithe agus taithí leathan ag  na daltaí sa Ghaeilge ar fhágáil na bunscoile dóibh agus bíonn said in ann an Ghaeilge a úsáid go líofa le cruinneas comhréire agus saibhreas foclóra. Tá moladh tuillte ag an mbord as an méid tacaíochta a thugtar don fhoireann chun timpeallacht chuí léinn a chruthú agus is leas leis na daltaí na háiseanna atá ar fáil dóibh taobh istigh agus taobh amuigh den scoil seo. Is í fís na scoile ná ionad foghlama a chruthú chun oideachas cuimsitheach a sholáthar do pháistí Mhuigh-inse trí mheán na Gaeilge, in atmaisféar taithneamhach, le béim ar shábháilteacht, rannpháirtíocht agus comhoibriú idir na daltaí, foireann na scoile, tuismitheoirí agus an pobal i gcoitinne. Chuige sin cothaítear comhthéacs sona dearfach foghlama, i bhfoirm comhoibritheach leis na teaglaigh, ina féidir le gach dalta forbairt fás agus foghlaim a dhéanamh mar ullmhú do chéad chéim eile san oideachas. Glactar leis nach mar a chéile cumas nó pearsantacht na bpáistí agus go mba chóir go gcomhlíonfadh siad a gcumas oideachais trí mheán na Gaeilge in atmaisféar na páirtnéarachta. Déantar iarrachtaí fiúntacha na tuismitheoirí a cheangal le gníomhaíochtaí foghlama na scoile agus le seirbhísí oideachais dara deis tríd an gclár oibre atá nascaithe leis an scéim DEIS

 

 

1.2   An bord bainistíochta

Bíonn cruinnithe ag an mbord bainistíochta in aghaidh an téarma scoile nó níos minice má bhíonn gá leis. Tá an bórd tofa faoi rialacháin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, ceaptar clár oibre i gcóir na cruinnithe agus tá oifigí aitheanta mar is cuí ar an mbord. Gníomhaíonn an bord go hiomlán trí Ghaeilge, cinntíonn sé go bhfeidhmíonn an scoil ar bhonn fiúntais, coinnítear smacht ar chaiteachas agus bhí na miontuairiscí agus cuntais airgid ar fáil don chigireacht seo. Glacann an bord leis na freagrachtaí atá leagtha orthu agus tá ráiteas polasaithe acu ar raon leathan de ghníomhaíochtaí na scoile. Dhearbhaigh an bord ag réamh chomhdháil na cigireachta seo gur athchóiriú scoile an príomh aidhm atá ag an mbórd faoi láthair. Is gá dóibh anois an feachtas seo a chur faoi réir an phlean scoile. Chuir foireann proifisiúnta na scoile go príomha, an plean scoile le chéile thar na mblianta. Moltar anois uasdátú a dhéanamh ar chuid de na polasaithe de bharr na tuairisce seo, chomh maith le hathraithe reachtaíochta agus cleachtais oibre atá tagtha sa chóras le blianta anuas. Is fiú plean ar pheideolaíocht scoile a chruthú san ath-bhreithniú seo chomh maith le sainiú a dhéanamh ar an gcur chuige idirdhealaithe a úsáidtear sa teagasc agus foghlaim. Is gá freisin cur i bhfeidhm a dhéanamh ar an blplean uas ghrádú caighdeáin sna teangacha agus matamaitic, aitheanta ag an bhfoireann scoile faoi scéim DEIS, plean forbartha scileanna foirne a cheangal leis seo agus plean dírithe ar mhír 9 (h) den Acht um OIdeachais (1998) a chur leo. Pléadh leis an mbórd na bealaigh éagsúla chun úinéaracht ar an bplean a roinnt leis na tuismitheoirí chomh maith leis na nósanna coitianta chuige sin.

 

 

1.3 Bainistíocht inscoile

Tá raon leathan seirbhísí ar fáil sa scoil seo agus déantar bainistíocht éifeachtach orthu. Tá an príomhoide agus an príomhoide táinisteach ag obair as lámha a chéile, tá an bheirt acu coinsiasach agus dúthrachtach i mbun oibre agus is mór leo leas na ndaltaí atá faoina gcúram. Faigheann siad cabhair tioncharach ón oide acmhainne atá ag soláthar seirbhíse do dhalta amháin sa scoil agus tá moladh tuillte acu uile as ucht na socraithe atá déanta acu úsáid an tseomracéadfaí a fháil don dalta i SN Colmcille. Tá oide tacaíochta foghlama páirt aimseartha ag feidhmiú sa scoil chomh maith ar feadh dhá uair go leith in aghaidh na seachtaine. Tá an oide seo nuacheaptha sa phost agus tá moladh tuillte aici as ucht an dua atá sí a chaitheamh a cuid scileanna peideolaíochta agus cleachtais oibre don obair nua seo a chuimsiú. Is inmholta freisin an dua agus an dúthracht a chaitheann comhordaitheoir DEIS le comhlíonadh a cuid dualgaisí, tá plean forbartha caighdeáin agus cleachtais scoile curtha le chéile faoi scáth an Aonaid Taighe Oideachais i nDromconnrach, tá athraithe cleachtais agus gníomhaíochtaí aitheanta faoin bplean sin agus moltar tosaíocht a thabhairt don tionscnamh faoi láthair. Tá sé i gceist go ndéanfar monatóireacht leanúnach agus athbhreithníthe rialta ar an bplean seo, chun a éifeacht i gcothú inniúlachta, gnóthachtáil daltaí agus na scileanna machnaimh ard-ord a mheas agus a threorú. Ní nós leis na hoidí tacaíochta a bheith páirteach sna cruinnithe foirne a eagraítear sa scoil agus bhfiú an cleachtas seo a athrú le linn an tionscnaimh seo ach go háirithe. Tá ranganna na scoile roinnte idir na hoidí le ranganna naonán agus rang a dó le chéile faoi chúram an chúntóra agus ranganna trí, ceathair, cúig agus sé faoi chúram an phríomhoide. Cinntíonn said beirt go mbíonnn atmaisféar suáilceach sábháilte sa scoil chomh maith le clár céimníthe oideachais a bheith ar fáil do na daltaí. Cleachtaítear éagsúlacht sna módhanna múinteoireachta, dírítear ar obair aonarach agus obair ranga úsáidtear fearas agus bogábhar tacaíochta chun gníomhaíochtaí foghlama a threorú chomh maith leis na háiseanna teicneolaíochta oideachais átá sa scoil faoi láthair. Cé go bhfuil an scoil beag agus scoite amach ón mórthír, bíonn an scoil páirteach in iliomad imeachtaí spóirt agus cultúrtha le scoileanna an cheantair. Moltar na hoidí as ucht a ndíogras agus a ndúthracht seirbhís forásach oideachais a sholáthar sa scoil, tógann siad freagracht as ceannródaíocht scoile agus cuireann siad béim ghairmiúil ar chlár oideachais tarraingteach agus foirfe a chinntiú do na daltaí. 

 

 

1.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Dhearbhaigh an bord bainistíochta agus ionadaithe na dtuismitheoirí a sástacht le héifeacht agus proifisiúntacht na n-oidí chomh maith le feidhmiú na scoile i gcoitinne ag réamhchomhdhálacha na tuairisc seo. Tá obair fhiúntach ar siúl sna iarrachtaí tuismitheoirí a fháisce le gníomhaíochtaí oideachais a bpáistí trí chleachtais éagsúla faoi scéim DEIS agus cinntítear atmaisféar suáilceach oscailte don phobal. Coinnítear an foirgneamh maisithe agus glan taobh istigh agus taobh amuigh agus glacann an scoil páirt leanúnach i dtionscnaimh éagsúla sóisialta agus curaclaim. Maisítear na seomraí uile agus pasáiste na scoile le saothar na ndaltaí sna gnéithe curaclaim agus is breá an taifead iad seo ar scileanna na ndaltaí. B’fhiú freisin nasc a chothú le scoileanna eile ar oileáin nó le cósta i gcéin agus i gcóngar chomh maith le scoileanna Gaeltachta agus Galltachta ar an mórthír, chun saíocht na ndaltaí ar imshaoil éagsúla cónaithe a chuimsiú agus a scileanna teicneolaíochta a threisiú.

 

 

1.5 Bainistíocht daltaí

Tugadh suntas don ghaol oscailte cineálta idir na páirtithe scoile. Déanann sé déag dalta freastal ar an scoil faoi láthair agus úsáideann oidí agus daltaí céad ainmneacha lena chéile ina gcomhchaidrimh.  Bíonn an tinnreamh ard i gcoitinne agus is leasc le formhór na ndaltaí aon lá scoile a chailleadh.  Cuirtear clár oibre forásach taithneamhach os a gcomhair, cuirtear béim ar chothú neamhspleáchais sna scileanna foghlama agus ullmhaítear iad don chúrsa iar-bhunscoile. Is ábhar bróid agus sástacht dona hoidí rannpháirtíocht agus gnóthachtáil na ndaltaí sa gcóras iar-bhunscolaíochta thar na mblianta. Dearbhaíodh gur annamh gur gá don fhoireann dul i muiníne an chóid smachta agus is iondúil go dtugann na daltaí sinsearacha aire chineálta do na daltaí soisireacha sna himeachtaí scoile agus seach scoile. Glacann siad rannpháirtíocht fhonnmhar in obair comhoibritheach ag úsáid fearas agus bogábhar tacaíochta agus cláraítear torthaí na hoibre go leanúnach. Bhain an scoil úsáid as na háisitheoirí tacaíochta curaclaim chun clár oibre a dhearadh agus a fhorbairt agus cinntítear go mbíonn gnéithe den obair ceangailte le imshaoil agus taithí an oileáin. Moltar fórsaí farraige agus gaoithe, eiceolaíocht mara agus caomhnú stoc éisc, sruthanna agus réalteolais a chlúdach sa chlár chomh maith le gnéithe eile a bhaineann le saol an oileáin ach nach mbeadh clúdaithe sna téacsleabhair.

 

 

2.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

2.1 Pleanáil scoile uile agus pleanáil don seomra ranga

Aontaíodh athraithe a dhéanamh ar ghnéithe den phlean scoile le linn na tuairisce seo agus go gcuirfidh an plean faoi bhráid na dtuismitheoirí ar bhonn réamh aontaithe leis an mbord. Socraíodh freisin go mbeadh cóipeanna de na pleananna oideachais pearsanta níos iomláine le spriocanna cinnte gníomhaíochta iontu agus go ndéanfaí tuairiscí scríofa a sholáthar ar gach dalta faoi dheireadh na scoilbhliana. Tá croinicí na scoile suas chun dáta agus tá plean feidhmiúil scoile curtha le chéile ar phríomh ghnéithe imeachta na scoile. Aontaíodh ag iarchomhdháil na tuairisce seo an t-ord phríoireachta a thabharfaí do na pleananna nua atá fós le ceapadh agus an t-ullmhúchán aonarach don teagasc ar gá a dhéanamh chun tionchar na dtéacsleabhair ar an gclár léinn a laghdú. Is gá infheistíocht bhreise a dhéanamh in áiseanna oideachais na scoile, go háirithe in úirlísí meastóireachta agus tacaíochta do na daltaí, daltaí le riachtanais speisialta san áireamh. Is gá freisin plean infheistíochta leabharlainne agus fearas a chinntiú agus is cabhair mhór an úsáid rialta a bhaineann na daltaí scoile as seirbhísí na leabharlainne phoiblí a bhíonn i dteagmháil go rialta leis an scoil. Tá an chabhair a thugann an leabharlannaí i roghnú agus i bhfíosrú leabhair oiriúnacha do na daltaí le moladh. 

 

Usáidtear raon modheolaíochta sa dá sheomra ranga cosúil le grúp obair, obair ranga, obair bheirte agus obair aonair, cé go bhfuil na seomraí ranga an-chúng chuige seo. Bíonn an teagasc agus an fhoghlaim spreagúil agus tioncharach dá réir. Déantar iarracht mhacánta prionsabail an churaclaim a chur i bhfeidhm sa clár teagaisc agus foghlama agus is fiú anois na cleachtais chuige seo, go háirithe na cleachtais ar dhifrealú curaclaim agus úsáid na meastóireachta chun an clár léinn a aithint do dhaltaí a chur faoi réir an phlean scoile. Tá plean aitheanta ag an bhfoireann scoile caighdeáin gnóthachtála na ndaltaí a ardú agus tá moladh tuillte as an gcur chuige comhordaithe chuige seo atá ar siúl i measc na foirne. Bíonn cruinnithe leis na tuismitheoirí ar dhul chun cinn na ndaltaí faoi dhó sa bhliain agus cothaítear eascaíocht do na tuismitheoirí teagmháil a choinneáil leis an scoil.

 

 

2.2 Polasaí agus nósanna imeachta um chaomhnú daltaí

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáíl freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

3.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Baintear úsáid as an nGaeilge mar theanga teagaisc agus cumarsáide sa scoil seo seachas le linn múineadh nó cleachtadh an Bhéarla. Cuirtear béim ar theagasc na Gaeilge mar úirlís fhoghlama agus déantar saibhriú agus forleithniú ar soifisticúlacht teanga na ndaltaí dá réir. Tá spiorad rannpháirtíochta agus sástachta follasach sa gcur chuige agus cothaítear féin mhuinín agus treallúsacht na ndaltaí san obair. Baintear úsáid as ‘Séideán Sí’ agus as raon téacsleabhar chun scileanna teanga a chothú agus úsáidtear téacsleabhair agus an leabharlann scoile chun léitheoireacht thaoitheanach a fhorbairt. Is fiú infheistíocht leanúnach a dhéanamh sa leabharlann, go háirithe sa chnuasach leabhar nua-aimseartha Ghaeilge atá inti faoi láthair. Is fiú freisin saothar le scríbhneoirí eile comhaimsire Gaeilge a fháil chun cleachtadh na léitheoireachta a threisiú. Cothaítear na scileanna machnaimh ard-ord go rialta sa chur chuige agus baineann na daltaí caighdeáin an-mhaith amach i gcoitinne. Tugtar faoi raon ábhair ceapadóireachta agus scríbhneoireachta sa scoil agus dírítear aire ar na meicnicí chomh maith. Baintear úsáid rialta as tionscadail agus téamaí taighde chun comhghaolú a cheangal idir na gnéithe curaclaim. Is fiú deiseanna a thabhairt do na daltaí a gcuid saothar scríbhneoireachta a chur i láthair pobal níos leithne tríd an idirlíon agus trí fhoillsiúcháin tréimhsiúla ón scoil féin.

 

 

English

A structured approach is used to the development of a variety of skills in English. Due emphasis is placed on developing oral language skills, phonological awareness as well as structured reading and writing programmes of work. Emphasis is placed on the communicative approach through drama, circle time and discussion, and an excellent anthology of poetry and rhyme is offered to develop language appreciation. Parents are encouraged to engage in shared reading exercises with the pupils and personal reading is a leisure activity practised by all the pupils. Further investment in library books in English is required. Pupils’ writing skills are developed using different genres with editing and re-writing being a feature of the approach. Pupils’ progress is carefully monitored through a variety of assessment procedures including teacher observation, questioning, written tasks, correction of copies and books and the use of standardised tests.  A new developmental programme is currently being undertaken in the school, in conjunction with The Education Research Centre using the DEIS initiative and careful appraisal and monitoring of standards will be practised in the process.

 

 

3.2 Matamaitic

Treoraíonn na téacsleabhair go príomha an clar léinn sa Mhatamaitic agus díritear ar theanga na matamaitice agus ar réiteach fhadhbanna ar phar. Úsáidtear ceardlainne oibre agus as ábhar coincréideach chun tuiscint ar na bunchoincheapa a fhorbairt agus déantar maoirseacht rialta ar an obair. B’fhiú anois breis úsáide a bhaint as matamaitic na timpeallachta chun feidhmiúlacht na matamaitice a léiriú do na daltaí agus obair mheabhrach a chleachtadh go rialta chun aibíocht a chothú agus chun na bunfhírici a mheabhrú. Tugtar deiseanna do na daltaí scileanna tuair agus meastacháin a fhorbairt agus úsáidtear straitéisí éagsúla chun scileanna i réiteach fadhbanna a chur chun cinn. Tá tionscadal nua forbartha matamaitice faoin gclár DEIS i gcomhar leis an Foras Taighdde Oideachais dá ionramháil sa scoil seo agus moltar an díriú atá ar ardú caighdeáin gnóthachtála scoláirí sa chlár seo.

 

 

3.3 Drámaíocht

Baintear úsáid as an drámaíocht chun treallúsacht agus féin mhuinín daltaí a chothú chomh maith le húsáid na dramaíochta a thapú chun spriocanna eile curaclaim, ar nós saibhriú teanga agus leanúnachas cainte a chothú. Bíonn deiseanna ar fáil do na daltaí stáitseacht ranga agus scoile a dhéanamh ar phíosaí atá cruthaithe acu agus is inmholta an raon leathan scileanna agus tuiscintí aestéitiúla a chothaítear san obair. Cíortar tréithe a bhaineann le mothúchán, dearcadh agus ficsean sa phróiseas, ceanglaítear an cur i láthair le plé agus freagairt chomh maith le gnéithe éagsúla curaclaim.

 

 

3.4 Measúnú

Usáidtear tástálacha caighdeánacha chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí. B’fhiú cur le raon na dtástálacha a úsáidtear chun cláir léinn aonaracha a aithint de réir cumas na ndaltaí agus torthaí na meastóireachta a chlarú go leanúnach de réir ranga. Beidh an obair seo faoi réir an chláir fhorbartha caighdeáin san uimhreas agus litríocht aimsíthe i gcomhair leis an gcomhordaitheoir oideachais agus is fiú straitéis bhreise cosúil le clárú breathnóireacht oide, liostaí seiceála, bailiúcháin oibre, samplaí ó dhaltaí, tionscadail, tascanna agus trialacha a dhearann na hoidí féin a chur san áireamh. Is fiú an t-eolas a úsáid chun léargas a thabhairt do thuismitheoirí ar dhul chun cinn agus na torthaí a sheoladh chucu i bhfoirm tuairisce ag deireadh na scoilbhliana.  

 

 

4.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

4.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tugtar seirbhís forásach do na daltaí le riachtanais speisialta foghlama a dhéanann freastal ar an scoil. Cinntítear rochtain agus rannpháirtíocht do na daltaí uile ar bhonn cothrom i ngníomhaíochtaí na scoile. Soláthraíonn an t-oide tacaíochta foghlama múinteoireacht sa bhreis sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí léinn acu agus leantar clár cothú foirfeachta agus cothú scileanna daltaí. Is trí aistharraingt ón rang i ngrúpaí an múnla coitianta oibre cé go mbaintear úsáid as comh-mhúinteoireacht sna hardranganna ar uairibh. Is fiú guaillí breise forbartha a chur leis an gclár oibre d’fhonn féin mhuinín, tréithiulachtaí foghlama, scileanna cinnithe agus treallúsacht daltaí a fhorbairt.

 

Déanadh socraithe speisialta taistil chun go ndéanfadh dalta le riachtanais ar leith freastal ar na deiseanna i seomra forbartha céadfaí i scoil eile agus dearbhaítear go bhfuil toradh fiúntach ag an taithí seo don dalta. Is cosúil freisin go déanadh cláir idirdisciplíneach oibre a chomhaontú leis na teiripithe tacaíochta chun an buntáiste is fearr a bhaint as an ionad. Tá obair fhorbartha áitiúil mar seo inmholta agus is fiú na cleactais a fhoirfiú sna cásanna a bhfuil gá leo. Soláthraíonn an t-oide seirbhís goilliúnach structúrtha don dhalta i gcomhpháirt lena chomhleacaithe scoile.

 

 

4.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Dearbhaíonn an scoil gur daltaí comhchosúla áitiúla daltaí na scoile seo faoi láthair. Tá an scoil ag feidhmiú faoi chlár DEIS agus baintear úsáid tioncharach as an mbuiséad chun seirbhísí agus taithí bhreise a sholáthar ar bhonn réamh aitheanta. Tá clár forbartha caighdeáin in uimhreas agus litríocht aitheanta don scoil agus is gá príoireacht a thabhairt d’fhorbairt na ngníomhaíochtaí faoin bplean seo. Is gá an plean forbartha a bheith aontaithe agus faofa ag cruinnithe an bhoird roimh dheireadh na scoilbhliana.

 

 

5.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht:

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainisíochta mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

Foilsithe Samhain 2009